Obowiązkowa podzielona płatność zamiast odwrotnego obciążenia

Łukasz Grzegorczyk doradca podatkowy Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Od 1.11.2019 przedsiębiorcy płacą za zakupy towarów i usług wymienionych w nowym zał. nr 15 do ustawy o VAT, obligatoryjnie stosując mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment), gdy kwota na fakturze przekroczy 15 tys. zł.

Obowiązkowi zapłaty przez nabywcę należności w ramach MPP odpowiada obowiązek przyjęcia przez sprzedawcę płatności w tej formie.

 • US – urząd skarbowy
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Z uzasadnienia projektu nowelizacji (ustawa z 9.08.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 1751) wynika, że ma to być remedium na pojawiające się nowe metody unikania opodatkowania oraz przenoszenie przestępczej działalności na kolejne sektory gospodarki nieobjęte rozliczeniami w formie odwrotnego obciążenia. Obowiązkowy MPP ma efektywnie uszczelnić system podatkowy.

Likwidacja odwrotnego obciążenia

Jednocześnie od 1.11.2019 zniesiono odwrotne obciążenie (tj. rozliczanie VAT przez nabywców towarów) w transakcjach krajowych, uchylając art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, dotyczący stosowania odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów z zał. nr 11 oraz usług z zał. nr 14 do ustawy o VAT, a także wskazane załączniki.

Konsekwencją tej zmiany jest też likwidacja formularza VAT-27 – informacji podsumowującej w obrocie krajowym – składanego przez podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług objętych odwrotnym obciążeniem, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT (co nastąpiło poprzez uchylenie art. 101a tej ustawy).

Na mocy regulacji przejściowych (art. 10 nowelizacji) dostawy towarów z zał. nr 11 oraz świadczenie usług z zał. nr 14 dokonane:

 • przed 1.11.2019, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31.10.2019,
 • po 31.10.2019, dla których faktura została wystawiona przed 1.11.2019,

powinny być jednak rozliczone na dotychczasowych zasadach, a więc z zastosowaniem odwrotnego obciążenia, i wykazane w informacji VAT-27.

Towary i usługi objęte obowiązkowym MPP

Zał. nr 15 do ustawy o VAT obejmuje 150 pozycji zawierających nazwy towarów lub usług wraz z odpowiadającymi im symbolami PKWiU. Znalazły się w nim:

 • towary i usługi objęte dotychczas reżimem odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialnością podatkową nabywcy (wymienione w uchylonych zał. nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT) oraz
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Kupujący stosuje obowiązkowo MPP, gdy nabycie ww. towarów/usług zostało udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 Pp (15 tys. zł). W przypadku transakcji niedotyczących ww. towarów/usług lub ich dotyczących, ale udokumentowanych fakturą na mniejszą kwotę niż 15 tys. zł nadal można dobrowolnie skorzystać z MPP.

Gdy jedna faktura będzie dokumentowała zakup towarów na łączną kwotę brutto 20 tys. zł, a wśród nich będą towary z zał. nr 15 na kwotę 3 tys. zł brutto oraz spoza zał. nr 15 na kwotę 17 tys. zł, wtedy:

 • faktura powinna zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”,
 • nabywca może zapłacić za fakturę z zastosowaniem MPP w pełnej kwocie 20 tys. zł lub w kwocie 3 tys. zł, a w pozostałym zakresie (17 tys. zł) dokonać płatności poza MPP.

Obowiązek stosowania MPP wyłączono w przypadkach:

 • uregulowania należności w drodze potrącenia (o którym mowa w art. 498 Kc – w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane),
 • płatności wynikających z faktur dokumentujących transakcje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, co dotyczy również płatności z umów zawartych w wyniku postępowań wszczętych przed 1.11.2019 (art. 13 nowelizacji).

MPP jest obowiązkowo stosowane odpowiednio przy zaliczkach (w komunikacie przelewu zamiast numeru faktury wpisuje się wówczas wyraz „zaliczka”).

