Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikom osobowych spółek handlowych – ujęcie księgowe

Marek Barowicz

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wypłatę odsetek od udziału kapitałowego przysługujących wspólnikowi spółki jawnej?

Wspólnikom spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej i ska – w tym ostatnim przypadku chodzi o komplementariuszy) przysługuje prawo żądania corocznej wypłaty odsetek w wysokości 5% ich udziału kapitałowego (odpowiadającego wartości rzeczywiście wniesionego wkładu), nawet wtedy, gdy spółka poniosła stratę (art. 53 oraz art. 89, art. 103 i art. 126 § 1 pkt 1 w zw. z art. 53 Ksh).

 • IS – izba skarbowa
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ksh – Kodeks spółek handlowych

Prawo takie nie przysługuje wspólnikom spółek kapitałowych. Zgodnie bowiem z art. 190 i art. 346 Ksh wspólnikom spółek z o.o. i akcjonariuszom spółek akcyjnych nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych udziałów (akcji).

Wypłatę przez spółkę osobową odsetek na rzecz wspólnika ujmuje się w ewidencji księgowej spółki prowadzącej księgi rachunkowe:

Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”,

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.

Z kolei otrzymanie przez wspólnika – jednostkę prowadzącą księgi rachunkowe – odsetek wypłaconych przez spółkę osobową powoduje konieczność zaksięgowania ich w księgach wspólnika:

Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”,

Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”.

Jeżeli spółka nie wypłaci odsetek (choć jej umowa przewiduje ich wypłatę), mogą one zwiększać wartość udziału kapitałowego wspólnika:

Wn konto 03 „Długoterminowe aktywa finansowe”,

Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”.

Spółka powinna natomiast dokonać zapisu w swoich księgach:

Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”,

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.

Odsetki od udziału kapitałowego otrzymane przez wspólnika spółki osobowej, będącego osobą fizyczną, stanowią dla niego przychód:

 • z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 updof) – gdy wypłaca je spółka jawna, partnerska lub komandytowa (zob. interpretacja IS w Bydgoszczy z 16.03.2010, ITPB1/415-997a/09/TK),
 • z kapitałów pieniężnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 9 updof) – gdy wypłaca je ska.

W pierwszym przypadku spółka, która wypłaciła odsetki wspólnikowi, nie jest zobowiązana do poboru podatku dochodowego. Podatek ten rozlicza wspólnik (wykazuje je w zeznaniu rocznym PIT-36 i opodatkowuje wg skali podatkowej, łącznie z innymi przychodami). W drugim przypadku do poboru i odprowadzenia do US zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu osiągniętego przez wspólnika z tytułu uczestnictwa w zysku spółki (którego nie łączy się z innymi przychodami) zobowiązana jest spółka jako płatnik tego podatku. Na spółce ciąży też obowiązek złożenia do US deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

Z kolei odsetki od udziału kapitałowego otrzymane przez wspólnika spółki osobowej, będącego podatnikiem CIT, stanowią dla niego przychód:

 • z działalności gospodarczej (art. 12 ust. 3 updop) – gdy wypłaca je spółka jawna, partnerska lub komandytowa,
 • z zysków kapitałowych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z art. 22 ust. 1 updop) – gdy wypłaca je ska.

W pierwszym przypadku przychód z tytułu odsetek od udziału kapitałowego łączony jest z innymi przychodami uzyskanymi z prowadzenia przez wspólnika działalności gospodarczej i opodatkowany na zasadach ogólnych. W drugim przypadku podlega on opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatek jako płatnik pobiera ska, dokonująca wypłaty odsetek od udziału kapitałowego (art. 26 ust. 1 updop).

Wypłacone odsetki z tytułu udziału kapitałowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wspólników (ani samej spółki w przypadku ska) na mocy art. 23 ust. 1 pkt 9a updof i art. 16 ust. 1 pkt 13b updop.

Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”

Przelew z rachunku VAT na rachunek US w celu zapłaty zaliczki na CIT – sposób księgowania

Aneta Szwęch
Spółka oprócz rachunku rozliczeniowego w banku ma także rachunek VAT. Dotychczas dość często się zdarzało, że na rachunku VAT znajdowało się więcej środków niż na rachunku rozliczeniowym, ale spółka nie mogła ich rozchodować na cele inne niż związane z VAT.
Podobno pojawiła się możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań publicznoprawnych innych niż VAT. Jak w takim razie będzie przebiegała np. zapłata zaliczki CIT z tego rachunku?
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
 • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Rachunkowość

Sprawdzanie dowodów księgowych

Jednostka budżetowa otrzymała jednocześnie pierwotny dowód księgowy z błędną kwotą i jego korektę.
Czy oba dowody księgowe powinna sprawdzić pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzić do wypłaty i ująć w księgach rachunkowych – wiedząc, że pierwotny dowód jest błędny? Czy też wystarczy wykonać te czynności tylko w odniesieniu do korekty dowodu księgowego?

Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....