O czym informuje data sporządzenia sprawozdania finansowego


Wprowadzenie do ustrukturyzowanego e-sprawozdania finansowego pozycji „data sporządzenia sprawozdania finansowego” wzbudziło wątpliwości, czy jest ona (i do czego) potrzebna oraz jaką datę należy tam wpisać. Poniżej zamieszczamy wyrażający te wątpliwości list Czytelnika i odpowiedź Redakcji.

Czytelnik pisze:

Uor, w art. 52 ust. 2, zobowiązuje do podpisania – wraz z podaniem daty podpisu – sprawozdania finansowego jednostki (sf):

[1] W art. 4 ust. 5 uor mowa jest o osobie lub przedsiębiorcy, któremu powierzono określone obowiązki w zakresie rachunkowości; jest to niewątpliwie osoba wymieniona w art. 52 ust. 1 uor.

 • osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych[1], oraz
 • kierownika jednostki, a jeżeli kieruje nią organ wieloosobowy – każdego członka tego organu (nie może podpisać sf ustanowiony przez jednostkę pełnomocnik – art. 3 ust. 1 pkt 6 uor).

Podpis (wraz z datą) kierownika jednostki na sf stanowi dowód, że przyjmuje on odpowiedzialność za rzetelność, jasność i zgodność z uor prezentowanych w sf informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym kierowanej przez niego jednostki. Na ich podstawie następuje m.in. podział zysku. Wprawdzie uor na to nie wskazuje, ale wydaje się to oczywiste.

Przyjmując nazewnictwo MSR, podpis kierownika jednostki oznacza „zatwierdzenie sf do udostępnienia”, przy czym jednostka powinna ujawnić, kto dokonał zatwierdzenia i pod jaką datą (MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, pkt 17).

Z kolei Krajowe Standardy Badania (KSB 560 Późniejsze zdarzenia) rozróżniają:

 • datę sf, którą jest data zakończenia okresu objętego sf (dzień bilansowy),
 • datę aprobaty sf, tj. datę, na którą zostały sporządzone wszystkie elementy wchodzące w skład sf, a osoby do tego uprawnione przyjęły odpowiedzialność za sf,
 • datę udostępnienia sf, tj. datę udostępnienia stronom trzecim sf wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

Jakie znaczenie ma natomiast podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg? Czy oznacza to, że sf zostało sporządzone na dzień złożenia przez nią podpisu? W uor w kilku miejscach jest mowa o dniu sporządzenia sf (art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 54 ust. 1), jednak ani z jej tekstu właściwego, ani z załączników nie wynika obowiązek podawania tej daty.

Uprzednio, gdy sf było sporządzane w postaci papierowej, utrwalił się pogląd, że daty podpisania sf są tożsame, a mimo że podpisy składały różne osoby i mogło to nastąpić w różnych dniach, na ogół przyjęło się wpisywanie tylko jednej daty. Była nią data podana przez kierownika jednostki (prezesa zarządu), gdyż on jest głównym reprezentantem jednostki, który zapewnia sporządzenie sf (por. art. 52 ust. 1 uor).

[2] Na podstawie updof obowiązek ten został rozciągnięty na sf osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających rządom uor.

Sprawa się skomplikowała z chwilą, gdy w uor nałożono obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS[2] – w postaci elektronicznej i strukturze logicznej określonych przez Ministerstwo Finansów (art. 45 ust. 1f i 1g uor). Elektronicznie sporządzone sf wymaga zarazem opatrzenia elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym osób zobowiązanych do jego podpisania. Do ustrukturyzowanego „Nagłówka”, poprzedzającego „Wprowadzenie” do sf, włączono przy tym – nieprzewidzianą w uor (por. zał. nr 1 i 5 do uor) – pozycję zatytułowaną „Data sporządzenia sf” (DataSporzadzenia w schemacie XSD).

Okoliczność, że elementem elektronicznego podpisu jest jego data, automatycznie składana wraz z podpisem, zaostrza problem. Nie można zatem się umówić, że podpisy wszystkich zobowiązanych do podpisania sf osób następują pod jedną datą.

