Obsługa krótkich wyjazdów służbowych – czy podlega procedurze VAT marża

Mateusz Kaczmarek doradca podatkowy

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „usługi turystyczne”, co jest przyczyną sporów między podatnikami i organami podatkowymi, w sytuacjach gdy usługi związane z organizacją wyjazdów nie mają cech turystycznych w powszechnym tego słowa znaczeniu.

Czy mogą być one opodatkowane od marży? Przeanalizujmy to na podstawie konkretnego przypadku.

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Zgodnie z art. 119 ust. 1–3 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Przepisy te stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, a przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Przedmiot sporu

Spółka wystąpiła z wnioskiem o indywidualną interpretację, wskazując, że przedmiotem jej działalności jest organizowanie wyjazdów służbowych klientów (a także ich pracowników, zleceniobiorców lub kontrahentów), trwających z reguły 1–3 dni robocze. Spółka nabywa od hotelu usługę hotelową (zakwaterowanie plus hotelowe usługi dodatkowe) w swoim imieniu, lecz na rachunek klienta i odsprzedaje mu ją, doliczając do rachunku swoją marżę. Pytała, czy przywołany wyżej przepis ma do niej zastosowanie, tj. czy powinna rozliczać się z klientami w systemie VAT marża?

KIS udzieliła przeczącej odpowiedzi, stwierdzając, że system VAT marża dotyczy tylko usług turystycznych, a świadczone przez spółkę usługi do nich nie należą. Przez „usługę turystyczną” należy rozumieć kompleksową usługę, realizowaną przez podatnika, obejmującą różne usługi składowe świadczone dla bezpośredniej korzyści turysty, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć, przy czym muszą one być nabywane od innych podatników – chodzi wyłącznie o wyjazdy wypoczynkowe, połączone z rekreacją i rozrywką (kompleksowym programem imprez). Tak termin ten rozumie się powszechnie, tak wyjaśniają go słowniki języka polskiego i takie też jego znaczenie wynika z wszelkich publikacji o charakterze turystycznym.

KIS przywołała także art. 307 dyrektywy 112, zgodnie z którym transakcje dokonywane na warunkach przewidzianych w art. 306 przez biura podróży w zakresie realizacji podróży uznawane są za pojedynczą usługę świadczoną przez biuro podróży na rzecz turysty.

Definicja usług turystyki

W skardze do sądu administracyjnego spółka wskazała, że ten przepis trudno uznać za definicję pojęcia „usługi turystyki” – jego celem jest jedynie uściślenie, że w skład jednej usługi wchodzą wszystkie transakcje podjęte w związku z danym wyjazdem. Unijny prawodawca nie tyle więc zdefiniował „usługę turystyki”, co wskazał na jej złożony charakter, zapewne po to, aby zapobiegać próbom sztucznego dzielenia takich usług na części składowe. Nie wynika z tego jednak, że usługa turystyki musi mieć złożony charakter.

Spółka powołała się też na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25.11.2015 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Stanowi ona podstawę polskich regulacji dotyczących branży turystycznej i bez wątpienia obejmuje również podróże służbowe przedsiębiorców.

Przykładowo w przesłance nr 7 dyrektywy zapisano: Większość podróżnych nabywających imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne to konsumenci w rozumieniu unijnego prawa konsumentów. Nie zawsze jest przy tym łatwo odróżnić konsumentów od przedstawicieli małych przedsiębiorstw lub osób prowadzących działalność zawodową, które rezerwują podróże w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową za pośrednictwem tych samych kanałów rezerwacji, jakie wykorzystują konsumenci. Tacy podróżni często wymagają podobnego poziomu ochrony. (...) Dlatego też niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do osób podróżujących służbowo, w tym przedstawicieli wolnych zawodów lub osób samozatrudnionych.

Zgodnie natomiast z art. 4 pkt 1, 2 i 5 ustawy z 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (DzU z 2019 poz. 548) usługą turystyczną jest przewóz osób, zakwaterowanie (z wyjątkiem zakwaterowania związanego z długotrwałym pobytem), które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wcześniej wymienionych. Każde ze wskazanych świadczeń może samodzielnie stanowić usługę turystyczną, zaś w przypadku świadczenia jednocześnie więcej niż jednej takiej usługi mamy do czynienia z „imprezą turystyczną” lub „powiązanymi usługami turystycznymi”.

