Obowiązki biur rachunkowych związane z RODO


Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze działają – podobnie jak większość przedsiębiorców – jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych pracowników oraz klientów lub osób reprezentujących klientów). Po drugie działają jako tzw. procesorzy, czyli podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych przez klientów. Dotyczy to np. sytuacji, w których firma będąca klientem biura rachunkowego przekazuje mu dane swoich pracowników lub klientów.

Trzeba jednak pamiętać, że ten sam podział ról występował już pod rządami dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (a więc od 1998), RODO nie wprowadziło tu rewolucji, a jedynie zmodyfikowało i rozszerzyło pewne znane już obowiązki.

Tym, co istotnie się zmieniło, jest przerzucenie ciężaru dowodu na podmiot zobowiązany oraz wprowadzenie mechanizmu administracyjnych kar pieniężnych. RODO w art. 83 ustanawia tylko ogólne ich granice (od 0 do 10 mln euro oraz od 0 do 20 mln euro), precyzując jedynie, że mają być proporcjonalne i odstraszające. Wiele pozostanie w sferze dyskrecjonalnej władzy urzędnika Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Od 25.05.2018 dotychczasowy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stał się Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Skargi na ew. decyzję nowego organu można wnosić do sądów administracyjnych.

Nie tylko rejestr czynności przetwarzania

Każdy administrator danych osobowych ma obowiązek prowadzić rejestr czynności przetwarzania, o którym stanowi art. 30 ust. 1 RODO. Wyjątki przewiduje art. 30 ust. 5, jednak zostały one sformułowane tak wąsko, że w praktyce trudno wskazać podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w całości będzie z tego obowiązku zwolniony. Wystarczy bowiem, że firma, która zatrudnia mniej niż 250 osób, przetwarza dane osobowe „niesporadycznie”, by zwolnienie nie mogło być zastosowane. W największym skrócie: należy przyjąć, że każdy administrator danych osobowych powinien prowadzić rejestr czynności przetwarzania.

Biuro rachunkowe musi prowadzić dodatkowo inny dokument – rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu konkretnego administratora danych (art. 30 ust. 2 RODO).

Brak tych dokumentów zagrożony jest wysokimi karami pieniężnymi, niemniej są to jedynie tabele z określonymi polami informacyjnymi, ich prowadzenie nie powinno więc znacząco angażować czasowo ani być szczególnie trudne.

Umowy powierzenia przetwarzania

Klient biura rachunkowego, który przekazuje mu – w celu świadczenia usługi – dane swoich pracowników lub klientów, może ponosić przed PUODO odpowiedzialność administracyjną o charakterze finansowym za błędy, niedopatrzenia lub braki leżące po stronie biura rachunkowego, jako swojego procesora. Inaczej mówiąc, biuro rachunkowe działające jako procesor, ignorując wymogi RODO, naraża na odpowiedzialność finansową nie tylko siebie, ale także swojego klienta, który przekazał mu dane osobowe, których jest administratorem.

Dlatego nie dziwi presja klientów, by biuro rachunkowe w umowie powierzenia przetwarzania zobowiązało się do przestrzegania określonych procedur, zabezpieczeń oraz metod ich weryfikowania – klient będący administratorem zabezpiecza w ten sposób własny interes.

Umowy powierzenia przetwarzania zawarte jeszcze pod rządami ustawy (z 1997) o ochronie danych osobowych trzeba zaktualizować, ponieważ od 25.05.2018 minimalne warunki, jakim muszą one odpowiadać, określa art. 28 RODO, który jest znacznie bardziej rozbudowany niż art. 31 starej ustawy – wymaga np. określania w umowie powierzenia sposobu wykonywania inspekcji i audytów przez administratora u swojego procesora.

Generalnie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania, zgodnej z art. 28 RODO, leży w interesie obu stron – zarówno klienta biura, który przekazuje dane innych osób, jak i samego biura rachunkowego.

