Od doradcy można wymagać więcej niż od przeciętnego obywatela

Aleksander Woźniak

Doradca podatkowy analizujący księgi rachunkowe nie może wykorzystywać zdobytej w ten sposób wiedzy do pomawiania osób zarządzających danym podmiotem.

Taki zarzut został postawiony doradcy, którego najemcy lokalu użytkowego (apteki) poprosili o przeanalizowanie sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej. Najemcy przez kilka lat pozostawali w konflikcie ze wspólnotą i jej zarządcą. Kwestionowali zasady rozliczania zaliczek na utrzymanie części wspólnych i kosztów ciepła. W efekcie zaprzestali wpłat na rzecz wspólnoty.

Zarzuty wobec zarządcy

Ich zastrzeżenia wobec zarządcy nieruchomości potwierdził wynajęty przez nich doradca podatkowy, który przeanalizował sprawozdania finansowe także innych wspólnot administrowanych przez tego samego zarządcę (w sumie ponad 100). Po analizie zarzucił mu nieuczciwość, okradanie członków wspólnot mieszkaniowych, świadome dopuszczanie się nieprawidłowości w zakresie rozliczeń księgowych, brak profesjonalizmu, działania niezgodne z interesem mieszkańców. Zarzuty te podnosił w trakcie spotkań z mieszkańcami, zebrań wspólnoty, a także później, w czasie postępowań sądowych. Swoje komentarze nanosił także na dokumentach sprawozdań finansowych.

Słał też do prokuratury pisma niemające charakteru formalnych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Twierdził w nich jednak m.in. że zarządca oszukuje część właścicieli lokali z korzyścią dla innych, okrada starsze osoby, manipuluje mieszkańcami, „wyprowadza” pieniądze, celowo ukrywa nieprawidłowości w dokumentacji księgowej i wspólnie z księgową tworzy nierzetelne dokumenty, przez co doprowadził do wielotysięcznego uszczuplenia podatkowego.

Główny zarzut sprowadzał się do braku gotówki na kontach wspólnoty oraz przeksięgowania 8 tys. zł z funduszu remontowego na fundusz podstawowy.

Potem, gdy sprawa na skutek pozwu zarządcy znalazła się w sądzie, doradca złagodził nieco ton wypowiedzi.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe (który 2-krotnie rozpatrywał tę sprawę) uznał zarzuty za bezpodstawne (wyrok z 15.04.2016, II K 1056/15).

Wyjaśnienia księgowej

W charakterze świadka przesłuchał główną księgową, która prowadziła księgi tej i pozostałych wspólnot administrowanych przez zarządcę. Wyjaśniła ona, że przeksięgowania środków z funduszu remontowego na fundusz podstawowy dokonuje się na podstawie uchwały wspólnoty, gdy na koncie głównym brakuje środków na zapłatę bieżących rachunków. Wówczas konto podstawowe jest zasilane ze środków konta pomocniczego funduszu remontowego. Jest to traktowane jako pożyczka. Potem, w miarę wpływu środków na konto podstawowe, następuje przeksięgowanie z powrotem na konto funduszu remontowego. Księgowa tłumaczyła, że gdyby konto było jedno, to pożyczka taka nie byłaby uwidoczniona. Są jednak 2 konta i przesunięcie środków jest widoczne na wyciągach bankowych.

Wyjaśniła też zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów. Poinformowała, że nie dokonuje indywidualnych zestawień dotyczących poszczególnych właścicieli, a rachunki bankowe są właściwe dla całej wspólnoty. Nadwyżka, która pozostaje na koniec roku, jest rozdysponowywana przez członków wspólnoty w formie uchwały. Kobieta podkreślała przy tym, że każdy mieszkaniec ma wgląd w rejestry stanowiące podstawę sprawozdania finansowego.

