O czym informuje data sporządzenia sprawozdania finansowego


Wprowadzenie do ustrukturyzowanego e-sprawozdania finansowego pozycji „data sporządzenia sprawozdania finansowego” wzbudziło wątpliwości, czy jest ona (i do czego) potrzebna oraz jaką datę należy tam wpisać. Poniżej zamieszczamy wyrażający te wątpliwości list Czytelnika i odpowiedź Redakcji.

Czytelnik pisze:

Uor, w art. 52 ust. 2, zobowiązuje do podpisania – wraz z podaniem daty podpisu – sprawozdania finansowego jednostki (sf):

[1] W art. 4 ust. 5 uor mowa jest o osobie lub przedsiębiorcy, któremu powierzono określone obowiązki w zakresie rachunkowości; jest to niewątpliwie osoba wymieniona w art. 52 ust. 1 uor.

 • osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych[1], oraz
 • kierownika jednostki, a jeżeli kieruje nią organ wieloosobowy – każdego członka tego organu (nie może podpisać sf ustanowiony przez jednostkę pełnomocnik – art. 3 ust. 1 pkt 6 uor).

Podpis (wraz z datą) kierownika jednostki na sf stanowi dowód, że przyjmuje on odpowiedzialność za rzetelność, jasność i zgodność z uor prezentowanych w sf informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym kierowanej przez niego jednostki. Na ich podstawie następuje m.in. podział zysku. Wprawdzie uor na to nie wskazuje, ale wydaje się to oczywiste.

Przyjmując nazewnictwo MSR, podpis kierownika jednostki oznacza „zatwierdzenie sf do udostępnienia”, przy czym jednostka powinna ujawnić, kto dokonał zatwierdzenia i pod jaką datą (MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, pkt 17).

Z kolei Krajowe Standardy Badania (KSB 560 Późniejsze zdarzenia) rozróżniają:

 • datę sf, którą jest data zakończenia okresu objętego sf (dzień bilansowy),
 • datę aprobaty sf, tj. datę, na którą zostały sporządzone wszystkie elementy wchodzące w skład sf, a osoby do tego uprawnione przyjęły odpowiedzialność za sf,
 • datę udostępnienia sf, tj. datę udostępnienia stronom trzecim sf wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

Jakie znaczenie ma natomiast podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg? Czy oznacza to, że sf zostało sporządzone na dzień złożenia przez nią podpisu? W uor w kilku miejscach jest mowa o dniu sporządzenia sf (art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 54 ust. 1), jednak ani z jej tekstu właściwego, ani z załączników nie wynika obowiązek podawania tej daty.

Uprzednio, gdy sf było sporządzane w postaci papierowej, utrwalił się pogląd, że daty podpisania sf są tożsame, a mimo że podpisy składały różne osoby i mogło to nastąpić w różnych dniach, na ogół przyjęło się wpisywanie tylko jednej daty. Była nią data podana przez kierownika jednostki (prezesa zarządu), gdyż on jest głównym reprezentantem jednostki, który zapewnia sporządzenie sf (por. art. 52 ust. 1 uor).

[2] Na podstawie updof obowiązek ten został rozciągnięty na sf osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających rządom uor.

Sprawa się skomplikowała z chwilą, gdy w uor nałożono obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS[2] – w postaci elektronicznej i strukturze logicznej określonych przez Ministerstwo Finansów (art. 45 ust. 1f i 1g uor). Elektronicznie sporządzone sf wymaga zarazem opatrzenia elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym osób zobowiązanych do jego podpisania. Do ustrukturyzowanego „Nagłówka”, poprzedzającego „Wprowadzenie” do sf, włączono przy tym – nieprzewidzianą w uor (por. zał. nr 1 i 5 do uor) – pozycję zatytułowaną „Data sporządzenia sf” (DataSporzadzenia w schemacie XSD).

Okoliczność, że elementem elektronicznego podpisu jest jego data, automatycznie składana wraz z podpisem, zaostrza problem. Nie można zatem się umówić, że podpisy wszystkich zobowiązanych do podpisania sf osób następują pod jedną datą.

