Odroczone raportowanie schematów podatkowych

Aleksander Woźniak

Przesunięto termin odwieszenia obowiązku zgłaszania schematów podatkowych Szefowi KAS.

Został on zawieszony tarczą 1.0. Zawieszenie miało obowiązywać od 31.03.2020 do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, lecz nie dłużej niż do 30.06.2020.

 • MF – Minister Finansów
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Dotyczyło zarówno schematów krajowych, jak i zagranicznych, co potwierdziło Ministerstwo Finansów w komunikacie na swojej stronie internetowej. Wyjaśniło też, że:

 • wszystkie terminy – określone w Dziale III, Rozdz. 11a Op – nie rozpoczynają się, natomiast rozpoczęte zostają zawieszone od 31.03.2020 do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, jednak nie dłużej niż do 30.06.2020,
 • dotyczy to w szczególności terminów na przekazanie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4), a także zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 Op (MDR-2).

Tarcza 4.0 (czyli ustawa z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, DzU poz. 1086) po raz kolejny odroczyła termin raportowania, ale tylko schematów krajowych. Zawieszenie ma obowiązywać do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Natomiast termin na zgłaszanie schematów transgranicznych (który według tarczy 4.0 zacząłby biec ponownie już 1.07.2020) został przesunięty nie ustawą, lecz rozporządzeniem MF z 30.06.2020 w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (poz. 1162).

Chodzi przede wszystkim o obowiązek poinformowania Szefa KAS przez promotorów, korzystających oraz wspomagających o schematach transgranicznych, gdy pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano w okresie od 26.06.2018 do 30.06.2020 – zgodnie z art. 13 ustawy z 28.05.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1106, dalej nowelizacja). Wprowadziła ona obowiązek wstecznego raportowania transgranicznych schematów podatkowych.

W rozporządzeniu wydłużono termin przekazania tych informacji do:

 • 31.12.2020 – przez promotora, czyli np. doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego (art. 13 ust. 1 nowelizacji),
 • 31.01.2021 – przez korzystającego, czyli głównie podatnika (art. 13 ust. 3 nowelizacji),
 • 28.02.2021 – przez wspomagającego, czyli np. biuro rachunkowe (art. 13 ust. 4 nowelizacji); w tym samym terminie wspomagający będzie musiał poinformować promotora lub korzystającego, zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat transgraniczny (art. 13 ust. 5 nowelizacji).

Oprócz tego do 30.04.2021:

 • promotor lub wspomagający przekażą Szefowi KAS dane dotyczące korzystającego (art. 13 ust. 7 nowelizacji),
 • korzystający przekażą Szefowi KAS informację o schemacie podatkowym (MDR-3), zgodnie z art. 86j § 1 Op – dotyczy przypadków, gdy w okresie od 26.06.2018 do 31.12.2020 korzystający dokonywał/dokona jakichkolwiek czynności będących elementem schematu transgranicznego lub uzyskiwał/uzyska wynikającą z niego korzyść podatkową w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 4 Op,
 • promotor lub wspomagający przekażą Szefowi KAS informację o schematach standaryzowanych (MDR-4), zgodnie z art. 86f § 4 Op – dotyczy przypadków, gdy w okresie od 1.07.2020 do 31.12.2020 promotor lub wspomagający udostępnią korzystającemu schemat standaryzowany w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 11 Op,
 • Szef KAS przekaże właściwym organom państw UE informacje o schematach transgranicznych obejmujących dane otrzymane do 31.03.2021.

Z kolei od 1.01.2021 zaczną biec terminy (o których mowa w art. 86b § 1, 4 i 5, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2–5 Op), jeżeli w okresie od 1.07.2020 do 31.12.2020:

 • schemat transgraniczny zostanie udostępniony lub przygotowany do wdrożenia bądź zostanie dokonana pierwsza czynność związana z jego wdrażaniem,
 • wspomagający poweźmie lub powinien powziąć wątpliwość bądź dostrzeże lub powinien dostrzec, że uzgodnienie może stanowić lub stanowi schemat transgraniczny,
 • wspomagający udzieli bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia bądź porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu transgranicznego.

