Obowiązkowa podzielona płatność w interpretacjach organów podatkowych

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Po kilku miesiącach stosowania przepisów określających obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) wiadomo, z czym przedsiębiorcy mają największe problemy.

Poniżej przedstawiamy przegląd interpretacji KIS, w których organ ten ustosunkował się do licznych wątpliwości wynikających ze stosowania – od 1.11.2019 – art. 108a ust. 1a ustawy o VAT dotyczącego MPP, a także obowiązującego od tej samej daty art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, wprowadzającego obowiązek oznaczania niektórych faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.

Warunki stosowania MPP

Przypomnijmy, że obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem MPP istnieje, jeżeli łącznie spełnionych jest 5 warunków:

 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • Kc – Kodeks cywilny
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT
 • Pp – Prawo przedsiębiorców
 • podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed wykonaniem dostawy towarów/usługi,
 • otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów/usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT albo takich towarów/usług dotyczy kwota płacona przed ich nabyciem (zaliczka),
 • kwota należności na otrzymanej fakturze przekracza 15 tys. zł,
 • płatność nie jest dokonywana w drodze potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kc; wyłączenie to ma zastosowanie w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane,
 • płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2019 poz. 1445), jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dostawy był:
  • partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub
  • jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Z kolei obowiązek oznaczania faktur adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” istnieje, jeżeli łącznie spełnione są 3 warunki:

 • faktura wystawiana jest na rzecz podatnika (tj. podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT),
 • faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w zał. nr 15 do ustawy o VAT,
 • faktura wystawiana jest na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 tys. zł.

Faktura na kwotę do 15 tys. zł, dotycząca transakcji o większej wartości

Jednym z warunków istnienia obowiązku dokonywania płatności z zastosowaniem MPP jest, aby kwota należności ogółem na otrzymanej fakturze przekraczała 15 tys. zł.

Nie ma natomiast znaczenia wartość transakcji, której dotyczy faktura. Obowiązek podzielonej płatności nie istnieje zatem, jeżeli faktura wystawiana na kwotę należności ogółem nieprzekraczającą 15 tys. zł dotyczy transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł.

Potwierdziła to KIS w interpretacji z 5.02.2020 (0113-KDIPT1-3.4012.835.2019.2.MJ): w ww. przypadkach wartość sprzedaży brutto każdej z wystawionych przez podwykonawców faktur, obejmujących swym zakresem towary lub usługi wskazane w zał. nr 15 do ustawy, nie przekroczy15 tys. zł. Bez znaczenia (…) pozostaje kwota, na jaką zostaną zawarte poszczególne umowy z podwykonawcami.

Ww. przepisy jednoznacznie odnoszą się do wartości faktury, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 Pp, a nie do kwoty zawartej w umowie między kontrahentami.

(…) Zatem wnioskodawca przy dokonywaniu płatności na rzecz podwykonawców za nabyte towary lub usługi wymienione w zał. nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem będzie stanowić kwotę poniżej 15 tys. zł, nie będzie obowiązany zastosować MPP.

Z tego samego powodu faktury, o których mowa, nie muszą zawierać adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Faktura dokumentująca także towary/usługi niewymienione w zał. nr 15

Zdarza się, że otrzymywane faktury dokumentują zarówno nabycie towarów/usług wymienionych w zał. nr 15, jak i innych towarów/usług. Wówczas – jeżeli spełnione są pozostałe warunki dokonywania płatności z zastosowaniem MPP – ten sposób płatności jest obowiązkowy wyłącznie w części dotyczącej towarów/usług wymienionych w zał. nr 15. Potwierdziła to KIS w interpretacji z 5.03.2020 (0114-KDIP1-1.4012.23.2020.1.JO): skoro na fakturze wskazane są towary, które nie zostały wymienione w zał. nr 15 do ustawy, jak i te, które są wymienione w zał. nr 15 do ustawy, i faktura przekracza kwotę 15 tys. zł, to w rezultacie spółka obowiązana będzie do przyjęcia płatności z zastosowaniem MPP wyłącznie w odniesieniu do należności z tytułu nabycia towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy, gdyż tylko do tych towarów nabywca powinien dokonać obowiązkowo płatności w MPP. W pozostałym zakresie MPP może być stosowany wyłącznie fakultatywnie.

Kilka faktur do jednego zamówienia

Z przepisów o VAT nie wynika obowiązek dokumentowania jedną fakturą dostaw dokonywanych na podstawie jednego zamówienia. Podatnicy mogą zatem dowolnie wystawiać dwie faktury i więcej na takie dostawy. Również, jeżeli część z dostarczanych towarów stanowią te wymienione w zał. nr 15 i wystawienie większej liczby faktur skutkuje wyłączeniem obowiązku zamieszczania na nich adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” oraz ich opłacenia z zastosowaniem MPP.

Potwierdziła to KIS w interpretacji z 19.12.2019 (0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ): nie ma przeszkód, aby sprzedawca w ramach realizacji jednego zamówienia dokonywał odrębnego fakturowania sprzedaży towarów ujętych w zał. nr 15 do ustawy oraz sprzedaży towarów spoza tego załącznika (sprzedawca może więc wystawić odrębne faktury: jedna z nich będzie odnosić się do dostawy towarów objętych zał. nr 15 do ustawy, druga zaś do sprzedaży towarów spoza zał. nr 15).