Wątpliwości dotyczące limitu 15 tys. zł

Celem odwołania do art. 19 pkt 2 Pp było powiązanie obowiązkowego stosowania MPP z limitem warunkującym obowiązek przedsiębiorców do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego (co dotyczy transakcji przekraczających 15 tys. zł). Tymczasem literalne brzmienie przepisów nowelizacji nakazuje stosowanie MPP tylko w przypadku, gdy kwota należności na fakturze ogółem wynosi dokładnie 15 tys. zł.

Czy oznacza to, że dla należności nie tylko w niższej, ale też w wyższej kwocie nie zaistnieje taki obowiązek? Byłoby to sprzeczne z celem ustawodawcy zaprezentowanym w uzasadnieniu do nowelizacji. Kwestia ta w przyszłości stanie się zapewne przedmiotem sporów, które rozstrzygną sądy administracyjne (o ile wcześniej nie nastąpi zmiana przepisu).

Wymogi w zakresie fakturowania

Wystawca faktury dokumentującej transakcje objęte obowiązkowym MPP musi zawrzeć na niej stosowną adnotację („mechanizm podzielonej płatności”). W przypadku naruszenia tego obowiązku organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe – w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. Jednak zapłata przez nabywcę tej kwoty z zastosowaniem MPP mimo braku adnotacji na fakturze wyłącza stosowanie sankcji wobec sprzedawcy.

Organ ustali 30% sankcję także wobec nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku nie dokona płatności za fakturę w ramach MPP i to nawet w przypadku, gdy sprzedawca nie umieści na niej (choć powinien) adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Sankcja nie jest ustalana w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie/przestępstwo skarbowe.

Dodajmy, że nowelizacja wprowadza również zmianę w Kks, w którego art. 57c uregulowano nowy rodzaj przestępstwa/wykroczenia skarbowego – podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem MPP, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego

Podatnicy VAT zawierający transakcje dotyczące towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 – a więc zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy – są zobowiązani do posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w skok (płatności takich nie można więc dokonywać np. na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przedsiębiorcy-osoby fizycznej ani z tego rachunku). Rachunek musi być prowadzony w złotych.

Dotyczy to także podatników nieposiadających siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Mogą oni wnioskować do naczelnika US o zwrot kosztów obsługi tych rachunków (do wysokości kosztów wynikających z ich wykorzystania do stosowania obowiązkowego MPP).

Wniosek może być składany za okres kwartalny, półroczny lub roczny, do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy. Należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania wniosku przez naczelnika US, przy czym organ ten może zwrócić się do podatnika o złożenie dodatkowych wyjaśnień (odpowiednio wydłuża to termin zwrotu).

Wykorzystanie środków z rachunku VAT

Nowelizacja zmieniła też art. 62b ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego, tym samym umożliwiając podatnikom szersze wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Od 1.11.2019 będzie można nimi uregulować nie tylko podatek VAT, ale też PIT, CIT, akcyzę, należności celne, ew. zaliczki/przedpłaty w tych podatkach oraz wynikające z nich odsetki za zwłokę, a także składki ZUS.

Doprecyzowano procedurę przekazywania środków z rachunku VAT podatnika. Na postanowienie naczelnika US w przedmiocie zgody na przekazanie środków ze wskazanego przez podatnika rachunku VAT na inny wskazany przez niego rachunek bankowy albo w skok, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT, przysługuje zażalenie. Jednocześnie składane przez podatników wnioski o wyrażenie takiej zgody zostały zwolnione z opłaty skarbowej.

MPP przy zbiorczych płatnościach

Od 1.11.2019 w ramach MPP jest możliwe dokonanie jednej płatności za kilka faktur wystawionych w okresie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż miesiąc (w komunikacie przelewu zamiast numeru faktury wpisuje się okres, za który dokonywana jest płatność). Płatność musi dotyczyć wszystkich faktur od danego kontrahenta ze wskazanego okresu.

