Obowiązki firm audytorskich i biegłych rewidentów wykonujących ustawowe badania jednostek zainteresowania publicznego

Maciej Chorostkowski
Artykuł omawia najważniejsze przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014, dotyczące firm audytorskich i biegłych rewidentów, badających jzp.

Ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr) realizuje 2 zadania:

 • wdraża do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektywy 2006/43/WE z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych, a zarazem aktualizuje dotychczasowe przepisy; regulacje te wiążą wszystkich biegłych rewidentów i wszystkie firmy audytorskie,
 • dostosowuje do polskich warunków niektóre przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (dalej rozporządzenie), skierowanego do biegłych rewidentów i firm audytorskich badających jzp.

Najważniejsze przepisy dotyczące wszystkich biegłych rewidentów i firm audytorskich omówiliśmy w artykule Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, zamieszczonym w „Audytorze” nr 3 (72). Obowiązują one także firmy audytorskie i biegłych rewidentów badających jzp, zwłaszcza że w praktyce – dotychczas – niewiele jest firm audytorskich przeprowadzających wyłącznie ustawowe badania jzp (odwrotna sytuacja jest częstsza).

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy główne przepisy rozporządzenia i uobr, wiążące firmy audytorskie przeprowadzające ustawowe badania sprawozdań finansowych (sf) jzp (dalej badanie jzp) oraz działających z ich ramienia biegłych rewidentów.

Pomijamy przepisy adresowane do komitetów audytu jzp.

Celem rozporządzenia i powiązanych z nim przepisów uobr jest poprawa jakości i przydatności badań jzp oraz zwiększenie zaufania do sprawozdań z ich wykonania. Jest to bardzo ważne ze względu na rolę, jaką odgrywają sf jzp dla działania rynku kapitałowego, i ujemne skutki, jakie wywołują w gospodarce zakłócenia jego funkcjonowania, a w następstwie na poziomie życia społeczeństw.

Cele te – upraszczając – mają być osiągnięte drogą:

 • zapewnienia skutecznej wewnętrznej kontroli jakości badania jzp, sprawowanej przez przeprowadzającą je firmę audytorską, a zarazem powszechnej dostępności informacji o działalności tej firmy, aby przekonać o niezależności i obiektywizmie ocen zawartych w sprawozdaniu z badania,
 • wzbogacenia zestawu ważnych i przydatnych informacji, przekazywanych – w wyniku przeprowadzenia badania jzp – różnym odbiorcom, wzmacniając rolę ustawowego badania,
 • zwiększenia zaufania do niezależności firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jzp wobec ograniczenia jej prawa do świadczenia niektórych usług na rzecz badanej jzp; chroni to przed zarzutem stronniczości,
 • poddania firm audytorskich przeprowadzających badanie jzp bezpośredniemu nadzorowi KNA; stwarza to możliwość rygorystycznego egzekwowania przez organ nadzoru publicznego wymogów stawianych firmom audytorskim i biegłym rewidentom badającym jzp.

Jednostki zainteresowania publicznego

W myśl uobr do jzp zalicza się (art. 2 pkt 9):

 • emitentów – mających siedzibę na terytorium Polski – papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państw UE,
 • banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych,
 • zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń i reasekuracji,
 • instytucje pieniądza elektronicznego i krajowe instytucje płatnicze (spełniające kryteria dużej jednostki, określone w art. 2 pkt 8),
 • otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne,
 • fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte,
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które na koniec danego oraz poprzedzającego roku obrotowego zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10 mld zł oraz funduszami mającymi łącznie nie mniej niż 30 tys. rejestrów otwartych dla uczestników,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską, które na koniec danego oraz poprzedzającego roku obrotowego miały na rachunkach klientów aktywa lub zarządzały aktywami w wysokości nie mniejszej niż 10 mld zł i jednocześnie miały minimum 10 tys. klientów, z wyłączeniem podmiotów prowadzących jedynie działalność polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub na doradztwie inwestycyjnym,
 • skok (spełniające kryteria dużej jednostki, określone w art. 2 pkt 8 uobr).

Z danych KNF wynika, że na 1.01.2017 r. działało w Polsce ok. 1340 jzp.