Następnie we wskazanej interpretacji KIS rozpatrzyła kilka przykładowych sytuacji, wskazując, że:

1) jeżeli wartość zamówienia wynosi 30 tys. zł, a wnioskodawca realizuje je w tym samym dniu i wystawia dwie faktury: jedną obejmującą pozycje z zał. nr 15 w wartości 5 tys. zł i drugą na pozostały asortyment w wartości 25 tys. zł, to na żadnej z nich wnioskodawca nie ma obowiązku umieszczania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”,

2) jeżeli wartość zamówienia wynosi 40 tys. zł, a wnioskodawca realizuje je w dwóch różnych terminach i wystawia trzy faktury: jedną w pierwszym dniu, obejmującą pozycje z zał. nr 15 w wartości 5 tys. zł, pozostałe dwie w kolejnym dniu: pierwszą fakturę obejmującą towary z zał. nr 15 w kwocie 12 tys. zł, drugą fakturę na pozostały asortyment w wartości 23 tys. zł, to na żadnej z nich wnioskodawca nie ma obowiązku umieszczania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”,

3) w sytuacji gdy wartość zamówienia wynosi 35 tys. zł, a wnioskodawca realizuje je w tym samym dniu i wystawia dwie faktury: jedną obejmującą pozycje z zał. nr 15 w wartości 16 tys. zł i drugą na pozostały asortyment w wartości 19 tys. zł. Wnioskodawca obowiązany jest umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności” tylko na fakturze obejmującej towary z zał. nr 15.

Towary i usługi z zał. nr 15 wchodzące w skład innych towarów/usług

Zdarza się, że częściami składowymi towarów niewymienionych w zał. nr 15 są towary wymienione w tym załączniku. Jest tak np. w przypadku różnego rodzaju urządzeń, których częściami składowymi są akumulatory (wymienione w poz. 67 zał. nr 15).

Faktury dokumentujące dostawy takich urządzeń nie muszą mieć adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Potwierdziła to KIS w interpretacji z 13.02.2020 (0112-KDIL3.4012.44.2019.2.LS): gdy kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15 tys. zł, z tytułu sprzedaży towaru (akumulatorowego odkurzacza samochodowego lub akumulatorowej szlifierki kątowej), składającego się z towaru wyszczególnionego w zał. nr 15 do ustawy o VAT w postaci akumulatora elektrycznego, nie będzie zachodził obowiązek wynikający z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, tj. obowiązek umieszczenia na fakturach dokumentujących dostawę tych towarów wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

Podobnie ma się rzecz w przypadku płatności za usługi, których cena obejmuje wartość zużytych do ich wykonania materiałów, wymienionych w zał. nr 15 (zob. pisma KIS z 12.12.2019, 0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK, oraz 28.02.2020 (0111-KDIB3-1.4012.766.2019.2.KO). Pierwsza z tych interpretacji została wydana na wniosek spółki świadczącej usługi serwisowe w zakresie sprzedaży pojazdów, w skład których wchodzą robocizna oraz zużyte materiały, w tym części samochodowe (będące towarami wymienionymi w zał. nr 15). KIS potwierdziła, że w takiej sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa serwisowa (naprawa pojazdu), to takie usługi nie zostały wymienione w zał. nr 15 do ustawy, zatem nie będą objęte obowiązkiem stosowania MPP.

Dodać należy, że brak obowiązku oznaczania faktur adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” i brak obowiązku dokonywania płatności z zastosowaniem MPP nie zawsze idą w parze. Prawidłowość jest taka, że zawsze, gdy nie istnieje obowiązek oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, nie istnieje również obowiązek dokonywania podzielonej płatności. Natomiast zdarzają się przypadki, gdy nie trzeba dokonywać podzielonej płatności, mimo że – literalnie odczytując przepisy ustawy o VAT – występuje obowiązek zamieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Wynika to z tego, że ustawodawca, uchwalając przepisy, zapomniał o wprowadzeniu stosownego wyłączenia.

Firma X wystawiła fakturę dokumentującą dostawę towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT na 35 tys. zł brutto. Dostawa jest realizowana w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Faktura ta powinna być oznaczona wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, gdyż przepisy nie przewidują możliwości niezamieszczenia tej adnotacji. Nie ma jednak obowiązku opłacenia faktury z zastosowaniem MPP (art. 108a ust. 1e ustawy o VAT).

Potrącenia wielostronne

W myśl art. 108a ust. 1d ustawy o VAT obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem MPP nie istnieje w zakresie, w jakim kwoty są potrącane – ale tyko w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kc. Treść tego przepisu nie wyłącza niestety obowiązku stosowania podzielonej płatności ze względu na dokonywanie potrąceń (kompensat) wielostronnych (tzw. nettingu). Takie stanowisko prezentuje KIS w udzielanych wyjaśnieniach (np. pisma z 17.01.2020, 0111-KDIB3-1.4012.626.2019.1.ICz, i 2.03.2020, 0113-KDIPT1-3.4012.8.2020.1.KS).

Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, gdy wnioskodawca dokonuje transakcji zakupu – od podmiotu powiązanego, tj. od C z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce – wyrobów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy, które to transakcje przekraczają kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 Pp [15 tys. zł – przyp. aut.] i reguluje zobowiązanie wobec tej spółki w formie kompensat wielostronnych, to wnioskodawca będzie zobowiązany do stosowania MPP, zgodnie z art. 108a ust. 1a i 1b ustawy, bowiem (…) art. 108a ust. 1d nie będzie mieć zastosowania. Wyłączenie stosowania MPP na podstawie ww. przepisu dotyczy wyłącznie kompensaty, o której mowa w art. 498 Kc.

Płatności na rzecz komorników

Przepisy ustawy o VAT nie wyłączają obowiązku dokonywania płatności z zastosowaniem MPP w sytuacji, gdy wobec kontrahenta toczy się egzekucja komornicza i należność jest składana komornikowi lub na rachunek depozytowy MF.

Mimo to z wyjaśnień organów podatkowych wynika, że stosowanie podzielonej płatności nie jest wówczas konieczne (zob. interpretacje KIS z 17.12.2019, 0114-KDIP1-1.4012.592.2019.1.RR, i 16.01.2020, 0114-KDIP1-1.4012.655.2019.1.IZ). W tym drugim piśmie czytamy: obowiązek zapłaty w podzielonej płatności nie dotyczy płatności z tytułu zajętej przez komornika wierzytelności, nawet jeżeli wierzytelność ta dotyczy sprzedaży, do której zastosowanie ma obligatoryjna podzielona płatność. W takiej sytuacji dokonywana na rzecz komornika płatność nie stanowi zapłaty za nabyte towary lub usługi. W tym przypadku, w miejsce obowiązku zapłaty kontrahentowi za nabyte towary lub usługi, wstępuje nowy tytuł płatności, czyli realizacja egzekucji z zajętej wierzytelności. Stąd w takiej sytuacji podatnik (nabywca) nie będzie miał obowiązku zapłaty do komornika w podzielonej płatności.

