Nowe zasady dokonywania potrąceń ze zlecenia

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Zmienione od 1.01.2019 przepisy o egzekucji z umów cywilnoprawnych budzą wiele wątpliwości. Jest też coraz więcej głosów za tym, by do zleceniobiorców-dłużników stosować jednak kwotę wolną.

Do wątpliwości przyczynia się zmodyfikowany od nowego roku art. 833 Kpc (ustawą z 22.03.2018 o komornikach sądowych, DzU poz. 771). Zgodnie z § 2 tego artykułu, w brzmieniu obowiązującym w 2018, przepisy art. 87 i art. 871 Kp (mówiące o egzekucji z wynagrodzenia za pracę) stosuje się odpowiednio m.in. do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

 • US – urząd skarbowy
 • Kp – Kodeks pracy
 • Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
 • SA – Sąd Apelacyjny

Regulacja ta została od 1.01.2019 zastąpiona nowym art. 833 § 21 Kpc, w myśl którego przepisy art. 87 i art. 871 Kp odnosi się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Wydaje się, że zmiana jest niewielka, jednak powoduje obawy służb finansowych firm, które w dodatku pogłębia to, że:

 • nie towarzyszy jej odpowiednia korekta zasad potrąceń z umowy zlecenia w egzekucji administracyjnej,
 • od pewnego czasu eksperci coraz śmielej podnoszą, że do zleceniobiorców-dłużników trzeba stosować kwotę wolną, co potwierdziło Ministerstwo Sprawiedliwości w stanowisku z 19.12.2018 („Rzeczpospolita” z 3.01.2019),
 • zmieniła się też interpretacja pojęcia „zapewnienie utrzymania”, stanowiącego dla zleceniobiorcy jedną z przesłanek osłonowych przed pełną egzekucją.

Przedstawiamy analizę, jak od nowego roku wyglądają egzekucyjne potrącenia z umowy zlecenia. Zastrzegamy, że wobec różnych teorii na ten temat jest to stanowisko własne autorki.

Zatrudnienie tylko na zlecenie

W 2019 zarobki osoby zatrudnionej wyłącznie na podstawie umowy zlecenia nadal są zajmowane przez komornika w ramach zajęcia „innych wierzytelności” (art. 895 i nast. Kpc). Są one chronione przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę, jeśli mają charakter powtarzalny (periodyczny) oraz spełniają dodatkowo jeden z warunków:

 • ich celem jest zapewnienie utrzymania,
 • stanowią jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy będącego osobą fizyczną.

Świadczenia powtarzające się

Wynagrodzenie ze zlecenia cechuje powtarzalność (periodyczność), gdy wypłacane jest w pewnych odstępach czasu, choć niekoniecznie równych, regularnych. W gruncie rzeczy chodzi o stałą współpracę stron, w ramach której wykonawca zawiera z zamawiającym umowę zlecenia na czas nieokreślony albo też kilka takich kontraktów odnawialnych np. co miesiąc. Wtedy właśnie ziszcza się kryterium „świadczenia powtarzającego się”. Ochrona przed egzekucją cywilną nie obejmuje zatem jednorazowych, krótkich zleceń. Potwierdziło to Ministerstwo Sprawiedliwości w przywołanym stanowisku: Świadczeniami powtarzającymi się są świadczenia wypłacane dłużnikowi okresowo w powtarzających się odstępach czasu.

Zapewnienie utrzymania

Kpc nie definiuje zwrotu „zapewnienie utrzymania”. Utarło się, że chodzi o świadczenia przynoszące danej osobie korzyści pozwalające na nabywanie bieżących, codziennych dóbr i usług oraz zapewniające jej i najbliższym przynajmniej minimum egzystencji. Z taryfy ulgowej nie korzysta zatem działalność prowadzona dla czystego zysku, np. gospodarcza.

Wg powołanej interpretacji Ministerstwa Sprawiedliwości celem ustawodawcy było wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych mogących powstawać na gruncie dotychczasowego art. 833 § 2 Kpc, w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie otrzymywane przez dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej można uznać za świadczenie powtarzające się, którego celem jest zapewnienie utrzymania. Pojęcie to należy rozumieć zatem tak samo, jak na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów, z tym zastrzeżeniem, że w sposób wyraźny regulacja ta obejmuje również zleceniobiorców. W zakresie samego pojęcia zapewnienia utrzymania przytoczyć należy wyrażone w orzecznictwie stanowisko, iż pojęciu temu należy nadawać szerokie znaczenie, a zaliczenie danego świadczenia do wymienionej grupy świadczeń zależy wyłącznie od ustalenia, czy świadczenie to ma charakter periodyczny (powtarzający się) oraz czy spełnia cel wyżej wskazany.

