Odsetki od kredytu kupieckiego jako koszty finansowania dłużnego

Krzysztof Hałub

Czy odsetki płacone kontrahentowi z tytułu wydłużenia terminu płatności za sprzedane towary i usługi (do 90 dni) należy uznać za koszty finansowania dłużnego objęte ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów podatkowych?

Od 1.01.2018 obowiązuje art. 15c ust. 1 updop, na mocy którego podatnicy CIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka tych kosztów nad opodatkowanymi przychodami odsetkowymi przewyższa 30% tzw. podatkowej EBITDA.

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W myśl art. 15c ust. 12 updop kosztami finansowania dłużnego są wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów (w tym od niepowiązanych) środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności: odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wnip, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały poniesione.

Organy podatkowe potwierdzają, że w definicji tej mieszczą się również odsetki od tzw. kredytu kupieckiego, o których mowa w pytaniu. Jak czytamy w interpretacji KIS 6.02.2018 (0111-KDIB1-1.4010.80.2018.1.BK), zastosowanie mechanizmu kredytu kupieckiego daje nabywcy prawo wydłużenia terminu płatności (za sprzedany towar lub usługę), za co od odbiorcy pobierane jest dodatkowe wynagrodzenie, kalkulowane za okres odroczenia terminu płatności.

W świetle art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 [której wdrożeniem jest art. 15c updop – przyp. aut.] koszty finansowania zewnętrznego oznaczają wydatki z tytułu odsetek od wszystkich form zadłużenia, inne koszty ekonomiczne równoważne odsetkom oraz wydatki związane z pozyskiwaniem finansowania, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z prawem krajowym. Wynikający zatem z Dyrektywy ATAD zakres pojęcia „finansowanie zewnętrzne” jest bardzo szeroki.

(...) Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności (...), ponoszone są wydatki (odsetki, wynagrodzenie) będące zapłatą za udostępnienie środków i korzystanie z nich. Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnione jest przyjęcie, że ponoszone koszty (...) związane z realizacją umów cashpoolingu, faktoringu oraz kredytu kupieckiego podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop.

Odsetki handlowe też podlegają reglamentacji

Z interpretacji KIS z 15.05.2018 (0111-KDIB1-2.4010.155.2018.1.ANK) wynika, że ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów podlegają również odsetki z tytułu nieuregulowanych terminowo zobowiązań handlowych.

Spółka, która wystąpiła o tę interpretację, wskazała, że zdarza się jej płacić odsetki za nieuregulowanie w terminie zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług. Pytała, czy mieszczą się one w definicji kosztów finansowania dłużnego.

Argumentowała, że nie można utożsamiać ww. odsetek handlowych z odsetkami z tytułu pożyczek/kredytów. Nie są to też kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań wymienione w art. 15c ust. 12 updop, ponieważ te kary i opłaty odnoszą się do zobowiązań będących źródłem finansowania podatników.

KIS się z tym nie zgodziła. W interpretacji czytamy: Niespłacone w terminie zobowiązania z tytułu nabytych towarów i usług stanowią niewątpliwie zadłużenie, którym podmioty się finansują. Kosztem tego finansowania są odsetki za zwłokę i inne opłaty oraz kary. W ocenie organu uzasadnione jest zatem przyjęcie, że do kosztów ponoszonych w związku z korzystaniem z tych środków stosuje się art. 15c updop. W świetle powyższego odsetki z tytułu nieuregulowanych terminowo zobowiązań handlowych należy uznać za koszty finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ust. 12 updop.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....