Powstaje pierwsze pytanie: o czym ma informować data sporządzenia sf (z uor jednoznacznie to nie wynika) – że zgodnie z brzmieniem pozycji „Nagłówka” sf było na wskazany dzień gotowe i czekało na podpis kierownika jednostki (do czasu podpisania przez kierownika jednostki sf stanowi tylko projekt, dokument wewnętrzny) czy też, że sf zaakceptowane przez kierownika jednostki (dowodzi tego jego podpis opatrzony datą) uwzględnia stan wiedzy o zdarzeniach gospodarczych posiadany na dzień sporządzenia rsf?

W pierwszym przypadku datą sporządzenia sf byłaby data podpisu osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki (a zatem – domyślnie – i sporządzenie sf), mimo że nie jest ona uprawniona do reprezentowania jednostki (wyjątek: osoba ta jest członkiem zarządu); data ta wskazuje na fakt sporządzenia sf wg stanu wiedzy na ten dzień, złożonego do podpisu przez kierownika.

W drugim przypadku datą sporządzenia sf byłaby data przejęcia za nie odpowiedzialności – tylko czy byłaby to data podpisu prezesa zarządu, czy najwcześniejsza, względnie najpóźniejsza data podpisu osoby wchodzącej w skład wieloosobowego kierownika jednostki?

Powstaje jednak drugie, ogólniejsze pytanie – do czego potrzebne jest podawanie w sf daty jego sporządzania, zważywszy że:

 • sf opatrzone jest co najmniej dwoma podpisami wraz z datą ich złożenia; czy potrzebne jest wprowadzanie nowej daty, ale bez podpisu – uor tego nie wymaga,
 • podpis kierownika jednostki (i data) ma moc prawną,
 • 25 lat stosowania uor w praktyce nie ujawniło takiej potrzeby,
 • do KRS przekazuje się zatwierdzone sf, a jeżeli zatwierdzenie nie nastąpiło w ciągu 6 mies. od dnia bilansowego, to złożenia wymagają niezatwierdzone sf (domyślnie: ale podpisane przez zobowiązane do tego osoby – art. 69 ust. 1 i 2 uor); data sporządzenia sf nie jest brana pod uwagę,
 • organy podatkowe otrzymują sf za pośrednictwem KRS (wyjątek: sf osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które jest przez nie przekazywane w ustrukturyzowanej postaci bezpośrednio do Szefa KAS); w tym przypadku data sporządzenia sf nie odgrywa roli,
 • niesporządzenie sf w terminie 3 mies. od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 uor) nie jest zagrożone sankcjami (por. art. 77 pkt 1 i 2 uor)?

Jaki jest pogląd Redakcji?

Pogląd Redakcji:

[3] Nie jest to ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, które polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania w nich zapisów i powinno nastąpić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sf (art. 12 ust. 4 i 5 uor).

Warunkiem rzetelnego i jasnego przedstawienia na dzień bilansowy sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki przez sf jest m.in. sporządzenie go na podstawie zamkniętych ksiąg rachunkowych, w których kompletnie ujęto wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie nastąpiły w okresie nim objętym (art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 3 uor), w tym także te, które ujawniono między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych[3] (art. 7 ust. 2 uor). Dzień rzeczywistego zamknięcia ksiąg rachunkowych praktycznie pokrywa się z dniem sporządzenia na ich podstawie projektu sf, przedkładanego do podpisu kierownikowi jednostki.

Dzień ten nie powinien być późniejszy niż dzień kończący trzeci miesiąc po dniu bilansowym (art. 52 ust. 1 uor), przy czym uzgodnienie (uor mówi o sporządzeniu) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej z dziennikami i wewnętrznie, kończące czynności zamknięcia ksiąg rachunkowych, powinno nastąpić najpóźniej 85 dni po dniu bilansowym (art. 24 ust. 5 pkt 2 uor).

Co więcej, jeżeli – po sporządzeniu sf, a przed jego zatwierdzeniem – jednostka dowiedziała się o zdarzeniach, które w istotny sposób wpływają na obraz jej sytuacji na dzień bilansowy lub na zdolność do kontynuowania działalności, to jest zobowiązana wprowadzić odpowiednie zapisy do ksiąg rachunkowych roku obrotowego i zmienić sf (art. 54 ust. 1 uor).

