Od doradcy można wymagać więcej niż od przeciętnego obywatela

Aleksander Woźniak

Doradca podatkowy analizujący księgi rachunkowe nie może wykorzystywać zdobytej w ten sposób wiedzy do pomawiania osób zarządzających danym podmiotem.

Taki zarzut został postawiony doradcy, którego najemcy lokalu użytkowego (apteki) poprosili o przeanalizowanie sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej. Najemcy przez kilka lat pozostawali w konflikcie ze wspólnotą i jej zarządcą. Kwestionowali zasady rozliczania zaliczek na utrzymanie części wspólnych i kosztów ciepła. W efekcie zaprzestali wpłat na rzecz wspólnoty.

Zarzuty wobec zarządcy

Ich zastrzeżenia wobec zarządcy nieruchomości potwierdził wynajęty przez nich doradca podatkowy, który przeanalizował sprawozdania finansowe także innych wspólnot administrowanych przez tego samego zarządcę (w sumie ponad 100). Po analizie zarzucił mu nieuczciwość, okradanie członków wspólnot mieszkaniowych, świadome dopuszczanie się nieprawidłowości w zakresie rozliczeń księgowych, brak profesjonalizmu, działania niezgodne z interesem mieszkańców. Zarzuty te podnosił w trakcie spotkań z mieszkańcami, zebrań wspólnoty, a także później, w czasie postępowań sądowych. Swoje komentarze nanosił także na dokumentach sprawozdań finansowych.

Słał też do prokuratury pisma niemające charakteru formalnych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Twierdził w nich jednak m.in. że zarządca oszukuje część właścicieli lokali z korzyścią dla innych, okrada starsze osoby, manipuluje mieszkańcami, „wyprowadza” pieniądze, celowo ukrywa nieprawidłowości w dokumentacji księgowej i wspólnie z księgową tworzy nierzetelne dokumenty, przez co doprowadził do wielotysięcznego uszczuplenia podatkowego.

Główny zarzut sprowadzał się do braku gotówki na kontach wspólnoty oraz przeksięgowania 8 tys. zł z funduszu remontowego na fundusz podstawowy.

Potem, gdy sprawa na skutek pozwu zarządcy znalazła się w sądzie, doradca złagodził nieco ton wypowiedzi.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe (który 2-krotnie rozpatrywał tę sprawę) uznał zarzuty za bezpodstawne (wyrok z 15.04.2016, II K 1056/15).

Wyjaśnienia księgowej

W charakterze świadka przesłuchał główną księgową, która prowadziła księgi tej i pozostałych wspólnot administrowanych przez zarządcę. Wyjaśniła ona, że przeksięgowania środków z funduszu remontowego na fundusz podstawowy dokonuje się na podstawie uchwały wspólnoty, gdy na koncie głównym brakuje środków na zapłatę bieżących rachunków. Wówczas konto podstawowe jest zasilane ze środków konta pomocniczego funduszu remontowego. Jest to traktowane jako pożyczka. Potem, w miarę wpływu środków na konto podstawowe, następuje przeksięgowanie z powrotem na konto funduszu remontowego. Księgowa tłumaczyła, że gdyby konto było jedno, to pożyczka taka nie byłaby uwidoczniona. Są jednak 2 konta i przesunięcie środków jest widoczne na wyciągach bankowych.

Wyjaśniła też zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów. Poinformowała, że nie dokonuje indywidualnych zestawień dotyczących poszczególnych właścicieli, a rachunki bankowe są właściwe dla całej wspólnoty. Nadwyżka, która pozostaje na koniec roku, jest rozdysponowywana przez członków wspólnoty w formie uchwały. Kobieta podkreślała przy tym, że każdy mieszkaniec ma wgląd w rejestry stanowiące podstawę sprawozdania finansowego.

