Nowości w VAT od września 2019

Krzysztof Hałub

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia, ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego i ułatwienia dla nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych to niektóre z licznych zmian w ustawie o VAT, wchodzących w życie od 1.09.2019.

Wprowadza je ustawa z 4.07.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (oczekująca na publikację w DzU). Poniżej przedstawiamy te najważniejsze.

 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT) – istotna dla celów skorzystania ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – wyraźnie wskazuje, że dochodzi do niego także na skutek rozpoczęcia użytkowania budynku, budowli lub ich części na własne potrzeby podatnika. Usunięto tym samym niezgodność polskich przepisów z regulacjami unijnymi.

Z tzw. zwolnienia podmiotowego od VAT (z uwagi na niewielkie rozmiary działalności, tj. sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł w skali roku) nie skorzystają od września 2019:

 • sprzedający wysyłkowo np. w sklepach internetowych czy na portalach aukcyjnych: preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1), komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26), urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego (PKWiU 27), maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28),
 • hurtowi i detaliczni sprzedawcy części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU 45.4),
 • świadczący usługi ściągania długów, w tym factoringu.

Czynny podatnik VAT, który przejdzie na zwolnienie od VAT (np. z uwagi na sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł), będzie mógł wybrać, na jakich zasadach dokona korekty VAT naliczonego od zakupu środków trwałych służących dotychczas działalności opodatkowanej, a obecnie zwolnionej. Zdecyduje, czy będzie to korekta rozłożona w czasie (na ogólnych zasadach, wskazanych w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT), czy jednorazowa – za cały pozostały okres korekty, w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy (nowy art. 91 ust. 7e ustawy o VAT).

Komornicy sądowi oraz organy egzekucyjne, działający jako płatnicy VAT od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji, będą mogli przyjąć, że nie mają do niej zastosowania wskazane w ustawie o VAT zwolnienia (podmiotowe i przedmiotowe, w tym m.in. dla dostawy budynków, budowli lub ich części, dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej), jeżeli ich udokumentowane działania nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania od dłużnika niezbędnych informacji, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania tych zwolnień.

Nabywcy produktów rolnych i usług rolniczych od będących osobami fizycznymi rolników ryczałtowych nie będą musieli podawać na wystawianych przez siebie fakturach VAT RR numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania i nazwy organu, który go wydał. Faktury VAT RR będą mogły być – za zgodą dostawcy – wystawiane, podpisywane i przesyłane w formie elektronicznej. To samo dotyczy oświadczeń o statusie rolnika ryczałtowego, sporządzanych w przypadku umów kontraktacji (lub innych o podobnym charakterze). Trzeba będzie jednak opatrzyć te dokumenty kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (faktury VAT RR – podpisami dostawcy i nabywcy, oświadczenie – podpisem składającego).

Zlikwidowano niezgodny z przepisami unijnymi warunek odliczania kwot zryczałtowanego zwrotu VAT z faktur VAT RR, jakim była zapłata należności za produkty rolne/usługi rolnicze w terminie 14 dni od dnia zakupu. Zapłata rolnikowi ryczałtowemu będzie mogła nastąpić na jego rachunek w skok (a nie tylko na rachunek bankowy).

Podatnicy nieskładający deklaracji VAT-7 lub VAT-7K będą szybciej wykreślani z rejestru podatników VAT – wystarczy, że nie złożą deklaracji za 3 kolejne miesiące lub za kwartał (do tej pory było to 6 kolejnych mies. lub 2 kwartały). Wyraźnie określono też, że przesłanką do wykreślenia jest także złożenie (w tym przypadku za 6 kolejnych mies. lub 2 kwartały) „zerowych” deklaracji VAT-7/VAT-7K, tj. takich, w których nie wykazano ani sprzedaży, ani zakupów, ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia.

Podatnik wykreślony ze względu na nieskładanie deklaracji VAT/składanie zerowych deklaracji może być przywrócony do rejestru, tylko jeżeli zawnioskuje o to w terminie 2 mies. od wykreślenia.

Nowe regulacje nie będą przy tym stosowane do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1.09.2019 (art. 14 ustawy nowelizującej).

Podatnicy, którzy złożą deklarację korygującą w trakcie kontroli celno-skarbowej, zostaną obciążeni niższą (bo 15%, a nie 20%) sankcją VAT. Warunkiem jest złożenie korekty w ciągu 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i wpłata zaległego podatku/nienależnego zwrotu VAT najpóźniej w dniu złożenia korekty.

Dwie inne zmiany, o których warto wspomnieć, to:

 • wprowadzenie katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, dla których obowiązują szczególne terminy zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych,
 • wskazanie, że rozliczenie zamknięcia stanowi dokument, w którym może być obliczony i wykazany VAT od importu towarów.

