Odliczenie VAT z faktur VAT RR w przypadku potrąceń z należności przekazanej rolnikowi

Aneta Szwęch

Skupujemy produkty rolne od rolników ryczałtowych i jako czynny podatnik VAT mamy z tego tytułu obowiązek wystawiania faktur VAT RR. Regulując należność przysługującą rolnikowi, dokonujemy różnego rodzaju potrąceń z tytułu jego zobowiązań.
Które potrącenia nie powodują utraty prawa do pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, a które to prawo ograniczają?

Mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych (o którym mowa w art. 115–118 ustawy o VAT) polega z jednej strony na obciążeniu nabywcy produktów rolnych, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, obowiązkiem naliczenia i wypłaty kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku według stawki 7%, a z drugiej na przyznaniu mu prawa do odliczenia wypłaconej kwoty podatku. Z założenia więc mechanizm rozliczenia VAT – stworzony w ramach procedury szczególnej przewidzianej dla rolników ryczałtowych – jest neutralny dla podatnika, będącego nabywcą towarów i usług dostarczonych przez rolnika ryczałtowego.

Jednym z warunków odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku jest zapłata należności za produkty rolne lub usługi rolnicze, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w skok, której jest członkiem (art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT).

Kompensata należności

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • Kc – Kodeks cywilny
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Problem z odliczeniem VAT może się pojawić, gdy kwota należności wynikająca z faktury VAT RR została pomniejszona o zobowiązania rolnika. Nabywca, który pomniejszył należność przysługującą rolnikowi ryczałtowemu z tytułu dostawy produktów rolnych lub świadczenia usług rolniczych może w całości odliczyć podatek naliczony z wystawionej przez siebie faktury VAT RR tylko wtedy, gdy dokonane potrącenie ma podstawę w art. 116 ust. 8, 9 i 9a ustawy o VAT.

Z art. 116 ust. 8 ustawy o VAT wynika, że warunek dokonania zapłaty jest spełniony, jeśli nabywca skompensował kwotę należności z tytułu dostawy produktów rolnych lub świadczenia usług rolniczych z należnościami za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu, a na rachunek bankowy rolnika przekazał kwotę stanowiącą różnicę wynikającą z tej kompensaty.

5 maja rolnik ryczałtowy dostarczył spółce (czynnemu podatnikowi VAT) produkty rolne o wartości brutto 10 700 zł (wartość netto + zryczałtowany zwrot podatku = 10 000 zł + 700 zł). Tego samego dnia spółka udokumentowała dostawę fakturą VAT RR.

8 maja spółka wykonała na rzecz rolnika usługę o wartości brutto 3690 zł (wartość netto + VAT = 3 000 zł + 690 zł).

14 maja spółka przekazała na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego zapłatę za dostarczone przez niego produkty rolne w kwocie 7010 zł (10 700 zł – 3 690 zł), tj. po pomniejszeniu o należność przysługującą spółce.

Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w kwocie 700 zł, który wynika z wystawionej faktury VAT RR, pomimo że zapłata przekazana na rachunek bankowy rolnika jest mniejsza niż jego należność określona tą fakturą.

Przykładem potrącenia dokonanego na podstawie art. 116 ust. 8 ustawy o VAT może być również zapłata za czasopisma branżowe o tematyce rolniczej, wynikająca z odpłatnej dostawy podlegającej VAT, dokonanej przez nabywcę produktów rolnych na rzecz rolnika. Jak czytamy w interpretacji KIS z 21.01.2020 (0113-KDIPT1-3.4012.710.2019.2.OS), skoro (…) z jednej strony rolnik ryczałtowy obowiązany jest do dokonania zapłaty za czasopisma branżowe o tematyce rolniczej, z drugiej natomiast strony spółdzielnia do dokonania na jego rzecz zapłaty należności za produkty rolne, to dokonana kompensata tych należności stanowi potrącenie, o którym mowa w art. 116 ust. 8 ustawy o VAT.

