Nowości w formularzach ZUS w 2020

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:

 • FP – Fundusz Pracy
 • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • z 20.12.2019 (DzU z 2020 poz. 81) – wejdzie w życie odpowiednio 1.03.2020 i 1.06.2020,
 • z 17.01.2020 (DzU poz. 102) – wejdzie w życie 1.02.2020.

Mały ZUS plus

Od 1.02.2020 w ramach nowej preferencji (tzw. mały ZUS plus, która zastępuje ulgę „mały ZUS”) indywidualny przedsiębiorca (także wspólnik spółki cywilnej) ma prawo obniżyć podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych, jeśli jego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Podstawę wymiaru ustala się dla niego, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5.

Tak ustalona podstawa wymiaru składek nie może:

 • przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (standardowej podstawy wymiaru składek dla indywidualnych przedsiębiorców),
 • być niższa niż 30% kwoty minimalnej płacy obowiązującej w styczniu danego roku kalendarzowego, czyli w 2020 niższa niż 780 zł.

Korzystający z „małego ZUS” składali dotąd do ZUS formularze ZUS RCA cz. II, a jeżeli opłacali składki tylko za siebie – wyłącznie deklarację rozliczeniową ZUS DRA cz. II. Reforma systemu „małego ZUS” wymusiła konieczność modyfikacji i rozszerzenia tych formularzy. W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA cz. II (zmiana zał. nr 13 do rozporządzenia) oraz zbiorczej deklaracji ZUS DRA cz. II (zmiana zał. nr 18 do rozporządzenia) dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne, od 1.02.2020 przybędą rubryki:

 • w bloku III pole 03, w którym należy podać dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy,
 • blok IV „Forma opodatkowania obowiązująca w ubiegłym roku kalendarzowym oraz przychód i dochód”, w którym ubezpieczony określa formę opodatkowania oraz przychód i dochód osiągnięte w ramach danej formy opodatkowania.

W zał. nr 24 do rozporządzenia, zawierającym kody wykorzystywane do wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych nowy opis zyskały kody tytułu ubezpieczenia w części 1 w dziale 1 (podmiot podstawowy z rozszerzeniem):

 • 05 90 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu,
 • 05 92 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu.

Dokumenty przekazywane od 1.02.2020 za okresy sprzed tej daty sporządza się na nowych wzorach, jednak stosuje się w nich kody obowiązujące w okresach, których dotyczą te formularze.

Nowy rodzaj spółki w formularzach ZUS

Kolejna zmiana nastąpi od 1.03.2020 za sprawą nowelizacji z 20.12.2019. Uwzględnia pojawienie się nowego rodzaju spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, stanowiącej uproszczoną wersję spółki akcyjnej i przeznaczonej głównie dla start-upów i nowych przedsiębiorców. Jej konstrukcja zakłada uproszczenie pewnych procedur właściwych dla klasycznej spółki akcyjnej (np. minimalny kapitał zakładowy o wartości 1 zł, brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki).

Od 1.03.2020 powstanie nowa grupa ubezpieczonych – akcjonariusze prostej spółki akcyjnej wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, a w formularzach ubezpieczeniowych zostanie stosownie rozszerzony opis do kodu tytułu ubezpieczenia 05 43. Zyska brzmienie: „Wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, akcjonariusze prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług (zmiana części 1 w dziale 1 zał. nr 24 do rozporządzenia).

Wspólna składka na FP i SFWON

Od 1.01.2019 łącznie ze składką na FP pobierana jest składka na Fundusz Solidarnościowy (do końca 2019 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). Zaistniała więc konieczność zmiany w blokach deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Od 1.06.2020 w bloku VII w polu 1 znajdzie się objaśnienie: „Kwota składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” (zmiana zał. nr 17 do rozporządzenia, nieuwzględniająca nowej nazwy Funduszu).

Deklaracje ZUS DRA na nowym wzorze płatnik stosuje od 1.06.2020, nawet składając je za okresy wcześniejsze.

Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

Mimo że od 1.07.2019 PPK wdrażają przedsiębiorcy zatrudniający ponad 250  osób, a od 1.01.2020 zatrudniający ponad 50 osób, nadal w formularzach ubezpieczeniowych nie ma pozycji na wykazanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (nie stanowią one podstawy wymiaru składek). Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS należy je ujmować łącznie z kwotą obniżenia podstawy wymiaru składek z racji pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Od 1.06.2020 brak ten zostanie uzupełniony.

