Odliczenie VAT z faktur VAT RR w przypadku potrąceń z należności przekazanej rolnikowi

Aneta Szwęch

Skupujemy produkty rolne od rolników ryczałtowych i jako czynny podatnik VAT mamy z tego tytułu obowiązek wystawiania faktur VAT RR. Regulując należność przysługującą rolnikowi, dokonujemy różnego rodzaju potrąceń z tytułu jego zobowiązań.
Które potrącenia nie powodują utraty prawa do pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, a które to prawo ograniczają?

Mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych (o którym mowa w art. 115–118 ustawy o VAT) polega z jednej strony na obciążeniu nabywcy produktów rolnych, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, obowiązkiem naliczenia i wypłaty kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku według stawki 7%, a z drugiej na przyznaniu mu prawa do odliczenia wypłaconej kwoty podatku. Z założenia więc mechanizm rozliczenia VAT – stworzony w ramach procedury szczególnej przewidzianej dla rolników ryczałtowych – jest neutralny dla podatnika, będącego nabywcą towarów i usług dostarczonych przez rolnika ryczałtowego.

Jednym z warunków odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku jest zapłata należności za produkty rolne lub usługi rolnicze, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w skok, której jest członkiem (art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT).

Kompensata należności

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • Kc – Kodeks cywilny
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Problem z odliczeniem VAT może się pojawić, gdy kwota należności wynikająca z faktury VAT RR została pomniejszona o zobowiązania rolnika. Nabywca, który pomniejszył należność przysługującą rolnikowi ryczałtowemu z tytułu dostawy produktów rolnych lub świadczenia usług rolniczych może w całości odliczyć podatek naliczony z wystawionej przez siebie faktury VAT RR tylko wtedy, gdy dokonane potrącenie ma podstawę w art. 116 ust. 8, 9 i 9a ustawy o VAT.

Z art. 116 ust. 8 ustawy o VAT wynika, że warunek dokonania zapłaty jest spełniony, jeśli nabywca skompensował kwotę należności z tytułu dostawy produktów rolnych lub świadczenia usług rolniczych z należnościami za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu, a na rachunek bankowy rolnika przekazał kwotę stanowiącą różnicę wynikającą z tej kompensaty.

5 maja rolnik ryczałtowy dostarczył spółce (czynnemu podatnikowi VAT) produkty rolne o wartości brutto 10 700 zł (wartość netto + zryczałtowany zwrot podatku = 10 000 zł + 700 zł). Tego samego dnia spółka udokumentowała dostawę fakturą VAT RR.

8 maja spółka wykonała na rzecz rolnika usługę o wartości brutto 3690 zł (wartość netto + VAT = 3 000 zł + 690 zł).

14 maja spółka przekazała na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego zapłatę za dostarczone przez niego produkty rolne w kwocie 7010 zł (10 700 zł – 3 690 zł), tj. po pomniejszeniu o należność przysługującą spółce.

Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w kwocie 700 zł, który wynika z wystawionej faktury VAT RR, pomimo że zapłata przekazana na rachunek bankowy rolnika jest mniejsza niż jego należność określona tą fakturą.

Przykładem potrącenia dokonanego na podstawie art. 116 ust. 8 ustawy o VAT może być również zapłata za czasopisma branżowe o tematyce rolniczej, wynikająca z odpłatnej dostawy podlegającej VAT, dokonanej przez nabywcę produktów rolnych na rzecz rolnika. Jak czytamy w interpretacji KIS z 21.01.2020 (0113-KDIPT1-3.4012.710.2019.2.OS), skoro (…) z jednej strony rolnik ryczałtowy obowiązany jest do dokonania zapłaty za czasopisma branżowe o tematyce rolniczej, z drugiej natomiast strony spółdzielnia do dokonania na jego rzecz zapłaty należności za produkty rolne, to dokonana kompensata tych należności stanowi potrącenie, o którym mowa w art. 116 ust. 8 ustawy o VAT.