Na dzień sporządzenia sf ustala się również, uwzględniając wszystkie dostępne na ten dzień informacje, zdolność jednostki do kontynuowania działalności w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego (art. 5 ust. 2 uor). W praktyce może to niekiedy nastąpić wcześniej, bo jednostka, która nie zamierza lub nie jest zdolna kontynuować działalności, wycenia aktywa i pasywa wg szczególnych zasad (por. art. 29, art. 36 ust. 3 i 4 uor); zastosowanie innych zasad wyceny wymaga czasu.

Jak z tego wynika, data informująca o tym, wg jakiego stanu wiedzy (na jaki dzień) sporządzono sf, jest ważna, gdyż ma charakter merytoryczny. Nie ma ona tylko znaczenia porządkowego. Mimo że obowiązek podania takiej informacji nie wynika bezpośrednio z uor, jest ona zatem potrzebna.

Powstaje w związku z tym pytanie: czy wprowadzać do sf nową datę, czy uznać, że informację o stanie (dacie) wiedzy uwzględnionym w sf przekazuje podpis i data jego złożenia przez jedną z zobowiązanych do tego osób?

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na takie pytanie zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienie[4], w myśl którego za datę sporządzenia sf uznaje się dzień podpisania go przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ministerstwo uznało zatem, że podpis tej osoby nie tylko służy do pokazania postronnym, kto sporządził sf – co jest ważne, gdy obok podpisu wskazuje się na kwalifikacje tej osoby (np. certyfikowany dyplomowany księgowy, biegły rewident) – oraz umocnienia odpowiedzialności sporządzających sf za ich jakość, lecz także wskazuje – poprzez datę – na zakres czasowy informacji objętych sf. Pozwala to zarazem nie zwiększać przewidzianej w uor liczby podpisów, którymi sf powinno być opatrzone.

Biorąc pod uwagę, że ta sama wersja sf – przed udostępnieniem osobom z zewnątrz jednostki – opatrzona zostaje podpisem kierownika jednostki (wieloosobowego kierownictwa), uzasadniony jest wniosek, że aprobował on zawartą w sf informację o stanie wiedzy uwzględnionej w sf.

Praktycznie oznacza to, że osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, musi dopilnować, aby data złożenia przez nią elektronicznego podpisu była identyczna z datą zamieszczoną w nagłówku sf.

Ministerstwo Finansów wskazało zarazem, że wyjaśnienia dotyczące daty sporządzenia sf stosuje się także do jednostek sporządzających sf w formie nieustrukturyzowanej.

I jeszcze kilka słów nt. dat dotyczących sf. Są to daty sporządzenia sf – nie później niż 3 mies. od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 uor), oraz zatwierdzenia sf – nie później niż 6 mies. od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor).

Data sporządzenia sf, wskazana w uor, wiąże się z zalecanym przez tę ustawę terminarzem prac sprawozdawczych. Niemniej niesporządzenie sf lub sporządzenie go, ale niepodpisanie w tym terminie – choć narusza zalecany w uor tok postępowania – nie podlega kontroli zewnętrznej i nie jest zagrożone sankcjami. Nie wywiera wpływu na ważność później sporządzonego i/lub podpisanego sf. Oznacza jedynie, że w sf uwzględnienia wymaga szerszy – z uwagi na późniejszą datę sporządzenia – zakres zdarzeń, o których jednostka dowiedziała się po dacie bilansu.

Natomiast zatwierdzenie sf rodzi obowiązek przekazania go do KRS w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia (art. 69 ust. 1 uor), a jeżeli zatwierdzenie nie nastąpiło w tym terminie – to przekazania do KRS niezatwierdzonego sf w ciągu 15 dni od upływu 6 mies. od dnia bilansowego (art. 69 ust. 2 uor). Niedotrzymanie terminów przekazania sf – zatwierdzonego czy nie – do KRS jest zagrożone sankcjami (art. 79 pkt 4 uor), gdyż postępowanie takie zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Temat: „e-sprawozdanie”

Nowa schema sprawozdania finansowego dla funduszy inwestycyjnych

Agnieszka Baklarz
Od 1.11.2020 r. fundusze inwestycyjne wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS lub niewpisane, ale będące podatnikami CIT, mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej i formacie przygotowanym przez MF.
stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały dwie nowe schemy sprawozdań finansowych (sf).


