Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z zfśs wypoczynku dziecka pracownika

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Pracownik spółki zamierza skorzystać z dofinansowania z zfśs wypoczynku dziecka w wieku 15 lat. Złożył wniosek o dofinansowanie i przedstawił fakturę za usługę turystyczną, z której wynika, że w styczniu 2020 był z dzieckiem we Włoszech w ramach wypoczynku wykupionego w biurze podróży i zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizacji wypoczynku.
Drogą e-mailową pracownik uściślił, że wypoczynek obejmował jego pobyt i pobyt dziecka pod jego opieką jako rodzica. Organizator zapewnił dojazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę rezydenta i miejscowych pilotów oraz przygotował program.
Czy spółka przy wypłacie pracownikowi dofinansowania może zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof, jeśli w dokumencie potwierdzającym zakup usługi turystycznej bezpośrednio nie wskazano żadnej z form wypoczynku wymienionych w ustawie (takich jak wczasy, kolonie, obozy), a wypoczynek nie został zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 updof wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • z funduszu socjalnego, zfśs oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Zatem dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od PIT, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypoczynek jest zorganizowany,
  • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
  • forma wypoczynku nie odbiega charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
  • dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia.

Wskazanie przez ustawodawcę form wypoczynku oznacza, że nie każda dopłata może korzystać ze zwolnienia, lecz tylko ta, która jest związana z wypoczynkiem zorganizowanym. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich jak np. wczasy „pod gruszą”. Wypoczynek zorganizowany, wykupiony w biurze podróży, obejmujący pobyt pracownika oraz pobyt jego dziecka (pod opieką rodzica), którym organizator zapewnia dojazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę rezydenta i miejscowych pilotów oraz program, w istocie stanowi formę wypoczynku.

Aby zwolnienie miało zastosowanie, wypoczynek powinien być zorganizowany przez podmiot, który ma formalno-prawne umocowanie do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę jego funkcjonowania. Istotne jest zatem, żeby prowadził działalność w tym zakresie lub też statutowo zajmował się tego typu działalnością.

Podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie wypoczynku są podmioty świadczące usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne czy inne podmioty prowadzące działalność w formie domów wczasowych, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych. Natomiast podmiotami, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, są m.in. kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje.

Jeżeli zatem wypoczynek organizuje podmiot świadczący usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności, w tym biuro podróży, to dofinansowanie tego rodzaju wypoczynku dziecka do ukończenia 18. roku życia (nawet wówczas, gdy w jego trakcie dziecko co do zasady znajduje się pod opieką rodziców) korzysta z ww. zwolnienia od PIT.

Skoro ustawodawca wskazał, że zwolnienie dotyczy dopłat do wypoczynku zorganizowanego i nie wprowadził przy tym żadnych ograniczeń, to należy uznać, że jego intencją było objęcie zwolnieniem dopłat także do wypoczynku, na który dziecko wyjeżdża wraz z rodzicami.

Dla zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof wypoczynek dziecka pod opieką rodzica nie musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.03.2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (DzU poz. 452). Nie jest także konieczne dodatkowe potwierdzenie, że podmiot prowadzi działalność w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży do 18 lat w formie oświadczenia organizatora, wyciągu ze statutu organizatora lub zaświadczenia zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży kuratorowi oświaty, jeśli wypoczynek takiemu zgłoszeniu podlega.

Zwolnienie ma zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy pracownik wykupił wczasy bezpośrednio w ośrodku wypoczynkowym (u organizatora wypoczynku), jak i gdy wykupił je w biurze podróży. Zwolnieniem objęta jest jedynie ta część dofinansowania, która faktycznie została wydatkowana na wypoczynek niepełnoletniego dziecka.

Podsumowując: kwota dofinansowania z zfśs do wypoczynku wykupionego za pośrednictwem biura podróży, zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizacji wypoczynku – na każde niepełnoletnie dziecko – objęta jest zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof. W konsekwencji na pracodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na PIT od wartości tego świadczenia.

Updof nie zawiera szczególnych unormowań dotyczących dokumentowania poniesionych na ten cel wydatków. Ma tu więc zastosowanie ogólna reguła, według której dowodem może być wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem – np. dowody zapłaty, a więc rachunki lub faktury wystawione przez organizatora wypoczynku, przelewy bankowe, przekazy pocztowe, jak również dokumenty wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie.

Z dowodu powinno jednoznacznie wynikać, kto jest organizatorem wypoczynku, jaka jest forma wypoczynku, kto i w jakim okresie z niego korzystał, jaka jest kwota poniesionego wydatku na wypoczynek każdego z uczestników, powinien na nim widnieć także podpis wystawcy tego dokumentu.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. np. interpretacja KIS z 13.11.2019, 0113-KDIPT3.4011.405.2019.2.MH).