Płatności dokonywane przez jednostki budżetowe

Obowiązku stosowania MPP nie wyłączono również w stosunku do płatności dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku organy podatkowe stoją na stanowisku, że istnieje taka powinność. Wynika to m.in. z pisma KIS z 8.01.2020 (0112-KDIL3.4012.3.2019.2.LS).

Organ wyjaśnił, że na obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem MPP nie ma wpływu fakt, że gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych dotyczących dróg działa jako podmiot prawa publicznego (organ władzy publicznej). Zapisy dotyczące obowiązkowego stosowania MPP dotyczą transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, które zgodnie z art.108a ust. 1 ustawy dotyczą udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku nabyć towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 (…), w sytuacji gdy faktura ta opiewa na kwotę wyższą niż 15 tys. zł. Zatem w nin. sprawie powyższe warunki należy uznać za wypełnione, co skutkuje obowiązkiem stosowania przez gminę w przypadku dokonywania płatności za ww. nabycia mechanizmu podzielonej płatności (tak też KIS w piśmie z 4.12.2019, 0112-KDIL2-3.4012.541.2019.2.IP).

Podobnie ma się rzecz w przypadku płatności dokonywanych przez państwowe jednostki budżetowe (zob. pismo KIS z 6.03.2020, 0114-KDIP1-1.4012.6.2020.2.RR).

Zbiorcze przelewy

Z obowiązującego od 1.11.2019 art. 108 ust. 3a–3c ustawy o VAT wynika możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. Dotyczy to również płatności z zastosowaniem obowiązkowego MPP, co potwierdziła KIS w interpretacji z 4.12.2019 (0114-KDIP1-1.4012.474.2019.3.IZ): żaden z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego nie sprzeciwia się, aby spółka, biorąc pod uwagę specyfikę rozliczeń prowadzonych na giełdzie, wybrała dowolny okres rozliczeniowy, za który będzie następowała zbiorcza płatność przy użyciu komunikatu split payment, przy założeniu że zostanie wypełniony warunek wskazany w (…) art. 108a ust. 3a ustawy o VAT, tj. okres ten nie może być krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 1 miesiąc.

Organ stwierdził przy tym, że przez miesiąc w tym przypadku należy rozumieć miesiąc kalendarzowy, tak jak to jest rozumiane konsekwentnie w całej ustawie. Miesięczne zbiorcze przelewy z zastosowaniem MPP nie mogą być zatem dokonywane za miesiące inne niż kalendarzowe (np. za okres od 20 marca do 19 kwietnia).

Nota korygująca brak adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”

Na mocy art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, może – co do zasady – wystawić notę korygującą. Nie dotyczy to jedynie pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy o VAT (mogą być one korygowane wyłącznie przez sprzedawców poprzez wystawianie faktur korygujących).

Ponieważ niezamieszczenie na fakturze – wbrew ustawowemu obowiązkowi – adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” nie stanowi pomyłki w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy o VAT, brak taki może być naprawiony przez nabywcę w drodze noty korygującej.

Potwierdziła to KIS w interpretacji z 18.02.2020 (0112-KDIL1-2.4012.664.2019.2.PG): jeżeli istnieje obowiązek zapłaty z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, to wystawiona faktura dokumentująca te transakcje powinna zawierać zapis „mechanizm podzielonej płatności”. W sytuacji gdy takiego zapisu brakuje, nabywca może taką fakturę skorygować poprzez wystawienie noty korygującej.

Płatności inne niż przelew

Wprowadzając obowiązek dokonywania niektórych płatności z zastosowaniem MPP, ustawodawca nie przewidział możliwości uregulowania zobowiązań w inny sposób niż przelewem. W konsekwencji, gdy spełnione są warunki stosowania obowiązkowej podzielonej płatności, nie istnieje możliwość dokonania – bez naruszenia przepisów – płatności w inny sposób niż przelewem. Potwierdziła to KIS w piśmie z 11.03.2020 (0112-KDIL3.4012.29.2019.4.EW): MPP w chwili obecnej nie może być zastosowany przy innych, niż przelew, formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatności kartami płatniczymi, przekazach, wekslach. Oznacza to, że zapłata np. kartą w sytuacji, w której wystąpi obowiązek zapłaty w MPP, będzie oznaczała brak wykonania obowiązku zapłaty w MPP.

Płatności związane z faktoringiem

Wielu przedsiębiorców w celu poprawy płynności finansowej firmy korzysta z usług faktoringu. Istnieją przy tym dwa podstawowe rodzaje faktoringu, tj.:

1) faktoring klasyczny, będący usługą przeznaczoną dla sprzedających; faktor przekazuje sprzedawcom kwoty z tytułu sprzedaży zanim kwoty te wpłacą nabywcy towarów/usług,

2) faktoring odwrócony, będący usługą przeznaczoną dla kupujących; faktor dokonuje – w imieniu nabywców – płatności za nabywane przez nich towary/usługi.

W przypadku faktoringu klasycznego płatności dokonywane są przez:

 • faktora na rzecz faktoranta (wskutek czego faktor staje się wierzycielem nabywcy towarów/usług), a następnie
 • nabywcę towarów/usług na rzecz faktora.

Pierwsza z tych płatności nie podlega obowiązkowemu MPP, co potwierdziła KIS w interpretacji z 6.12.2019 (0114-KDIP1-1.4012.477.2019.3.AM).

Dokonanie płatności z zastosowaniem MPP może być natomiast konieczne w przypadku płatności dokonywanych przez nabywcę towarów/usług na rzecz faktora (na co wskazano w objaśnieniach podatkowych MF z 23.12.2019 w sprawie MPP).

