Nowe wzory zeznań CIT oraz załączników do nich

Aleksander Woźniak

Od 17.04.2020 obowiązują nowe wzory formularzy CIT-8 i CIT-8AB oraz załączników do nich. Uwzględniają obowiązującą od 1.01.2020 ulgę na złe długi w podatkach dochodowych. Wprowadzono też inne korekty, o charakterze dostosowawczym i porządkowym.

Nowe wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2019.

 • MF – Minister Finansów
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Zostały opublikowane w rozporządzeniu MF z 9.04.2020 (DzU poz. 677), zmieniającym rozporządzenie z 14.11.2019 w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU poz. 2337).

Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym

Z powodu obowiązującej od 1.01.2020 ulgi na złe długi w podatkach dochodowych zmienione zostały wzory zeznań rocznych CIT-8 i CIT-8AB oraz informacji CIT/IP o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, będącej załącznikiem do zeznań CIT-8 i CIT-8AB.

Wprowadzone zostały również wzory nowych formularzy CIT/WZ i CIT/WZG. Są to informacje o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. CIT/WZ jest załącznikiem do zeznania CIT-8. Natomiast CIT/WZG dotyczy spółek tworzących podatkową grupę kapitałową i stanowi załącznik do zeznania CIT-8AB.

Załączniki te wypełnią zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy. Jeżeli do dnia złożenia zeznania rocznego wierzytelność nie zostanie uregulowana ani zbyta, to wierzyciel poinformuje w zał. CIT/WZ (do CIT-8) lub w zał. CIT/WZG (do CIT-8AB) o wierzytelnościach, o które zmniejszył u siebie podstawę opodatkowania (zwiększył stratę). W związku z tym w części B formularza CIT-WZ poda:

 • nazwę dłużnika i jego NIP,
 • numer faktury (rachunku, a jeżeli nie zostały one wystawione – numer umowy),
 • datę wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy,
 • datę upływu terminu zapłaty,
 • wartość wierzytelności.

Analogicznie postąpi dłużnik, jeżeli do dnia złożenia zeznania rocznego nie ureguluje zobowiązania, z tym że w części C formularza CIT/WZ poda dane wierzyciela (jego nazwę i NIP) oraz wartość nieuregulowanego przez siebie zobowiązania (pozostałe informacje takie same jak przedstawiane w CIT/WZ przez wierzyciela).

Z kolei w częściach D i E trzeba będzie informować o uregulowanych wierzytelnościach/zobowiązaniach (wierzyciel również o wierzytelnościach zbytych), jeżeli wcześniej, tj. po 90 dniach od upływu terminu płatności:

 • wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi, zmniejszając z tego tytułu podstawę opodatkowania lub zwiększając stratę,
 • dłużnik zwiększył podstawę opodatkowania lub zmniejszył stratę.

W tych częściach, oprócz szczegółowych danych o transakcji, trzeba będzie podać także datę uregulowania wierzytelności/zobowiązania (wierzyciel poinformuje również o dacie zbycia wierzytelności).

Analogiczne wymogi przewidziano w zał. CIT/WZG.

W związku z ulgą na złe długi zmieniły się również wzory zeznań rocznych. W nowej części zeznania CIT-8 (część E5) i CIT-8AB (część E9) wierzyciel będzie informować o wartości wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania (zwiększających stratę), a dłużnik – o zwiększeniu podstawy opodatkowania (zmniejszeniu straty). Będzie to kwota przeniesiona z odpowiedniej rubryki zał. CIT/WZ lub CIT/WZG.

W tej części wierzyciel i dłużnik będą też podawać kwoty do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 18f ust. 3 updop, jeżeli wartość wierzytelności, o którą za dany rok zmniejsza się podstawę opodatkowania, jest wyższa od tej podstawy, to wierzyciel odejmuje nieodliczoną część w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Warunkiem jest, aby w kolejnych latach wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta.

Z kolei dłużnik, który po upływie roku podatkowego ureguluje zobowiązanie, zmniejszy podstawę opodatkowania lub zwiększy stratę w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie to uregulował. Jeżeli wartość zmniejszenia przewyższy podstawę opodatkowania, to nieodliczoną część odlicza się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia (art. 18f ust. 8 updop). Informację o tym również trzeba będzie podać w części E5 zeznania CIT-8 (lub w części E9 zeznania CIT-8AB).