Za dopuszczalne należy moim zdaniem uznać również potrącenie z należności przysługującej rolnikowi ryczałtowemu wierzytelności nabytej w drodze przelewu, o którym mowa w art. 509 Kc, której dłużnikiem jest ten rolnik. NSA w wyroku z 23.02.2016 (I FSK 1721/14) orzekł, że przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w art. 116 ust. 8 i 9a ustawy o VAT, rozumieć należy również potrącenia wierzytelności nabytych przez nabywcę produktów rolnych na podstawie art. 509 Kc od osoby trzeciej – o ile nie prowadzi to do nadużycia prawa. Zdarzają się też jednak orzeczenia przeciwne (wyroki NSA z 20.08.2015, I FSK 226/14, i WSA w Białymstoku z 28.02.2018, I SA/Bk 1865/17).

Innego rodzaju potrącenia należności przysługującej rolnikowi ryczałtowemu, które nie powodują utraty prawa do odliczenia części VAT, zostały wymienione także w art. 116 ust. 9 i 9a ustawy o VAT. Są to potrącenia:

  • z tytułu spłaty rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu na warunkach określonych w art. 116 ust. 9 ustawy o VAT,
  • wynikające z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych), o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT.

Wpłaty na fundusze promocji

Jednym z rodzajów potrąceń, które nie skutkują utratą prawa do pełnego odliczenia VAT z faktury VAT RR, są wpłaty naliczane rolnikom ryczałtowym na podstawie ustawy z 22.05.2009 o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (DzU z 2017 poz. 2160). Na mocy tej ustawy utworzono 10 funduszy (m.in. Fundusz Promocji Mleka, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Ryb), które mają na celu promocję spożycia wymienionych produktów rolno-spożywczych. Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze zostały zobowiązane wskazane przez ustawodawcę podmioty skupujące żywiec, zboża, owoce i warzywa, ryby, w tym np. ubojnie oraz podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wywozu żywych zwierząt poza terytorium Polski.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy wpłaty na fundusze promocji są naliczane z reguły w wysokości 0,1% wartości netto, która wynika z wystawionej faktury VAT RR (inna jest tylko wpłata na Fundusz Promocji Mleka oraz Fundusz Promocji Roślin Oleistych). Faktyczny ciężar opłaty na dany fundusz ponosi rolnik ryczałtowy dostarczający produkt rolny. Nabywca produktów rolnych występuje jedynie w roli płatnika, który nalicza i pobiera od rolnika tę opłatę, poprzez potrącenie jej z kwoty przysługującej mu za dostarczone produkty rolne, a następnie przekazuje na rachunek odpowiedniego funduszu. W rezultacie faktury VAT RR wystawione przez nabywcę produktów rolnych zobowiązują go do potrącenia z należności na rzecz rolnika wpłat przekazywanych na dany fundusz.

Tego rodzaju potrącenia nie wykluczają pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, ponieważ obowiązek pobierania i przekazywania wpłat na właściwy fundusz promocji produktów rolno-spożywczych wynika z odrębnej ustawy.

Wpłata na fundusz udziałowy

Nabywca produktów rolnych zachowuje prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktury VAT RR także w razie pomniejszenia należności przysługującej rolnikowi ryczałtowemu o wpłatę na fundusz udziałowy dokonywaną na podstawie art. 167 § 1 pkt 1 ustawy z 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (DzU z 2020 poz. 275), co potwierdzają m.in. interpretacje KIS z 6.12.2019, 0114-KDIP1-3.4012.580.2019.1.JG, 14.01.2020, 0113-KDIPT1-3.4012.595.2019.2.OS, oraz 21.01.2020, 0113-KDIPT1-3.4012.710.2019.2.OS).

Potrącenia na fundusz wzajemnej pomocy

Sporną kwestią jest natomiast potrącanie z należności przysługujących rolnikowi ryczałtowemu wpłat na fundusz wzajemnej pomocy (dalej FWP) pobieranych od rolników ryczałtowych, będących członkami spółdzielni, na podstawie statutu spółdzielni lub innych wewnętrznych postanowień. Z wpłat tych mogą być np. finansowane pożyczki dla rolników. Fundusz jest tworzony na mocy art. 78 § 2 Prawa spółdzielczego, który przyznaje spółdzielniom prawo do tworzenia funduszy własnych przewidzianych m.in. w statucie.

Jeżeli wpłata na FWP pomniejsza należność rolnika ryczałtowego wykazaną w fakturze VAT RR, to zdaniem organów podatkowych pozbawia go ona, w tej części, prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturze, ponieważ nie stanowi żadnego z tytułów potrąceń powołanych w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT (zob. interpretacja KIS z 21.01.2020, 0113-KDIPT1-3.4012.710.2019.2.OS).