W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA wpłaty te będą wykazywane w blokach III.B i IV.B – zostanie dodane pole 28 „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek” (zmiana zał. nr 12 do rozporządzenia). Odpowiednio zmodyfikowane zostaną także pola w blokach III.B miesięcznych i rocznych informacji dla osoby ubezpieczonej (zmiana zał. nr 19 i 20 do rozporządzenia).

Formularze ZUS RCA oraz informacje dla osoby ubezpieczonej należy od 1.06.2020 sporządzać na nowych wzorach, choćby odnosiły się do poprzednich okresów. Nowelizacja nie przewiduje konieczności korekt dokumentów przekazanych wcześniej do ZUS (przed 1.06.2020), w którym płatnik ujął wpłaty do PPK łącznie ze składkami na PPE.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Dokumenty ZUS - pracownicy”
Dokumenty ZUS

Jak raportować do ZUS wpłaty na PPK

Krzysztof Tandecki
Do końca roku kwoty wpłat na plan kapitałowy należy wykazywać w imiennym raporcie ZUS RCA w polu 27, przeznaczonym do wpisywania składek na Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Podwyżka odpisów na zfśs komplikuje rozliczenie środków socjalnych

Od 1.08.2019 r. (z mocą wsteczną) wzrastają odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Skutkuje to tym, że do końca października należy obliczyć średnie odpisy za 2019 r. dla każdej grupy pracowników, a następnie przeliczyć je według ponownie ustalonego przeciętnego stanu zatrudnienia i wpłacić na rachunek funduszu.
Dokumenty ZUS

Powtórzone raporty w komplecie korygującym w PUE ZUS

Mariusz Sobkowiak
Zorientowaliśmy się, że nie wykazaliśmy zleceniobiorcy w dokumentach rozliczeniowych za 2 mies. Za styczeń i luty składaliśmy ZUS DRA, wykazując dwóch ubezpieczonych (zamiast trzech), i ZUS RZA z dwoma ubezpieczonymi. Dziś próbowaliśmy złożyć korektę DRA za 2 mies. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Kreator przy obsłudze rozliczenia tworzy nam od razu cały komplet dokumentów rozliczeniowych ZUS (DRA i RZA), podczas gdy złożone do tej pory RZA są prawidłowe, trzeba jedynie dodać raport za jedną osobę.
W czasie tworzenia korekty DRA „ręcznie”, by nie generować kompletu, i przy dodawaniu „ręcznie” RZA za brakującą osobę w trybie złożenia, a nie korekty, pojawia się błąd krytyczny przy RZA – istnieje już raport o takim identyfikatorze. Nie zmienimy numeru raportu na 02, gdyż nie jest to korekta. Nie mogąc dodać brakującego RZA za jedną osobę, postanowiliśmy jednak złożyć komplet DRA i RZA przez kreator, ale wtedy pojawił się błąd o kodzie 69003501 W komplecie korygującym znajdują się powtórzone raporty (chodzi o raporty za dwie pozostałe osoby). Nie możemy więc złożyć RZA za jedną osobę „ręcznie” ani całego kompletu, korzystając z kreatora – w obu przypadkach pojawiają się błędy. Status po weryfikacji w drugim przypadku jest „OK”, jednak błąd się wyświetlił i wolimy go nie ignorować. Jak postąpić w tej sytuacji?

Zgodnie z zasadami korygowania dokumentów składanych do ZUS, jeżeli korekcie podlegają dane znajdujące się wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, płatnik przesyła do ZUS jedynie korygującą deklarację rozliczeniową. Nie dołącza do niej żadnych imiennych raportów miesięcznych (art. 47 ust. 3a usus: Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej).


Obowiązki płatników

Czas podsumować dodatkowe zarobki przy świadczeniu przedemerytalnym

Krzysztof Tandecki
Do 31.05.2019 firmy muszą wydać swoim pracownikom i zleceniobiorcom, uprawnionym do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, zaświadczenia o przychodzie osiągniętym od 1.03.2018 do 28.02.2019. Przedsiębiorcy wykazują go we własnym oświadczeniu.

Dokumenty ZUS

Zmiany w drukach ubezpieczeniowych od 1.01.2019

Renata Majewska
Od nowego roku płatnikom składek przybyło obowiązków informacyjnych wobec ZUS. Będą składać więcej formularzy za zatrudniane osoby.

Jest to efekt obowiązujących od 1.01.2019:

 • ustawy z 10.01.2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (DzU poz. 357),
 • rozporządzenia MRPiPS z 20.12.2018 w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU poz. 2495, dalej rozporządzenie).