Art. 108b ust. 5 ustawy o VAT wskazuje, kiedy naczelnik US odmawia, w decyzji, wydania zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na inny rachunek bankowy. Tak jest m.in. w razie zaistnienia uzasadnionej obawy, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane lub wystąpi (albo już wystąpiła) zaległość podatkowa. Wprowadzono tu odniesienie do konkretnych podatków i należności, o których mowa w ww. art. 62b ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego (z wyłączeniem składek ZUS).

Odpowiedzialność solidarna w nowym wydaniu

Od 1.11.2019 zmodyfikowano też solidarną odpowiedzialność nabywcy za podatek niezapłacony przez sprzedawcę do US z tytułu dostawy niektórych towarów – obejmuje dostawy towarów wymienionych w zał. nr 15 (do tej pory były to towary z uchylonego zał. nr 13, przy czym musiał być przekroczony określony limit wartości towarów nabytych od jednego kontrahenta w danym miesiącu).

Solidarna odpowiedzialność nie ma przy tym zastosowania w przypadku:

 • nabycia towarów, za które podatnik dobrowolnie zapłacił z zastosowaniem MPP,
 • nabycia paliw na stacjach paliw, do standardowych zbiorników paliwa w pojazdach,
 • dostawy gazu przewodowego (przeznaczonego do napędu silników spalinowych) za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych/dystrybucyjnych dostawcy,
 • zaległości podatkowych, których powstanie nie wiązało się z uczestnictwem dostawcy w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści podatkowej,
 • nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty (a więc gdy MPP jest stosowany obowiązkowo).

Likwidacja kaucji gwarancyjnej

Równocześnie zniesiono instytucję kaucji gwarancyjnej (uchylony art. 105a ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o VAT), której wpłata (przez sprzedawcę) powodowała przed 1.11.2019 wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy. Uchylono w związku z tym przepisy (art. 105b–105d ustawy o VAT) regulujące zasady wnoszenia i zwrotu kaucji.

Podatnicy mogą od 1.11.2019 do 31.12.2024 wnioskować do naczelnika US o zwrot złożonej uprzednio kaucji gwarancyjnej (art. 9 ustawy nowelizującej). Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, w przypadku kaucji złożonej w formie:

 • depozytu pieniężnego – na rachunek wskazany przez podatnika,
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź pisemnego upoważnienia do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku – poprzez zwrot dokumentu poświadczającego udzielenie gwarancji lub upoważnienia.

Zwrot zostanie odsunięty w czasie w razie wszczęcia postępowania podatkowego lub kontrolnego, a także kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, w zakresie rozliczenia, którego dotyczyła kaucja gwarancyjna – odpowiednio do zakończenia postępowania lub do upływu 3 mies. od dnia zakończenia kontroli, chyba że wszczęto w tym terminie postępowanie podatkowe lub doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w to postępowanie.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Podzielona płatność”
Podatki i prawo gospodarcze

Błędne oznaczenia faktur a odpowiedzialność wystawcy za nieprawidłowości w ewidencji VAT nabywcy

Czy podatnik ma obowiązek umieszczania na fakturach znaczników, które od 1.10.2020 r. obowiązują na potrzeby JPK_VAT? Czy nieumieszczanie znaczników lub umieszczanie błędnych znaczników albo błędna adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” może spowodować odpowiedzialność sprzedawcy za sankcje, jakie odbiorca faktury poniesie przez to, że opłacił fakturę lub ją zaewidencjonował w JPK_VAT zgodnie z tym oznaczeniem lub bez niego?

W myśl rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, w ewidencji VAT – pośród danych służących do obliczenia podatku należnego – podatnicy mają obowiązek wykazywania specjalnych oznaczeń:

Podatki i prawo gospodarcze

Obowiązek oznaczania zbiorczych faktur korygujących adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Spółka prowadzi sprzedaż towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT i niektóre faktury (wystawione na kwoty przekraczające 15 tys. zł) oznacza wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Dla części klientów, po zakończeniu każdego kwartału, spółka wystawia zbiorcze faktury korygujące, dokumentujące kwartalny rabat dotyczący wszystkich faktur wystawionych w danym kwartale.
Czy te faktury korygujące także powinny zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”?