Innego zdania był natomiast WSA w Kielcach, który w wyroku z 14.03.2019 (I SA/Ke 41/19) uznał, że potrącenie to – jako wynikające z innych ustaw – ma podstawę w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT. Zdaniem WSA potrącenie składki na FWP wypełnia dyspozycję art. 498 Kc, ponieważ rolnik ryczałtowy jest dłużnikiem spółdzielni z tytułu składek na FWP i jednocześnie wierzycielem z tytułu należności za dostawy mleka. W ocenie sądu spółdzielnia jako czynny podatnik VAT może odliczyć podatek VAT naliczony w pełnej wysokości z faktur VAT RR, z uwzględnieniem art. 116 ust 9a ustawy o VAT, w sytuacji gdy realizuje płatności dla rolników ryczałtowych, pomniejszone o należne wpłaty z tytułu (...) składek na FWP.

Orzeczenie nie jest jednak jeszcze prawomocne, co oznacza, że spór w tym zakresie ostatecznie zostanie rozstrzygnięty przez NSA.

Potrącenie składki ubezpieczeniowej

Potrącenia niemające podstawy w przepisach ustawy o VAT skutkują utratą przez nabywcę prawa do odliczenia części VAT naliczonego z faktury VAT RR. Przykładowo w interpretacji z 14.01.2020 (0113-KDIPT1-3.4012.595.2019.2.OS) dotyczącej potrącenia składki na grupowe ubezpieczenie na życie, do którego przystąpił rolnik, KIS jednoznacznie wskazała, że podatnik może odliczyć VAT jedynie w części odpowiadającej należności zapłaconej na rachunek bankowy rolnika, ponieważ w przypadku potrąceń na składkę za ubezpieczenie na życie (…) wpłaty te nie są należnościami za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w art. 116 pkt 8 ustawy. Ponadto wpłaty te nie są należnościami z tytułu potrąceń wskazanych w art. 116 pkt 9a ustawy.

(...) W tym przypadku mamy do czynienia wyłącznie z umową pomiędzy stronami transakcji, co do sposobu uregulowania należności, a nie z obowiązkiem potrącenia z tej należności kwot wynikających z odrębnych ustaw.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „VAT”
Podatek od towarów i usług

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące nowego JPK_VAT

Anna Koleśnik
Odpowiadając na wątpliwości podatników, resort finansów opublikował pytania i odpowiedzi, które mają pomóc w przygotowaniu się do nowych obowiązków związanych ze sporządzaniem plików JPK_VAT.

Przypomnijmy, że 1.10.2020 deklaracje VAT i dotychczasowy plik JPK_VAT zostaną zastąpione nowymi rozbudowanymi plikami JPK (JPK_V7M i JPK_V7K). Ich zawartość określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988).


Temat miesiąca

Zawieszenie działalności gospodarczej – skutki w podatku dochodowym i VAT

Marcin Szymankiewicz
Epidemia koronawirusa spowodowała, że część przedsiębiorców – przede wszystkim osoby fizyczne niezatrudnianiające pracowników – decyduje się zawiesić działalność na pewien czas. Rzutuje to na ich obowiązki i uprawnienia podatkowe.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (z wyjątkami dotyczącymi m.in. osób przebywających na urlopach macierzyńskich czy na urlopie wychowawczym) może na pewien czas zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej (DG) na zasadach określonych w Pp. W okresie zawieszenia nie można wykonywać DG i osiągać z niej bieżących przychodów (art. 25 ust. 1 Pp). Dozwolone czynności wskazano w art. 25 ust. 2 Pp (patrz ramka).


VAT

Rozliczanie faktur korygujących dotyczących usług zwolnionych z VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka (czynny podatnik VAT) świadczy m.in. na rzecz innych firm usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego zwolnione z VAT. Dokumentuje je fakturami. Zdarza się, że wystawiona faktura wymaga skorygowania. Powodem może być np. błąd w kalkulacji należnego wynagrodzenia, odstąpienie klienta od umowy, udzielenie rabatu.
W jakim okresie spółka powinna ujmować w ewidencji i deklaracjach VAT faktury korygujące sprzedaż zwolnioną?

