Nowości w VAT od września 2019

Krzysztof Hałub

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia, ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego i ułatwienia dla nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych to niektóre z licznych zmian w ustawie o VAT, wchodzących w życie od 1.09.2019.

Wprowadza je ustawa z 4.07.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (oczekująca na publikację w DzU). Poniżej przedstawiamy te najważniejsze.

  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT) – istotna dla celów skorzystania ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – wyraźnie wskazuje, że dochodzi do niego także na skutek rozpoczęcia użytkowania budynku, budowli lub ich części na własne potrzeby podatnika. Usunięto tym samym niezgodność polskich przepisów z regulacjami unijnymi.

Z tzw. zwolnienia podmiotowego od VAT (z uwagi na niewielkie rozmiary działalności, tj. sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł w skali roku) nie skorzystają od września 2019:

  • sprzedający wysyłkowo np. w sklepach internetowych czy na portalach aukcyjnych: preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1), komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26), urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego (PKWiU 27), maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28),
  • hurtowi i detaliczni sprzedawcy części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU 45.4),
  • świadczący usługi ściągania długów, w tym factoringu.

Czynny podatnik VAT, który przejdzie na zwolnienie od VAT (np. z uwagi na sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł), będzie mógł wybrać, na jakich zasadach dokona korekty VAT naliczonego od zakupu środków trwałych służących dotychczas działalności opodatkowanej, a obecnie zwolnionej. Zdecyduje, czy będzie to korekta rozłożona w czasie (na ogólnych zasadach, wskazanych w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT), czy jednorazowa – za cały pozostały okres korekty, w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy (nowy art. 91 ust. 7e ustawy o VAT).

Komornicy sądowi oraz organy egzekucyjne, działający jako płatnicy VAT od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji, będą mogli przyjąć, że nie mają do niej zastosowania wskazane w ustawie o VAT zwolnienia (podmiotowe i przedmiotowe, w tym m.in. dla dostawy budynków, budowli lub ich części, dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej), jeżeli ich udokumentowane działania nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania od dłużnika niezbędnych informacji, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania tych zwolnień.

Nabywcy produktów rolnych i usług rolniczych od będących osobami fizycznymi rolników ryczałtowych nie będą musieli podawać na wystawianych przez siebie fakturach VAT RR numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania i nazwy organu, który go wydał. Faktury VAT RR będą mogły być – za zgodą dostawcy – wystawiane, podpisywane i przesyłane w formie elektronicznej. To samo dotyczy oświadczeń o statusie rolnika ryczałtowego, sporządzanych w przypadku umów kontraktacji (lub innych o podobnym charakterze). Trzeba będzie jednak opatrzyć te dokumenty kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (faktury VAT RR – podpisami dostawcy i nabywcy, oświadczenie – podpisem składającego).

Zlikwidowano niezgodny z przepisami unijnymi warunek odliczania kwot zryczałtowanego zwrotu VAT z faktur VAT RR, jakim była zapłata należności za produkty rolne/usługi rolnicze w terminie 14 dni od dnia zakupu. Zapłata rolnikowi ryczałtowemu będzie mogła nastąpić na jego rachunek w skok (a nie tylko na rachunek bankowy).

Podatnicy nieskładający deklaracji VAT-7 lub VAT-7K będą szybciej wykreślani z rejestru podatników VAT – wystarczy, że nie złożą deklaracji za 3 kolejne miesiące lub za kwartał (do tej pory było to 6 kolejnych mies. lub 2 kwartały). Wyraźnie określono też, że przesłanką do wykreślenia jest także złożenie (w tym przypadku za 6 kolejnych mies. lub 2 kwartały) „zerowych” deklaracji VAT-7/VAT-7K, tj. takich, w których nie wykazano ani sprzedaży, ani zakupów, ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia.

Podatnik wykreślony ze względu na nieskładanie deklaracji VAT/składanie zerowych deklaracji może być przywrócony do rejestru, tylko jeżeli zawnioskuje o to w terminie 2 mies. od wykreślenia.

Nowe regulacje nie będą przy tym stosowane do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1.09.2019 (art. 14 ustawy nowelizującej).

Podatnicy, którzy złożą deklarację korygującą w trakcie kontroli celno-skarbowej, zostaną obciążeni niższą (bo 15%, a nie 20%) sankcją VAT. Warunkiem jest złożenie korekty w ciągu 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i wpłata zaległego podatku/nienależnego zwrotu VAT najpóźniej w dniu złożenia korekty.