Opinia biegłego

Sąd powołał następnie biegłą z zakresu rachunkowości, która stwierdziła, że prowadzona ewidencja księgowa i pozaksięgowa była zgodna z przepisami i ustaleniami przyjętymi wewnątrz wspólnoty. Biegła nie znalazła nieprawidłowości ani w gospodarowaniu przez zarząd środkami wspólnoty, ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

Jej zdaniem przeksięgowanie 8 tys. zł z funduszu remontowego na fundusz podstawowy pozwoliło realizować zobowiązania wspólnoty w momencie, gdy na rachunku podstawowym nie było wystarczających środków na pokrycie bieżących kosztów. W żaden sposób jednak taka swoista pożyczka nie obciążała członków wspólnoty, została ona należycie wykazana na subkoncie funduszu podstawowego i nie doprowadziła do zmiany sumy gotówki we wspólnocie. Biegła uznała takie działanie za dopuszczalne, racjonalne i gospodarne, a ponadto konieczne w sytuacji, gdy najemcy lokalu użytkowego (apteki) – którzy zwrócili się do doradcy o przeanalizowanie sprawozdań finansowych wspólnoty – sami zalegali wobec niej z płatnościami.

Sąd uznał tę opinię za rzetelną, spójną, logiczną i miarodajną, zwłaszcza że – jak stwierdził – z racji wykonywanego zawodu (biegłego rewidenta) oraz wieloletniego stażu biegła dysponuje większą wiedzą z zakresu rachunkowości niż doradca podatkowy. Nie znalazł też podstaw, by kwestionować jej bezstronność.

Grzywna za zniesławienie

Natomiast za ogólnikowe i chaotyczne sąd uznał wypowiedzi doradcy. Stwierdził, że sprowadzały się one tylko do stawiania hipotez i do insynuacji, bez wskazania dowodów. Od osoby wykonującej zawód zaufania publicznego jako doradcy podatkowego można wymagać rzetelności, oględności i powściągliwości dalece wyższej niż od przeciętnego obywatela – stwierdził.

Ostatecznie sąd orzekł, że doradca dopuścił się zniesławienia, czyli czynu zabronionego na podstawie art. 212 § 1 Kodeku karnego. Uznał, że jego wypowiedzi mogły poniżyć zarządcę nie tylko w oczach osób najbliższych, członków wspólnoty, ale też pracowników obsługi biurowej prokuratury, składu orzekającego, stron i pełnomocników. Mogły również skutkować utratą zaufania do niego jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie zarządu nieruchomościami. W szczególności dotyczyło to stawianych mu zarzutów kradzieży, oszustwa i preparowania dowodów.

Sąd orzekł, że społeczna szkodliwość czynów była w tym wypadku niemała. Dlatego wymierzył karę łączną 80 stawek dziennych grzywny.

Wyrok jest nieprawomocny.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Biuro Rachunkowe”
Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.

Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Aleksander Woźniak
Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).


Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Aleksander Woźniak
Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.


Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).

Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak
Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.

Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak
Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Księgowa działalność nieewidencjonowana

Paweł Ziółkowski Anna Koleśnik
Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich

Renata Ziólkowska
Wzrost limitu kosztów autorskich od 1.01.2018 spowodował zwiększone zainteresowanie możliwością ich naliczania. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości zastosowania kosztów autorskich w biurze rachunkowym.

Obowiązki biur rachunkowych związane z RODO

Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze działają – podobnie jak większość przedsiębiorców – jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych pracowników oraz klientów lub osób reprezentujących klientów). Po drugie działają jako tzw. procesorzy, czyli podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych przez klientów. Dotyczy to np. sytuacji, w których firma będąca klientem biura rachunkowego przekazuje mu dane swoich pracowników lub klientów.

Temat miesiąca

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania biura rachunkowego

Renata Ziólkowska
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza zmiany w procedurze postępowania tzw. instytucji obowiązanych, istotne m.in. dla biur rachunkowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Chodzi o ustawę z 1.03.2018 (DzU poz. 723, dalej upft) zastępującą akt prawny o tym samym tytule z 16.11.2000. Większość jej przepisów obowiązuje od 13.07.2018. Na mocy regulacji przejściowych instytucje obowiązane (IO), w tym niektóre biura rachunkowe, doradcy i biegli, będą mieć 3 mies. na zapoznanie się z nowymi zasadami i wdrożenie stosownych reguł.


Biuro rachunkowe

Zakup sprzętu AGD i RTV przez biuro rachunkowe

Paweł Ziółkowski
Wyposażenie biura rachunkowego to nie tylko komputery i regały na segregatory w miejscu pracy. Konieczne jest również wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki z tym związane stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów.

Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

Aleksander Woźniak
300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.

Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Aleksander Woźniak
Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....