Powstaje pierwsze pytanie: o czym ma informować data sporządzenia sf (z uor jednoznacznie to nie wynika) – że zgodnie z brzmieniem pozycji „Nagłówka” sf było na wskazany dzień gotowe i czekało na podpis kierownika jednostki (do czasu podpisania przez kierownika jednostki sf stanowi tylko projekt, dokument wewnętrzny) czy też, że sf zaakceptowane przez kierownika jednostki (dowodzi tego jego podpis opatrzony datą) uwzględnia stan wiedzy o zdarzeniach gospodarczych posiadany na dzień sporządzenia rsf?

W pierwszym przypadku datą sporządzenia sf byłaby data podpisu osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki (a zatem – domyślnie – i sporządzenie sf), mimo że nie jest ona uprawniona do reprezentowania jednostki (wyjątek: osoba ta jest członkiem zarządu); data ta wskazuje na fakt sporządzenia sf wg stanu wiedzy na ten dzień, złożonego do podpisu przez kierownika.

W drugim przypadku datą sporządzenia sf byłaby data przejęcia za nie odpowiedzialności – tylko czy byłaby to data podpisu prezesa zarządu, czy najwcześniejsza, względnie najpóźniejsza data podpisu osoby wchodzącej w skład wieloosobowego kierownika jednostki?

Powstaje jednak drugie, ogólniejsze pytanie – do czego potrzebne jest podawanie w sf daty jego sporządzania, zważywszy że:

 • sf opatrzone jest co najmniej dwoma podpisami wraz z datą ich złożenia; czy potrzebne jest wprowadzanie nowej daty, ale bez podpisu – uor tego nie wymaga,
 • podpis kierownika jednostki (i data) ma moc prawną,
 • 25 lat stosowania uor w praktyce nie ujawniło takiej potrzeby,
 • do KRS przekazuje się zatwierdzone sf, a jeżeli zatwierdzenie nie nastąpiło w ciągu 6 mies. od dnia bilansowego, to złożenia wymagają niezatwierdzone sf (domyślnie: ale podpisane przez zobowiązane do tego osoby – art. 69 ust. 1 i 2 uor); data sporządzenia sf nie jest brana pod uwagę,
 • organy podatkowe otrzymują sf za pośrednictwem KRS (wyjątek: sf osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które jest przez nie przekazywane w ustrukturyzowanej postaci bezpośrednio do Szefa KAS); w tym przypadku data sporządzenia sf nie odgrywa roli,
 • niesporządzenie sf w terminie 3 mies. od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 uor) nie jest zagrożone sankcjami (por. art. 77 pkt 1 i 2 uor)?

Jaki jest pogląd Redakcji?

Pogląd Redakcji:

[3] Nie jest to ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, które polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania w nich zapisów i powinno nastąpić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sf (art. 12 ust. 4 i 5 uor).

Warunkiem rzetelnego i jasnego przedstawienia na dzień bilansowy sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki przez sf jest m.in. sporządzenie go na podstawie zamkniętych ksiąg rachunkowych, w których kompletnie ujęto wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie nastąpiły w okresie nim objętym (art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 3 uor), w tym także te, które ujawniono między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych[3] (art. 7 ust. 2 uor). Dzień rzeczywistego zamknięcia ksiąg rachunkowych praktycznie pokrywa się z dniem sporządzenia na ich podstawie projektu sf, przedkładanego do podpisu kierownikowi jednostki.

Dzień ten nie powinien być późniejszy niż dzień kończący trzeci miesiąc po dniu bilansowym (art. 52 ust. 1 uor), przy czym uzgodnienie (uor mówi o sporządzeniu) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej z dziennikami i wewnętrznie, kończące czynności zamknięcia ksiąg rachunkowych, powinno nastąpić najpóźniej 85 dni po dniu bilansowym (art. 24 ust. 5 pkt 2 uor).