W myśl art. 106j ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy po wystawieniu faktury:


VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na ponad 30 dni przed otrzymaniem zaliczki

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży kosmetyków. 12.06.2020 otrzymała fakturę zaliczkową (wystawioną 8 czerwca), dotyczącą zaliczki w wysokości 12 300 zł (w tym 2300 zł VAT) na poczet dostawy towarów. 23 lipca zapłaciła tę zaliczkę na rachunek bankowy kontrahenta (przelewem natychmiastowym).
Czy w deklaracji VAT-7 za czerwiec mogła odliczyć VAT z tej faktury?

Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT).


Wskaźniki sektorowe

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym

Andrzej Niemiec Wanda Skoczylas
Artykuł przedstawia sposób przeprowadzania analizy rozwoju sytuacji finansowej za dłuższy okres, a jednocześnie naświetla różne jej aspekty. Podstawę analizy stanowiły dane przedsiębiorstw z działów reprezentatywnych dla sektorów gospodarki.

Publikacja wskaźników sektorowych przedsiębiorstw za 2018 r. jest w normalnych warunkach – które miejmy nadzieję niebawem znów nastaną – dobrą okazją do oceny w dłuższej perspektywie sytuacji finansowej przedsiębiorstw i działów, do których one należą. Nie traci też na wartości poznawczej w obecnym, trudnym czasie. Jako analiza oparta na danych rzeczywistych, odpowiednio zweryfikowanych i przetworzonych, pozwala na zbadanie i ocenę siły oddziaływania sytuacji gospodarczej zarówno na przedsiębiorstwa ogółem, jak i na poszczególne, wyodrębnione – zgodnie z klasyfikacją PKD – działy.


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


Interpretacja

Czy jest VAT od towarów niesprzedanych przez przedsiębiorstwo w spadku

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorstwo w spadku nie sporządza spisu z natury i nie opodatkowuje VAT towarów pozostałych na moment wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego bądź uprawnienia do powołania zarządcy, jeżeli mają być one przeznaczone do działalności gospodarczej, a nie do konsumpcji.

Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej z 4.06.2020 (PT3.8101.1.2020).


VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe – dostosowanie do przepisów dyrektywy

Łukasz Chłond
1.07.2020 weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca do polskiego porządku prawnego tzw. quick fixes, czyli zmiany w unijnym VAT dotyczące tran‑ sakcji wewnątrzwspólnotowych.

Chodzi o ustawę z 28.05.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1106).


Procedury

Uproszenia w rozliczaniu VAT od importu towarów

Tomasz Krywan
Od 1.07.2020 wszyscy zarejestrowani czynni podatnicy VAT mogą rozliczać podatek należny od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT.

Pod warunkiem jednak, że dokonują zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warunek dokonywania zgłoszeń przez przedstawiciela nie odnosi się jedynie do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, bądź status upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO.


Koronawirus

Nowy JPK_VAT dopiero od października

Po raz kolejny przesunięto termin wdrożenia – tym razem przez wszystkich przedsiębiorców – przekształconych plików JPK_VAT, składających się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Chodzi o JPK_V7M i JPK_V7K, które od lipca 2020 miały być składane przez wszystkich przedsiębiorców zamiast deklaracji VAT i obecnego pliku JPK_VAT.


Koronawirus

Kasy fiskalne on-line w gastronomii i u fryzjera w 2021

MF przesunął termin na wdrożenie kas rejestrujących on-line dla podatników, u których obowiązek posiadania tych kas pierwotnie miał powstać 1.07.2020 i 1.01.2021.

Chodzi o świadczących usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne), w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedawców węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Mogą oni prowadzić ewidencję w kasach starego typu (z elektronicznym lub z papierowym zapisem kopii) do końca 2020. Kasy on-line wdrożą od 1.01.2021 zamiast od 1.07.2020.


VAT

Nieodpłatne udostępnianie lokali pracownikom – opodatkowanie VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zatrudnia pracowników (także zleceniobiorców) spoza Polski, którym oferuje bezpłatne zakwaterowanie na cały czas trwania zatrudnienia (bez tego miałaby problemy z pozyskaniem pracowników).
W tym celu zawiera umowy najmu, a następnie wynajęte lokale (bądź domy) udostępnia nieodpłatnie pracownikom.
Czy spółka musi z tego tytułu naliczać należny VAT?

VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W ściśle określonych przypadkach przyjmuje się, że także nieodpłatne świadczenie usług spełnia definicję świadczenia odpłatnego, które podlega VAT.


VAT

Opodatkowanie VAT cesji praw do lokalu mieszkalnego

Krzysztof Hałub
Jaką stawkę VAT należy stosować do cesji praw z umowy przedwstępnej i deweloperskiej lokalu mieszkalnego?

W odpowiedzi z 13.05.2020 na interpelację poselską (PT1.054.20.2020.PSG.343) MF przyznał, że nie może jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii. MF wstrzymuje się z wydaniem ogólnej interpretacji przepisów do czasu ukształtowania się linii orzeczniczej NSA.


VAT

E-faktura przesłana do kontrahenta bez jego zgody

Tomasz Krywan
Jeden z kontrahentów spółki bez konsultacji z nią zaczął przesyłać faktury elektroniczne drogą e-mailową, a nie – jak dotychczas – w formie papierowej.
Czy ma do tego prawo?

W myśl art. 106n ust. 1 ustawy o VAT stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury (nie wymaga jej natomiast przesyłanie w formie elektronicznej faktur, które de facto fakturami elektronicznymi nie są). Akceptacja może zostać wyrażona w dowolnej formie, w tym ustnie czy w sposób dorozumiany, np. przez opłacenie faktury przesłanej w formie elektronicznej.


Kasy rejestrujące

Kasy fiskalne on-line w branży gastronomicznej

Krzysztof Hałub
Sklep piekarniczo-cukierniczy, który oferuje usługi gastronomiczne, jest placówką gastronomiczną, objętą obowiązkiem wymiany kas rejestrujących na kasy on-line. Nie można natomiast za taką placówkę uznać piekarni, w której sprzedaż wyrobów jest prowadzona ubocznie w stosunku do produkcji.

Od 1.05.2019 obowiązują zmienione przepisy ustawy o VAT, nakładające na podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 


Koronawirus

Objęcie pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie skutków COVID-19 – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Spółka wykupiła roczne ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, obejmujące zdarzenia powstałe wskutek COVID-19. Koszty ubezpieczenia pokrywa spółka, pracownicy nie są nimi obciążani.
Czy w związku z tym spółka ma obowiązek wykazać – w ewidencji i deklaracji – zwolnione od VAT nieodpłatne świadczenie usług?

Nie. Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), przy czym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).


Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.


Podatki i prawo gospodarcze

Usługi transportowe świadczone przez zagraniczną firmę – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Jesteśmy dystrybutorem towarów polskich firm, które odsprzedajemy zarówno w Polsce, jak i w UE. Towary wywożone są jednak zawsze z Polski. Czasami usługi transportowe na nasze zlecenie wykonuje firma zagraniczna, posługująca się NIP nadanym w Holandii. Firma ta zarejestrowana jest również na VAT w Polsce, ale posługując się polskim NIP, wykonuje inne usługi (administracyjne), nietransportowe. Nie mamy z nią umowy. Firma za swoje usługi wystawia faktury, w których obciąża nas także innymi kosztami, tj. postojowego (oczekiwanie na załadunek/wyładunek) i podgrzewania towaru parą (niezbędne do późniejszego rozładunku towaru).
Usługi transportowe wykazujemy jako import usług. Mamy wątpliwość, czy dodatkowe koszty postoju przed rozładunkiem/załadunkiem oraz koszty podgrzania towaru powinniśmy również wykazać jako import usług, traktując wszystkie usługi razem jako usługę kompleksową. Te dodatkowe usługi firma wykazuje na oddzielnych fakturach. Wszystkie je traktowaliśmy jako import usług.
Kiedy powinniśmy wykazać obowiązek podatkowy w imporcie usług – jeżeli miałaby to być usługa kompleksowa – skoro czasami faktura za transport jest wystawiona we wcześniejszym miesiącu niż pozostałe faktury? Zdarza się też, że ta sama firma wykonuje dla nas usługi przewozowe tylko na terenie Polski. Na wystawionych fakturach posługuje się NIP holenderskim i nie nalicza VAT.
Czy wtedy także zakup usług powinniśmy traktować jako import usług?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....