Z kolei ustawa z 29.08.1997 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (DzU z 2019 poz. 238) w art. 3 pkt 1, 2 i 9 definiuje pojęcie:

  • usługi turystycznej – jako usługi przewodnickiej, hotelarskiej oraz każdej innej świadczonej turystom lub odwiedzającym,
  • imprezy turystycznej – jako kompleksu usług turystycznych o określonych cechach,
  • turysty – jako osoby, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 mies., dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Biorąc to pod uwagę, spółka uznała, że świadczone przez nią usługi są usługami turystycznymi, a osoby, których dotyczy dana podróż służbowa, są turystami/podróżnymi.

Co wynika z orzecznictwa

WSA w Warszawie w wyroku z 26.04.2019 (III SA/Wa 2754/18) potwierdził prawidłowość jej stanowiska i przychylił się do dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych i TSUE.

Przypomnijmy, że TSUE w wyroku z 12.11.1992 (C-163/91) orzekł, że system VAT marża obejmuje również takie podmioty, które zapewniają podróżnemu jedynie zakwaterowanie.

NSA w wyroku z 15.02.2017 (I FSK 1578/15) uznał z kolei za błędny pogląd organu podatkowego, że usługa turystyki w rozumieniu art. 119 ustawy o VAT musi mieć charakter kompleksowy, tj. usługa hotelowa musi łączyć się z inną usługą. Pogląd ten – zdaniem sądu – nie ma uzasadnienia w przepisach prawa, w tym art. 307 dyrektywy 112. Regulacja ta nie służy identyfikacji usługi świadczonej przez biuro podróży na rzecz turysty jako świadczenia kompleksowego, lecz odnosi się do sposobu traktowania – na potrzeby opodatkowania – tych usług jako pojedynczej usługi (bez względu na ich skład) opodatkowanej w systemie marży (podobne wyroki: I FSK 26/15, III SA/Wa 2713/14, III SA/Wa 883/13).

Problem nadal aktualny

Dlaczego KAS tak bardzo obstaje przy swoim – wątpliwym przecież – stanowisku? Otóż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Gdyby więc spółka rozliczała się na zasadach ogólnych, wówczas fiskus zyskiwałby na każdym etapie obrotu usługą hotelową – hotel, sprzedając usługę spółce, naliczałby VAT, którego spółka nie mogłaby odliczyć, a spółka, sprzedając klientowi usługę (koszt hotelu plus marża), naliczałby VAT (od całej kwoty brutto, bo VAT nie odliczyła) i tego VAT klient także nie mógłby odliczyć. Natomiast gdy spółka rozlicza się w systemie VAT marża, nalicza VAT tylko od swojego narzutu na koszty poniesione na zakup dla klienta usługi hotelowej, a więc podatek nie jest naliczany drugi raz od tej ostatniej.

W wyroku TSUE z 2.05.2019 (C-225/18, Grupa Lotos) wydanym w polskiej sprawie prejudycjalnej orzeczono, że wyłączenie z prawa do odliczenia kwoty VAT – związanej z wydatkami podatnika na usługi noclegowe i gastronomiczne – jest co do zasady zgodne z przepisami prawa unijnego (na podstawie tzw. klauzuli stand still). Wyjątkiem jest przypadek, gdy podatnik nabywa usługi noclegowe i gastronomiczne, które następnie refakturuje na rzecz innych podatników w ramach świadczenia usług turystyki.

W komunikacie Ministerstwa Finansów wydanym po tym wyroku napisano m.in., że w tej konkretnej sprawie (Grupy Lotos) szczególnie ważne będzie rozstrzygnięcie przez NSA, czy podatnik świadczy usługi turystyki na gruncie przepisów o VAT i – w związku z tym – czy podlegają one VAT według szczególnej procedury marży (która nie pozwala na odliczenie VAT naliczonego). Tak więc wyjaśnienie pojęcia „usług turystycznych” nadal ma bardzo istotne znaczenie.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „VAT”
Księgi rachunkowe

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.
Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.

Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zalicza się – zgodnie z art. 244 Kc – do ograniczonych praw rzeczowych, których cechą charakterystyczną jest, że są to prawa związane z rzeczą-nieruchomością (właścicielem budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy, wykorzystywany na podstawie prawa spółdzielczego, pozostaje spółdzielnia).