Co więcej, jeżeli – po sporządzeniu sf, a przed jego zatwierdzeniem – jednostka dowiedziała się o zdarzeniach, które w istotny sposób wpływają na obraz jej sytuacji na dzień bilansowy lub na zdolność do kontynuowania działalności, to jest zobowiązana wprowadzić odpowiednie zapisy do ksiąg rachunkowych roku obrotowego i zmienić sf (art. 54 ust. 1 uor).

Na dzień sporządzenia sf ustala się również, uwzględniając wszystkie dostępne na ten dzień informacje, zdolność jednostki do kontynuowania działalności w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego (art. 5 ust. 2 uor). W praktyce może to niekiedy nastąpić wcześniej, bo jednostka, która nie zamierza lub nie jest zdolna kontynuować działalności, wycenia aktywa i pasywa wg szczególnych zasad (por. art. 29, art. 36 ust. 3 i 4 uor); zastosowanie innych zasad wyceny wymaga czasu.

Jak z tego wynika, data informująca o tym, wg jakiego stanu wiedzy (na jaki dzień) sporządzono sf, jest ważna, gdyż ma charakter merytoryczny. Nie ma ona tylko znaczenia porządkowego. Mimo że obowiązek podania takiej informacji nie wynika bezpośrednio z uor, jest ona zatem potrzebna.

Powstaje w związku z tym pytanie: czy wprowadzać do sf nową datę, czy uznać, że informację o stanie (dacie) wiedzy uwzględnionym w sf przekazuje podpis i data jego złożenia przez jedną z zobowiązanych do tego osób?

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na takie pytanie zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienie[4], w myśl którego za datę sporządzenia sf uznaje się dzień podpisania go przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ministerstwo uznało zatem, że podpis tej osoby nie tylko służy do pokazania postronnym, kto sporządził sf – co jest ważne, gdy obok podpisu wskazuje się na kwalifikacje tej osoby (np. certyfikowany dyplomowany księgowy, biegły rewident) – oraz umocnienia odpowiedzialności sporządzających sf za ich jakość, lecz także wskazuje – poprzez datę – na zakres czasowy informacji objętych sf. Pozwala to zarazem nie zwiększać przewidzianej w uor liczby podpisów, którymi sf powinno być opatrzone.

Biorąc pod uwagę, że ta sama wersja sf – przed udostępnieniem osobom z zewnątrz jednostki – opatrzona zostaje podpisem kierownika jednostki (wieloosobowego kierownictwa), uzasadniony jest wniosek, że aprobował on zawartą w sf informację o stanie wiedzy uwzględnionej w sf.

Praktycznie oznacza to, że osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, musi dopilnować, aby data złożenia przez nią elektronicznego podpisu była identyczna z datą zamieszczoną w nagłówku sf.

Ministerstwo Finansów wskazało zarazem, że wyjaśnienia dotyczące daty sporządzenia sf stosuje się także do jednostek sporządzających sf w formie nieustrukturyzowanej.

I jeszcze kilka słów nt. dat dotyczących sf. Są to daty sporządzenia sf – nie później niż 3 mies. od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 uor), oraz zatwierdzenia sf – nie później niż 6 mies. od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor).

Data sporządzenia sf, wskazana w uor, wiąże się z zalecanym przez tę ustawę terminarzem prac sprawozdawczych. Niemniej niesporządzenie sf lub sporządzenie go, ale niepodpisanie w tym terminie – choć narusza zalecany w uor tok postępowania – nie podlega kontroli zewnętrznej i nie jest zagrożone sankcjami. Nie wywiera wpływu na ważność później sporządzonego i/lub podpisanego sf. Oznacza jedynie, że w sf uwzględnienia wymaga szerszy – z uwagi na późniejszą datę sporządzenia – zakres zdarzeń, o których jednostka dowiedziała się po dacie bilansu.