Firmy audytorskie badające jzp

Firmy audytorskie, które zawarły umowy o badanie jzp, muszą spełniać warunki stawiane – w myśl uobr – każdej firmie audytorskiej. Dotyczą one m.in.:

 • wpisu na listę firm audytorskich (art. 18 ust. 4),
 • form prowadzenia działalności,
 • dozwolonego przedmiotu działalności (art. 57),
 • obowiązku przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, należytej staranności, jak również tajemnicy zawodowej oraz posiadania odpowiednich kompetencji zawodowych,
 • zasad ustalania wynagrodzeń za przeprowadzanie badania w wysokości odzwierciedlającej jego pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje (art. 82),
 • podwykonawstwa (art. 48 ust. 4),
 • obowiązku opracowania i wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz oceny jego odpowiedniości i skuteczności (art. 59),
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 53),
 • obowiązku dostosowania (skalowania) procedur, rozwiązań organizacyjnych i mechanizmów wewnętrznej kontroli jakości do wielkości i rodzaju podstawowej działalności firmy audytorskiej, w tym do rodzaju i wielkości badanych jednostek oraz skali i stopnia złożoności wykonywanych czynności (art. 65),
 • gromadzenia i przechowywania dokumentacji klienta, akt badania oraz innej dokumentacji (art. 67).

Firmy audytorskie badające jzp objęte są dodatkowymi obowiązkami i rygorami, które omówiono dalej. Ciąży też na nich zwiększona odpowiedzialność. Dowodem tego jest art. 54 uobr, w myśl którego firma audytorska ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną swoim działaniem lub zaniechaniem, a kwota odszkodowania z tytułu odpowiedzialności to w przypadku firm badających jzp kwota mniejsza

z dwóch poniższych:

 • 20-krotność wynagrodzenia ustalonego w umowie o wykonanie rewizji,
 • 12 mln zł.

W przypadku innych niż jzp jednostek jest to kwota mniejsza z dwóch: 10-krotności wynagrodzenia ustalonego w umowie o wykonanie rewizji finansowej lub 3 mln zł.

Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków umyślnego naruszenia obowiązków zawodowych przez biegłego rewidenta.

Zobowiązanie do zapewnienia wysokiej jakości badania oraz informowania o swojej działalności

Wymogi co do jakości badania sf – bez względu na to, czy jest to badanie ustawowe, czy dobrowolne, czy jest to jzp, czy jednostka niebędąca jzp – są jednakowe. Element różnicujący mogą stanowić wielkość jednostki i rodzaje jej ryzyka. Każde badanie powinno też być objęte systemem wewnętrznej kontroli jakości, do którego utworzenia i stosowania zobowiązane są wszystkie firmy audytorskie.

Niemniej uobr (art. 132) nakazuje firmom audytorskim opracowanie dla badań jzp specjalnej polityki kontroli jakości.

Rozporządzenie (art. 8) przewiduje obowiązek poddania kontroli jakości, przeprowadzanej przez biegłego rewidenta niebiorącego udziału w badaniu, każdego sprawozdania z badania jzp przed jego wydaniem, w celu stwierdzenia, czy opinia i wnioski zawarte w projekcie sprawozdania z badania jzp są racjonalnie uzasadnione. W razie potrzeby następuje uzupełnienie badania i/lub poprawienie sprawozdania z badania bądź rozstrzygnięcie sporu między kontrolującym a kluczowym biegłym rewidentem.

W szczególności kontrolujący ocenia:

 • znaczące rodzaje ryzyka, istotne dla danego badania, zidentyfikowane przez kluczowego biegłego rewidenta
 • w toku badania, oraz reakcje na nie,
 • zasadność przyjętego poziomu istotności oraz reakcji na znaczące ryzyka,
 • porady uzyskane od zewnętrznych ekspertów i ich wykorzystanie,
 • tematy omawiane z organami jzp,
 • czy wybrane dokumenty badania oraz ustne i pisemne informacje przekazane przez kluczowego biegłego rewidenta potwierdzają opinię wyrażoną w projekcie sprawozdania z badania.

Firma audytorska przechowuje dokumentację wyników kontroli wraz z ustaleniami leżącymi u ich podstaw.

Firmy audytorskie przeprowadzające badania jzp zobowiązane są – na mocy rozporządzenia (art. 13) – do corocznego udostępniania na swojej stronie internetowej sprawozdania z przejrzystości. Sprawozdanie powinno być gotowe do końca 4. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego i udostępnione na stronie internetowej przez 5 lat.

Zawiera ono informacje o firmie audytorskiej i jej organizacji, jzp, których badanie przeprowadzono w minionym roku, sposobach kontroli niezależności biegłych rewidentów przeprowadzających badania, strukturze przychodów.