Za dopuszczalne należy moim zdaniem uznać również potrącenie z należności przysługującej rolnikowi ryczałtowemu wierzytelności nabytej w drodze przelewu, o którym mowa w art. 509 Kc, której dłużnikiem jest ten rolnik. NSA w wyroku z 23.02.2016 (I FSK 1721/14) orzekł, że przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w art. 116 ust. 8 i 9a ustawy o VAT, rozumieć należy również potrącenia wierzytelności nabytych przez nabywcę produktów rolnych na podstawie art. 509 Kc od osoby trzeciej – o ile nie prowadzi to do nadużycia prawa. Zdarzają się też jednak orzeczenia przeciwne (wyroki NSA z 20.08.2015, I FSK 226/14, i WSA w Białymstoku z 28.02.2018, I SA/Bk 1865/17).

Innego rodzaju potrącenia należności przysługującej rolnikowi ryczałtowemu, które nie powodują utraty prawa do odliczenia części VAT, zostały wymienione także w art. 116 ust. 9 i 9a ustawy o VAT. Są to potrącenia:

  • z tytułu spłaty rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu na warunkach określonych w art. 116 ust. 9 ustawy o VAT,
  • wynikające z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych), o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT.

Wpłaty na fundusze promocji

Jednym z rodzajów potrąceń, które nie skutkują utratą prawa do pełnego odliczenia VAT z faktury VAT RR, są wpłaty naliczane rolnikom ryczałtowym na podstawie ustawy z 22.05.2009 o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (DzU z 2017 poz. 2160). Na mocy tej ustawy utworzono 10 funduszy (m.in. Fundusz Promocji Mleka, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Ryb), które mają na celu promocję spożycia wymienionych produktów rolno-spożywczych. Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze zostały zobowiązane wskazane przez ustawodawcę podmioty skupujące żywiec, zboża, owoce i warzywa, ryby, w tym np. ubojnie oraz podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wywozu żywych zwierząt poza terytorium Polski.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy wpłaty na fundusze promocji są naliczane z reguły w wysokości 0,1% wartości netto, która wynika z wystawionej faktury VAT RR (inna jest tylko wpłata na Fundusz Promocji Mleka oraz Fundusz Promocji Roślin Oleistych). Faktyczny ciężar opłaty na dany fundusz ponosi rolnik ryczałtowy dostarczający produkt rolny. Nabywca produktów rolnych występuje jedynie w roli płatnika, który nalicza i pobiera od rolnika tę opłatę, poprzez potrącenie jej z kwoty przysługującej mu za dostarczone produkty rolne, a następnie przekazuje na rachunek odpowiedniego funduszu. W rezultacie faktury VAT RR wystawione przez nabywcę produktów rolnych zobowiązują go do potrącenia z należności na rzecz rolnika wpłat przekazywanych na dany fundusz.

Tego rodzaju potrącenia nie wykluczają pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, ponieważ obowiązek pobierania i przekazywania wpłat na właściwy fundusz promocji produktów rolno-spożywczych wynika z odrębnej ustawy.

Wpłata na fundusz udziałowy

Nabywca produktów rolnych zachowuje prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktury VAT RR także w razie pomniejszenia należności przysługującej rolnikowi ryczałtowemu o wpłatę na fundusz udziałowy dokonywaną na podstawie art. 167 § 1 pkt 1 ustawy z 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (DzU z 2020 poz. 275), co potwierdzają m.in. interpretacje KIS z 6.12.2019, 0114-KDIP1-3.4012.580.2019.1.JG, 14.01.2020, 0113-KDIPT1-3.4012.595.2019.2.OS, oraz 21.01.2020, 0113-KDIPT1-3.4012.710.2019.2.OS).

Potrącenia na fundusz wzajemnej pomocy

Sporną kwestią jest natomiast potrącanie z należności przysługujących rolnikowi ryczałtowemu wpłat na fundusz wzajemnej pomocy (dalej FWP) pobieranych od rolników ryczałtowych, będących członkami spółdzielni, na podstawie statutu spółdzielni lub innych wewnętrznych postanowień. Z wpłat tych mogą być np. finansowane pożyczki dla rolników. Fundusz jest tworzony na mocy art. 78 § 2 Prawa spółdzielczego, który przyznaje spółdzielniom prawo do tworzenia funduszy własnych przewidzianych m.in. w statucie.

Jeżeli wpłata na FWP pomniejsza należność rolnika ryczałtowego wykazaną w fakturze VAT RR, to zdaniem organów podatkowych pozbawia go ona, w tej części, prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturze, ponieważ nie stanowi żadnego z tytułów potrąceń powołanych w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT (zob. interpretacja KIS z 21.01.2020, 0113-KDIPT1-3.4012.710.2019.2.OS).