To inne spojrzenie na egzekucję ze zlecenia, gdyż dotychczas eksperci przyjmowali generalnie, że umowa zlecenia zapewnia utrzymanie wykonawcy, jeżeli wynagrodzenie netto z tego tytułu nie przekracza kwoty wolnej przypisanej pracownikowi (w 2019 jest to kwota mieszcząca się w przedziale od 1587,78 do 1638,78 zł). Wg interpretacji resortu należy natomiast założyć, że skoro zleceniobiorca podpisał odpłatną umowę, to generalnie zawsze ma ona zapewnić mu utrzymanie.

Jedyne źródło dochodu

Najmniej kłopotliwy jest wymóg, by zlecenie stanowiło jedyne źródło dochodu zatrudnionego. Wydaje się bowiem, że ani zleceniodawca, ani komornik nie muszą go w żaden sposób weryfikować. Obowiązek odbierania od zleceniobiorcy stosownego oświadczenia nie miałby żadnego sensu, bowiem – jak już o tym była mowa – powtarzająca się, odpłatna umowa zlecenia podlega ograniczonej egzekucji cywilnej zawsze, bez względu na to, czy jest jedynym źródłem dochodu, czy nie.

Wbrew obawom pracodawców, wprowadzona od 1.01.2019 zmiana w egzekucji ze zlecenia ułatwiła więc dokonywanie potrąceń. Należy uznać, że każda powtarzająca się umowa zlecenia zawsze podlega ograniczonej egzekucji cywilnej (na podstawie Kp) – bez względu na to, czy jest jedynym źródłem dochodu, czy nie. Służy bowiem utrzymaniu wykonawcy i jego rodziny. Pełnej egzekucji podlegają jedynie pojedyncze, okazjonalne, nieperiodyczne umowy zlecenia.

Maksymalny pułap potrąceń

Ze stałej lub powtarzającej się umowy zlecenia zleceniodawca dokonuje zatem – po otrzymaniu od komornika – zajęcia innych wierzytelności, potrąceń alimentacyjnych i świadczeń niealimentacyjnych (np. kredyty, pożyczki). Stosuje przy tym górny pułap potrąceń, tzw. maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia, która wynosi (odpowiednie stosowanie art. 87 Kp):

 • w egzekucji alimentów – 3/5 wynagrodzenia netto zleceniobiorcy,
 • w egzekucji świadczeń niealimentacyjnych – 1/2 wynagrodzenia netto zleceniobiorcy,
 • w razie zbiegu egzekucji – do 3/5 wynagrodzenia netto zleceniobiorcy.

Jaka kwota wolna

Kontrowersje wzbudza kwestia kwoty wolnej pozostawianej wykonawcy podlegającemu cywilnej egzekucji niealimentacyjnej ze świadczenia powtarzającego się (przypominam, że zgodnie z Kp kwoty wolnej nie stosuje się podczas egzekucji z alimentów).

Dotychczas przyjmowano, że przy egzekucji ze zleceń nie należy uwzględniać kwoty wolnej od potrąceń w rozumieniu Kp, bo jest ona ściśle związana ze stosunkiem pracy, a ponadto proporcjonalna do wymiaru czasu pracy. Dlatego jej ustalenie dla zleceniobiorcy jest w praktyce niemożliwe, a ponadto odpowiednie stosowanie (...) przepisów o egzekucji z wynagrodzenia za pracę oznacza, że przepisy te należy stosować przy pełnym uwzględnieniu charakteru, a także celu egzekucji z innych wierzytelności (...) oraz wynikających stąd różnic w stosunku do wynagrodzenia za pracę (wyrok SA w Warszawie z 30.01.2008, VI ACa 365/07).

Jednak od pewnego czasu coraz więcej specjalistów podnosi, że do zleceniobiorców-dłużników trzeba stosować kwotę wolną. Argumentują, że każdy zleceniobiorca musi co miesiąc składać oświadczenie o liczbie godzin przepracowanych w  danym miesiącu, na potrzeby weryfikacji, czy uzyskał minimalną stawkę godzinową (14,70 zł brutto w 2019). Skoro tak, to da się ustalić „hipotetyczny wymiar czasu zadań zleceniobiorcy” i odnieść go do minimalnego wynagrodzenia za pracę netto.