Dokumenty ZUS

Problemy z wysyłką ZUS ZWUA za zleceniobiorcę przez PUE ZUS

Mariusz Sobkowiak
Czy wyrejestrowując z ubezpieczeń zleceniobiorcę zatrudnionego do 31.12.2018, muszę wypełniać blok V formularza ZUS ZWUA? Jeśli tak, to w jaki sposób? Z informacji na stronie ZUS wynika, że nie, jednak pole 01 wypełnia się automatycznie i w dodatku nie można wysłać tak wypełnionego dokumentu, gdyż pojawia się komunikat o błędzie.

Od 1.01.2019 do formularza ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) dodano nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego. ZUS na swojej stronie internetowej informuje, że blok ten jest wypełniany tylko w razie wyrejestrowania osób zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy zawartego na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest wymagane wypełnienie bloku V dokumentu ZUS ZWUA.

Kody wygaśnięcia/trybu rozwiązania stosunku pracy/służbowego wprowadzane w bloku V nie mają zastosowania do umów cywilnoprawnych. Jednak podczas wypełniania formularza za pomocą platformy Portal Usług Elektronicznych ZUS, przy korzystaniu z kreatora dokumentów, pole 01 w bloku V wypełnia się automatycznie i nie można usunąć jego zawartości w kreatorze.


Dokumentacja pracownicza

Zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

Od 1.12.2018 lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Papierowe ZLA są wystawiane jedynie wyjątkowo, np. w razie awarii systemu czy braku dostępu do internetu.

Dokumenty ZUS

Korekta nienależnie opłaconej składki zdrowotnej z umowy o dzieło

Andrzej Radzisław
Podczas audytu wewnętrznego w spółce stwierdzono, że w 2016 osoba, z którą była zawarta umowa o dzieło, została zgłoszona do ubezpieczeń jako zleceniobiorca i była za nią opłacana składka zdrowotna. Zgłoszenie zostało przekazane do ZUS dzień przed wypłaceniem jej należnego wynagrodzenia, a wyrejestrowanie nastąpiło z dniem następnym.
Czy w takim przypadku spółka powinna złożyć korektę? Jak rozliczyć to podatkowo? Osoba ta już się przecież rozliczyła z podatku za 2016.

Dokumenty ZUS

Późniejsze zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Andrzej Radzisław
Od 1.01.2018 zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych bez ubezpieczenia chorobowego. Od 1.03.2018 wyraził chęć podlegania także ubezpieczeniu chorobowemu. Rachunek za luty złożył z opóźnieniem i wynagrodzenie za ten miesiąc zostało mu wypłacone 22 marca, natomiast wynagrodzenie za marzec – na początku kwietnia.
Za marzec złożyliśmy za niego raport ZUS RCA z kodem 30 00 xx i od wypłaconego wynagrodzenia naliczyliśmy składki społeczne (bez chorobowej) oraz zdrowotną, złożyliśmy także ZUS RCA z kodem 04 11 xx z zerową podstawą wymiaru i kwotą składek.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot nienależnie pobranej odprawy a obowiązek korekty deklaracji przez płatnika

W 2017 r. pracodawca zwolnił pracownika, w związku z czym był zobowiązany do wypłacenia mu odprawy pieniężnej, która stanowiła przychód ze stosunku pracy. Jednak na skutek wyroku sądu pracownik został przywrócony do pracy, co spowodowało konieczność zwrotu nienależnie pobranej przez niego odprawy. Zwrot (w kwocie netto) nastąpił w maju 2018 r.
Czy w takim przypadku trzeba skorygować deklarację PIT-4R i informację PIT-11 za 2017 r., pomniejszając przychód pracownika o wysokość wypłaconej odprawy pieniężnej, zwróconej po upływie roku podatkowego?
Dokumenty ZUS

Zgłoszenie do ZUS zatrudnionego rolnika, który ma ubezpieczenie w KRUS

Andrzej Radzisław
Spółka zamierza zatrudnić rolnika, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego ubezpieczonym w KRUS. Nie jest emerytem ani rencistą. Jak postąpić w przypadku zawarcia z nim umowy o pracę bądź zlecenia, tzn. jakie składki należy za niego odprowadzić i z jakim kodem zgłosić do ubezpieczeń?

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na etat, pełni w stosunku do niego obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i jest zobowiązany zgłosić zatrudnionego do obowiązkowych ubezpieczeń. Pracownik zawsze podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. To, że jest rolnikiem, nie ma żadnego znaczenia (zob. art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 usus).