Wynikający z art. 86d § 1 Op obowiązek poinformowania wspomagającego przez promotora lub korzystającego o numerze NSP schematu transgranicznego podlega wykonaniu najpóźniej 31.01.2021, jeżeli do 31.12.2020 wspomagającemu zostały zlecone czynności odnoszące się do tego schematu.

Odroczenie ww. terminów ma związek z opublikowaniem dyrektywy Rady (UE) 2020/876 z 24.06.2020 zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w celu uwzględnienia pilnej potrzeby odroczenia niektórych terminów przekazywania i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania z powodu pandemii COVID-19 (DzUrz UE L 204 z 26.06.2020). Daje ona państwom UE możliwość wydłużenia terminów raportowania schematów transgranicznych.

 • MF – Minister Finansów
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
Temat: „Schematy podatkowe”

Przeniesienie działalności ze spółki z o.o. do sp.k. – czy jest schematem podatkowym i niedozwoloną optymalizacją

Mateusz Kaczmarek
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie reklamy i marketingu. Jest to działalność typowo usługowa. W firmie nie ma żadnych istotnych środków trwałych ani wnip. Właściciele są zatrudnieni na umowę o pracę, a dodatkowo regularnie wykonują dla spółki prace na umowy o dzieło. Spółka w znacznym stopniu korzysta z pracy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnicy planują przeniesienie działalności do jeszcze nieistniejącej spółki z o.o. spółki komandytowej.
Czy istnieje ryzyko uznania tego przeniesienia za schemat podatkowy lub niedozwoloną optymalizację podatkową?

W rozumieniu zawartych w Op (Dział III, Rozdz. 11a) przepisów o schematach podatkowych (MDR) uzgodnieniem jest czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.


Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Patrycja Kubiesa
Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.


Podatki 2019

Od 1.01.2019 r. wprowadzony został obowiązek informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych. Może on dotyczyć wielu podmiotów: przedsiębiorców korzystających z rozwiązań zmniejszających wysokość obciążeń podatkowych, proponujących te rozwiązania doradców podatkowych czy biegłych rewidentów, a także biur rachunkowych współpracujących przy ich wdrażaniu.

Kontakty z urzędem

Umowa dzierżawy poprzedzająca umowę sprzedaży – czy to schemat podatkowy

Mateusz Kaczmarek
Zajmujemy się sprzedażą nowych maszyn o znacznej wartości. Normatywny okres ich amortyzacji to nieco ponad 7 lat (14%). Z klientem, który przed podjęciem decyzji o zakupie chce wypróbować maszynę, podpisujemy umowę dzierżawy na rok, a po jej zakończeniu przysługuje mu prawo jej pierwokupu za zwykle stosowaną przez nas cenę, pomniejszoną o kwoty zapłacone tytułem czynszu dzierżawnego. Niektórzy klienci faktycznie kupują maszynę, a inni nie. Czynsz dzierżawny odpowiada zwykle wysokości rynkowej, ale bywa też znacząco wyższy, nawet do kilkudziesięciu procent wartości maszyny.
Czy stosując takie umowy, spółka wdraża schemat podatkowy?

Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Mateusz Kaczmarek
Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?

Procedury

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Mateusz Kaczmarek
1.01.2019 r. wszedł w życie obowiązek informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych. Może on dotyczyć m.in. doradców podatkowych czy biegłych rewidentów opracowujących rozwiązania optymalizacyjne, korzystających z tych rozwiązań przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach także biur rachunkowych.

Tytułowe zagadnienie, odnoszące się do obowiązku przekazywania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych (dalej sp), zostało całościowo uregulowane w Op (Dział III, rozdz. 11a).

Omawiane przepisy stanowią – według deklaracji prawodawcy – wdrożenie wymogów dyrektywy Rady 2011/16/UE (tzw. dyrektywa MDR). Polskie regulacje są jednak znacznie bardziej restrykcyjne, chociażby z tego powodu, że dotyczą nie tylko sp transgranicznych, ale także krajowych, których wspomniane dyrektywy unijne nie objęły.


Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....