Obowiązek wystawiania faktur z taką adnotacją wynika z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT. Dotyczy faktur obejmujących dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w zał. nr 15 do ustawy o VAT, dokonaną na rzecz podatnika VAT, jeżeli kwota należności ogółem na tych fakturach przekracza 15 tys. zł. A contrario obowiązek taki nie istnieje w przypadku faktur dokumentujących towary lub usługi, które nie są wymienione w zał. nr 15.

VAT

Dla celów MPP nadal będzie stosowana PKWiU z 2008

Od 1.07.2020 towary mają być dla celów VAT klasyfikowane za pomocą symboli CN.
Jak w tej sytuacji stosować przepisy o obowiązkowej podzielonej płatności (MPP), skoro w zał. nr 15 do ustawy o VAT, określającym m.in. listę towarów objętych MPP, nadal wskazane są symbole PKWiU 2008?
VAT

Zapłata faktury pro forma z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Firma otrzymała od kontrahenta pro formę dotyczącą zakupu towarów z zał. nr 15 do ustawy o VAT z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy trzeba ją opłacić w ten sposób?
Podatki i prawo gospodarcze

Miesięczny zbiorczy przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko za miesiąc kalendarzowy

Czy zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) można dokonywać za miesiące inne niż kalendarzowe (np. za okres od 20 lutego do 19 marca)? Czy też konieczne jest dokonywanie takich przelewów za miesiące kalendarzowe?
VAT

Zapłata za faktury na usługi budowlane wystawione przez podatnika zwolnionego od VAT

Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi szklarskie (PKD 23.12.Z i 43.34.Z) i korzysta ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Na potrzeby działalności używa konta osobistego (do którego nie ma wyodrębnionego rachunku VAT). Podpisał umowę z deweloperem na montaż szklanych kabin prysznicowych, a całkowita wartość usługi przekracza 15 tys. zł. Zlecone prace wykazane są w zał. nr 15 do ustawy o VAT (poz. 132). Przed rozpoczęciem prac przedsiębiorca wystawił fakturę pro forma na 50% ceny. Na wystawionych fakturach powinna być informacja o metodzie podzielonej płatności, ale odbiorca nie może jej zastosować, ponieważ wystawiający nie ma rachunku VAT i nie figuruje na „białej liście”.
Jak właściwie postąpić w tym przypadku?

Opisany przedsiębiorca na podstawie art. 108e ustawy o VAT ma obowiązek posiadać rachunek rozliczeniowy (firmowy), do którego prowadzony jest rachunek VAT. Obowiązek ten ciąży na wszystkich podatnikach, którzy dokonują dostaw towarów lub świadczą usługi, o których mowa w zał. nr 15 do ustawy o VAT, oraz nabywających te towary lub usługi – również korzystających ze zwolnienia od VAT. Jego niedopełnienie nie jest jednak w żaden sposób sankcjonowane. W konsekwencji – mimo że przedsiębiorca nie posiada rachunku firmowego – nie grożą mu z tego tytułu żadne negatywne konsekwencje podatkowe.

Podatki i prawo gospodarcze

Dodatki do żywności na bazie oleju rzepakowego a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Spółka zajmuje się handlem stabilizatorami i emulgatorami wykorzystywanymi w przemyśle spożywczym. W jej ofercie znajdują się m.in. dodatki do żywności (CN 1516 2098; PKWiU 10.41.60.0), które są mieszaniną oleju rzepakowego i palmowego.
Czy faktury dokumentujące sprzedaż tych towarów powinny być opatrzone adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”?

Podzielona płatność w przypadku braku wystarczających środków na rachunku VAT

Podatnik kupuje towary wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT, niekiedy za kwoty przekraczające 15 tys. zł.
Czy w takich przypadkach ma obowiązek zapłaty za nie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), jeżeli nie ma wystarczających środków na rachunku VAT?

