Nowelizacja ustawy o rachunkowości - z dużej chmury mały deszcz

Józef Dudek biegły rewident
Artykuł omawia ostatnie zmiany ustawy o rachunkowości wprowadzone nowelizacją z 23.07.2015 r.

[1] DzU poz. 1333.

[2] Dyrektywa w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.).

[3] DzU poz. 1100.

23.09.2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy o rachunkowości (dalej ustawa) dokonana ustawą z 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych nowelizacji ustaw[1]. Ustawa w zmienionym brzmieniu obowiązuje od roku obrotowego rozpoczynającego się w 2016 r., ale może być stosowana już przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji (a więc także za 2015 r.).

Zmiana ustawy wynika przede wszystkim z obowiązku wdrożenia do polskiego prawodawstwa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/34/UE z 26.06.2013 r.[2] (dalej dyrektywa). Dyrektywa ta zastąpiła 4 dyrektywę z 1978 r. regulującą zasady wyceny, postać i wymogi dotyczące badania przez biegłych rewidentów jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych spółek kapitałowych oraz 7 dyrektywę z 1983 r. regulującą tę samą tematykę w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Mimo że dyrektywa w zasadzie poświęcona jest sprawozdawczości spółek kapitałowych, słusznie rozciągnięto jej przepisy na wszystkie jednostki stosujące ustawę.

  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
  • jzp – jednostka zainteresowania publicznego
  • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości

Głównym przesłaniem nowej dyrektywy jest uproszczenie sprawozdawczości mniejszych jednostek, przy czym polski ustawodawca już w 2014 r. wdrożył przewidziane dyrektywą udogodnienia dla tzw. jednostek mikro (ustawą z 11.07.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości[3]).

Nowelizacja ustawy, nieodzowna wobec obowiązku wdrożenia dyrektywy, miała według zapowiedzi i oczekiwań środowiska być okazją do poprzedzającej wszechstronnej oceny, jak przepisy ustawy sprawdzają się po 20 latach ich stosowania, a w jej następstwie do wprowadzenia koniecznych zmian, związanych choćby z postępem w informatyce. Co prawda ustawa była wielokrotnie nowelizowana (56 razy), ale - za wyjątkiem zmian w 2000 r. - były to raczej drobne, wycinkowe poprawki. Generalny przegląd ustawy, a w jego wyniku jej ulepszenie - naszym zdaniem bardzo potrzebne - i tym razem nie nastąpiły. Zmiany, mimo że dotyczą różnych spraw i przynoszą wiele nowości, ograniczają się w gruncie rzeczy do wdrożenia przepisów unijnych i nieznacznych uściśleń. Szkoda straconej okazji. Doświadczenie pokazuje bowiem, że trudno oczekiwać, aby rząd podjął inicjatywę ustawodawczą, a parlament rozpatrzył kompleksową modyfikację przepisów o rachunkowości bez silnych impulsów z zewnątrz.

W dalszej części opracowania omówimy najważniejsze naszym zdaniem, a zatem nie wszystkie, zmiany ustawy dotyczące jednostek niebędących bankami, zakładami ubezpieczeń lub funduszami. Pomijamy tematykę skonsolidowanych sprawozdań finansowych jako kwalifikującą się do odrębnego omówienia.

Wyświetlono 12% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....