Natomiast w przypadku faktoringu odwróconego płatności są dokonywane przez:

 • faktoranta na rzecz sprzedawcy towarów/usług (wskutek czego faktor staje się wierzycielem faktoranta), a następnie
 • faktoranta na rzecz faktora.

W odniesieniu do płatności przez faktoranta na rzecz faktora organy podatkowe wskazują na obowiązek ich dokonania z zastosowaniem MPP (np. interpretacje KIS z 14.02.2020, 0111-KDIB3-1.4012.775.2019.1.ICz). Według mnie również płatności faktoranta na rzecz sprzedawcy objęte są obowiązkiem stosowania podzielonej płatności.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Koronawirus

Kiedy wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi zwalnianemu z powodu koronawirusa

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca rozstaje się z pracownikami za wypowiedzeniem lub porozumieniem z powodu trudności ekonomicznych wywołanych koronawirusem.
Czy musi wypłacać odprawy pieniężne?

O tym, czy pracodawca musi wypłacić odprawę pieniężną (tzw. ekonomiczną), decyduje łączne spełnienie trzech warunków. Pierwszym z nich jest liczba pracowników, od której zależy obowiązek stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych (dalej uzg). Drugi warunek to przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub porozumieniem. Trzeci stanowi natomiast wykorzystanie jednego z dwóch trybów zwolnień przewidzianych w uzg.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Izabela Nowacka
Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.


Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Mariusz Sobkowiak
Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Koronawirus

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia, gdy pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy przez wszystkie dni robocze w miesiącu

Izabela Nowacka
Mamy wątpliwości co do sposobu rozliczenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał przez cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, ale w oświadczeniu wymienił okresy przypadające w dni dla niego robocze, pomijając weekendy czy święta.
Czy oprócz zasiłku przysługuje mu wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej?

Nieprzepracowanie całego miesiąca przekłada się na wysokość wynagrodzenia. Sposób obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca zależy od systemu wynagradzania oraz od przyczyny nieobecności w pracy. Pracownik, który przez część miesiąca wykazuje absencję, oprócz wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ma prawo również do wynagrodzenia za czas pracy. Obliczenia tej części pensji dokonuje się w przypadku, gdy pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (np. 5000 zł), a także pewne składniki jak premie czy dodatki liczone stałym procentem od podstawy zasadniczej (np. 20% z 5000 zł).


Koronawirus

Niejasne warunki umorzenia dofinansowania przyznawanego przez PFR w ramach tarczy finansowej

Monika Król-Stępień
Merytoryczna analiza Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” skłania do wniosku, że w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe trudno będzie stwierdzić – z uwagi na niesprecyzowane pojęcia, nieznane na gruncie prawa bilansowego – jaka część udzielonych środków pomocowych musi zostać zwrócona, a jaka podlega umorzeniu.

Z Regulaminu udostępnionego na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wynika, że otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencja podlega zwrotowi m.in. w przypadku:


Koronawirus

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii COVID-19 – komunikat Ministerstwa Finansów

Resort finansów przedstawił informacje, które – zdaniem autorów komunikatu – mogą być przydatne w trakcie prac związanych ze sporządzaniem i badaniem sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa.

W komunikacie rozpatrzono 2 przypadki:

 • gdy dzień bilansowy przypadł w okresie przed ogłoszeniem stanu epidemii (np. 31.12.2019), a data sporządzenia sprawozdania finansowego przypada na okres epidemii,
 • gdy dzień bilansowy przypadł na okres epidemii (np. 31.03.2020).

Koronawirus

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kolejne przedłużenie

Krzysztof Hałub
Do 14.06.2020 przedłużono okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przysługującego przez czas, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły z powodu epidemii.

Tak wynika z rozporządzeń RM z 14.05.2020 (obowiązujących od 4.05.2020) w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 855 i 856).


Sprawozdanie finansowe

Kontynuacja działalności w czasie pandemii koronawirusa

Zdzisław Fedak
Skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wpływają na zdolność jednostki do kontynuowania działalności. Jak do oceny tej zdolności, wyrażonej przez kierownictwo jednostki, powinien się ustosunkować biegły rewident badający sprawozdanie finansowe za 2019 r.?

Punkt wyjścia prac nad zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem na ich podstawie rocznego sprawozdania finansowego (sf) stanowi decyzja kierownika (zarządu) jednostki o zamiarze i zdolności kontynuowania przez nią działalności co najmniej przez rok obrotowy następujący po dniu bilansowym. Jej podstawą powinna być ocena sytuacji wyjściowej i prognoza działalności jednostki w kolejnym roku (warunki, rentowność, płynność). Sama wiara, że jakoś to będzie, nie wystarczy.


Koronawirus

Sprawozdanie z działalności a pandemia – perspektywa członka zarządu

Piotr Rybicki
Epidemia koronawirusa, która zaczęła się szerzyć w pierwszych miesiącach 2020 r., istotnie wpływa na sytuację majątkową i finansową wielu przedsiębiorstw. Czy wpływ ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w treści sprawozdania z działalności jednostki, sporządzanego za miniony rok obrotowy?

Sprawozdanie z działalności (szd) jednostki lub grupy kapitałowej, sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym (sf) lub skonsolidowanym sf, powinno – w myśl art. 49 ust. 2 uor – obejmować istotne informacje o ich stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.


Koronawirus

Antykryzysowe dopłaty do wynagrodzeń – ujęcie w księgach rachunkowych

Jak zaksięgować przyznane nam z FP na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej dopłaty do wynagrodzeń?

Dopłaty do wynagrodzeń kwalifikują się do pozostałych przychodów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h uor (przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym środków pieniężnych, na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży oraz nabycie lub wytworzenie środków trwałych).


Koronawirus

Ulgi w składkach ZUS – sposób ujęcia w księgach

Jak zaksięgować przysługującą nam – z uwagi na skutki pandemii koronawirusa – ulgę w składkach ZUS? Jesteśmy spółką zgłaszającą do ubezpieczeń powyżej 9 osób.