Natomiast zatwierdzenie sf rodzi obowiązek przekazania go do KRS w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia (art. 69 ust. 1 uor), a jeżeli zatwierdzenie nie nastąpiło w tym terminie – to przekazania do KRS niezatwierdzonego sf w ciągu 15 dni od upływu 6 mies. od dnia bilansowego (art. 69 ust. 2 uor). Niedotrzymanie terminów przekazania sf – zatwierdzonego czy nie – do KRS jest zagrożone sankcjami (art. 79 pkt 4 uor), gdyż postępowanie takie zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Więcej na temat e-sprawozdania:
e-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdawczość i zamknięcie ksiąg – okiem praktyka

Andrzej Netter
Zmiana formy rocznego sprawozdania finansowego (rsf) na elektroniczną oraz tegoroczne zmiany przepisów powodują, że planując zamknięcie ksiąg za 2019 r., należy uwzględnić nowe czynności, związane ze sporządzeniem e-sprawozdawczości.

Od 1.09.2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne rsf (wersja 1-2). Zmiany dotyczą wszystkich struktur z wyjątkiem schemy dla jednostek sporządzających rsf zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.


e-sprawozdawczość

Korekta sprawozdania finansowego po badaniu biegłego rewidenta

Jeśli biegły rewident w trakcie badania zaleci korekty sprawozdania finansowego (sf), to konieczne będzie sporządzenie (i podpisanie) jego kolejnej wersji.

e-sprawozdawczość

Dalsze wyjaśnienia fiskusa w sprawie daty sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

Krzysztof Hałub
Nie tylko osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (sf), ale też kierownik jednostki powinien je podpisać do końca marca. Gdy ostatni dzień marca przypada w niedzielę (jak w 2019) albo inny dzień wolny od pracy, termin na sporządzenie i podpisanie sf nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Podpis księgowej wyznacza datę sporządzenia sprawozdania finansowego

Datą sporządzenia e-sprawozdania finansowego jest data ujęcia zdarzeń mających wpływ na kształt sprawozdania – znanych jednostce w tej właśnie dacie – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w pytaniach i odpowiedziach dotyczących e-sprawozdań, zamieszczonych na stronie internetowej resortu.

W myśl uor kierownik jednostki ma zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (sf) nie później niż w ciągu 3 mies. od dnia bilansowego. Sf podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Sprawozdanie finansowe osoby fizycznej – jak sporządzić i przekazać do Szefa KAS

Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe w terminie złożenia zeznania rocznego za 2018 (który upływa 30.04.2019) mają obowiązek przesłać Szefowi KAS sprawozdanie finansowe w elektronicznej ustrukturyzowanej formie.

W ubiegłych latach sprawozdania finansowe (sf) były sporządzane w wersji papierowej i składane we właściwym dla podatnika US.

Jak potwierdziło Ministerstwo Finansów, nowy obowiązek nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, bo ciąży wyłącznie na podatnikach PIT prowadzących księgi rachunkowe, a wspólnicy nie prowadzą ksiąg, tylko spółka (która podatnikiem nie jest).


e-sprawozdania

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe także dla przedsiębiorców wpisanych do KRS

Nie tylko osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe, ale także przedsiębiorcy wpisani do KRS, w tym osoby prawne (działające poza sektorem finansowym), mogą sporządzić swoje e-sprawozdanie finansowe za pomocą bezpłatnej aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Została ona udostępniona na stronie internetowej resortu finansów. Umożliwia sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego, które następnie należy wysłać do KRS (w tym celu wygenerowany przez aplikację i podpisany plik XML trzeba pobrać na swój komputer i wysłać, korzystając z udostępnianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemu eKRS).