Innego zdania był natomiast WSA w Kielcach, który w wyroku z 14.03.2019 (I SA/Ke 41/19) uznał, że potrącenie to – jako wynikające z innych ustaw – ma podstawę w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT. Zdaniem WSA potrącenie składki na FWP wypełnia dyspozycję art. 498 Kc, ponieważ rolnik ryczałtowy jest dłużnikiem spółdzielni z tytułu składek na FWP i jednocześnie wierzycielem z tytułu należności za dostawy mleka. W ocenie sądu spółdzielnia jako czynny podatnik VAT może odliczyć podatek VAT naliczony w pełnej wysokości z faktur VAT RR, z uwzględnieniem art. 116 ust 9a ustawy o VAT, w sytuacji gdy realizuje płatności dla rolników ryczałtowych, pomniejszone o należne wpłaty z tytułu (...) składek na FWP.

Orzeczenie nie jest jednak jeszcze prawomocne, co oznacza, że spór w tym zakresie ostatecznie zostanie rozstrzygnięty przez NSA.

Potrącenie składki ubezpieczeniowej

Potrącenia niemające podstawy w przepisach ustawy o VAT skutkują utratą przez nabywcę prawa do odliczenia części VAT naliczonego z faktury VAT RR. Przykładowo w interpretacji z 14.01.2020 (0113-KDIPT1-3.4012.595.2019.2.OS) dotyczącej potrącenia składki na grupowe ubezpieczenie na życie, do którego przystąpił rolnik, KIS jednoznacznie wskazała, że podatnik może odliczyć VAT jedynie w części odpowiadającej należności zapłaconej na rachunek bankowy rolnika, ponieważ w przypadku potrąceń na składkę za ubezpieczenie na życie (…) wpłaty te nie są należnościami za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w art. 116 pkt 8 ustawy. Ponadto wpłaty te nie są należnościami z tytułu potrąceń wskazanych w art. 116 pkt 9a ustawy.

(...) W tym przypadku mamy do czynienia wyłącznie z umową pomiędzy stronami transakcji, co do sposobu uregulowania należności, a nie z obowiązkiem potrącenia z tej należności kwot wynikających z odrębnych ustaw.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „VAT”
Koronawirus

Zapłata z góry za uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych wraz z odsetkami za opóźnienie – skutki w VAT

Edyta Głębicka
W październiku 2019 r. nasza firma otrzymała od kontrahenta z Belgii, posługującego się holenderskim numerem VAT, dwie faktury za kompleksową usługę uczestnictwa w targach branżowych w Niemczech, obejmującą m.in. zakup powierzchni wystawienniczej, zapewnienie sprzętu, pakiet digital. Targi odbywały się od 24.01.2020 do 26.01.2020 r., promowaliśmy na nich nasze produkty. Organizator usługi wystawił faktury bez podatku z dopiskiem reverse charge i powołał się na art. 44 dyrektywy 2006/122/WE. Były to faktury na przedpłaty. Obowiązek podatkowy od zakupionej usługi wykazaliśmy zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, tj. w dacie zapłaty za usługę (odpowiednio 17.12.2019 i 19.12.2019 r.).
Firma belgijska wykazała dodatkowo na swojej fakturze opłatę należną wówczas, gdybyśmy dokonali płatności po wyznaczonym terminie (30 dni od daty wystawienia faktury). Tak się zdarzyło, więc uwzględniliśmy tę opłatę i przekazaliśmy płatność w wyższej, wskazanej na fakturze kwocie.
Czy prawidłowo rozliczyliśmy usługę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT oraz czy w podstawie opodatkowania powinniśmy uwzględnić także opłatę za opóźnioną płatność?

Podatki 2020

Zmiany w podatkach w 2020 r. z perspektywy biur rachunkowych

Sebastian Goschorski
Rok 2020 przyniósł wiele zmian w podatkach oraz sposobie działania biur rachunkowych. Niektóre z nich – ze względu na złożoność i tempo ich wprowadzania – mogą być dla mniejszych biur, słabiej przygotowanych pod względem technologicznym i organizacyjnym, bardzo trudne do wdrożenia, a nawet mogą zakłócić ich działalność.