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

Naruszenie danych osobowych to nie tylko wyciek danych, ale także naruszenie ich integralności lub poufności – jeżeli np. pracownik biura rachunkowego przez pomyłkę zniszczy lub zgubi dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników klienta, dojdzie do naruszenia danych osobowych w postaci naruszenia ich dostępności. Każdy podmiot zobowiązany powinien przyjąć wewnętrzną procedurę dokumentowania takich naruszeń oraz ich klasyfikowania, ponieważ nie wszystkie trzeba zgłaszać do PUODO. Co więcej, obowiązek zgłoszenia naruszenia spoczywa na administratorze, a nie na procesorze – procesor powinien niezwłocznie poinformować administratora o naruszeniu, a dopiero ten powinien je zaklasyfikować i podjąć decyzję, czy powiadomi o nim PUODO, czy nie.

Szacowanie ryzyka

Od 25.05.2018 szczegółowych zasad zabezpieczania danych osobowych nie określają już powszechnie obowiązujące przepisy – RODO nakłada jedynie obowiązek stosowania zabezpieczeń odpowiednich do stwierdzonych poziomów ryzyka. Jak długie mają być hasła do służbowych komputerów, poczty elektronicznej, aplikacji i programów, jakie stosować szafki na dokumenty, jak postępować z kluczami do pomieszczeń lub mebli biurowych, czy pozwalać pracownikom na zabieranie dokumentów do domu? Na te pytania musi odpowiedzieć we własnym zakresie każdy podmiot zobowiązany. Niezależnie od podjętych decyzji trzeba jednak pamiętać o jednym – należy udokumentować, że ryzyko dla danych osobowych zostało oszacowane według powtarzalnej metodologii. Inaczej mówiąc, podmiot zobowiązany musi umieć uzasadnić, że przyjęte rozwiązania rzeczywiście są odpowiednie.

Karol Cieniak

rdbo
Więcej na temat: „Biuro Rachunkowe”
Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Aleksander Woźniak
Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).


Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Aleksander Woźniak
Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.


Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).

Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak
Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.

Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak
Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Księgowa działalność nieewidencjonowana

Paweł Ziółkowski Anna Koleśnik
Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich

Renata Ziólkowska
Wzrost limitu kosztów autorskich od 1.01.2018 spowodował zwiększone zainteresowanie możliwością ich naliczania. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości zastosowania kosztów autorskich w biurze rachunkowym.

Temat miesiąca

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania biura rachunkowego

Renata Ziólkowska
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza zmiany w procedurze postępowania tzw. instytucji obowiązanych, istotne m.in. dla biur rachunkowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Chodzi o ustawę z 1.03.2018 (DzU poz. 723, dalej upft) zastępującą akt prawny o tym samym tytule z 16.11.2000. Większość jej przepisów obowiązuje od 13.07.2018. Na mocy regulacji przejściowych instytucje obowiązane (IO), w tym niektóre biura rachunkowe, doradcy i biegli, będą mieć 3 mies. na zapoznanie się z nowymi zasadami i wdrożenie stosownych reguł.


Biuro rachunkowe

Zakup sprzętu AGD i RTV przez biuro rachunkowe

Paweł Ziółkowski
Wyposażenie biura rachunkowego to nie tylko komputery i regały na segregatory w miejscu pracy. Konieczne jest również wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki z tym związane stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów.

Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

Aleksander Woźniak
300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.

Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Aleksander Woźniak
Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.

Biuro rachunkowe

Księgowanie nie jest dziełem

Aleksander Woźniak
Wykonywanie na zlecenie biura rachunkowego dużej liczby jednakowych, powtarzających się czynności, w długim okresie i w sposób ciągły, wskazuje na umowę zlecenia, a nie umowy o dzieło.

Biuro rachunkowe zatrudniało księgową (emerytkę), zawierając z nią liczne umowy o dzieło. Były one podpisywane cyklicznie – co 2 tygodnie lub co miesiąc – na kilkunastodniowe okresy. Wynagrodzenie określano kwotowo, a jego wysokość zależała od ilości dokumentacji do przeanalizowania. Wypłacano je na podstawie wystawionych rachunków.


Usługi księgowe nieobjęte limitem kosztów

Wydatki na usługi księgowe zakupione od podmiotów powiązanych mogą być w pełnej wysokości zaliczone do kosztów podatkowych.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....