Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy – zmiany od 4.05.2019

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Zmodyfikowano zakres informacji, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o posadę i już zatrudnionej. Jasno określono też, w jaki sposób pozyskiwać dane w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń socjalnych.
  • Kp – Kodeks pracy

Zmiany wprowadziła ustawa z 21.02.2019 o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [tzw. RODO – przyp. red.] oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU poz. 730). Nowelizuje ona ponad 100 ustaw, w tym Kp oraz ustawy o zfśs i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

O co wolno pytać kandydata

Od 4.05.2019 od osoby starającej się o pracę nie można już żądać podania imion rodziców, a o informacje nt. kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia można pytać jedynie, o ile są niezbędne na danym stanowisku. Kandydat nie musi też ujawniać miejsca zamieszkania – podaje wybrane przez siebie dane kontaktowe (np. miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail, skrytkę pocztową). Ma obowiązek podać imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz inne dane niezbędne do realizacji uprawnienia lub wykonania obowiązku, np. w sferze budżetowej zaświadczenie o niekaralności, stosunek do służby wojskowej, obywatelstwo (modyfikacja art. 221 Kp).

Swoje dane ujawnia w oświadczeniu, które można zatytułować jako kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – mimo że rozporządzenie z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp) nie zawiera już pomocniczego wzoru takiego kwestionariusza.

Więcej informacji przy podpisaniu angażu

Od pracownika można wymagać podania miejsca zamieszkania, innych danych osobowych niezbędnych do realizacji uprawnienia lub wypełniania obowiązku (np. informacji o religii od pracownika innego wyznania niż katolicyzm, który chce skorzystać z wolnego w dniu swojego święta) oraz numeru PESEL, a w razie jego braku – rodzaju i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (zmiana art. 221 Kp). Ponadto, tak jak dotychczas, pracownik podaje:

  • numer rachunku płatniczego, jeśli nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
  • inne dane osobowe – swoje, dzieci i innych członków najbliższej rodziny – gdy jest to konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • dane o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o posadę.

Ww. informacje zatrudniony ujawnia w oświadczeniu, które nadal może być nazywane kwestionariuszem osobowym dla pracownika (choć rdp nie określa już jego wzoru).

Dane podawane dobrowolnie

Od 4.05.2019 inne dane osobowe (z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych) pracownik i kandydat do pracy przekazują zatrudniającemu wyłącznie dobrowolnie za swoją zgodą, która może być wyrażona zarówno z inicjatywy własnej, jak i pracodawcy. Ten ostatni może zatem sugerować osobie starającej się o zatrudnienie, by w kwestionariuszu wpisała też szersze informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu niż wymagane na obsadzanym stanowisku.

Wrażliwe dane osobowe (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne i biometryczne, nt. zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) pracownik i kandydat do pracy podają fakultatywnie – za swoją zgodą i to wyrażoną wyłącznie z własnej inicjatywy. Sugestie pracodawcy co do udostępnienia danych wrażliwych są zatem generalnie zakazane.

Brak zgody pracownika lub kandydata do pracy na dobrowolne przekazanie danych zwykłych lub wrażliwych czy jej wycofanie nie mogą spowodować jego niekorzystnego traktowania ani żadnych negatywnych konsekwencji, zwłaszcza odmowy zatrudnienia. Dostęp do wrażliwych danych pracowników i kandydatów mogą mieć tylko osoby pisemnie upoważnione do ich przetwarzania, które są zobowiązane zachować je w tajemnicy. Upoważnienie do przetwarzania wrażliwych danych można umieścić w części B teczki personalnej uprawnionego pracownika (nowe art. 221a i 221b Kp).

Wyjątkiem na tle danych wrażliwych są dane biometryczne pracownika – ich udostępnienia pracodawca może się domagać ze względu na konieczność kontroli dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających wzmożonego nadzoru.

Profilaktyka zdrowotna pracowników

Nowelizacja wprowadziła również zmiany redakcyjne do art. 229 Kp, odnoszącego się do wstępnych badań lekarskich. Usunęła lukę, pozwalając pracodawcom żądać – od osoby przyjmowanej do pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy lub pozostającej równocześnie w innym stosunku pracy – aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy oraz poprzedzającego go skierowania na badania lekarskie.

Chodzi o kandydatów do pracy, w przypadku których podmiot rekrutujący uważa, że nie musi ich kierować na wstępne badania lekarskie. Gdy stwierdzi, że warunki pracy opisane w skierowaniu z poprzedniego miejsca pracy nie odpowiadają oferowanym na stanowisku, zwraca zainteresowanemu wskazane skierowania i orzeczenia (w przeciwnym razie je przechowuje, podobnie jak inne skierowania i orzeczenia wystawione w związku ze wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi badaniami lekarskimi).