Wskazaną opinię potwierdził resort sprawiedliwości w swoich stanowiskach z 19.12.2018 i 27.08.2018. Jednak MRPiPS w odpowiedzi z 27.09.2016 na interpelację poselską nr 5695 stwierdziło, że w tym przypadku kwota wolna to minimalna stawka godzinowa.

Opowiadam się za pierwszą opcją – kwotę wolną dla zleceniobiorcy należałoby ustalić, biorąc pod uwagę kwoty wolne przypisane pracownikom. Kwota wolna ma zapewnić wykonawcy minimum egzystencji, a tej funkcji nie spełnia na pewno stawka godzinowa, jeśli zleceniobiorca przepracuje w danym miesiącu np. 10 godz. Utrudnieniem jest to, że do pracowników stosowane są różne kwoty wolne w zależności od parametrów podatkowych. Jednak za takim sposobem postępowania przemawia cel ochrony wykonawcy. Można więc do niego odnieść np. najbardziej powszechną wśród pracowników kwotę wolną, czyli ustaloną przy kosztach 111,25 zł miesięcznie i złożonym PIT-2, wynoszącą 1633,78 zł.

Pan Adam jest zatrudniony w spółce tylko na umowę zlecenia na okres od 1.01.2018 do 31.12.2019. W czerwcu 2018 komornik zajął jego wynagrodzenie tytułem zaległego kredytu.

W styczniu 2019 pan Adam zgodnie z oświadczeniem składanym dla celów ustalenia minimalnej stawki godzinowej przepracował 120 godz. i otrzymał 2036 zł netto wynagrodzenia.

Opisana umowa zlecenia spełnia warunki ograniczonych potrąceń: ma charakter powtarzający się i albo jest jedynym źródłem dochodu zatrudnionego, albo służy jego utrzymaniu. Podlega zatem egzekucji na podstawie Kp.

Potrącenia:

 • podstawa dokonania potrącenia (PDP): 2036 zł netto,
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (MDKP): 2036 zł × 1/2 = 1018 zł,
 • kwota wolna (KW):
  • ustalenie wymiaru pracy zleceniobiorcy w styczniu 2019: 120 : 176 = 0,68,
  • ustalenie KW na podstawie najpowszechniejszej kwoty wolnej pracowników: 1633,78 zł × 0,68 = 1110,97 zł,
 • faktyczna możliwa kwota potrącenia (FMKP):

2036 zł – 1110,97 zł = 925,03 zł;

skoro 925,03 zł < 1018 zł,

to FMKP = 925,03 zł,

 • finalne rozliczenia:
  • kwota potrącenia ze zlecenia tytułem świadczenia niealimentacyjnego: 925,03 zł,
  • wynagrodzenie za zlecenie „na rękę”: 2036 zł – 925,03 zł = 1110,97 zł.

Założenia jak w przykładzie powyżej, z tą różnicą, że komornik zajął wynagrodzenie pana Adama ze zlecenia tytułem zaległych alimentów.

Potrącenia:

 • PDP: 2036 zł netto,
 • MDKP: 2036 zł × 3/5 = 1221,60 zł,
 • KW: brak,
 • finalne rozliczenia:
  • kwota potrącenia tytułem alimentów: 1221,60 zł,
  • wynagrodzenie „na rękę”: 2036 zł – 1221,60 zł = 814,40 zł.

Pani Barbara 15.01.2019 podpisała krótkotrwałą, jednorazową umowę zlecenia na wykonanie czynności urzędowych w związku z zakupem przez zleceniodawcę gruntu w celu wybudowania siedziby firmy. Kontrakt opiewał na 2 tyg., za co zleceniobiorczyni miała otrzymać 3 tys. zł brutto. Komornik zajął jej wynagrodzenie. Wskazana umowa podlega pełnej egzekucji, bo nie stanowi świadczenia powtarzającego się. Zleceniodawca powinien przekazać komornikowi całe wynagrodzenie netto ze zlecenia.