Podkreślić należy, że praktycznie każda zmiana przepisów, która weszła w życie z końcem 2019 i początkiem 2020 r., wprowadza lub zwiększa odpowiedzialność karną skarbową osób prowadzących księgi i rozliczenia podatkowe. Na skutek tego księgowi coraz bardziej odczuwają ryzyko wykonywania zawodu. Rośnie też stres związany z odpowiedzialnością materialną, która może ich dotknąć.


Podatki i prawo gospodarcze

Wyrównanie strat związanych z użyciem do produkcji gorszego surowca – skutki w VAT

Edyta Głębicka
Zakupiliśmy od naszej spółki powiązanej surowiec do produkcji zamówionego przez klienta towaru. Spółka powiązana kupiła surowiec od dostawcy zewnętrznego. W toku produkcji okazało się, że surowiec był niepełnowartościowy, co spowodowało wyprodukowanie przez nas towaru gorszej jakości.
Klient kupił go od nas, ale musieliśmy obniżyć cenę (zużyliśmy cały gorszy surowiec). Zamierzamy dochodzić rekompensaty, w wysokości różnicy wartości między ceną pełnowartościowego a ceną niepełnowartościowego surowca oraz z tytułu utraconych korzyści, wobec konieczności sprzedaży towarów po obniżonej cenie. W praktyce będzie to wyglądało tak, że nasza spółka powiązana wystąpi o rekompensatę do pierwotnego dostawcy, a później uzna nas żądaną kwotą. Dodam, że pierwotny dostawca sam zbadał swój surowiec i przyznał nam rację. Faktury sprzedaży zostały już dawno wystawione. W transakcji brały udział polskie firmy.
Jakie dokumenty powinniśmy teraz wystawić w celu rozliczenia reklamacji w aspekcie VAT?

Należałoby tu odróżnić dwa zdarzenia – zakup surowca gorszej jakości (co wyszło na jaw dopiero na etapie produkcji z tego surowca) i obniżenie z tego powodu ceny zakupu oraz zwrot utraconych korzyści ze sprzedaży towaru.


Podatki i prawo gospodarcze

Koszty postojowe z tytułu nieterminowego odbioru towaru – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Sprzedajemy towary kontrahentowi unijnemu na warunkach DAP. Jest to dla nas WDT. Z uwagi na opóźnienia w odbiorze towaru w magazynie kontrahenta firma transportowa, którą wynajęliśmy, obciąża nas kosztami za przestój. Przewoźnik wystawia nam notę obciążeniową. Umowa z nim przewiduje, że w przypadku przestoju powyżej określonego czasu naliczane są kary i wystawiana jest z tego tytułu nota obciążeniowa. Aby odzyskać środki, którymi obciążył nas przewoźnik, wystawiamy na kontrahenta (odbiorcę towaru) notę debetową. Umowa z nim nie zawiera jednak żadnych zapisów przewidujących obciążanie go dodatkowymi kosztami, np. za nieterminowy odbiór towaru.
Czy postępujemy prawidłowo, wystawiając notę debetową? Może powinniśmy wystawić korektę do faktury za WDT i podwyższyć wartość towaru albo też wystawić fakturę na koszt usługi transportowej (świadczenie usług poza terytorium kraju, poz. 11 deklaracji VAT-7)?

Moim zdaniem postępowanie firmy jest prawidłowe. Z jej punktu widzenia bowiem koszt, którym obciążany jest kontrahent (nabywca towaru), nie stanowi ani elementu wynagrodzenia za WDT, ani wynagrodzenia za usługę (nie mamy tu do czynienia z refakturowaniem kosztu usługi transportowej).


Dowody księgowe

Wystawianie faktury do paragonu dokumentującego sprzedaż na rzecz rolnika ryczałtowego

Aneta Szwęch
Firma sprzedaje towary m.in. na rzecz rolników ryczałtowych. Sprzedaż ta zasadniczo musi być potwierdzona paragonem fiskalnym, który jednak nie zawiera NIP rolnika.
Czy można wystawiać faktury do paragonu bez NIP nabywcy – „na żądanie” lub bez żądania rolnika ryczałtowego – czy też w ten sposób firma naraża się na sankcję w VAT?

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
  • rolników ryczałtowych

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu zaliczki na usługi zakwaterowania

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach, opodatkowane 8% stawką VAT. Według PKWiU są to „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” (PKWiU 55.2). Często na ich poczet spółka otrzymuje zaliczki.
Czy powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

VAT

Zapłata faktury pro forma z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Tomasz Krywan
Firma otrzymała od kontrahenta pro formę dotyczącą zakupu towarów z zał. nr 15 do ustawy o VAT z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy trzeba ją opłacić w ten sposób?

VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Mateusz Kaczmarek
Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?

CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?

Podatki i prawo gospodarcze

Miesięczny zbiorczy przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko za miesiąc kalendarzowy

Tomasz Krywan
Czy zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) można dokonywać za miesiące inne niż kalendarzowe (np. za okres od 20 lutego do 19 marca)? Czy też konieczne jest dokonywanie takich przelewów za miesiące kalendarzowe?

Podatki i prawo gospodarcze

Zakup i odsprzedaż usługi wstępu na zagraniczną konferencję – opodatkowanie VAT

Edyta Głębicka
Nasza firma kupiła bilety wstępu na konferencję branżową od francuskiego organizatora – konferencja odbyła się we Francji. Otrzymaliśmy fakturę z naliczonym francuskim VAT, za uczestnictwo 5 osób. Dwie z nich nie są pracownikami naszymi, ale spółek powiązanych, działających w tej samej branży. Spółki te mają siedziby poza Polską.
Będziemy chcieli odzyskać koszty szkolenia pracowników innych spółek, zastanawiamy się jednak, jak to poprawnie uczynić.
Uzyskaliśmy od organizatora informację, że z uczestnictwem w konferencji nie będą się wiązały żadne dodatkowe usługi, np. reklamowe czy związane z najmem powierzchni.

Podatki i prawo gospodarcze

Wartość sprzedaży SPZOZ uwzględniana przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Tomasz Krywan
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego jest SPZOZ wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych w kwocie 19 395 954,42 zł, podlegające zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
W grudniu 2019 r. przychody z pozostałej sprzedaży przekroczyły 200 000 zł i wyniosły ogółem za 2019 r. 223 696,05 zł, w tym:
- kursy i szkolenia dla osób fizycznych – 84 930 zł,
- odpłatne szkolenia dla SPZOZ (usługi kształcenia zawodowego finansowane ze środków publicznych, objęte zwolnieniem od VAT z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT; stosowne oświadczenia złożyły wszystkie podmioty) – 54 000 zł,
- usługi najmu, dzierżawy, reklamy – 84 766,05 zł.
Czy w grudniu 2019 r. mieliśmy obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego wynikającego z art. 96 ustawy o VAT? Czy musimy tworzyć pliki JPK?

Deklaracje

Po wznowieniu zawieszonej działalności nadal można rozliczać VAT kwartalnie

Anna Koleśnik
Podatnik, który po okresie zawieszenia działalności gospodarczej został przywrócony do rejestru czynnych podatników VAT, wciąż może składać deklaracje VAT-7K, jeśli miał do nich prawo przed wykreśleniem z tego rejestru i nadal spełnia ustawowe warunki.

Przypomnijmy, że zawieszenie działalności na okres ponad 6 mies. powoduje – co do zasady – automatyczne (z urzędu) wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru czynnych podatników VAT (art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT). Gdy taki przedsiębiorca wznawia działalność, zostaje ponownie zarejestrowany – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego – jako podatnik VAT z dniem wznowienia, ze statusem, jaki posiadał przed zawieszeniem wykonywania działalności. Tak stanowi art. 96 ust. 9g ustawy o VAT.


VAT

Zapłata za faktury na usługi budowlane wystawione przez podatnika zwolnionego od VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi szklarskie (PKD 23.12.Z i 43.34.Z) i korzysta ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Na potrzeby działalności używa konta osobistego (do którego nie ma wyodrębnionego rachunku VAT). Podpisał umowę z deweloperem na montaż szklanych kabin prysznicowych, a całkowita wartość usługi przekracza 15 tys. zł. Zlecone prace wykazane są w zał. nr 15 do ustawy o VAT (poz. 132). Przed rozpoczęciem prac przedsiębiorca wystawił fakturę pro forma na 50% ceny. Na wystawionych fakturach powinna być informacja o metodzie podzielonej płatności, ale odbiorca nie może jej zastosować, ponieważ wystawiający nie ma rachunku VAT i nie figuruje na „białej liście”.
Jak właściwie postąpić w tym przypadku?