Dwie inne zmiany, o których warto wspomnieć, to:

  • wprowadzenie katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, dla których obowiązują szczególne terminy zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych,
  • wskazanie, że rozliczenie zamknięcia stanowi dokument, w którym może być obliczony i wykazany VAT od importu towarów.

Ponadto od 1.09.2019 Szef KAS udostępni nowy wykaz podatników VAT, obejmujący także czynnych podatników, w tym przywróconych jako zarejestrowani (tzw. białą listę podatników VAT) oraz numery ich rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą. Zobowiązuje go do tego ustawa z 12.04.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1018, szerzej na ten temat napiszemy w kolejnym numerze „RiP”).

Więcej na temat: „VAT”
VAT

Dokumenty potwierdzające WDT pobrane z portalu internetowego firmy spedycyjnej

Ewelina Majewska-Howis
Spółka dokonuje licznych WDT. Transport najczęściej odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, która udostępnia dane dotyczące przesyłki na swoim portalu (tzw. parcel tracking). Po wpisaniu numeru przesyłki istnieje możliwość wygenerowania automatycznego raportu zawierającego następujące informacje: data nadania i odbioru, adres i dane firmy odbierającej.
Czy taki raport (niezawierający podpisów, pieczątek ani innych danych autoryzacyjnych) może stanowić potwierdzenie WDT dla celów zastosowania zerowej stawki VAT?

VAT

Rozliczenie faktury korygującej do faktury „odwrotne obciążenie”

Tomasz Krywan
W lipcu 2019 przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) wystawił fakturę korygującą zmniejszającą do faktury „odwrotne obciążenie” z grudnia 2018.
Czy w związku z tym powinien skorygować deklarację VAT-7 za grudzień 2018, czy uwzględnić tę fakturę w bieżącej deklaracji?

VAT

Ujęcie usług finansowych w deklaracji VAT

Ewelina Majewska-Howis
Spółka udziela podmiotom powiązanym oprocentowanych pożyczek. Noty odsetkowe wystawiane są kwartalnie.
W jaki sposób wykazać te noty w deklaracji VAT-7 (podatek rozliczany miesięcznie)?

VAT

Odszkodowanie z tytułu likwidacji parkingu – czy podlega VAT

Ryszard Kubacki
Spółka użytkuje parking samochodowy, który wybudowała na gruncie należącym do gminy. Gmina zaplanowała w tej samej lokalizacji inwestycję.
Czy odszkodowanie, które zostanie wypłacone przez gminę na rzecz spółki z tytułu likwidacji parkingu, będzie podlegało VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata w formie potrącenia należności za produkty rolne kupione od rolnika ryczałtowego a prawo do odliczenia VAT

Ryszard Kubacki Anna Koleśnik
Spółdzielnia skupuje mleko od rolników ryczałtowych, będących jej członkami.
Z kwot wypłat na rachunek bankowy rolnika potrąca różnego rodzaju należności, np. z tytułu udziałów członkowskich w spółdzielni (zgodnie ze statutem) czy też wpłat na Fundusz Wzajemnej Pomocy (działający na zasadach kasy zapomogowo-pożyczkowej, powstały z osobistych środków finansowych dostawców mleka; źródłem finansowania funduszu są kwoty pieniężne potrącane z należności za dostarczane mleko oraz ewidencjonowane na osobistych kontach rozrachunkowych członków spółdzielni).
Czy dokonując tych potrąceń, spółdzielnia zachowuje prawo do odliczenia VAT z faktur VAT-RR z tytułu dostaw mleka?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie części zamiennych do przechowania kontrahentowi, który w przyszłości je nabędzie – czy podlega VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka produkuje specjalistyczny sprzęt dla zakładów produkcyjnych. Części zamienne (niezbędne do usuwania jego awarii) przekazuje kontrahentom do bezpłatnego przechowania. W tym czasie pozostają one do dyspozycji spółki i są jej własnością. W razie awarii wymagającej ich użycia upoważniony pracownik pobiera je z magazynu, po uprzednim uzyskaniu zgody spółki. Wystawia ona wówczas fakturę na pobraną część, a kontrahent za nią płaci.
Czy spółka prawidłowo rozlicza VAT dopiero w momencie pobrania części do usunięcia awarii, a nie wydania ich do przechowania kontrahentowi?