Zatrudnienie jednocześnie na umowę o pracę i zlecenia

Nie ma przeszkód, by pracownika dodatkowo zatrudnić na zlecenie, jednak pod warunkiem że umowa cywilnoprawna opiewa na inne czynności niż pracowniczy angaż. Jeśli obowiązki wynikające z obu kontraktów pokrywają się, mamy do czynienia z ukrywaniem godzin nadliczbowych świadczonych w rzeczywistości w ramach stosunku pracy (wyrok SA w Lublinie z 17.08.2006, III APa 24/06).

Jeśli pracownik i zleceniobiorca w jednej osobie jest dłużnikiem, to do dokonywania potrąceń wystarczy, że komornik wystawił zajęcie wynagrodzenia za pracę. Inaczej mówiąc, zajęcie wynagrodzenia za pracę dotyczy zarówno tego wynagrodzenia, jak i za zlecenie.

Przez pojęcie wynagrodzenia za pracę rozumie się bowiem w tym wypadku nie tylko składniki pensji ze stosunku pracy, ale też zapłatę za prace zlecone (art. 881 § 2 w zw. z art. 895 i nast. Kpc). Dlatego zajęcie nie musi opiewać na „inną wierzytelność”. Ten tryb zajęcia (innych wierzytelności) jest zarezerwowany dla egzekucji z wynagrodzenia osoby, z którą zatrudniającego łączy tylko umowa zlecenia.

Poza tym do wynagrodzenia ze zlecenia osoby zatrudnionej równocześnie w ramach stosunku pracy zastosowanie mają wyżej opisane zasady potrąceń. Podlega ono zatem ograniczonym potrąceniom egzekucyjnym (alimentacyjnym lub niealimentacyjnym), jeśli jest wypłacane periodycznie i służy utrzymaniu zatrudnionego. Jest natomiast obejmowane pełną egzekucją cywilną, jeśli ma charakter jednorazowy.

Pan Czesław jest zatrudniony w agencji marketingowej na umowę o pracę (pełny wymiar czasu pracy) i jednocześnie na odnawialne co miesiąc umowy zlecenia. W styczniu 2019 w ramach zlecenia przepracował 80 godz. (wg oświadczenia złożonego dla celów minimalnej stawki godzinowej). Tytułem wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymał 2345 zł netto, a ze zlecenia 1040 zł netto. W październiku 2018 komornik nadesłał zajęcie jego wynagrodzenia za pracę, z tytułu świadczenia niealimentacyjnego.

Potrącenia w styczniu 2019:

Potrącenia z umowy o pracę Potrącenia z umowy zlecenia
PDP 2345 zł 1040 zł
MDKP 2345 zł × 1/2 = 1172,50 zł 1040 zł ×1/2 = 520 zł
KW 1633,78 zł wymiar pracy zleceniobiorcy:
80/176 = 0,45,
KW = 1633,78 zł × 0,45 = 735,20 zł
FMKP 2345 zł – 1633,78 zł = 711,22 zł;
skoro 711,22 zł < 1172,50 zł,
to FMKP = 711,22 zł
1040 zł – 735,20 zł = 304,80 zł;
skoro 304,80 zł < 520 zł,
to FMKP = 304,80 zł
kwota potrącenia niealimentacyjnego 711,22 zł 304,80 zł
wynagrodzenie „na rękę” 2345 zł – 711,22 zł = 1633,78 zł 1040 zł – 304,80 zł = 735,20 zł

Pani Dagmara jest zatrudniona w agencji marketingowej na umowę o pracę (pełny etat) i jednocześnie na podstawie odnawialnych co miesiąc umów zlecenia. W styczniu 2019 w ramach zlecenia przepracowała 80 godz. (wg oświadczenia dla celów minimalnej stawki godzinowej) i otrzymała wynagrodzenie ze stosunku pracy 2345 zł netto i ze zlecenia 1040 zł netto. W październiku 2018 komornik nadesłał zajęcie jej wynagrodzenia za pracę, z tytułu alimentów.

Potrącenia:

 • PDP: 2345 zł + 1040 zł = 3385 zł,
 • MDKP: 3385 zł × 3/5 = 2031 zł,
 • KW: brak,
 • finalne rozliczenia:
  • kwota potrącenia alimentacyjnego z obu umów: 2031 zł,
  • wynagrodzenia „na rękę” z obu umów: 1354 zł.