Opisany przedsiębiorca na podstawie art. 108e ustawy o VAT ma obowiązek posiadać rachunek rozliczeniowy (firmowy), do którego prowadzony jest rachunek VAT. Obowiązek ten ciąży na wszystkich podatnikach, którzy dokonują dostaw towarów lub świadczą usługi, o których mowa w zał. nr 15 do ustawy o VAT, oraz nabywających te towary lub usługi – również korzystających ze zwolnienia od VAT. Jego niedopełnienie nie jest jednak w żaden sposób sankcjonowane. W konsekwencji – mimo że przedsiębiorca nie posiada rachunku firmowego – nie grożą mu z tego tytułu żadne negatywne konsekwencje podatkowe.


VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej przez podatnika wynajmującego „prywatnie” lokale na cele mieszkalne

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą oraz wynajmuje „prywatnie” dwa mieszkania będące jej własnością. Zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej od 1.04.2020.
Jak wobec tego będzie wyglądać jej sytuacja jako podatnika VAT? Czy o zawieszeniu działalności powinna zawiadomić US?

Definicję działalności gospodarczej na potrzeby VAT zawiera art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jest ona szersza od definicji tego pojęcia obowiązujących na gruncie innych przepisów i obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wnip w sposób ciągły, dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest również wynajmowanie i wydzierżawianie przez osoby fizyczne składników prywatnego majątku, czyli tzw. prywatny wynajem (zob. np. interpretacje KIS z 29.09.2017, 0111-KDIB3-1.4012.536.2017.2.AB, oraz 9.11.2017, 0112-KDIL2-3.4012.397.2017.2.ZD).


VAT

Składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie spółek

Krzysztof Hałub
W lutym 2020 połączyły się dwie spółki z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) i zostało 13.02.2020, tj. w dniu połączenia, wpisa‑ ne do KRS.
Jak powinna w tym przypadku wyglądać deklaracja VAT-7 za luty? Czy składa ją tylko spółka przejmująca, ale uwzględnia w niej wszystkie zdarzenia w zakresie VAT, jakie wystąpiły u spółki przejmowanej? Co z fakturami wystawionymi przez kontrahentów na spółkę przejmowaną, które wpłynęły już po połączeniu spółek?

Połączenie spółek przez przejęcie skutkuje tym, że na spółkę przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym w ustawie o VAT.

Dochodzi bowiem do tzw. generalnej (uniwersalnej) sukcesji podatkowej, o której mowa w art. 93 § 1 i 2 Op. Przywołane regulacje stanowią, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych


Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch
Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.


Podatki 2020

Ograniczanie zatorów płatniczych (cz. II) – porównanie rozwiązań przyjętych w podatku dochodowym i VAT oraz ewidencja księgowa

Aneta Szwęch
Uldze w podatku dochodowym dla wierzycieli i sankcji dla dłużników nieregulujących zobowiązań odpowiada analogicz‑ na ulga i sankcja w VAT. Niekoniecznie oznacza to jednak, że do korekty rozliczeń z tytułu obu podatków dojdzie w tym samym momencie. Różne będzie też ujęcie tych korekt w ewidencji księgowej.

Od 1.01.2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, które na potrzeby podatku dochodowego (CIT oraz PIT) wprowadziły nowy mechanizm rozliczenia należności nieopłaconej przez nabywcę w określonym terminie. Regulacje te – dotyczące zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – nie są jednak nowością, ponieważ rozwiązania przyjęte w ustawach o podatku dochodowym w dużej mierze zostały oparte na tzw. uldze na złe długi, znanej czynnym podatnikom VAT od 1.06.2005 r.

W sposobie rozliczenia „złego” długu na potrzeby obu podatków oprócz wielu podobieństw można zaobserwować istotne różnice.


Podatki i prawo gospodarcze

Prawo do korekty „pustej” faktury

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. w grudniu 2019 r. pomyłkowo wystawiła fakturę sprzedażową za usługę marketingową, niedokumentującą faktycznych zdarzeń gospodarczych, tj. odpłatnego świadczenia usług. Spółka nie otrzymała nigdy zapłaty za tę usługę i nie wykazała faktury w złożonej deklaracji VAT-7.
Czy ma obowiązek uregulowania VAT wynikającego z tej faktury? Czy może złożyć jej korektę, wykazując w niej zerową kwotę należności za usługę?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....