Odliczenie VAT od samochodów osobowych – bez zmian do 2022

W 2020 i dwóch kolejnych latach przedsiębiorcy korzystający z firmowych samochodów osobowych również do celów prywatnych nadal będą odliczać tylko 50% VAT z faktur dokumentujących zakup auta i wydatki na jego używanie (np. paliwo, części, naprawy).


VAT

Dopuszczalność wystawiania faktur do paragonów bez NIP nabywcy od 1.01.2020

Tomasz Krywan
Na żądanie osób prywatnych spółka z o.o. wystawia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.
Czy w 2020 nadal będzie mogła wystawiać takie faktury?

VAT

Zakup towarów od małżonka uprawnia do odliczenia VAT

Krzysztof Hałub
Żona, która na potrzeby własnej działalności kupuje warzywa i kwiaty od męża będącego rolnikiem ryczałtowym, prowadzącego gospodarstwo rolne należące do obojga małżonków, ma prawo do odliczenia VAT z wystawionych na niego faktur VAT RR.

VAT

VAT od usług księgowych na rzecz słowackiego klienta z branży budowlanej

Krzysztof Hałub
Biuro rachunkowe, które świadczy swoje usługi słowackiemu przedsiębiorcy, ale zarejestrowanemu na VAT w Polsce w związku ze świadczeniem tu usług budowlanych, dokumentuje je fakturą bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. II)

Mateusz Kaczmarek
W związku ze zmianą regulacji unijnych od 1.01.2020 r. zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji transgranicznych na terenie UE. Modyfikacji ulegną m.in. zasady dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT, które zostaną ujednolicone w ramach całej UE na mocy rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112[1].

W pierwszej części artykułu była mowa o tym, jakie transakcje stanowią WNT i WDT, a także o ustalaniu miejsca ich świadczenia (opodatkowania) – w tym o wynikających z dyrektywy nowych regułach dla transakcji łańcuchowych. W tej części przyjrzymy się zarówno zasadom rozliczania VAT od ww. dostaw i nabyć (szczególnie warunkom stosowania zerowej stawki do WDT), jak i opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).


Podatki i prawo gospodarcze

Zakupy u podatnika zwolnionego z VAT – wyłączenie z kosztów płatności na rachunek spoza „białej listy”

Tomasz Krywan
Spółka dokonuje zakupów u kontrahenta zarejestrowanego jako podatnik VAT zwolniony. Znajduje się on w wykazie podatników, jednak nie podano tam numeru jego rachunku bankowego.
Czy w 2020 r. spółka musi się liczyć z ryzykiem wyłączenia z kosztów kwot zapłaconych temu kontrahentowi na jego rachunek spoza wykazu?

Podatki i prawo gospodarcze

Ustalanie kwoty VAT do odliczenia przy zastosowaniu prewspółczynnika w przypadku osiągania przychodów z udziału w zyskach osób prawnych

Marcin Szymankiewicz
Jesteśmy spółką holdingową, która posiada udziały/akcje w innych spółkach kapitałowych. W ramach grupy kapitałowej wykonujemy wszelkie czynności wynikające ze statusu udziałowca/akcjonariusza.
Uzyskujemy zarówno przychody ze świadczenia na rzecz innych spółek usług podlegających VAT, jak i przychody z udziału w zyskach osób prawnych, nieobjęte VAT, takie jak wartość majątku otrzymanego z likwidowanych spółek.
Czy osiąganie tego typu przychodów obliguje nas do stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT?

Zmiana prawa

Zmiana stawek VAT na prasę i książki oraz wiążąca informacja stawkowa od 1.11.2019

Krzysztof Hałub
e-książki i e-czasopisma korzystają z obniżonej stawki VAT (odpowiednio 5 i 8%). Podatnicy mogą się ubiegać o wydanie przez dyrektora KIS wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Rozliczenia

Nowe wzory deklaracji VAT od listopada 2019

Począwszy od rozliczenia za listopad/IV kwartał 2019, obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz nowe objaśnienia do nich.