Egzekucja administracyjna

Analogiczne zmiany nie zaszły od nowego roku w egzekucji administracyjnej, a więc w egzekucji danin publicznych (składki, podatki, grzywny) dokonywanej przez organy egzekucji administracyjnej (najczęściej naczelnika US, dyrektora oddziału ZUS i wójta, burmistrza czy prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 1a pkt 17 ustawy z 17.06.1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2018 poz. 1314, dalej upea) przez wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz na innej podstawie, jeżeli z tego tytułu otrzymuje on okresowe świadczenia pieniężne.

Wynika z tego, że egzekucji administracyjnej z samodzielnej umowy zlecenia dokonuje się w ramach zajęcia „innych wierzytelności”, a z wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę o pracę i zlecenia – w ramach zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Z kolei w świetle art. 9 § 2 upea przepis § 1 (mówiącego o egzekucji z wynagrodzenia za pracę na podstawie Kp) stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Choć nie mamy tu – jak w Kpc – warunku stanowienia przez zlecenie jedynego źródła dochodu wykonawcy, to wydaje się, że jego ochrona przed egzekucją administracyjną jest analogiczna, jak przed cywilną.

Biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości ws. definicji przesłanki „zapewnienie utrzymania”, wystarczy, że zatrudniony wykonuje w miarę stałą, odpłatną umowę zlecenia, a podlega ograniczonym potrąceniom określonym w Kp – zarówno w ramach egzekucji cywilnej, jak i administracyjnej. Osoba podejmująca pracę robi to właśnie w celu zapewnienia sobie i najbliższym utrzymania. Dlatego do zleceniobiorców podlegających egzekucji administracyjnej również stosuje się odpowiednio opisane zasady:

 • weryfikacji, czy zlecenie ma charakter powtarzalny,
 • ustalania maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia,
 • kalkulacji kwoty wolnej.

Pan Eugeniusz jest zatrudniony na stałą umowę zlecenia na okres od 1.02.2018 do 31.12.2019. Poza tym nie pracuje i nie osiąga żadnych innych dochodów. W styczniu 2019 przepracował 98 godz. i otrzymał 1700 zł netto wynagrodzenia za zlecenie. Naczelnik US przysłał w grudniu 2018 zajęcie innych wierzytelności tytułem świadczenia niealimentacyjnego. Wynagrodzenie z tego zlecenia jest objęte ograniczonymi potrąceniami, ponieważ jest wypłacane periodycznie i służy utrzymaniu zleceniobiorcy.

Potrącenia:

 • PDP: 1700 zł netto,
 • MDKP: 1700 zł × 1/2 = 850 zł,
 • KW:
  • wymiar pracy zleceniobiorcy: 98 : 176 = 0,56,
  • kwota wolna: 1633,78 zł × 0,56 = 914,92 zł,
 • FMKP: 1700 zł – 914,92 zł = 785,08 zł;

skoro 785,08 zł < 850 zł,

to FMKP = 785,08 zł,

 • finalne rozliczenia:
  • kwota potrącenia niealimentacyjnego: 785,08 zł,
  • wynagrodzenie ze zlecenia „na rękę”: 1700 zł – 785,08 zł = 914,92 zł.

Pani Franciszka jest zatrudniona w spółdzielni – jednocześnie na umowę o pracę jako kasjerka i na umowę zlecenia na okres od 1.01.2018 do 30.06.2019, w ramach której skanuje akta osobowe pracowników w celu ich digitalizacji. W czerwcu 2018 dyrektor oddziału ZUS zajął jej wynagrodzenie za pracę tytułem zaległych składek. W styczniu 2019 pracownica dostała wynagrodzenie ze stosunku pracy 1980 zł netto i ze zlecenia 1764 zł netto. W ramach umowy zlecenia przepracowała w tym miesiącu 110 godz. (zgodnie z oświadczeniem składanym dla celów minimalnej stawki godzinowej). Umowa zlecenia podlega ochronie przed pełną egzekucją, gdyż jest okresowa i służy utrzymaniu zleceniobiorczyni.