Temat: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jakie przepisy zastosować do zawieszenia zfśs w 2021 r.

Z powodu COVID-19 zawiesiliśmy działanie zfśs tylko do końca 2020 r.
Czy możemy taką decyzję podjąć na podstawie przepisów antykoronawirusowych odnośnie do całego 2021 r., czy są jakieś ograniczenia?

Bezpieczniej jest zawiesić funkcjonowanie zfśs na okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, jeśli podstawą ma być art. 15ge specustawy. Gdy pracodawca chce być pewny, że zawieszenie będzie obowiązywać przez cały 2021 r., powinien podjąć decyzję na mocy ustawy o zfśs.

Przegląd danych osobowych i korekta odpisów na zfśs najpóźniej do 31.12.2020 r.

Pracodawca powinien przejrzeć całą dokumentację zgromadzoną przy przyznawaniu świadczeń socjalnych. Ma z niej usunąć te dane, które nie są już potrzebne. Powinien też skorygować wysokość odpisów na zfśs, o ile na mocy regulacji antykryzysowych nie zawiesił tworzenia lub funkcjonowania funduszu.

To już drugi rok z rzędu, w którym do końca grudnia są do wykonania dwa obowiązki związane z zfśs. Do corocznego korygowania wysokości odpisów dołączył bowiem przegląd danych osobowych – 4.05.2019 r. zaczął obowiązywać art. 8 ust. 1d ustawy o zfśs, który przewiduje to drugie zadanie.

ZFŚS

Cięcia funduszu socjalnego u przedsiębiorców dotkniętych pandemią

Pracodawcy poszkodowani w wyniku pandemii koronawirusa mogą zrezygnować z naliczenia II raty odpisów lub zawiesić działanie zfśs.

Do 30.09.2020 pracodawcy sektora prywatnego tworzący zfśs, standardowo (jak co roku) powinni przekazać na wyodrębnione konto funduszu II transzę środków w wysokości 25% odpisów (art. 6 ustawy o zfśs). Jednak w tym roku przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 mogą zawiesić obowiązek dokonywania odpisu podstawowego bądź tworzenia lub funkcjonowania funduszu (art. 15ge ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374, dalej specustawa).

Odpisy na zfśs i świadczenia urlopowe w 2020 r.

Tegoroczny odpis podstawowy wzrósł w stosunku do ubiegłorocznego o 279,05 zł na zatrudnionego w normalnych warunkach oraz o 372,06 zł na zatrudnionego w szczególnych warunkach. Wyższe są też odpisy fakultatywne i maksymalne wartości świadczeń urlopowych.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwolnienie z PIT świadczenia z funduszu socjalnego wypłaconego byłemu pracownikowi

Pracownik był zatrudniony w spółce na umowę o pracę do 29.02.2020 r. Od 3.02.2020 do 17.02.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym.
21.02.2020 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia finansowanego z zfśs, wraz z wymaganym oświadczeniem o dochodzie. Świadczenie zostało przyznane – zgodnie z ustawą o zfśs i ustalonym przez pracodawcę regulaminem gospodarowania środkami zfśs. Wypłata nastąpiła 4.03.2020 r. (zatem już byłemu pracownikowi).
Czy wypłacone świadczenie przyznane pracownikowi jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł, korzysta ze zwolnienia z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, czy też pracodawca ma obwiązek poboru zaliczki na PIT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Śmierć emeryta/rencisty – byłego pracownika wyklucza członków jego rodziny z grona uprawnionych do zfśs

Czy śmierć emeryta lub rencisty – byłego pracownika wpływa na prawo członków jego rodziny do korzystania ze świadczeń zfśs? Czy nadal im ono przysługuje w pełnym zakresie, czy też w ograniczonym, a może w ogóle przestaje istnieć?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak korygować odpisy na zfśs po zmianie podstawy ich naliczania od 1.08.2019 r.

Liczba pracowników niepełnosprawnych, na których pracodawca nalicza zwiększenia na zfśs, zmieniła się w trakcie roku. Od 1.08.2019 r. wzrosła również podstawa dla odpisów i zwiększeń.
Jak w takim przypadku obliczyć korektę wpłaty na rachunek zfśs za takie osoby na 31.12.2019 r.?
Fundusz socjalny

Do 31 maja trzeba wpłacić pierwszą ratę na zfśs

Transzę w wysokości co najmniej 75% odpisów podstawowych należy przelać na zfśs do końca maja. Oblicza się ją, szacując średnioroczne zatrudnienie w 2019.

Obowiązek przelania pierwszej raty na zfśs w tym terminie mają pracodawcy, którzy muszą tworzyć ten fundusz, tj. firmy zatrudniające:

  • co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • mniej niż 50, ale co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – jeżeli z wnioskiem o utworzenie zfśs wystąpiła zakładowa organizacja związkowa,

a także jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....