Obowiązki podmiotu uprawnionego


W „Rachunkowości” nr 5/2013, na łamach Audytora, opublikowano wykaz obowiązków biegłych rewidentów wobec samorządu. A jakie obowiązki spoczywają na podmiocie uprawnionym?

W myśl przepisów do obowiązków podmiotów uprawnionych, w tym wobec KIBR, należą m.in.:

a) przestrzeganie formy prawnej podmiotu uprawnionego określonej w ustawie o biegłych rewidentach[1];

b) zgłaszanie zmian danych objętych wpisem na listę podmiotów uprawnionych (dalej lista)[2];

c) stosowanie postanowień ustawy o biegłych rewidentach dotyczących przedmiotu działalności[3];

d) regulowanie opłaty rocznej z tytułu nadzoru[4];

e) zawarcie ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej[5] oraz informowanie o tym samorządu[6];

f) przekazywanie KIBR rocznego sprawozdania z działalności[7];

g) opracowanie i skuteczne wdrożenie systemu wewnętrznej kontroli jakości[8];

h) w przypadku podmiotów uprawnionych, które zawarły z jednostkami zainteresowania publicznego (jzp) umowy o rewizję finansową:

1) przekazywanie informacji o umowach na wykonywanie czynności rewizji finansowej zawartych z jzp[9],

2) zamieszczanie na stronie internetowej wymaganych informacji[10],

3) coroczne składanie określonych oświadczeń i informacji komitetowi audytu[11] badanej jzp;

i) składanie sprawozdań z prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

j) umożliwianie wykonywania kontroli przez Krajową Komisję Nadzoru (dalej KKN) oraz Komisję Nadzoru Audytowego (dalej KNA)[12];

k) przekazywanie informacji do KNA o rozwiązanych umowach o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego[13];

l) przekazanie wymaganych dokumentów po skreśleniu z listy podmiotów uprawnionych.

Ad a) Podmiotem uprawnionym może być wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci, wpisana na listę podmiotów uprawnionych i prowadząca działalność w jednej z następujących form[14]:

  • biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek;
  • spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub podmioty uprawnione, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej[15]; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie UE; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, co najmniej jedną z nich jest biegły rewident;
  • spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub podmioty uprawnione zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie UE;
  • spółka kapitałowa lub spółdzielnia, które spełniają następujące wymagania:

Wyświetlono 14% treści artykułu

MSSF a ustawa o rachunkowośći

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....