Potrącenia ze zlecenia w styczniu 2019:

 • PDP: 1764 zł netto,
 • MDKP: 1764 zł × 1/2 = 882 zł,
 • KW:
  • wymiar pracy zleceniobiorcy: 110 : 176 = 0,63,
  • kwota wolna: 1633,78 zł × 0,63 = 1029,28 zł,
 • FMKP: 1764 zł – 1029,28 zł = 734,72 zł;

skoro 734,72 zł < 882 zł,

to FMKP = 734,72 zł,

 • finalne rozliczenia:
  • kwota potrącenia niealimentacyjnego: 734,72 zł,
  • wynagrodzenie ze zlecenia „na rękę”: 1029,28 zł.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Ulga w podatku dochodowym

Dochód podatników do 26. roku życia wolny od PIT

Aleksander Woźniak Krzysztof Hałub
Od 1.08.2019 osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia mieszczących się w ustawowym rocznym limicie. Po jego przekroczeniu podatek jest pobierany tylko od nadwyżki przychodów, pomniejszonej o koszty uzyskania.

Wynagrodzenia

Koszty pracownicze przy dwóch listach płac

Renata Majewska
Pracodawca chce, aby co miesiąc dla pracownika sporządzać dwie listy płac – z rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za dobre wyniki.
Czy na obu listach należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł i ulgę miesięczną 46,33 zł? A co z zatrudnionym na dwóch umowach o pracę, w dwóch różnych firmach – czy obaj pracodawcy mogą stosować zryczałtowane koszty i ulgę miesięczną?

W ramach jednego stosunku pracy można potrącać zryczałtowane koszty ze stosunku pracy do miesięcznego limitu. Zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę – bez względu na to, czy u tego samego pracodawcy, czy u różnych  – potrącane są podwójne koszty. Tzw. ulgę miesięczną stosuje ten pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Wynagrodzenia

W jaki sposób potwierdzać liczbę godzin pracy zleconej

Renata Majewska
Mam wątpliwości co do obowiązującego od stycznia 2017 wymogu potwierdzania godzin wykonywania zleconych czynności na potrzeby minimalnej stawki godzinowej.
Czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym miesiącu przepracował 15 godz. (bez rozbicia na poszczególne dni), czy jednak trzeba sporządzać tzw. listy obecności, na których wykonawca na bieżąco wpisuje liczbę godzin? Czy dobrym rozwiązaniem jest zastrzeżenie w treści umowy zlecenia, że zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadania (np. sprzątanie pomieszczeń handlowych) przez 15 godz. w miesiącu?

Wynagrodzenia

Czy należy się pensja, gdy chory nie przepracował ani dnia, a „chorobowe” dostał tylko za część miesiąca

Renata Majewska
Nowo zatrudnionemu pracownikowi (w pełnym wymiarze czasu pracy), wynagradzanemu wyłącznie minimalną stawką zasadniczą (2250 zł brutto), 1.02.2019 i 2.02.2019 przypadły ostatnie dni tzw. okresu wyczekiwania, a za okres od 3.02.2019 do 28.02.2019 pobierał on wynagrodzenie chorobowe (80% pensji).
Czy przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w lutym? Program kadrowy wyliczył ponad 70 zł.

Wynagrodzenia

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop przy długiej chorobie

Renata Majewska
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie 1.02.2019 był na urlopie wypoczynkowym, a od 2.02.2019 do 28.02.2019 – na zwolnieniu lekarskim (pobierał wynagrodzenie chorobowe). Otrzymuje tylko pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 3200 brutto. Program płacowy obliczył, że za jeden dzień urlopu w lutym należy mu się ponad 300 zł. To chyba pomyłka?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie wypłaty wynagrodzenia na rzecz spadkobierców wykonawcy dzieła

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W jej wyniku w grudniu 2018 r. powstał utwór w rozumieniu prawa autorskiego, do którego spółka nabyła autorskie prawa majątkowe. 13.02.2019 r. wykonawca zmarł. Ponieważ nie otrzymał przed śmiercią umówionego wynagrodzenia, spółka zamierza wypłacić je spadkobiercom, po przedstawieniu jej prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po wykonawcy dzieła.
Czy powinna pobrać zaliczki na PIT od kwot wypłaconych spadkobiercom wykonawcy? Zarówno zmarły, jak i spadkobiercy są polskimi rezydentami podatkowymi.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, zawartą w art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz od których zaniechano jego poboru.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).


Refundacje

Większe dofinansowania od starosty w 2019

Renata Majewska
W ślad za podniesieniem do 2250 zł minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2019 wzrosły także refundacje przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem bezrobotnych.

Podstawą do ich wypłaty są przepisy ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 poz. 1265 ze zm., dalej upz).