Składki ZUS obciążające pracodawcę i pracowników nalicza się i deklaruje w pierwotnej wysokości. Są one księgowane jak dotychczas (jakby ulga nie przysługiwała):


Koronawirus

Wsparcie finansowe otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej – skutki w podatku dochodowym

Małgorzata Trzęsimiech
W celu wsparcia przedsiębiorców w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 ustawy nazywane potocznie tarczą antykryzysową 1.0 i tarczą antykryzysową 2.0 przewidziały wiele instrumentów finansowych, z których mogą oni skorzystać. Chodzi przede wszystkim o: zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS, świadczenie postojowe, mikropożyczkę, a także dofinansowanie z FGŚP i FP części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Czy otrzymane wsparcie stanowi dla przedsiębiorców przychód podlegający opodatkowaniu CIT i PIT?

W tarczy antykryzysowej 1.0, obowiązującej od 31.03.2020 r., wprowadzono do tzw. specustawy przepis (art. 31zx), który wskazywał wprost, że przychód uzyskany z racji zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS – wynikającego z art. 31zo specustawy – nie stanowi przychodu w rozumieniu updof. Tarcza antykryzysowa 2.0, która weszła w życie 18.04.2020 r., doprecyzowała tę regulację, wskazując, że również na gruncie updop nie mamy do czynienia z przychodem podatkowym.


Koronawirus

„Chorobowe” także dla członka rodziny osoby na kwarantannie

Renata Tonder
Czy wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy należy się tylko osobom odbywającym kwarantannę, czy również członkom ich rodziny?

Konsekwencją ogłoszenia w Polsce stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19 (koronawirus) było wprowadzenie obowiązku 14-dniowej kwarantanny (izolacji) dla osób, które miały kontakt z zakażonymi, a także podejrzanymi o taki kontakt oraz powracającymi z zagranicy (w tym ostatnim przypadku okres obowiązkowej kwarantanny liczy się od dnia następującego po przekroczeniu granicy).


Koronawirus

Porozumienie z pracownikami w sprawie wprowadzenia przestoju i ograniczonego czasu pracy zawarte „z wyprzedzeniem”

Magdalena Januszewska
W naszej firmie działa kilka związków zawodowych. Chcemy zawrzeć porozumienie ws. wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g tzw. specustawy koronawirusowej. Organizacji jest kilka, więc negocjacje mogą się przedłużyć.
Czy możemy zawrzeć porozumienie z wyprzedzeniem, jeżeli w dniu jego podpisywania możemy nie być jeszcze pewni, czy spełniamy warunek spadku obrotów?

W myśl art. 15g ust. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Jeśli u pracodawcy działa kilka związków zawodowych, to porozumienia nie trzeba zawierać ze wszystkimi, a tylko z reprezentatywnymi. W zależności od tego, ilu zrzeszają one pracowników, porozumienie należy zawrzeć albo wyłącznie z tymi, które zrzeszają co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, a jeśli takich nie ma – ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Urlopowany pracownik nie podlega przestojowi

Renata Majewska
Od 25.03.2020 do 8.05.2020 r. pracownik spółki przebywa na urlopie wypoczynkowym. Od 1.05.2020 r., ze względu na szerzącą się pandemię, prezes planuje zarządzić przestój, zgodnie z art. 81 § 1 Kp.
Co z urlopowaną osobą? Czy w takiej sytuacji ją także obejmie przestój? Dodam, że przestój musimy wprowadzić, ponieważ większość przedsiębiorstwa nie działa z powodu obostrzeń epidemicznych i nie ma pracy. Boimy się, że zabraknie nam pieniędzy na pełne wynagrodzenia.

Nie można objąć przestojem zatrudnionego, który korzysta z urlopu wypoczynkowego. Najpierw należy go odwołać z urlopu, co jest uzasadnione postępującą epidemią, a potem ew. skierować do przestoju.


Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw podczas epidemii koronawirusa – tarcza antykryzysowa 2.0

Michał Mieszkiełło Paweł Szumowski Piotr Stępień
18.04.2020 r. weszły w życie kolejne istotne modyfikacje w prawie gospodarczym, wpływające na działalność przedsiębiorców. Przewidziano także dla nich nowe formy wsparcia, w celu utrzymania i kontynuacji działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw zakazów i ograniczeń ustanowionych odrębnymi przepisami, aby przeciwdziałać COVID-19.

Omawiane zmiany wynikają z ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej tarcza 2.0).


Czy zfśs musi działać u pracodawcy, którego finanse ucierpiały wskutek koronawirusa

Jadwiga Sztabińska
Pracodawcy mogą zmniejszyć odpisy, „zawiesić” lub w ogóle zlikwidować fundusz socjalny, ale tylko ci ze sfery prywatnej. Ci z budżetówki muszą realizować obowiązki ustawowe, nawet jeśli wirus SARS-CoV-2 wpłynął negatywnie na ich sytuację ekonomiczną.

Przepisy wydane w celu przeciwdziałania COVID-19 nie wpłynęły na razie na obowiązki pracodawców związane z zfśs (poza podniesieniem kwot świadczeń zwolnionych z podatku, przyznanych w latach 2020 i 2021), choć jest w planie ich zmodyfikowanie. Do 31.05.2020 r. muszą oni wpłacić na rachunek zfśs pierwszą ratę (minimum 75% całości) odpisów na 2020 r., a do 30.09.2020 r. – pozostałą część (25% lub mniej), jeśli w tym okresie nowe regulacje nie zaczną obowiązywać lub pracodawca nie będzie w stanie z nich skorzystać.


Koronawirus

Upadłość w czasie pandemii – nowe zasady

Roksana Barysz
Przedsiębiorcy, których kondycja finansowa została zachwiana od 14.03.2020 w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nie mają obowiązku składania wniosków o ogłoszenie upadłości w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Takie rozwiązanie wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), nowelizująca ustawę z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, tzw. specustawa).


Koronawirus

Wybór pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Krzysztof Tandecki
Wdrażając rozwiązania tarczy antykryzysowej, pracodawca powinien stosować obiektywne kryteria wyboru pracowników, których obejmie przestój lub obniżka etatów.