Informacje o niepełnosprawności

W celach określonych w ustawie z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2018 poz. 511) pracodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe, w tym o stanie zdrowia m.in. niepełnosprawnych pracowników, byłych pracowników pozostających bez zajęcia, osób uczestniczących w rekrutacji i chałupników. Daje to pracodawcy podstawę prawną do wymagania ujawnienia niepełnosprawności na potrzeby realizacji uprawnień niepełnosprawnych pracowników, np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego, krótszej dobowej normy czasu pracy czy zwolnień od pracy.

Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających stan zdrowia jest jednak w tym przypadku dobrowolne.

Pracodawca przechowuje dane o niepełnosprawności wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów ich przetwarzania oraz dokonuje przeglądu ich przydatności nie rzadziej niż co 5 lat (nowy art. 2b ww. ustawy).

Pozyskiwanie danych socjalnych

Zmieniona ustawa o zfśs określa wreszcie sposób pozyskiwania przez pracodawcę, od osób ubiegających się o świadczenia socjalne, informacji potrzebnych do ustalenia uprawnienia i wysokości świadczenia.

Zainteresowany składa oświadczenie, ujawniając dane osobowe niezbędne do przyznania świadczenia z zfśs; a jakie konkretnie – trzeba dokładnie określić w regulaminie funduszu. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania ww. danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Udokumentowanie polega w szczególności na złożeniu oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Kwestie potwierdzania deklarowanych danych socjalnych również należy określić w regulaminie.

Do przetwarzania wrażliwych danych dotyczących zdrowia pracodawca może dopuścić tylko osoby pisemnie do tego upoważnione, które mają obowiązek zachowania tych danych w tajemnicy.

Dane osobowe podawane w celu uzyskania pomocy z zfśs pracodawca przechowuje nie dłużej, niż jest to niezbędne do przyznania ulgowej usługi, świadczenia czy dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń (eksperci przyjmują, że można je przechowywać do upływu okresu przedawnienia składek ZUS i podatków).

Pracodawca dokonuje przeglądu danych udostępnianych na potrzeby uzyskania pomocy z zfśs co najmniej raz w roku, w celu ustalenia konieczności ich dalszego przechowywania. W wyniku wskazanego przeglądu usuwa dane, które okażą się zbędne do tego celu.

Monitoring wizyjny

Dotychczas do wprowadzenia monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej (zoz) i sanitarnych wystarczyło uzasadnienie go koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji bądź zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – pod warunkiem, że nie naruszało to godności i innych dóbr osobistych pracowników oraz zasady niezależności związków zawodowych.

Od 4.05.2019 pracodawca nie może w ogóle stosować monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach udostępnianych zoz. Jeśli dotąd go stosował, musi tego zaprzestać w ciągu 14 dni, czyli do 18.05.2019, informując o tym niezwłocznie zoz.

Monitoring wizyjny pomieszczeń sanitarnych wymaga obecnie dodatkowo akceptacji zoz albo w razie jej braku – przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym w zakładzie pracy. Pracodawca, który 4.05.2019 stosował monitoring wizyjny w pokojach sanitarnych, ma obowiązek zdobyć zgodę zoz albo przedstawicieli pracowników w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 3.06.2019. W ciągu 3 dni od uzyskania odmowy albo bezskutecznego upływu wskazanego terminu zaprzestaje monitoringu, o czym niezwłocznie zawiadamia zoz bądź reprezentację zatrudnionych (zmiana art. 222 Kp).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Prawo Pracy”
Obowiązki bhp

Pracodawca może przekazać bon na posiłek zamiast gorącego dania czy prowiantu

Renata Majewska
Od 9.07.2019 przedsiębiorcy mają więcej swobody w zapewnieniu posiłków profilaktycznych zatrudnionym w szczególnych warunkach.

Prawo pracy

Świadectwo pracy bez imion rodziców

Renata Majewska
Od 29.06.2019 obowiązuje nowy pomocniczy wzór tego najważniejszego dokumentu prawa pracy.

Zmiany w prawie pracy

Mniej biurokracji w obowiązkach bhp

Renata Majewska
Z końcem czerwca 2019 zrezygnowano z obowiązkowych pieczątek pracodawcy na dokumentach bhp i zmniejszyła się liczba podawanych tam danych osobowych pracowników.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. II ) – o co można pytać kandydata do pracy

Renata Majewska
Od 4.05.2019 osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie wolno pytać o imiona rodziców, a o wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – jedynie jeśli są wymagane na oferowanym stanowisku.

Prawo pracy

Trudno uniknąć wstępnego szkolenia bhp przy zmianie miejsca pracy

Renata Majewska
Osoba zatrudniona na stanowisku biurowym odeszła z pracy na mocy porozumienia stron. U dotychczasowego pracodawcy przeszła wstępne szkolenie bhp i okresowe, a kolejne wyznaczono na czerwiec 2023.
Czy w nowym miejscu pracy znowu musi odbyć stanowiskowe szkolenie bhp? Dawny pracodawca nie ma nic wspólnego z nowym (nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy).

Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po zmianie wielkości etatu i ustaniu zatrudnienia w trakcie roku

Jadwiga Sztabińska
Pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu i lutym był zatrudniony na cały etat, od 1 marca – na 4/5 etatu, a od 1 czerwca – na 1/2. Jego umowa o pracę zakończy się 31.07.2019.
Ile należy mu się urlopu do tego dnia?

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. I) – nowe zasady

Renata Majewska
Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują dokumentację personalną według nowych reguł. Muszą przy tym uwzględniać aktualne – obowiązujące od 4.05.2019 – przepisy o ochronie danych osobowych.

Zasadnicze zmiany w tym zakresie od 1.01.2019 wprowadziło nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).

Obecnie reguluje ono kwestie gromadzenia w trakcie stosunku pracy i przechowywania po ustaniu zatrudnienia dwóch członów dokumentacji pracowniczej – akt osobowych oraz tzw. dokumentacji ze stosunku pracy (indywidualnej).


Prawo pracy

Konsekwencje zawarcia nowej umowy o pracę z emerytem

Renata Majewska
Pracownica nabywa prawo do emerytury od 30.07.2019. Planuje rozwiązać stosunek pracy 29.07.2019 na mocy porozumienia stron i od następnego dnia (tj. od 30.07.2019) ponownie się zatrudnić u tego samego pracodawcy, by odebrać urlop wypoczynkowy z tytułu poprzedniego angażu.
Czy taki sposób postępowania gwarantuje jej wypłatę emerytury?

Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Renata Majewska
Osoba pracująca w firmie bez przerwy od 1.01.2008 przy zatrudnianiu przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. W 2009 (po roku pracy) skorzystała z pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych. W czerwcu ubiegłego roku utraciła swój specjalny status na rzecz niepełnosprawności lekkiej, jednak niedawno przedstawiła kolejne orzeczenie przywracające jej niepełnosprawność umiarkowaną od 6.03.2019.
Czy musi jeszcze raz odczekać rok, by nabyć prawo do urlopu dodatkowego? Jeśli nie, to jaki wymiar urlopu dodatkowego przysługuje jej za 2019?

Prawo pracy

Badania okresowe podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym

Renata Majewska
Pracownik był do 10.04.2019 na zasiłku opiekuńczym (miał chorą żonę), tymczasem 5.04.2019 upłynęła ważność jego okresowych badań lekarskich. Już wcześniej pracodawca umówił go na 8.04.2019 na wizytę lekarską.
Czy tego dnia mógł on zrobić wyznaczone badania, czy też powinien był zaczekać do końca zwolnienia lekarskiego? Czy za czas badań lekarskich poza godzinami pracy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli zostanie wypłacone, to czy nie będzie problemu z zasiłkiem za ten dzień?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie nie zawsze zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

Renata Majewska
Firma objęła pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie, w ramach którego członkom ich rodzin przysługują odszkodowania na wypadek śmierci. Składkę na polisę finansują pracodawca (40%) i pracownik (60%). Pod koniec lutego 2019 r. zmarł jeden z pracowników. Zgodnie z Kp dwojgu jego najbliższym należy się odprawa pośmiertna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (9000 zł). Instytucja ubezpieczeniowa wypłaciła rodzinie 13 000 zł, ale ta domaga się od pracodawcy dopłaty.
Czy słusznie?

Tak. Pracodawca powinien dopłacić – z racji odprawy pośmiertnej – 3800 zł.

W razi zgonu pracownika podczas trwania stosunku pracy lub pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna, zależna od okresu zatrudnienia (stażu pracy) u danego pracodawcy.


Prawo pracy

Kiedy pracodawca przekazuje informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Renata Majewska
Niedawno na emeryturę odszedł pracownik zatrudniony w spółce od 1995.
Czy to prawda, że każdej osobie zwalnianej po 31.12.2018 trzeba wydawać (wraz ze świadectwem pracy) informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jaki jest sens wzywać starsze osoby, by za 50 lat przyszły odebrać swoje teczki personalne?

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z chorującym emerytem

Renata Majewska
20.03.2019 pracownik-emeryt przekroczy 182 dni okresu zasiłkowego.
Czy następnego dnia można mu wręczyć pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 53 Kp, mimo że nadal będzie na zwolnieniu lekarskim?

Prawo pracy

Obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń bhp pracowników biurowych

Renata Majewska
Przedsiębiorca zatrudniający 46 pracowników zajmuje się produkcją mebli.
Czy osoby zatrudnione w dziale administracji musi kierować regularnie na szkolenia okresowe bhp? Jeśli tak, to czy może je przeprowadzać sam pracodawca?

Przedsiębiorca ma obowiązek kierować pracowników na okresowe szkolenia bhp, bo jego przeważająca działalność należy do wysokiej grupy ryzyka. Nie ma on jednak kompetencji do samodzielnego pełnienia roli służby bhp, a w konsekwencji do osobistego przeprowadzania takich szkoleń.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma wymaganych kwalifikacji lub umiejętności potrzebnych do jej wykonywania, a także bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....