Prawo pracy

Wypłata pensji w gotówce tylko na wniosek pracownika

Grażyna Ordak
Od stycznia 2019 przelew na konto płatnicze będzie dominującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak pracownik sobie zażyczy, pobory otrzyma np. w kasie firmy.

Wynagrodzenia

Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy w 2019 wyższa o złotówkę

Renata Majewska
Od 1.01.2019 wzrasta minimalna stawka godzinowa osób wykonujących pracę na umowę zlecenia lub o oświadczenie usług (w tym samozatrudnionych) – z 13,70 do 14,70 zł (brutto).

Zmiana wynika z rozporządzenia RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 (DzU poz. 1794). Poniżej przedstawiamy obliczenie minimalnej stawki godzinowej netto.

Zleceniobiorca objęty ZUS: Zakładamy, że:

 • łączne przychody miesięczne zleceniobiorcy (osoba fizyczna) i status zleceniodawcy (przedsiębiorca) uzasadniają pobranie składek na FP i FGŚP,
 • zleceniodawca opłaca składkę wypadkową na poziomie 2% podstawy wymiaru,
 • zleceniobiorca zgłosił się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego.

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2019

Renata Majewska
Od nowego roku minimalne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące pełnoetatowych pracowników wzrośnie o 150 zł. Podwyżka ta wpływa na wysokość wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac oraz niektórych świadczeń ze stosunku pracy.

Wynagrodzenia

Godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Andrzej Radzisław
Wynagrodzenie pracownika wynosi 20 zł/godz. i jest wypłacane w terminie do 10. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pracownik pracuje w spółce od 1.03.2018, przez 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. Za kwiecień i maj otrzymał dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (odpowiednio 300 i 200 zł). Co miesiąc otrzymuje dodatek stażowy w stałej wysokości 10% należnego mu wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku jest uzależniona od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.
Od 5.09.2018 do 14.09.2018 pracownik był chory i za ten okres wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe. Nie jestem pewna, czy zostało ono prawidłowo obliczone. Proszę o informację, jak w opisanym przypadku należało ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i w jakiej wysokości pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za wrzesień.

W myśl art. 92 Kp pracownik za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (14 dni, jeżeli ukończył 50 lat) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Wynagrodzenie to jest finansowane przez pracodawcę, ale zasady jego ustalania regulują przepisy zasiłkowe.

Stosownie do art. 36 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru zasiłku pracownika stanowi wynagrodzenie wypłacone za okres 12 mies. poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Jeżeli okres ten jest krótszy, uwzględnia się wynagrodzenie za pełne miesiące zatrudnienia poprzedzające miesiąc zachorowania. Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku za wrzesień 2018 uwzględnia się wynagrodzenie za okres od marca do sierpnia 2018.


Wynagrodzenia

Czy należy się wynagrodzenie, jeśli z powodu choroby pracownik świadczył pracę tylko przez 1 dzień

Renata Majewska
Pracownik od 2.08.2018 do 31.08.2018 był na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek chorobowy. Przepracował tylko 1 dzień (1 sierpnia). Czy za ten dzień należało mu się wynagrodzenie, skoro z odpowiedniego rozporządzenia wynika, że nie? Dodam, że otrzymuje on pensję 3000 zł brutto miesięcznie.

Tak, ponieważ za wykonaną pracę zawsze przysługuje wynagrodzenie. To jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (jak w pytaniu) trzeba podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin, jaką zatrudniony przepracował 1 sierpnia.

Sposób obliczania – za przepracowaną część miesiąca – wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej, regulują § 11 i 12 rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 2017 poz. 927).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zleceniobiorcy z zagranicy – skutki przekroczenia 183 dni pobytu w Polsce

Piotr Kaim
Spółka budowlana zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną, która jest obywatelem Białorusi. Osoba ta przyjechała do Polski na pobyt czasowy w celach zarobkowych. Nie przedstawiła spółce certyfikatu rezydencji, ale zadeklarowała, że ośrodek jej interesów życiowych jest ulokowany na Białorusi. Jej pobyt na terytorium Polski niebawem przekroczy 183 dni w roku kalendarzowym.
W jaki sposób spółka powinna wypełniać obowiązki płatnika PIT w związku z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zleceniobiorcy? Czy od wynagrodzeń za pierwsze 183 dni należy pobierać 20% podatek zryczałtowany, a od wynagrodzeń za następne dni – zaliczkę na PIT na zasadach ogólnych? Jakie informacje i deklaracje należy wypełnić?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....