Podpis elektroniczny

Jak podpisać elektroniczne nieustrukturyzowane sprawozdanie finansowe za pomocą podpisu zaufanego ePUAP

Mariusz Sobkowiak
Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które od tego roku będzie składać do US sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
W jaki sposób podpisać sprawozdanie za pomocą bezpłatnego podpisu zaufanego zamiast płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Nasz zarząd liczy 5 osób i nie stać nas na wyrabianie kwalifikowanego podpisu każdemu członkowi zarządu. Na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie istnieje elektroniczna wersja sprawozdania, którą można by podpisać za pomocą podpisu zaufanego.
Czy do platformy ePUAP można wprowadzić własne zewnętrzne dokumenty i podpisać je podpisem zaufanym przez kilka osób (wiemy, że można dodawać załączniki, ale same załączniki nie zostają podpisane podpisem zaufanym, a jedynie wniosek, np. w przypadku pisma ogólnego)? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, np. stowarzyszenia i fundacje, mają od tego roku obowiązek sporządzać sprawozdania finansowe (sf) w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej oraz opatrywać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatnym) lub podpisem zaufanym (bezpłatnym).

Tak sporządzone sf wysyła się do właściwego dla siedziby podatnika US, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, lub doręcza do US na informatycznym nośniku danych. O ile podpisanie sf za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie sprawia trudności, o tyle dokonanie tego za pomocą bezpłatnego podpisu zaufanego, używanego na e-PUAP, jest bardziej skomplikowane.


Procedury

Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie trzeba dodatkowo składać w US

Krzysztof Hałub
Spółki będące podatnikami CIT, jako jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują uchwałę zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wyłącznie do KRS. Nie muszą już jej przesyłać do właściwego US.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Redakcji miesięcznika „Rachunkowość”.

Uchwała zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (sf) to jeden z dokumentów finansowych, które – zgodnie z art. 69 uor – muszą być złożone (w postaci elektronicznej), wraz z sf jednostki, w KRS. Są one zamieszczane w prowadzonym w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych.


e-sprawozdanie finansowe

e-sprawozdania – pierwsze doświadczenia

Marzena Błogosz Teresa Fołta Małgorzata Tadeusiak
1.10.2018 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o KRS[1], które przeniosły raportowanie finansowe i badanie sprawozdań finansowych z ery papierowej do cyfrowej. Przyjrzyjmy się praktycznym skutkom tej zmiany.

Nowelizacja wdrożyła do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132 z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek[2]. Dyrektywa ta wprowadziła m.in. obowiązek przechowywania w formie elektronicznej dokumentów wymagających ujawnienia w rejestrze spółek oraz umożliwiła ich składanie do rejestru spółek i udostępnianie także w postaci elektronicznej. Uściślając: dyrektywa mówi o składaniu (przekazywaniu), a nie o sporządzaniu dokumentów w formie elektronicznej.


e-sprawozdania

Sporządzanie e-sprawozdań finansowych oraz e-sprawozdań biegłego rewidenta z badania – wybrane zagadnienia

Andrzej Netter
W artykule omówiono niektóre wymogi i wątpliwości wynikające z obowiązku sporządzania i podpisywania w postaci elektronicznej sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania.

Od 1.10.2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdania finansowego (sf)[1] w postaci elektronicznej oraz jego składania drogą elektroniczną do KRS. Zmianie uległa także uobr, obligując firmy audytorskie do wydawania sprawozdania z badania (szb) w postaci elektronicznej. Są to zmiany idące z duchem czasu, mogące się przyczynić do bardziej efektywnego wykorzystania sf i szb przez ich użytkowników. Jednak wiążą się z nimi nowe, niewystępujące dotychczas ryzyka.

Odpowiedzią biegłego rewidenta na te ryzyka powinno być m.in. odpowiednie dostosowanie do nich procedur badania, a także przygotowanie narzędzi pomocnych w pracach rewizyjnych w nowych warunkach. Może to być trudne, gdyż stosowanie nowo wprowadzonych regulacji budzi wątpliwości, powodujące dodatkowe ryzyko po stronie biegłego rewidenta badającego sf.