Oba te rozwiązania mają na celu ochronę miejsc pracy. Może je wdrożyć przedsiębiorca, który na skutek wystąpienia COVID-19 odnotował spadek obrotów gospodarczych o co najmniej:


Koronawirus

Bez odsetek od składek począwszy od stycznia 2020

Magdalena Januszewska
Płatnicy, którzy nie odprowadzili składek na czas, mogą wnioskować o darowanie odsetek, powołując się na trudności wywołane epidemią.

To nowa ulga – obowiązująca od 18.04.2020, ale z mocą wsteczną. Zwolnienie nie jest jednak automatyczne, bo wymaga złożenia wniosku. Poza tym zależy od uznania ZUS.


Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Renata Majewska
Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.


Koronawirus

Wypowiedzenie umowy o pracę osobie na zasiłku opiekuńczym

Izabela Nowacka
Czy osobę przebywającą na zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa można zwolnić z pracy? Czy jeżeli wróci do pracy po upływie okresu korzystania z zasiłku i otrzyma wypowiedzenie lub zostanie skierowana na urlop bezpłatny, może ew. starać się o kolejny zasiłek?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika ani w czasie jego innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 Kp). Oznacza to, że w czasie przebywania pracownika na zasiłku opiekuńczym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, gdyż opieka jest usprawiedliwioną nieobecnością. Pracodawca mógłby w tym czasie jedynie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie natychmiastowym), ale musiałyby ku temu istnieć poważne przesłanki, np. ciężkie naruszenie przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych.


Koronawirus

Szkolenia bhp w czasie pandemii

Krzysztof Tandecki
Szkolenia wstępne będzie można przeprowadzić elektronicznie. Szkolenia okresowe zachowają ważność do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Chodzi o pismo z 23.03.2020 skierowane do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy (GIP-GNN.50.2.2020.1). GIP odniósł się w nim do utrudnień związanych z przeprowadzaniem szkoleń bhp. Zgodnie z pismem pracodawca może przeprowadzić:


Podatki 2020

Zmiany w podatkach w 2020 r. z perspektywy biur rachunkowych

Sebastian Goschorski
Rok 2020 przyniósł wiele zmian w podatkach oraz sposobie działania biur rachunkowych. Niektóre z nich – ze względu na złożoność i tempo ich wprowadzania – mogą być dla mniejszych biur, słabiej przygotowanych pod względem technologicznym i organizacyjnym, bardzo trudne do wdrożenia, a nawet mogą zakłócić ich działalność.

Podkreślić należy, że praktycznie każda zmiana przepisów, która weszła w życie z końcem 2019 i początkiem 2020 r., wprowadza lub zwiększa odpowiedzialność karną skarbową osób prowadzących księgi i rozliczenia podatkowe. Na skutek tego księgowi coraz bardziej odczuwają ryzyko wykonywania zawodu. Rośnie też stres związany z odpowiedzialnością materialną, która może ich dotknąć.


Podatki i prawo gospodarcze

Amortyzacja oprogramowania wytworzonego w ramach prac rozwojowych

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. inwestuje w rozwój technologii oraz badania, prowadząc prace rozwojowe, których skutkiem jest stworzenie oprogramowania. Z chwilą ich ukończenia gotowy efekt procesu twórczego jest przenoszony do kategorii „Koszty prac rozwojowych” i od tego momentu spółka rozpoczyna bilansową amortyzację wytworzonego we własnym zakresie oprogramowania, wprowadzonego do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Spółka zamierza zaliczać koszty prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 3 updop.
Kiedy powinna rozpocząć podatkową amortyzację oprogramowania, które wykorzystuje na własne potrzeby? Jak ma postąpić, jeżeli w poprzednich latach podatkowych również wytworzyła takie oprogramowanie, będące efektem prac rozwojowych, ale mimo ujęcia go w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nie amortyzowała go podatkowo, a tylko bilansowo?

Jak wynika z art. 15 ust. 4a updop, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:


Podatki i prawo gospodarcze

Wyrównanie strat związanych z użyciem do produkcji gorszego surowca – skutki w VAT

Edyta Głębicka
Zakupiliśmy od naszej spółki powiązanej surowiec do produkcji zamówionego przez klienta towaru. Spółka powiązana kupiła surowiec od dostawcy zewnętrznego. W toku produkcji okazało się, że surowiec był niepełnowartościowy, co spowodowało wyprodukowanie przez nas towaru gorszej jakości.
Klient kupił go od nas, ale musieliśmy obniżyć cenę (zużyliśmy cały gorszy surowiec). Zamierzamy dochodzić rekompensaty, w wysokości różnicy wartości między ceną pełnowartościowego a ceną niepełnowartościowego surowca oraz z tytułu utraconych korzyści, wobec konieczności sprzedaży towarów po obniżonej cenie. W praktyce będzie to wyglądało tak, że nasza spółka powiązana wystąpi o rekompensatę do pierwotnego dostawcy, a później uzna nas żądaną kwotą. Dodam, że pierwotny dostawca sam zbadał swój surowiec i przyznał nam rację. Faktury sprzedaży zostały już dawno wystawione. W transakcji brały udział polskie firmy.
Jakie dokumenty powinniśmy teraz wystawić w celu rozliczenia reklamacji w aspekcie VAT?

Należałoby tu odróżnić dwa zdarzenia – zakup surowca gorszej jakości (co wyszło na jaw dopiero na etapie produkcji z tego surowca) i obniżenie z tego powodu ceny zakupu oraz zwrot utraconych korzyści ze sprzedaży towaru.


