Objęcie konsolidacją jednostki zależnej – wybrane problemy

Artur Raciński biegły rewident
W artykule przedstawiono kolejne etapy przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (ssf), a przede wszystkim sposób dokonywania korekt wynikających z przejęcia kontroli nad nową jednostką zależną i ich wprowadzania w kolejnych latach do dwóch podstawowych elementów ssf – bilansu oraz rachunku zysków i strat (rzis) grupy kapitałowej[1].

Najwięcej problemów, a w ich następstwie błędów przy sporządzaniu ssf wywołują korekty spowodowane objęciem konsolidacją nowo nabytych jednostek zależnych. Składają się na nie korekty wywołane przekształceniem sprawozdania finansowego (sf) jednostki zależnej w celu:

[1] Pominięto przypadek podwyższenia liczby już posiadanych udziałów (akcji) jednostki stowarzyszonej, powodujący przejęcie kontroli nad jednostką (jednostka stowarzyszona staje się jednostką zależną).

  • dostosowania go do zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w grupie,
  • uwzględnienia wyceny aktywów i zobowiązań jednostki zależnej w wartości godziwej.

Ssf sporządza jednostka dominująca, sprawująca kontrolę nad zależnymi od niej jednostkami. Podstawowe zasady sporządzania ssf określają uor oraz rozporządzenie o konsolidacji. Sporządzając ssf, jednostka dominująca może też stosować KSR, gdy zaś brak jest rozwiązań w polskich przepisach – MSSF przyjęte przez UE, jeżeli nie są one sprzeczne z uor.

Istota konsolidacji

  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości

Skonsolidowane sf powstaje – jak wiadomo – drogą sumowania danych sf jednostki dominującej oraz jednostek od niej zależnych (bez względu na to, w jakim państwie znajduje się siedziba jednostek zależnych) oraz dokonania korekt konsolidacyjnych. Ssf ma przedstawiać obraz grupy kapitałowej w taki sposób, jakby stanowiła ona jedną jednostkę gospodarczą.

Odpowiednich danych do tego dostarczają sf jednostek objętych konsolidacją, zestawienia wzajemnych transakcji między jednostkami grupy kapitałowej, które nastąpiły w danym okresie (roku obrotowym), oraz dokumentacja korekt.

Założenia leżące u podstaw ssf są więc proste: należy zsumować poszczególne elementy sf jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych, a od sumy sf odjąć (wyeliminować) wykazaną przez jednostkę dominującą wartość udziałów (akcji) w jednostkach zależnych i kapitał własny (aktywa netto) jednostek zależnych wg stanu na dzień nabycia, a także wszystkie obroty i salda z tytułu transakcji, które w roku obrotowym nastąpiły między jednostkami objętymi konsolidacją.

Wyświetlono 3% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....