Opinia biegłego

Sąd powołał następnie biegłą z zakresu rachunkowości, która stwierdziła, że prowadzona ewidencja księgowa i pozaksięgowa była zgodna z przepisami i ustaleniami przyjętymi wewnątrz wspólnoty. Biegła nie znalazła nieprawidłowości ani w gospodarowaniu przez zarząd środkami wspólnoty, ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

Jej zdaniem przeksięgowanie 8 tys. zł z funduszu remontowego na fundusz podstawowy pozwoliło realizować zobowiązania wspólnoty w momencie, gdy na rachunku podstawowym nie było wystarczających środków na pokrycie bieżących kosztów. W żaden sposób jednak taka swoista pożyczka nie obciążała członków wspólnoty, została ona należycie wykazana na subkoncie funduszu podstawowego i nie doprowadziła do zmiany sumy gotówki we wspólnocie. Biegła uznała takie działanie za dopuszczalne, racjonalne i gospodarne, a ponadto konieczne w sytuacji, gdy najemcy lokalu użytkowego (apteki) – którzy zwrócili się do doradcy o przeanalizowanie sprawozdań finansowych wspólnoty – sami zalegali wobec niej z płatnościami.

Sąd uznał tę opinię za rzetelną, spójną, logiczną i miarodajną, zwłaszcza że – jak stwierdził – z racji wykonywanego zawodu (biegłego rewidenta) oraz wieloletniego stażu biegła dysponuje większą wiedzą z zakresu rachunkowości niż doradca podatkowy. Nie znalazł też podstaw, by kwestionować jej bezstronność.

Grzywna za zniesławienie

Natomiast za ogólnikowe i chaotyczne sąd uznał wypowiedzi doradcy. Stwierdził, że sprowadzały się one tylko do stawiania hipotez i do insynuacji, bez wskazania dowodów. Od osoby wykonującej zawód zaufania publicznego jako doradcy podatkowego można wymagać rzetelności, oględności i powściągliwości dalece wyższej niż od przeciętnego obywatela – stwierdził.

Ostatecznie sąd orzekł, że doradca dopuścił się zniesławienia, czyli czynu zabronionego na podstawie art. 212 § 1 Kodeku karnego. Uznał, że jego wypowiedzi mogły poniżyć zarządcę nie tylko w oczach osób najbliższych, członków wspólnoty, ale też pracowników obsługi biurowej prokuratury, składu orzekającego, stron i pełnomocników. Mogły również skutkować utratą zaufania do niego jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie zarządu nieruchomościami. W szczególności dotyczyło to stawianych mu zarzutów kradzieży, oszustwa i preparowania dowodów.

Sąd orzekł, że społeczna szkodliwość czynów była w tym wypadku niemała. Dlatego wymierzył karę łączną 80 stawek dziennych grzywny.

Wyrok jest nieprawomocny.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Biuro rachunkowe na wokandzie”
Biuro rachunkowe

Zakupy do biura oraz sporadyczne wykonywanie usług to również działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
ZUS nie może twierdzić, że właścicielka biura rachunkowego nie podlega ubezpieczeniom społecznym, skoro w innej sprawie domagał się zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, dowodząc, że działalność gospodarcza była jednak prowadzona.

Taką niekonsekwencję ZUS wytknął SO w Łodzi w wyroku z 31.03.2020 (VIII U 2077/19). W rezultacie orzekł, że księgowa podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.


Biuro rachunkowe

Pakiet przewozowy nie mieści się w zakresie doradztwa podatkowego

Aleksander Woźniak
Doradca podatkowy nie może reprezentować podatnika w sprawach dotyczących naruszenia przepisów pakietu przewozowego.

Biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji klienta

Aleksander Woźniak
Za odmowę wydania organom podatkowym dokumentacji klienta grozi biuru rachunkowemu kara porządkowa, nawet jeśli klient nie zapłacił za wykonane usługi.

Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.

Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Aleksander Woźniak
Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Aleksander Woźniak
Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.


Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).

Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak
Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.

Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak
Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

Aleksander Woźniak
300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.

Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Aleksander Woźniak
Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.

