Odsetki handlowe i od kredytu kupieckiego też podlegają reglamentacji

Odsetki z tytułu nieuregulowanych terminowo zobowiązań handlowych, a także z tytułu wydłużenia terminu płatności za sprzedane towary i usługi należy uznać za koszty finansowania dłużnego objęte ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów podatkowych.

Tak wynika z interpretacji KIS z 15.05.2018 (0111-KDIB1-2.4010.155.2018.1.ANK) i 6.02.2018 (0111-KDIB1-1.4010.80.2018.1.BK).

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Od 1.01.2018 obowiązuje art. 15c ust. 1 updop, na mocy którego podatnicy CIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka tych kosztów nad opodatkowanymi przychodami odsetkowymi przewyższa 30% tzw. podatkowej EBITDA.

W myśl art. 15c ust. 12 updop kosztami finansowania dłużnego są wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów (w tym od niepowiązanych), środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności: odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

Spółka, która wystąpiła o pierwszą z ww. interpretacji, wskazała, że w ramach swojej działalności będzie kupować usługi i towary. Może się zdarzyć, że w wyniku nieuregulowania zobowiązań z tego tytułu będzie musiała zapłacić odsetki od zaległości. Pytała, czy mieszczą się one w definicji kosztów finansowania dłużnego.

Jej zdaniem nie można utożsamiać odsetek handlowych z tytułu niewywiązania się przez z dłużnika z ciążących na nim obowiązków z odsetkami z tytułu pożyczek/kredytów. Nie są to też „kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań” wymienione w art. 15c ust. 12 updop, ponieważ te kary i opłaty odnoszą sią do zobowiązań będących źródłem finansowania podatników.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym. W interpretacji czytamy: Niespłacone w terminie zobowiązania z tytułu nabytych towarów i usług stanowią niewątpliwie zadłużenie, którym podmioty się finansują. Kosztem tego finansowania są odsetki za zwłokę i inne opłaty oraz kary. W ocenie organu uzasadnione jest zatem przyjęcie, że do kosztów ponoszonych w związku z korzystaniem z tych środków stosuje się art. 15c updop. W świetle powyższego odsetki z tytułu nieuregulowanych terminowo zobowiązań handlowych należy uznać za koszty finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ust. 12 updop.

Z kolei w drugim z ww. pism, dotyczącym kredytu kupieckiego, który jest formą zgody sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar bądź wykonaną usługę po terminie dostawy, stwierdzono: Zastosowanie mechanizmu kredytu kupieckiego daje nabywcy prawo wydłużenia terminu płatności (za sprzedany towar lub usługę), za co od odbiorcy pobierane jest dodatkowe wynagrodzenie, kalkulowane za okres odroczenia terminu płatności.

W świetle art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 [której wdrożeniem jest art. 15c updop – przyp. aut.] koszty finansowania zewnętrznego oznaczają wydatki z tytułu odsetek od wszystkich form zadłużenia, inne koszty ekonomiczne równoważne odsetkom oraz wydatki związane z pozyskiwaniem finansowania, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z prawem krajowym. Wynikający zatem z Dyrektywy ATAD zakres pojęcia „finansowanie zewnętrzne” jest bardzo szeroki.

(…) Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności (…) ponoszone są wydatki (odsetki, wynagrodzenie) będące zapłatą za udostępnienie środków i korzystanie z nich. Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnione jest przyjęcie, że ponoszone koszty (…) związane z realizacją umów cashpoolingu, faktoringu oraz kredytu kupieckiego podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....