Sprawozdanie finansowe

Czy sprawozdanie finansowe spółki jawnej trzeba przekazać Szefowi KAS

Anna Koleśnik
Czy spółka jawna jest zobowiązana składać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej do KAS bądź do US?
Reprezentuję spółkę jawną prowadzącą pełne księgi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Z podatku dochodowego rozliczają się wspólnicy (osoby fizyczne). Spółka od 20 lat składała sprawozdania finansowe do US. W ubiegłym roku otrzymała wezwanie, z którego wynikało, że nie dokonano czynności prawno-skarbowych, bo sprawozdanie nie zostało dostarczone (chociaż je złożono, tylko zaginęło w US).

Nie, spółka jawna, podobnie jak inne spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, ma obowiązek złożyć swoje sprawozdanie finansowe (sf) – sporządzone w formie elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF – wyłącznie do repozytorium dokumentów finansowych KRS. Stamtąd sf zostanie przesłane automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP) prowadzonego przez Szefa KAS (art. 20 ust. 1g ustawy o KRS). Ten udostępni je naczelnikom US i UCS, dyrektorom IAS oraz MF.

Żaden przepis nie nakłada na spółkę (ani na jej wspólników) obowiązku składania sf do Szefa KAS czy też do US. W szczególności taki obowiązek nie wynika z art. 45 ust. 5 updof, w myśl którego podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sf przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sf przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g uor.


Pytania i odpowiedzi

Elektroniczne sprawozdanie z badania – podpis, przechowywanie

Czy biegły rewident opatruje podpisem elektronicznym wyłącznie sprawozdanie z badania, czy także sprawozdania z wykonania innych czynności atestacyjnych? Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania też powinno mieć postać elektroniczną? Czy w aktach badania sprawozdanie z badania przechowuje się w wersji elektronicznej, czy papierowej?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 uobr biegły rewident sporządza sprawozdanie z badania jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS w postaci elektronicznej oraz opatruje je swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepis ten wszedł w życie 1.10.2018 r. na mocy ustawy o KRS.

Odpowiadając na pytania: przytoczony przepis odnosi się tylko do sprawozdania z badania, jednak bez rozróżnienia, czy jest to badanie ustawowe (obligatoryjne), czy też dobrowolne. Oznacza to, że obowiązek sporządzania przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem dotyczy wszystkich badań sprawozdań finansowych (sf), w tym dobrowolnych.


Rachunkowość

Czy sprawozdanie finansowe spółki cywilnej wymaga przekazania organom podatkowym

Czy spółka cywilna prowadząca pełną rachunkowość (bądź jej wspólnicy) ma obowiązek przekazania elektronicznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Szefowi KAS?

W świetle przepisów obowiązujących od 1.10.2018 r. wszystkie jednostki pozostające pod rządami uor sporządzają sprawozdanie finansowe (sf) w postaci elektronicznej oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym[1] (art. 45 ust. 1f uor).

Sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) formie – strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1g uor)[2]. Jednostki te przesyłają sprawozdanie finansowe do KRS.


Ułatwienia w składaniu sprawozdań finansowych w KRS

Paweł Ziółkowski
Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty od 12.01.2019 r. może bezpłatnie zgłosić do KRS również prokurent spółki, a w odpłatnym trybie wniosku o wpis także adwokat i radca prawny. Od 1.04.2019 r. adwokat i radca prawny będą mogli składać dokumenty finansowe również w trybie nieodpłatnym.

Zmiany w zakresie składania dokumentów finansowych w KRS zostały wprowadzone art. 16 ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Podmioty zarejestrowane w KRS i prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są składać do rejestru sądowego przede wszystkim (art. 69 ust. 1 uor):

 • roczne sprawozdanie finansowe (sf),
 • sprawozdanie z badania, jeżeli sf podlegało badaniu,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sf i podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności (jednostki, o których mowa w art. 49 ust. 1 uor – m.in. spółki kapitałowe i spółdzielnie).