Dokonywanie płatności z zastosowaniem MPP nie wymaga posiadania przez podatnika dokonującego płatności odpowiednich środków na rachunku VAT. Z przepisów wynika bowiem, że w przypadku braku jakichkolwiek środków na rachunku VAT, w celu realizacji przelewu, bank obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy nabywcy towarów/usług kwotą odpowiadającą wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu (zob. art. 62c ust. 2 Prawa bankowego).

CIT i PIT

Płatności na rzecz rolników ryczałtowych na rachunki spoza „białej listy”

Przedsiębiorca kupuje towary u rolników – ryczałtowych oraz zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Płaci za nie na rachunki bankowe, które nie zostały zgłoszone do US i nie widnieją na tzw. białej liście. Płatności te często przekraczają 15 tys. zł.
Czy od 1.01.2020 możliwe jest dokonywanie płatności na te rachunki? Czy kwoty opłacone w ten sposób mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają zakazu dokonywania płatności na rachunki bankowe (i w skok) spoza białej listy (czyli wykazu podatników VAT prowadzonego przez Szefa KAS). A zatem nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca płacił na wskazane rachunki rolników.

CIT i PIT

Dopuszczalność ponownej płatności na rachunek z „białej listy”

Przedsiębiorca przez pomyłkę opłacił fakturę za towary handlowe na kwotę ponad 15 tys. zł na rachunek, który nie jest wskazany na tzw. białej liście, i nie zgłosił tego do US w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.
Czy w celu uniknięcia sankcji w postaci wyłączenia wydatku z kosztów podatkowych może ponownie dokonać płatności (tym razem na prawidłowy rachunek, widniejący na białej liście)?

Od 2020 do ustaw o podatku dochodowym oraz Op dodano przepisy określające sankcje za dokonywania płatności (za zakupione od czynnego podatnika VAT towary/usługi) przelewem na rachunki bankowe (lub w skok) spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (białej listy). Sankcje te polegają na:

Podatki 2020

Limit 15 tys. zł w odniesieniu do wartości transakcji i kwoty z faktury

Od 1.01.2020 r. istotnego znaczenia w transakcjach między przedsiębiorcami nabrała kwota 15 tys. zł, wyznaczająca limit, po przekroczeniu którego trzeba dopilnować określonych obowiązków w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji (sankcji) podatkowych. W związku z tym aktualny stał się problem, co rozumieć przez „wartość transakcji”.

Wspomniane konsekwencje powstają w zakresie:

 • podatku dochodowego (brak u nabywcy kosztu uzyskania przychodów),
 • VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe u nabywcy i sprzedawcy),
 • podatkowej odpowiedzialności osób trzecich, przewidzianej w Op (solidarna odpowiedzialność nabywcy towaru/usługi za zaległości w VAT dostawcy lub usługodawcy).
VAT, CIT, PIT

Płatności kartą i w internecie a obowiązek stosowania podzielonej płatności i zapłaty na rachunek z „białej listy”

Przedsiębiorcy regulujący swoje zobowiązania z wykorzystaniem nowoczesnych form płatności mogą narazić się na sankcje ze strony fiskusa.

Od 1.11.2019 weszły w życie przepisy dotyczące obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) przy zakupie towaru/usługi z zał. 15 do ustawy o VAT, udokumentowanym fakturą na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto, natomiast od 1.01.2020 obowiązują sankcje w CIT i PIT za naruszenie tego obowiązku (patrz ramka), jak również za płatności przelewem na rachunki bankowe spoza wykazu podatników VAT (tzw. białej listy).

VAT

Faktura na kwotę do 15 tys. zł z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” – czy konieczna jest zapłata z zastosowaniem MPP

Przedsiębiorca otrzymał fakturę na 9500 zł brutto, zawierającą adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy musi ją opłacić, stosując podzieloną płatność (MPP)?