Księgi rachunkowe

E-sprawozdania finansowego spółki cywilnej nie trzeba przesyłać do organu podatkowego

Krzysztof Hałub
Spółek cywilnych prowadzących księgi rachunkowe ani ich wspólników nie dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił jeden ze wspólników spółki cywilnej, która zgodnie z art. 45 ust. lf uor na 31.03.2020 sporządziła sprawozdanie finansowe (sf) w formie elektronicznej. Po podpisaniu sprawozdania wspólnik nabrał wątpliwości, czy ma obowiązek przekazać je w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie Szefowi KAS.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Sprawozdawczość finansowa

Jednolity europejski format raportowania ESEF – nowe wyzwanie dla spółek stosujących MSSF

Katarzyna Kobiela-Pionnier
Emitenci, którzy sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, powinni się zapoznać z nowymi wymogami, jakie w tym obszarze stawia UE.

Artykuł przedstawia te wymogi i wyjaśnia zasady ujednolicania (strukturyzacji) treści sprawozdań finansowych za pomocą taksonomii (słownika pojęć przypisanych pozycjom sprawozdań finansowych), a także zapewnienia ich czytelności.


Koronawirus

Pandemia a sprawozdanie finansowe

Rozprzestrzenianie się COVID-19 na całym świecie może potencjalnie wpłynąć na działalność firmy w 2020 r. Obecnie wpływ nie jest znany i dlatego nie został uwzględniony przy ocenie kontynuacji działalności.

Pandemia koronawirusa jest groźna nie tylko dla ludzi, wpływa na światowe rynki, w tym na stabilność kursów. Nie ma wątpliwości, że pandemia będzie miała konsekwencje makroekonomiczne, które w mniejszym lub większym stopniu wpłyną na działalność większości polskich przedsiębiorstw w 2020 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podpowiada, w jaki sposób w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 poinformować o zagrożeniach kontynuacji działalności jednostki.


Rachunkowość

Nowe schemy e-sprawozdań finansowych – którą wybrać

Agnieszka Baklarz
Na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów dostępne są następujące schemy rocznych sprawozdań finansowych (rsf):
• Jednostka Inna,
• Jednostka Mikro,
• Jednostka Mała,
• Jednostka Op (organizacja pozarządowa),
• ASI (alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 45 ust. 3b i 3c uor),
• Skonsolidowana Jednostka Inna.
Czym powinna się kierować jednostka sporządzająca rsf zgodnie z uor, wybierając jedną z tych schem?

Raport

Rok funkcjonowania e-sprawozdawczości finansowej w opinii księgowych

Księgowi skutecznie stawili czoła wyzwaniu, jakim było sporządzenie pierwszego e-sprawozdania finansowego i opatrzenie go podpisem elektronicznym. Trudności pojawiały się głównie poza działami księgowości i biurami rachunkowymi, na etapie podpisywania sprawozdania przez członków zarządu oraz składania do KRS.

Takie wnioski wynikają z raportu przedstawionego przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zostały sformułowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości.


Zmiany w updop

Więcej ustrukturyzowanych e-sprawozdań finansowych

Anna Koleśnik
Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS będą sporządzać e-sprawozdania finansowe w ustrukturyzowanej formie i przekazywać je Szefowi KAS – zamiast do właściwego US.

e-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdawczość i zamknięcie ksiąg – okiem praktyka

Andrzej Netter
Zmiana formy rocznego sprawozdania finansowego (rsf) na elektroniczną oraz tegoroczne zmiany przepisów powodują, że planując zamknięcie ksiąg za 2019 r., należy uwzględnić nowe czynności, związane ze sporządzeniem e-sprawozdawczości.

Od 1.09.2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne rsf (wersja 1-2). Zmiany dotyczą wszystkich struktur z wyjątkiem schemy dla jednostek sporządzających rsf zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.


Księgi rachunkowe

Sprawozdanie finansowe z podpisem osobistym

Agnieszka Baklarz
Od 1.01.2020 sprawozdanie finansowe (także skonsolidowane) oraz sprawozdanie z działalności można będzie opatrzyć nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym, ale również podpisem osobistym.