Ponadto od 1.09.2019 Szef KAS udostępni nowy wykaz podatników VAT, obejmujący także czynnych podatników, w tym przywróconych jako zarejestrowani (tzw. białą listę podatników VAT) oraz numery ich rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą. Zobowiązuje go do tego ustawa z 12.04.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1018, szerzej na ten temat napiszemy w kolejnym numerze „RiP”).

Więcej na temat: „VAT”
Rozliczenia

Nowe wzory deklaracji VAT od listopada 2019

Począwszy od rozliczenia za listopad/IV kwartał 2019, obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz nowe objaśnienia do nich.

VAT

Płatność za wynajem lokalu użytkowego na rachunek osoby fizycznej nieujawniony w wykazie podatników VAT

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna wynajmuje prywatnie dwa lokale użytkowe i jest z tego tytułu zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Nie prowadzi jednak działalności gospodarczej (nie jest przedsiębiorcą). W jej wpisie w wykazie podatników VAT nie ma informacji o numerze rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą, bo takiego nie posiada.
Czy płacąc jej czynsz za wynajem lokalu, spółka narazi się na ryzyko wyłączenia tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów?

Czy adnotację „mechanizm podzielonej płatności” można zamieszczać na wszystkich fakturach

Tomasz Krywan
Od 1.11.2019 niektóre faktury trzeba oznaczać adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Aby nie narażać się na sankcje i jednocześnie wyłączyć konieczność oceny w każdym przypadku, czy istnieje obowiązek zamieszczenia takiej adnotacji, chcielibyśmy oznaczać w ten sposób wszystkie faktury (bez względu na ich wartość oraz na to, jakich towarów lub usług dotyczą).
Czy możliwe jest przyjęcie takiego rozwiązania?

Rozliczenie VAT w przypadku wydobycia i sprzedaży kryptowaluty

Marcin Szymankiewicz
Spółka zamierza prowadzić platformę internetową (tzw. kopalnię), w ramach której będzie pozyskiwać („wydobywać”) kryptowaluty (np. Bitcoin), a następnie wymieniać je na inne bądź sprzedawać anonimowym (krajowym i zagranicznym nabywcom) na wirtualnej giełdzie wymiany kryptowalut.
Czy są to usługi zwolnione z VAT? W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania w celu ujęcia ich w deklaracji VAT?
Czy spółka może odliczać VAT od zakupów bezpośrednio związanych z wydobywaniem i sprzedażą kryptowaluty (w tym także od zakupu specjalnego sprzętu i oprogramowania komputerowego)?

Przesunięcie towarów z działalności męża do działalności żony – skutki w VAT

Krzysztof Hałub
Choć nieodpłatne przekazanie towarów z firmy prowadzonej przez jednego małżonka do firmy drugiego małżonka jest czynnością podlegającą VAT, to jednak nie powinno być dokumentowane fakturą. Jeśli małżonek ją wystawił, to drugi nie ma prawa do odliczenia wykazanego w niej podatku.

Zmiana interpretacji

Nie tylko polski, ale też unijny VAT jest neutralny dla rozliczenia podatku dochodowego

Anna Koleśnik
Podatek od wartości dodanej zapłacony do zagranicznego US, a także naliczony przy zakupach w innych krajach UE nie jest odpowiednio przychodem ani kosztem uzyskania przychodów polskich przedsiębiorców – to najnowsze stanowisko organów podatkowych. Wcześniej przez lata twierdziły co innego, wbrew orzecznictwu sądów administracyjnych.

W myśl updop i updof do przychodów podatkowych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (VAT). Odpowiednio podatek naliczony (z pewnymi wyjątkami) nie jest kosztem uzyskania przychodów. Literalnie odczytując przepisy, organy podatkowe uważały jeszcze do niedawna, że wyłączenia te dotyczą tylko polskiego podatku od towarów i usług, który w ustawie o VAT jest zdefiniowany odrębnie od podatku od wartości dodanej obowiązującego w innych krajach UE (np. pisma KIS z 8.02.2019, 0111-KDIB1-1.4010.519.2018.2.SG, i 24.09.2018, KI0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS).


VAT

Obsługa krótkich wyjazdów służbowych – czy podlega procedurze VAT marża

Mateusz Kaczmarek
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „usługi turystyczne”, co jest przyczyną sporów między podatnikami i organami podatkowymi, w sytuacjach gdy usługi związane z organizacją wyjazdów nie mają cech turystycznych w powszechnym tego słowa znaczeniu.

Zgodnie z art. 119 ust. 1–3 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.