Podatki i prawo gospodarcze

Koszty postojowe z tytułu nieterminowego odbioru towaru – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Sprzedajemy towary kontrahentowi unijnemu na warunkach DAP. Jest to dla nas WDT. Z uwagi na opóźnienia w odbiorze towaru w magazynie kontrahenta firma transportowa, którą wynajęliśmy, obciąża nas kosztami za przestój. Przewoźnik wystawia nam notę obciążeniową. Umowa z nim przewiduje, że w przypadku przestoju powyżej określonego czasu naliczane są kary i wystawiana jest z tego tytułu nota obciążeniowa. Aby odzyskać środki, którymi obciążył nas przewoźnik, wystawiamy na kontrahenta (odbiorcę towaru) notę debetową. Umowa z nim nie zawiera jednak żadnych zapisów przewidujących obciążanie go dodatkowymi kosztami, np. za nieterminowy odbiór towaru.
Czy postępujemy prawidłowo, wystawiając notę debetową? Może powinniśmy wystawić korektę do faktury za WDT i podwyższyć wartość towaru albo też wystawić fakturę na koszt usługi transportowej (świadczenie usług poza terytorium kraju, poz. 11 deklaracji VAT-7)?

Moim zdaniem postępowanie firmy jest prawidłowe. Z jej punktu widzenia bowiem koszt, którym obciążany jest kontrahent (nabywca towaru), nie stanowi ani elementu wynagrodzenia za WDT, ani wynagrodzenia za usługę (nie mamy tu do czynienia z refakturowaniem kosztu usługi transportowej).


Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Zapewnienie pracownikom noclegów w miejscu wykonywania przez nich pracy oraz zorganizowanie dojazdu z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy – z wyłączeniem podróży służbowej – skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy, od którego płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na PIT – wyrok NSA z 16.01.2020 r. (II FSK 524/18).


Dowody księgowe

Wystawianie faktury do paragonu dokumentującego sprzedaż na rzecz rolnika ryczałtowego

Aneta Szwęch
Firma sprzedaje towary m.in. na rzecz rolników ryczałtowych. Sprzedaż ta zasadniczo musi być potwierdzona paragonem fiskalnym, który jednak nie zawiera NIP rolnika.
Czy można wystawiać faktury do paragonu bez NIP nabywcy – „na żądanie” lub bez żądania rolnika ryczałtowego – czy też w ten sposób firma naraża się na sankcję w VAT?

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
 • rolników ryczałtowych

VAT

Odliczenie VAT z faktur VAT RR w przypadku potrąceń z należności przekazanej rolnikowi

Aneta Szwęch
Skupujemy produkty rolne od rolników ryczałtowych i jako czynny podatnik VAT mamy z tego tytułu obowiązek wystawiania faktur VAT RR. Regulując należność przysługującą rolnikowi, dokonujemy różnego rodzaju potrąceń z tytułu jego zobowiązań.
Które potrącenia nie powodują utraty prawa do pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, a które to prawo ograniczają?

Mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych (o którym mowa w art. 115–118 ustawy o VAT) polega z jednej strony na obciążeniu nabywcy produktów rolnych, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, obowiązkiem naliczenia i wypłaty kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku według stawki 7%, a z drugiej na przyznaniu mu prawa do odliczenia wypłaconej kwoty podatku. Z założenia więc mechanizm rozliczenia VAT – stworzony w ramach procedury szczególnej przewidzianej dla rolników ryczałtowych – jest neutralny dla podatnika, będącego nabywcą towarów i usług dostarczonych przez rolnika ryczałtowego.


Zwolnienie podatkowe

Ulga w PIT dla osób do 26. roku życia – objaśnienia MF

Krzysztof Hałub
Resort finansów wyjaśnił, jak stosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmujące pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia.

Chodzi o obowiązujące od 1.08.2019 zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, określane jako „ulga dla młodych”.


Samochód w firmie

MF objaśnił, jak rozliczać koszty używania samochodów osobowych

Krzysztof Hałub
Po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie przepisów, określających nowe zasady uwzględniania w kosztach podatkowych kosztów używania i amortyzacji firmowych aut, resort finansów wydał objaśnienia, jak je stosować.

Regulacje te weszły w życie 1.01.2019 i od początku budziły wiele wątpliwości. W liczących 33 strony objaśnieniach „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku” odniesiono się m.in. do kwestii limitowania kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych.


Inwestycje w nieruchomości

O inwestycjach w nieruchomości raz jeszcze – głos w dyskusji (cz. I)

Stanisław Hońko
Wzrost udziału nieruchomości w aktywach i ich różna rola w działalności jednostki-posiadacza sprawiają, że coraz bardziej istotna staje się kwestia właściwego ujęcia nieruchomości w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym.

W ostatnich latach wartość nieruchomości (głównie gruntów, budynków i budowli) wciąż się zwiększa, zarówno ze względu na liczbę oddawanych do użytku nieruchomości, jak i wzrost cen; rosną stawki czynszów lokali mieszkalnych. Względnie stabilny poziom wykazują natomiast stawki czynszów nieruchomości komercyjnych (biurowców, centrów handlowych, zaplecza magazynowego itp.).


Sprzedaż dodatkowego wyposażenia to sprzedaż towarów czy produktów

Oferujemy sprzedaż wyrobów o rozszerzonym wyposażeniu. Wyposażenie to dostarcza nam inna firma; nie jest ono montowane w wyrobach. Wyroby dostarczamy w nieprzetworzonej postaci, łącznie z wyposażeniem.
Jak wykazać w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym sprzedaż tego dodatkowego wyposażenia – jako przychód ze sprzedaży produktów czy towarów?

Sposób ujęcia w księgach oraz wykazania w rachunku zysków i strat wyposażenia obcej produkcji, wchodzącego w skład wytworzonych przez Czytelnika wyrobów, zależy – naszym zdaniem – od konstrukcji katalogu (cennika) wyrobów oraz przyjętych zasad fakturowania.


Zamiana nieruchomości między jednostkami budżetowymi

Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Jak ująć w ewidencji księgowej zamianę nieruchomości (gruntu), np. z jednostką samorządu terytorialnego, w przypadku gdy wartości zamienianych gruntów się różnią? Jeżeli przy zamianie wystąpi VAT, to jak go ująć w księgach rachunkowych? Czy powinien być opłacony ze środków bieżących, czy z majątkowych?