Sprawozdanie z przejrzystości ma zawierać w szczególności:

 • opis formy prawnej firmy audytorskiej, struktury własnościowej (wraz z opisem sieci, do której ew. należy) i zarządzania nią oraz zasad wynagrodzeń jej partnerów,
 • opis wewnętrznego systemu kontroli zapewnienia jakości, uzupełnionego o oświadczenie o skuteczności jego działania i informację o dacie kontroli jego działania przez KNA,
 • wykaz jzp, których badanie przeprowadziła firma audytorska w minionym roku,
 • oświadczenie nt. stosowanych przez firmę audytorską:
  • praktyk służących zapewnieniu niezależności i kontroli ich przestrzegania,
  • polityki ustawicznego kształcenia biegłych rewidentów,
 • opis zasad rotacji kluczowych partnerów oraz pracowników firmy audytorskiej,
 • informacje o całkowitych (naszym zdaniem bez VAT) przychodach firmy audytorskiej z tytułu:
  • badania ustawowego rocznych i skonsolidowanych sf jzp oraz tych jednostek niebędących jzp, których jednostką dominującą jest jzp,
  • badania ustawowego rocznych i skonsolidowanych sf innych jednostek,
  • usług niebędących badaniem sf, świadczonych na rzecz badanych jednostek,
  • usług niebędących badaniem sf, świadczonych na rzecz innych jednostek.

Wyświetlono 28% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Rewizja finansowa”
Audytor

Dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (cz. I)

Antoni Kwasiborski
Każda firma audytorska jest zobowiązana do ustanowienia i wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz zapewnienia jego skutecznego działania. Artykuł przedstawia stojące przed nią zadania w tym zakresie.

Celem systemu wewnętrznej kontroli jakości (dalej swkj) jest uzyskanie wystarczającej pewności, że:

 • firma audytorska (dalej fa) i jej personel przestrzegają zawodowych standardów oraz obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych,
 • sprawozdania z wykonania usług, sporządzane przez działających w imieniu fa biegłych rewidentów – odpowiedzialnych za wykonanie zlecenia – są w danych okolicznościach odpowiednie.

Audytor

Sprawozdanie z badania w formie elektronicznej

Czy firma audytorska może przyjąć ogólną zasadę, że sprawozdanie z badania będzie w każdym przypadku sporządzane w formie elektronicznej?
Jak postąpić, jeżeli klient wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS chce otrzymać sprawozdanie z badania w formie papierowej?

Audytor

Badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego przez tego samego kluczowego biegłego rewidenta

Czy w świetle obowiązujących zasad etyki zawodowej, a dokładnie zagrożenia niezależności spowodowanego autokontrolą, dopuszczalne jest badanie przez tego samego kluczowego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego jednostki dominującej grupy kapitałowej, kilku jednostek zależnych wchodzących w skład tej grupy, a następnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy?

Komitet audytu

Komitety audytu – nie tylko sprawozdawczość i audyt

Artykuł omawia główne zadania komitetów audytu, działających w jednostkach zainteresowania publicznego.

Zasady i praktyka działalności komitetów audytu (KA) wchodzących w skład rad nadzorczych – pomimo niemal 9-letniego okresu ich funkcjonowania w Polsce – nadal wzbudzają wątpliwości i wywołują dyskusje zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków ładu korporacyjnego.

Z tym większym zainteresowaniem przeczytałem artykuł Piotra Rybickiego Funkcje komitetu audytu, w którym trafnie przedstawia on niektóre problemy związane z powoływaniem członków KA, komunikacją z kluczowymi interesariuszami wewnątrz jednostki i poza nią oraz praktycznym podejściem do realizacji zadań KA.


Rachunkowość

Badanie sprawozdania z działalności

Jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania z działalności.
Czy podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską)? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Nadmieniamy, że nie sporządzamy oświadczenia nt. informacji niefinansowych.

Komitet audytu

Funkcje komitetu audytu

Piotr Rybicki
Artykuł przedstawia rolę komitetu audytu, powoływanego w jednostkach zainteresowania publicznego, status i skład tego komitetu, sposoby realizacji zadań oraz związane z tym problemy.

W połowie 2017 r. dotychczasowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie została zastąpiona ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr). Przy okazji zaktualizowano przepisy nakładające na jednostki zainteresowania publicznego (jzp) obowiązek powoływania komitetów audytu oraz wyznaczające ich zadania.