Od 1.11.2019 stosowanie MPP jest obowiązkowe, jeżeli łącznie spełnionych zostanie 5 poniższych warunków (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT):

Obowiązek wystawienia faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” na rzecz firmy zagranicznej

Przedsiębiorca świadczy usługi budowlane słowackiej firmie, która nie jest zarejestrowana dla celów VAT w Polsce. Ponieważ są one wykonywane na terytorium Polski, przedsiębiorca wystawi fakturę z polskim VAT, na kwotę przekraczającą 15 tys. zł.
Czy faktura powinna być oznaczona adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”? Czy słowacka firma ma obowiązek opłacić ją w tej formie?

Od 1.11.2019 wprowadzono obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w przypadku niektórych transakcji (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT), m.in. gdy otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT (są nimi m.in. usługi budowlane), a kwota należności na fakturze przekracza 15 tys. zł (brutto). Takie faktury powinny zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności” (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT).

Wyłączenie z kosztów płatności na rachunek spoza „białej listy” przy zapłacie w formie MPP

Za dokonywanie płatności na rachunki spoza tzw. białej listy grozi obecnie wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów.
Czy ryzyko to można wyłączyć, dokonując płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?

Od 1.01.2020 na podstawie art. 22p ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 updop wyłączono możliwość zaliczania do kosztów podatkowych kosztów dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 tys. zł, jeżeli płatność dotycząca takiej transakcji zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (na białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Wyłączenie to stosuje się, jeśli podatnik w ciągu 3 dni nie powiadomi US właściwego dla kontrahenta o dokonaniu przelewu na inny rachunek (podając m.in. numer tego rachunku).

Podatki i prawo gospodarcze

Płatności na rachunek faktora – wyłączenie z kosztów podatkowych i obowiązek zapłaty z zastosowaniem MPP

Przedsiębiorca kupuje towary od dostawcy, który korzysta z faktoringu. Płaci więc za nie na rachunek faktora (wskazywany na fakturach wystawianych przez dostawcę).
Czy w takim przypadku od 1.01.2020 r. konieczne jest dokonywanie płatności na rachunek bankowy widniejący na „białej liście”? Czy jeśli płatność dotyczy towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT, to musi następować na rachunek faktora z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?
Podatki i prawo gospodarcze

Potrącenie kaucji gwarancyjnej z faktury za usługi budowlane – obowiązek stosowania MPP

Opłacając faktury za roboty budowlane, najczęściej potrącamy określoną w umowie część ich wartości jako zabezpieczenie należnego wykonania umowy (gwarancja).
Jak postąpić, jeżeli mamy obowiązek opłacenia faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)? Czy zwrot zatrzymanej kwoty kaucji gwarancyjnej (np. za 2 lata) też powinien być dokonany z zastosowaniem MPP?

Od 1.11.2019 r. weszły w życie przepisy (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT) określające obowiązek stosowania MPP. Mechanizm ten nie ma jednak zastosowania w przypadku dokonywania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kc – do potrącanych kwot (art. 108a ust. 1d ustawy o VAT).

Problemem jest jednak to, że przedmiotem potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kc, mogą być wyłącznie wierzytelności wymagalne (czyli te, których termin zapłaty już upłynął). W praktyce potrąca się zaś najczęściej wierzytelności, które jeszcze nie są wymagalne (tzw. potrącenie umowne). Uważam, że wskazane wyłączenie stosowania MPP powinno mieć zastosowanie również przy tego rodzaju potrąceniach, jednak dotychczas Ministerstwo Finansów nie zajęło stanowiska w tej kwestii.

Podatki i prawo gospodarcze

Faktury w walutach obcych a obowiązek zapłaty w formie podzielonej płatności

Spółka z o.o. z niektórymi krajowymi kontrahentami rozlicza się w euro.
Czy otrzymywane od nich faktury w euro (z kwotami VAT przeliczonymi na złote) jest obowiązana opłacać z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłacanie faktur pro forma z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Często dokonujemy płatności na podstawie otrzymywanych od kontrahentów faktur pro forma.
Czy możemy w takich przypadkach zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP)?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....