Rachunkowość

Forma zatwierdzenia elektronicznego sprawozdania finansowego spółki osobowej

Jesteśmy spółką komandytową i dotychczas fakt zatwierdzenia naszego rocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego w formie papierowej, potwierdzała adnotacja „zatwierdzam” wraz z podpisami wspólników i podaniem daty, zamieszczana na poszczególnych elementach sprawozdania.
Za 2018 r. nasze sprawozdanie zostało sporządzone, zgodnie z wymogami uor, w formie elektronicznej i strukturze logicznej.
Jak stwierdzić zatwierdzenie sporządzonego w formie elektronicznej sprawozdania finansowego, skoro zamieszczenie na nim adnotacji nie jest możliwe?

Księgi rachunkowe

Zmienione struktury logiczne e-sprawozdań finansowych

Począwszy od 1.09.2019, sprawozdania finansowe (sf) przedsiębiorców trzeba będzie sporządzać zgodnie ze strukturami logicznymi – w nowej, poprawionej wersji (1-2) – opublikowanymi na stronie internetowej resortu finansów (www.podatki.gov.pl).

Poprawione struktury logiczne e-sprawozdania finansowego

Agnieszka Baklarz
Ministerstwo Finansów przygotowało zmienione struktury logiczne e-sprawozdań finansowych, które należy stosować do sprawozdań sporządzanych od 1.09.2019 r.

e-sprawozdawczość

Dalsze wyjaśnienia fiskusa w sprawie daty sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

Krzysztof Hałub
Nie tylko osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (sf), ale też kierownik jednostki powinien je podpisać do końca marca. Gdy ostatni dzień marca przypada w niedzielę (jak w 2019) albo inny dzień wolny od pracy, termin na sporządzenie i podpisanie sf nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

e-sprawozdawczość

Korekta sprawozdania finansowego po badaniu biegłego rewidenta

Jeśli biegły rewident w trakcie badania zaleci korekty sprawozdania finansowego (sf), to konieczne będzie sporządzenie (i podpisanie) jego kolejnej wersji.

e-sprawozdawczość

Dalsze wyjaśnienia fiskusa ws. daty sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

Nie tylko osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (sf), ale też kierownik jednostki powinien je podpisać do końca marca. Gdy ostatni dzień marca przypada w niedzielę (jak w 2019) albo inny dzień wolny od pracy, termin na sporządzenie i podpisanie sf nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zwolnienie z ORD-U za 2018 nadal w mocy

Krzysztof Hałub
Podatnicy składający uproszczone sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 nie muszą przekazywać za ten okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U).

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w komunikacie z 11.03.2018.

Obowiązek złożenia ORD-U wynika z Op i upływa z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (dla większości podatników z końcem marca). Przepisy – w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 – przewidywały zwolnienie z tego obowiązku dla podatników, którzy muszą złożyć CIT-TP bądź PIT-TP (z wyjątkiem podatników dokonujących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych).


Zeznanie roczne

Niektóre organizacje mają więcej czasu na przygotowanie CIT-8

Krzysztof Hałub
Część podatników CIT może złożyć zeznanie roczne za 2018 z siedmiomiesięcznym opóźnieniem – do 31.10.2019.

Tak wynika z rozporządzenia MF z 21.03.2019 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (DzU poz. 549), które weszło w życie 23.03.2019.

Przedłużyło ono termin do złożenia CIT-8 podatnikom spełniającym łącznie 3 poniższe warunki:


Komunikat Ministerstwa Finansów

Nowo powstałe koła gospodyń wiejskich mogą opóźnić termin rozliczenia z fiskusem

Ministerstwo Finansów poinformowało, że koła gospodyń wiejskich (KGW), które rozpoczęły działalność po 28.11.2018, mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w updop. Termin złożenia przez nie pierwszego zeznania CIT-8 i zapłaty należnego podatku przypadnie wówczas na 31.03.2020.

Chodzi o KGW utworzone po wejściu w życie ustawy z 9.11.2018 o kołach gospodyń wiejskich (DzU poz. 2212). Podstawą do przedłużenia – do końca 2019 – roku podatkowego koła powstałego na mocy ustawy o KGW (po 28.11.2018) jest art. 8 ust. 2a updop, w myśl którego w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy podatnika może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następnego po roku, w którym rozpoczęto działalność.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....