Rachunkowość

Jeszcze raz o podpisywaniu umowy o badanie

W „Rachunkowości” nr 12/2017, w odpowiedzi na pytanie, czy umowę z firmą audytorską o badanie sf musi podpisać cały zarząd, czy też – jak w przypadku pozostałych umów – może to zrobić 2 członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik ustanowiony w spółce (art. 205 ust. 1 Ksh), wyjaśniliśmy:

„Z art. 66 ust. 5 uor jednoznacznie wynika, że umowę o badanie podpisuje kierownik jednostki. Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 uor przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu, a jeżeli organ zarządzający jest wieloosobowy – członków tego organu. Przez sformułowanie «członkowie organu zarządzającego» rozumie się wszystkich członków tego organu.


Kto w imieniu spółki kapitałowej zawiera umowę z audytorem – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Umowę o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską podpisuje kierownik jednostki. W przypadku wieloosobowego zarządu nie muszą to być wszyscy jego członkowie, a tylko uprawnieni do reprezentowania spółki zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami reprezentacji.

Rachunkowość

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. wybrało firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego (sf). W następnej kolejności jednostka powinna podpisać odpowiednią umowę z tą firmą. Spółka ma wieloosobowy zarząd, który podpisuje sf.
Czy umowę o badanie sf z firmą audytorską musi podpisać cały zarząd, czy też – jak w przypadku pozostałych umów – może to zrobić 2 członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik ustanowiony w spółce (art. 205 ust. 1 Ksh)?

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sf dokonuje organ zatwierdzający sf jednostki, chyba że umowa, statut lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Nie może to być kierownik jednostki (art. 66 ust. 4 uor).


Rachunkowość

Obowiązek składania do US sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Czy jednostka – podatnik CIT – ma obowiązek, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, złożyć do właściwego US wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w przypadku gdy – nie będąc jednostką zobowiązaną w myśl art. 64 uor do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu:
- ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, w związku z czym jej sprawozdanie finansowe wymaga badania (zgodnie z art. 9b updop),
- poddaje swoje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu.

Czy jednostka – podatnik CIT – ma obowiązek, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, złożyć do właściwego US wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w przypadku gdy – nie będąc jednostką zobowiązaną w myśl art. 64 uor do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu:

 • ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, w związku z czym jej sprawozdanie finansowe wymaga badania (zgodnie z art. 9b updop),
 • poddaje swoje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu.

Rachunkowość

Umowy o badanie

Po zmianie wprowadzonej ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr) art. 67 ust. 5 uor brzmi: w przypadku badania ustawowego pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 2-letnie okresy.
Na tym tle rodzą się następujące pytania:
1. Co rozumie się przez badania ustawowe? Uor ich nie definiuje. Czy dotyczą wszystkich jednostek podlegających obowiązkowi badania, czy tylko jednostek zainteresowania publicznego (jzp)?
Czy obejmują także badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (sf)?
2. Co rozumie się przez pierwszą umowę o badanie, jeżeli jednostka jest od lat corocznie badana?
3. Jeżeli w odniesieniu do jzp obowiązuje wymóg rotacji firmy audytorskiej po przeprowadzeniu przez nią ustawowego badania przez kolejnych 5 lat, to jaki jest cel przedłużania – po 4 latach współpracy z nią – umowy o 2 lata?
4. Od kiedy przepis ten wchodzi w życie? Czy powoduje zmianę już zawartych umów o badanie sf za 2017 r.?
5. Czy badanie przeprowadzone na podstawie umowy niespełniającej warunków art. 67 ust. 5 uor jest ważne?

Podatki i prawo gospodarcze

Zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego

Aleksander Woźniak
Spółka dostała w 2017 r. od zagranicznej spółki matki zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Czy powinna potraktować go jako przychód bieżący? Czy może trzeba skorygować moment zaliczenia wydatku na badanie do kosztów podatkowych?

Tak, jest to przychód bieżący. Koszt badania sprawozdania finansowego (sf) obciąża wynik finansowy tego roku, w którym usługa została wykonana. Jeżeli zatem wydatek na badanie sf za 2014 r. został poniesiony w 2015 r., to powinien zostać odniesiony w ciężar kosztów 2015 r. (w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat jako „Koszty ogólnego zarządu”, w wariancie porównawczym jako „Usługi obce”).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....