„Biała lista” podatników VAT i zapłata na figurujący w niej rachunek jako warunek potrącenia kosztu

Łukasz Chłond
1.09.2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja[1] przepisów podatkowych, która ma na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT, a jednocześnie ułatwia podatnikom zachowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów.

Nie tylko wprowadza uproszczenia, lecz także nakłada na podatników dodatkowe obowiązki. Szczególnie uciążliwa będzie konieczność każdorazowego sprawdzenia numeru rachunku bankowego dostawcy w rejestrze VAT, aby się upewnić, że przelewane na jego rzecz pieniądze trafią na konto zgłoszone do US.


VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej po odstąpieniu od umowy i zwrocie zaliczki

Ewelina Majewska-Howis
Po otrzymaniu zaliczki na poczet usługi wystawiliśmy fakturę zaliczkową. Zgodnie z umową kontrahent miał 14 dni na ew. odstąpienie od umowy bez utraty zaliczki (pobieramy wtedy opłatę administracyjną w wysokości 5%). Skorzystał z tego prawa i poprosił nas o anulowanie otrzymanej faktury oraz zwrot zaliczki.
W jaki sposób rozliczyć to podatkowo (w zakresie VAT)?

VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej, gdy nie doszło do wpłaty zaliczki

Krzysztof Hałub
Nie jest możliwe anulowanie faktury zaliczkowej wystawionej – zgodnie z umową stron – przed dokonaniem wpłaty zaliczki, mimo że wpłata nie nastąpiła, a kontrahent odesłał fakturę.

VAT

Usługi transportowe świadczone w sposób ciągły – rozliczenie VAT

Aleksander Woźniak
Firma wykonuje usługi transportowe. Z niektórymi klientami zawiera kontrakty na cykliczny transport, na podstawie pojedynczych zleceń przewozowych. Zlecenia wpływają na bieżąco, zależnie od potrzeb kontrahenta. Ze względu na ich częstotliwość firma umawia się z nim, że wykonane usługi będą rozliczane co 45 dni. Tak też będzie płacone wynagrodzenie. Przewozy nie są takimi usługami jak najem czy dostawa prądu. Można określić, kiedy dany przewóz się zaczyna, a kiedy kończy. Są to więc świadczenia jednorazowe.
Czy mimo tego można je rozliczać dopiero po upływie okresu rozliczeniowego, czyli 45 dni?

VAT

Rozpoczęcie przez wynajmującego działalności gospodarczej w trakcie roku – limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT wynajęła 25.01.2019 „prywatnie” mieszkanie (najem wyłącznie na cele mieszkaniowe). Od września zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Chce przy tym skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT (z uwagi na niewielkie obroty).
Jak obliczyć obowiązujący ją limit tego zwolnienia?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie bankowi samochodu będącego przedmiotem zastawu rejestrowego – skutki w VAT

Tomasz Krywan
Spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, zawarła z bankiem umowę pożyczki w celu sfinansowania zakupu samochodu ciężarowego. Umowa została zabezpieczona zastawem rejestrowym ustanowionym na samochodzie. Na skutek utraty płynności finansowej spółka zaprzestała spłacania rat pożyczki, w związku z czym bank wypowiedział jej umowę i wezwał do wydania mu samochodu.
Czy takie wydanie stanowi czynność podlegającą VAT? Czy spółka jest obowiązana do korekty części lub całości VAT odliczonego z faktury zakupu pojazdu?

Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce opodatkowania VAT usług typu fulfilment

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawarła z francuskim kontrahentem (tamtejszym podatnikiem VAT) umowę o świadczenie usług typu fulfilment (pakowania zamówień, w tym na prezent, wysyłki przesyłek do odbiorców). Usługi fizycznie są wykonywane w Polsce. Spółka nie magazynuje produktów, nie kontroluje ich jakości, nie prowadzi inwentaryzacji ani nie świadczy usług transportowych na rzecz francuskiego kontrahenta – te są zlecane innym podmiotom.
Czy prawidłowo uznała, że jej usługi nie podlegają VAT w Polsce, lecz w kraju siedziby usługobiorcy, czyli we Francji?

Zgodnie z zasadą terytorialności VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium Polski (art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy o VAT).


VAT

Przełomowe orzeczenie TSUE w sprawie momentu wykonania usługi budowlanej

Krzysztof Hałub Aleksander Woźniak
W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy może – pod pewnymi warunkami – powstać dopiero z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....