Rozpatrując kwestię zamiany nieruchomości między jednostkami budżetowymi (państwową i samorządową) z uwagi na zasady rachunkowości, należy uwzględnić przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami[1] (dalej ugn). W jej dziale II „Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego” jest mowa o tym, że przepisy dotyczące czynności cywilnoprawnych, dokonywanych między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego (jst), stosuje się odpowiednio do czynności cywilnoprawnych dokonywanych między tymi jednostkami.


Zakres informacyjny sprawozdania finansowego instytucji kultury

Jesteśmy instytucją kultury (teatrem), a naszym organem założycielskim (organizatorem) jest jednostka samorządu terytorialnego.
Czy roczne sprawozdanie finansowe powinniśmy sporządzić zgodnie z zał. nr 1, czy też nr 6 do uor? Nasza wątpliwość powstała na skutek publikacji wskazujących, że jednostki małe działające w sferze publicznej (kulturowej) mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z zał. nr 6 do uor.

Zasady działania i tworzenia instytucji kultury zostały uregulowane w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działalność kulturalna – w myśl tej ustawy – polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, a formami organizacyjnymi prowadzenia działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, muzea, biblioteki i domy kultury.


Audytor

Badanie planu przekształcenia spółki przez biegłego rewidenta – zmiany od 1.03.2020 r.

Andrzej Netter
Niedawna nowelizacja Ksh wprowadza pewne uproszczenia w zakresie przekształcenia formy prawnej spółek. Niestety, ogranicza też wymóg badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta.

1.03.2020 r., na podstawie ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja) znowelizowane zostały przepisy Ksh regulujące m.in. zasady przekształcania spółek handlowych, w tym odnoszące się do badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta.


Pytania i odpowiedzi

Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w ciągu roku obrotowego

Podczas wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2019 r. jednego z przedsiębiorstw stwierdziłem, że w ciągu roku obrotowego (z mocą od 1.09.2019 r.) zmianie uległy zasady (polityka) rachunkowości dotyczące metody wyceny rozchodu zapasów. Przedsiębiorstwo tłumaczy to dyspozycją otrzymaną od jednostki dominującej.
Czy zmiana zasad (polityki) rachunkowości może nastąpić w ciągu roku obrotowego?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 uor przez „zasady (politykę) rachunkowości” rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone uor, w tym określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych (sf).

Jednostki powinny stosować przyjęte przez siebie zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 uor).


Pytania i odpowiedzi

Świadczenie usług rewizyjnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Zauważyłem, że w wyniku zmian uobr, od 1.01.2020 r. wszystkie czynności atestacyjne, a także pokrewne – przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu – mogą być świadczone wyłącznie przez firmy audytorskie.
Czy to oznacza, że:
– ich świadczenie zgodnie ze standardami innymi niż krajowe standardy wykonywania zawodu nie jest dozwolone?
– usługi, których wykonanie nie jest zastrzeżone dla biegłych rewidentów (np. kompilacja sprawozdania finansowego), nadal mogą być świadczone przez osoby nieposiadające tytułu biegłego rewidenta?

Rzeczywiście, zgodnie z art. 47 znowelizowanej uobr warunkiem wykonania przez firmy audytorskie zarówno usług pokrewnych, jak i atestacyjnych (ale innych niż badanie sprawozdania finansowego, bo ta usługa od zawsze może być wykonywana wyłącznie przez biegłego rewidenta działającego z ramienia firmy audytorskiej) jest ich świadczenie w sposób zgodny z krajowymi standardami wykonywania zawodu.


Pytania i odpowiedzi

Wypłata dywidendy w przypadku niedokonania odpisu z zysku na kapitał zapasowy spółki akcyjnej

Badając sprawozdanie finansowe (sf) spółki akcyjnej, która sporządza je zgodnie z uor, stwierdziłem, że nie dokonała ona w ubiegłym roku obowiązkowego odpisu z zysku na kapitał zapasowy. Zapytany o to prezes zarządu oświadczył, że nie było takiej potrzeby, bowiem kapitał zapasowy stanowi ponad 50% kapitału akcyjnego, a w myśl Ksh odpisów można zaprzestać, jeżeli kapitał zapasowy wynosi 1/3 kapitału akcyjnego.
Istotnie, kapitał zapasowy wynosi ok. 50% kapitału zapasowego, ale powstał w wyniku emisji akcji powyżej wartości nominalnej (agio) oraz przeksięgowania z kapitału z aktualizacji wyceny różnic z przeszacowania, dotyczących sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych, objętych w 1995 r. aktualizacją wyceny. Stwierdziłem też, że w propozycji sposobu podziału zysku (poz. 10 dodatkowych informacji i objaśnień) spółka przewiduje przeznaczenie na dywidendy całego zysku netto za rok badany oraz części kapitału zapasowego, obniżając go z 50 do 40% kapitału akcyjnego.
Moim zdaniem odpisów na kapitał zapasowy z zysku netto można zaniechać, gdy utworzony z zysku kapitał osiągnie 1/3 kapitału akcyjnego. Odpis ten ma pierwszeństwo przed innymi celami podziału zysku netto.
Czy wolno przeznaczyć na dywidendę kapitał zapasowy, który nie powstał z zysków? Jeżeli mam rację, to co zrobić, gdy spółka odmówi korekty?
Ponadto prezes zarządu oświadczył, że jego zdaniem do obowiązków biegłego rewidenta należy ocena wiarygodności wyniku finansowego netto. Jego podział leży zaś w gestii walnego zgromadzenia i nie podlega badaniu.
Czy ma rację?

Przede wszystkim rozpatrzmy podstawową kwestię, tj. czy biegły rewident przeprowadzający ustawowe badanie sf ma obowiązek lub prawo oceny prawidłowości już dokonanego i/lub zamierzonego podziału wyniku finansowego. Art. 83 ust. 3 pkt 9 i ust. 6 pkt 9 uobr jednoznacznie wskazują, że sprawozdanie z badania powinno obligatoryjnie zawierać m.in. opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sf jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową oraz informację o stwierdzonym podczas badania istotnym naruszeniu prawa, statutu lub umowy spółki mającym wpływ na sf.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....