VAT

Płatność za wynajem lokalu użytkowego na rachunek osoby fizycznej nieujawniony w wykazie podatników VAT

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna wynajmuje prywatnie dwa lokale użytkowe i jest z tego tytułu zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Nie prowadzi jednak działalności gospodarczej (nie jest przedsiębiorcą). W jej wpisie w wykazie podatników VAT nie ma informacji o numerze rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą, bo takiego nie posiada.
Czy płacąc jej czynsz za wynajem lokalu, spółka narazi się na ryzyko wyłączenia tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów?

Czy adnotację „mechanizm podzielonej płatności” można zamieszczać na wszystkich fakturach

Tomasz Krywan
Od 1.11.2019 niektóre faktury trzeba oznaczać adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Aby nie narażać się na sankcje i jednocześnie wyłączyć konieczność oceny w każdym przypadku, czy istnieje obowiązek zamieszczenia takiej adnotacji, chcielibyśmy oznaczać w ten sposób wszystkie faktury (bez względu na ich wartość oraz na to, jakich towarów lub usług dotyczą).
Czy możliwe jest przyjęcie takiego rozwiązania?

Rozliczenie VAT w przypadku wydobycia i sprzedaży kryptowaluty

Marcin Szymankiewicz
Spółka zamierza prowadzić platformę internetową (tzw. kopalnię), w ramach której będzie pozyskiwać („wydobywać”) kryptowaluty (np. Bitcoin), a następnie wymieniać je na inne bądź sprzedawać anonimowym (krajowym i zagranicznym nabywcom) na wirtualnej giełdzie wymiany kryptowalut.
Czy są to usługi zwolnione z VAT? W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania w celu ujęcia ich w deklaracji VAT?
Czy spółka może odliczać VAT od zakupów bezpośrednio związanych z wydobywaniem i sprzedażą kryptowaluty (w tym także od zakupu specjalnego sprzętu i oprogramowania komputerowego)?

Przesunięcie towarów z działalności męża do działalności żony – skutki w VAT

Krzysztof Hałub
Choć nieodpłatne przekazanie towarów z firmy prowadzonej przez jednego małżonka do firmy drugiego małżonka jest czynnością podlegającą VAT, to jednak nie powinno być dokumentowane fakturą. Jeśli małżonek ją wystawił, to drugi nie ma prawa do odliczenia wykazanego w niej podatku.

VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Podatki i prawo gospodarcze

Możliwość kompensaty przy obowiązkowej podzielonej płatności VAT

Aneta Szwęch
Posiadamy – ujęte w księgach rachunkowych – należności i zobowiązania wobec tego samego kontrahenta. Dotychczas w takich przypadkach następowała kompensata wzajemnych należności i zobowiązań. Mamy jednak wątpliwości, ponieważ nie możemy wykluczyć, że dana należność lub zobowiązanie będą dotyczyły towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT, co od 1.11.2019 r. zasadniczo skutkuje obowiązkiem ich zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
Czy obowiązek ten wyklucza możliwość kompensaty?

Zmiana interpretacji

Nie tylko polski, ale też unijny VAT jest neutralny dla rozliczenia podatku dochodowego

Anna Koleśnik
Podatek od wartości dodanej zapłacony do zagranicznego US, a także naliczony przy zakupach w innych krajach UE nie jest odpowiednio przychodem ani kosztem uzyskania przychodów polskich przedsiębiorców – to najnowsze stanowisko organów podatkowych. Wcześniej przez lata twierdziły co innego, wbrew orzecznictwu sądów administracyjnych.

W myśl updop i updof do przychodów podatkowych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (VAT). Odpowiednio podatek naliczony (z pewnymi wyjątkami) nie jest kosztem uzyskania przychodów. Literalnie odczytując przepisy, organy podatkowe uważały jeszcze do niedawna, że wyłączenia te dotyczą tylko polskiego podatku od towarów i usług, który w ustawie o VAT jest zdefiniowany odrębnie od podatku od wartości dodanej obowiązującego w innych krajach UE (np. pisma KIS z 8.02.2019, 0111-KDIB1-1.4010.519.2018.2.SG, i 24.09.2018, KI0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS).


VAT

Rozliczanie VAT przy sprzedaży felg samochodowych

Jak jest opodatkowana VAT działalność w zakresie sprzedaży felg samochodowych?

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o VAT od 1.09.2019 podatnicy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. handel felgami samochodowymi, nie mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT do limitu obrotów 200 tys. zł rocznie (przysługującego na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

  • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....