VAT

Rozliczanie VAT przy sprzedaży felg samochodowych

Jak jest opodatkowana VAT działalność w zakresie sprzedaży felg samochodowych?

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o VAT od 1.09.2019 podatnicy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. handel felgami samochodowymi, nie mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT do limitu obrotów 200 tys. zł rocznie (przysługującego na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


Podatki i prawo gospodarcze

Jaka stawka VAT przy sprzedaży mieszkania wykorzystywanego na biuro spółki

Mateusz Kaczmarek
Spółka była właścicielką lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 130 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Warszawie. Lokal stanowił odrębną własność. Spółka użytkowała go wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej (jako biuro), wprowadziła go do ewidencji środków trwałych i amortyzowała. Od wydatków bieżących związanych z lokalem był odliczany VAT, a kwoty netto księgowano w koszty uzyskania przychodów. Niedawno spółka sprzedała lokal. Sprzedaż podlegała VAT. Nabywcą jest czynny podatnik VAT, a nabycie nastąpiło w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
W prowadzonej dla lokalu księdze wieczystej jego przeznaczenie zostało oznaczone jako mieszkalne. Także z opisu lokalu w księdze wynika, że ma on charakter typowo mieszkalny. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się ten lokal, jako sposób korzystania wpisano „tereny mieszkaniowe”. Status budynku także oznaczono jako mieszkalny, podobnie jak status kilkudziesięciu wyodrębnionych w nim lokali (takich jak lokal spółki).
Jaka stawka VAT była właściwa dla opisanej transakcji?

Procedury

Nowy wykaz podatników VAT

Łukasz Chłond Krzysztof Hałub
Od 1.09.2019 działa jeden elektroniczny wykaz podatników VAT, udostępniony przez Szefa KAS. Ma on ułatwić przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów.

VAT

Moment ujęcia w rozliczeniu VAT usług medycznych w ramach nadwykonań

Marcin Szymankiewicz
Przychodnia lekarska – czynny podatnik VAT – świadczy m.in. usługi opieki medycznej na rzecz NFZ, objęte zwolnieniem z VAT. Zdarza się, że w ich ramach dochodzi do tzw. nadwykonań (ponad zakontraktowaną wartość świadczeń medycznych). Są to głównie usługi ratujące życie, ale zdarzają się także nadwykonania innych usług. Przychodnia na początku każdego roku podpisuje umowę z NFZ, w której zakontraktowany jest limit jednostek danego świadczenia na ten rok. Realizując usługi, nie ma pewności, czy NFZ ureguluje należność z tytułu nadwykonań. Mogą one nie zostać opłacone (Fundusz przedstawia propozycję ugody, na którą przychodnia może się nie zgodzić).
Czy usługi opieki medycznej świadczone w ramach nadwykonań powinny być ujęte w rozliczeniu VAT w dacie faktycznego ich wykonania (tzn. konieczna jest korekta rozliczenia wstecz), czy w dacie wystawienia faktury na NFZ, po uznaniu nadwykonanych usług?

Przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników likwidowanej spółki kapitałowej – co z VAT i CIT

Ryszard Kubacki Anna Koleśnik
W związku z likwidacją spółki z o.o. zajmującej się obrotem nieruchomościami cały jej majątek (jedynie nieruchomości) zostanie przekazany przez likwidatora na rzecz wspólników likwidowanej spółki.
Czy to przekazanie będzie podlegało VAT? Czy spółka zostanie z tego tytułu obciążona podatkiem dochodowym?

VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Podatki i prawo gospodarcze

VAT od odszkodowania za przedłużające się prace budowlane

Marcin Szymankiewicz
Spółka i deweloper zawarli umowę przedwstępną sprzedaży i wykończenia lokalu niemieszkalnego. Spółka zawarła jednocześnie z inną firmą przedwstępną umowę najmu tego lokalu.
Umowa z deweloperem, przenosząca własność, miała być zawarta do końca stycznia 2019 r.
Inwestycja nie została jednak zrealizowana w terminie. Termin wydania lokalu zmieniono aneksem na 31.08.2019 r. Analogicznie zmieniono umowę najmu. Strony ustaliły, że deweloper od lutego 2019 r. do końca miesiąca, w którym podpisze akt notarialny przenoszący własność lokalu, będzie comiesięcznie wypłacał spółce równowartość miesięcznego czynszu najmu, w celu wynagrodzenia jej utraconych korzyści na skutek przesunięcia terminu świadczenia usług najmu (w zamian nie skorzysta ona z prawa odstąpienia od umowy i nie będzie żądać zapłaty kary przewidzianej w umowie przedwstępnej). Czy od otrzymanego od dewelopera odszkodowania spółka powinna odprowadzić VAT?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....