Dokumenty ZUS

Zatrudnienie emeryta – obowiązki wobec ZUS

Ewa Markiewicz
Firma chce zatrudnić emeryta, który pobiera świadczenie emerytalne ze Stanów Zjednoczonych.
Czy zawierając z nim umowę zlecenia lub o dzieło, trzeba zgłaszać go do ZUS?

Zgodnie z zasadą swobody umów firma, zatrudniając emeryta, może zawrzeć z nim umowę zlecenia bądź o dzieło. Należy jednak pamiętać, że choć strony mogą uzgodnić rodzaj zatrudnienia wg swego uznania, to jednak treść lub cel umowy nie powinny sprzeciwiać się właściwości nawiązanego stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

O charakterze prawnym umowy decyduje więc nie tyle sama jej nazwa, co przede wszystkim treść, a także warunki i okoliczności towarzyszące jej wykonywaniu.


Zatrudnienie niepełnosprawnych

Nowe wzory formularzy w rozliczeniach z PFRON

Za okresy sprawozdawcze od 1.01.2018 deklaracje i informacje do PFRON składane będą na nowych formularzach.

Określają je rozporządzenia MRPiPS z 26.10.2017 (DzU poz. 2091 i 2103). Zmienione formularze to:


Dokumenty ZUS

Przekwalifikowanie zlecenia na umowę o pracę – korekta dokumentów złożonych do ZUS

Andrzej Radzisław
Spółka przez 2 lata (2014–2015) zatrudniała zleceniobiorcę, który ze zlecenia został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po zakończeniu umowy osoba ta poprosiła o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W związku z odmową wystąpiła z takim roszczeniem do sądu. W sierpniu 2017 zapadł wyrok zasądzający na jej rzecz ekwiwalent. Sąd stwierdził, że zatrudnienie miało cechy stosunku pracy, a nie umowy zlecenia. Po analizie spółka uznała, że nie będzie składać apelacji od wyroku.
Czy powinna złożyć do ZUS korektę dokumentów, czy też nie jest ona potrzebna, bo za zleceniobiorcę były opłacane wszystkie składki (takie jak należne za pracownika).

e-ZLA

Papierowe zwolnienia lekarskie do końca czerwca 2018

Andrzej Radzisław
Od 1.01.2016 lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). Zwolnienia w tradycyjnej formie na formularzu papierowym (ZLA) miały obowiązywać równolegle do końca 2017. Wydłużono ten okres do końca czerwca 2018.

Zmianę wprowadziła ustawa z 21.04.2017 o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 992).


Dokumenty ZUS

Oskładkowanie dwóch umów zlecenia z jednym zleceniobiorcą

Andrzej Radzisław
Z osobą, która zawarła z nami umowę zlecenia, ma zostać zawarta kolejna taka umowa. W jej ramach osoba ta będzie wykonywała obowiązki pracownicy, która urodziła dziecko i przez rok nie będzie pracowała.
Do jakich ubezpieczeń należy ją zgłosić z drugiej umowy? Czy składki społeczne powinny być opłacane od obu umów, jeżeli z pierwszej wynagrodzenie wynosi 2500 zł miesięcznie? Czy ZUS może drugą umowę zakwestionować i zażądać składek? Jakie dokumenty złożyć do ZUS?

Dokumenty ZUS

Wynagrodzenie wykazane w ZUS RCA wyższe niż za poprzedni miesiąc – błędy weryfikacji

Joanna Lewczuk
Pracownik zatrudniony od 22.05.2017 w raporcie ZUS RCA za maj ma wykazaną podstawę wymiaru składek 415,45 zł. Za czerwiec, za cały miesiąc, podstawa wynosi 2000 zł. Weryfikacja raportu czerwcowego wykazała kilka błędów (m.in. „Dla danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykazana w dokumencie różni się od podstawy wymiaru wykazanej w ostatnim komplecie dokumentów za poprzedni miesiąc. Sprawdź, czy wpisana podstawa jest poprawna”).
Dlaczego te błędy się pojawiły? Co mogliśmy zrobić źle?

Dokumenty ZUS

Wyrównanie wynagrodzenia – skutki w zakresie ZUS i PIT

Andrzej Radzisław
Pracownik od stycznia 2017 otrzymał podwyżkę 100 zł. Przez pomyłkę wynagrodzenie za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj zostało mu wypłacone bez podwyżki. W czerwcu otrzymał wyrównanie.
Czy powinniśmy przekazać korektę dokumentów za okres od stycznia do maja? Czy w takim przypadku ZUS uzna, że zaniżyliśmy składki, a US, że zaniżyliśmy podatek?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....