Biuro rachunkowe

Księgowanie nie jest dziełem

Aleksander Woźniak
Wykonywanie na zlecenie biura rachunkowego dużej liczby jednakowych, powtarzających się czynności, w długim okresie i w sposób ciągły, wskazuje na umowę zlecenia, a nie umowy o dzieło.

Biuro rachunkowe zatrudniało księgową (emerytkę), zawierając z nią liczne umowy o dzieło. Były one podpisywane cyklicznie – co 2 tygodnie lub co miesiąc – na kilkunastodniowe okresy. Wynagrodzenie określano kwotowo, a jego wysokość zależała od ilości dokumentacji do przeanalizowania. Wypłacano je na podstawie wystawionych rachunków.


Kontakty z urzędem

Niewydanie ksiąg nie zawsze jest wykroczeniem skarbowym

Aleksander Woźniak
Nie każdy księgowy lub doradca podatkowy popełnia wykroczenie skarbowe, gdy odmawia udostępnienia organom podatkowym dokumentacji podatkowej swojego klienta.

Sąd I instancji uznał doradcę podatkowego za winnego popełnienia wykroczenia skarbowego z art. 83 § 2 Kks. Przepis ten przewiduje grzywnę za nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to traktowane jako udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia:


Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentacji podatkowej klienta

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe musi udostępnić organom podatkowym dokumentację podatkową swojego klienta. Odmowa jest zagrożona karą do 2800 zł.

W tym wypadku mają zastosowanie art. 262 § 1 i § 3 Op. W świetle § 1 karą do 2800 zł mogą zostać ukarani: strona (podatnik), pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.


Biuro rachunkowe

Podwyższenie składki wypadkowej na skutek pomyłki biura rachunkowego

Aleksander Woźniak
Pomyłka to nie powód, by wymierzać dotkliwą sankcję płatnikowi składek, zwłaszcza gdy przekazał on do biura rachunkowego prawidłowe dane.

Spółka zawarła z biurem rachunkowym umowę zlecenia na obsługę księgowo-płacową i na tej podstawie przekazuje mu wykazy pracowników z informacją o wysokości wynagrodzenia i przerw w pracy. Do obowiązków biura należy m.in. sporządzanie deklaracji ZUS IWA, przekazywanych do ZUS.


Biuro rachunkowe

Czy biuro rachunkowe może reprezentować przedsiębiorcę w sporze sądowym z ZUS

Aleksander Woźniak
Księgowy i doradca podatkowy mogą być pełnomocnikami procesowymi w sporze z ZUS tylko w tym zakresie, w którym stale obsługiwali klienta.

Biuro rachunkowe

Konflikt z biurem rachunkowym nie uzasadnia wstrzymania zapłaty

Aleksander Woźniak
Klient biura rachunkowego nie może jednostronnie, według własnego uznania, odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi, nawet jeśli ma zastrzeżenia do ich jakości – wynika z wyroku SR Szczecin – Centrum w Szczecinie.

Spór powstał pomiędzy księgową prowadzącą samodzielnie usługi księgowe a spółką z o.o., która werbowała pracowników i oddelegowywała ich do pracy za granicą. Praca polegała na opiekowaniu się pacjentami. Umowy z tymi ostatnimi podpisywała niemiecka firma, której polska spółka wystawiała faktury. Wynikające z nich należności obejmowały wynagrodzenie pracowników, należności publicznoprawne (podatki, składki ZUS) i koszty administracyjne.


Biuro rachunkowe

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS

Aleksander Woźniak
Czy właściciel biura rachunkowego może odpowiadać karnie za niezłożenie do sądu sprawozdania finansowego klienta?

Biuro rachunkowe

Niezłożenie VAT-UE przez przeoczenie nie jest wykroczeniem skarbowym

Aleksander Woźniak
Wykroczenie polegające na niezłożeniu informacji podsumowującej w ustawowym terminie może zostać popełnione tylko z winy umyślnej. Trudno w zwykłym przeoczeniu pracownika dopatrzyć się zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez doradcę podatkowego.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....