Podatki i prawo gospodarcze

Zeznanie roczne fundacji składane w formie elektronicznej

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy małą fundacją, która w ubiegłym roku wygenerowała niewielki przychód. Od 2019 r. wszystkie podmioty muszą składać deklarację CIT-8 drogą elektroniczną, korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Mamy w związku z tym kilka pytań: Czy dotyczy to już rozliczenia za 2018 r.? Co w przypadku deklaracji, które powinny zostać złożone w 2018 r., ale nie zostały, i w 2019 r. będą złożone po terminie? Czy te deklaracje też należy składać drogą elektroniczną, czy można je złożyć w formie papierowej? I czy korekty deklaracji CIT-8 za okresy wcześniejsze (np. 2016 i 2017) składane w 2019 r. również należy składać drogą elektroniczną?

Deklaracje roczne na podatek dochodowy, począwszy od dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.01.2018 r. przez podmiot niebędący osobą fizyczną, a takim jest niewątpliwie fundacja, muszą zostać złożone elektronicznie (wyłącznie z wykorzystaniem formularza interaktywnego i wtyczki plug-in) oraz podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (art. 27 ust. 1 i 1c updop).

Co prawda nadal obowiązuje art. 27a updop, mówiący, że zeznanie może być złożone w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podatnik jest zwolniony, na podstawie art. 45 ba updof, z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, niemniej z uwagi na zmianę z dniem 1.01.2019 r. przywołanego przepisu updof[1] jest on bezprzedmiotowy.


e-sprawozdawczość

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej może być sporządzone w dowolnej formie elektronicznej

Anna Koleśnik
Spółki cywilne prowadzące księgi rachunkowe nie sporządzają sprawozdań finansowych w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie i nie przekazują ich organom podatkowym. Obowiązek ten nie dotyczy również wspólników – bez względu na to, czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Redakcji miesięcznika „Rachunkowość i Podatki”.

Art. 45 ust. 1f uor, obowiązujący od 1.10.2018, nakłada na wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego (sf) w postaci elektronicznej. Taką jednostką jest również spółka cywilna zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli jej przychody za rok poprzedzający wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro.


Nowa wykładnia ws. e-sprawozdań

Sprawozdania finansowe sporządzane po 30.09.2018 muszą mieć postać elektroniczną

Krzysztof Hałub
Ministerstwo Finansów po uzgodnieniach z Ministerstwem Sprawiedliwości wycofało się ze stanowiska, że to dzień bilansowy, a nie termin sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) decyduje, czy powinno mieć ono elektroniczną formę. Jest to istotne dla jednostek, których dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018, a które sf sporządzają po tej dacie.

Od 1.10.2018 obowiązują zmienione przepisy uor, nakładające na jednostki obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie, określonej przez MF – w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Roczne sprawozdanie finansowe

Aplikacja Ministerstwa Finansów do sporządzania e-sprawozdań

Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację e-Sprawozdania Finansowe, przeznaczoną dla osób fizycznych – podatników PIT zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych (sf) do szefa KAS.

E-sprawozdanie finansowe

Zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych

Maria Borkowska Anna Gruszczyńska
Od 1.10.2018 r. nastąpiła dalsza elektronizacja sprawozdania finansowego (sf). Ma być już nie tylko udostępniane drogą elektroniczną, ale też przygotowywane w e-postaci. Większość jednostek sporządzi je w ustrukturyzowanej formie, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.

Od tej daty:

 • wszystkie roczne sf, jednostkowe i skonsolidowane oraz inne towarzyszące im dokumenty powinny być sporządzone w formie elektronicznej, zaopatrzone w bezpieczny podpis elektroniczny i przekazane urzędom i instytucjom drogą elektroniczną,
 • sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS oraz podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe sporządza się/przekazuje[1] w ujednoliconej postaci, w strukturze logicznej i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów (które odpowiadają załącznikom do uor lub rozporządzeń w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości).

Rachunkowość

Opublikowano struktury logiczne i formaty elektronicznych sprawozdań finansowych

Krzysztof Hałub
Od 1.10.2018 sprawozdania finansowe (sf) większości jednostek mają być sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF. Resort finansów opublikował te struktury 3.09.2018 na swojej stronie internetowej.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....