Identyczne zmiany wprowadzono we wzorze rocznej informacji CIT/IP, będącej załącznikiem do zeznań CIT-8 i CIT-8AB. Wypełniają ją podatnicy, którzy osiągają dochody (ponoszą stratę) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dochody te są objęte stawką 5% CIT (tzw. ulga IP Box). W dodanych rubrykach (część E) wierzyciel będzie informować o wartości wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania (zwiększających stratę), a dłużnik – o zwiększeniu podstawy opodatkowania (zmniejszeniu straty). Tu również oznacza to przeniesienie odpowiednich kwot z zał. CIT/WZ lub CIT/WZG.

Zawieszenie przepisów o uldze wobec dłużników

Na razie, ze względu na pandemię, stosowanie przepisów o uldze na złe długi przez dłużników jest zawieszone. Od 31.03.2020 nie muszą oni przy obliczaniu zaliczki na podatek zwiększać podstawy opodatkowania, jeżeli nie uregulują zobowiązania w ciągu 90 dni od upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Z obowiązku stosowania art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25 updop zwolniła ich ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568).

Warunkiem jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 • dłużnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez niego w danym okresie rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 12 updop, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów; przez średnie przychody rozumie się tu kwotę wynikającą z podzielenia kwoty przychodów, o których mowa w art. 12, uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przez liczbę miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

Warunku 50% spadku przychodów nie muszą spełnić dłużnicy, którzy:

 • rozpoczęli działalność w 2020 albo
 • rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 12 updop, albo
 • stosowali w 2019 formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów (np. karta podatkowa).

U tych dłużników wystarczającym powodem zawieszenia stosowania przepisów o uldze na złe długi jest poniesienie w danym okresie rozliczeniowym „negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Zasadniczo w tym zakresie ustawa nowelizująca z 31.03.2020 odwołuje się do ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374). Żadna z nich jednak nie precyzuje, na czym miałyby polegać „negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”.

Dłużnicy, którzy zostali zwolnieni z obowiązku korygowania zaliczek w trakcie roku, będą musieli dokonać takiej korekty w zeznaniu za 2020, chyba że do czasu jego złożenia uregulują swoje zobowiązanie.

Nieuregulowane zobowiązania wykażą we wspomnianej informacji CIT/WZ (CIT/WZG) oraz w odpowiednich rubrykach rocznego zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i informacji CIT/IP.

Jeżeli rok podatkowy zakończy się u dłużnika przed 1.10.2020, to zobowiązania nieuregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok trzeba będzie doliczyć do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 (chyba że do tego czasu dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie). W tym wypadku nie będą stosowane art. 18f ust. 5 i 6 updop, które co do zasady nakazują dłużnikowi zwiększać podstawę opodatkowania (zmniejszać stratę) w zeznaniu składanym za rok, w którym upłynęło 90 dni od umówionego terminu zapłaty.

Zmiany nie dotyczą wierzycieli. Nadal mogą oni korzystać z ulgi na złe długi, zmniejszając podstawę opodatkowania (powiększając stratę) o kwotę niezapłaconą przez kontrahenta, jeżeli od umówionego terminu płatności minęło 90 dni (art. 18f ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 updop).

Można to robić już na etapie obliczania zaliczki na podatek (art. 25 ust. 19 pkt 1 updop).

Nic nie zmieniło się również w przepisach o uldze na złe długi w VAT.

Zmiany w innych formularzach

Pozostałe zmiany formularzy CIT mają charakter dostosowawczy i porządkowy, a dotyczą – w CIT-8/O, CIT/BR i CIT/WW – dostosowania do numeracji pól w zeznaniach CIT-8 i CIT-8AB, zaś w przypadku CIT-8/O także zmiany nazwy samego formularza.

Z kolei zmiana w CIT/8S i CIT/8SP wynika z obowiązku monitorowania pomocy publicznej (zwłaszcza pułapu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego), wykorzystywanej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE lub na terenie objętym decyzją o wsparciu.

Zmiana w CIT/PGK ma zaś związek z wejściem w życie ustawy z 16.10.2019 o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (DzU poz. 2200) i polega na wykreśleniu poz. 19 stanowiącej dotychczas informację o sporządzaniu sprawozdań o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ponieważ obecnie taką informację składa się na odrębnym formularzu APA-C.

Ponadto w formularzach CIT-8 i CIT/PGK usunięto pole „Przewidywany termin przeniesienia składników majątku z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Informacja ta zawarta jest w odrębnym formularzu CIT/PM.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Podatki 2021

Spółki jawne i komandytowe nowymi podatnikami CIT

Wskutek nowelizacji przepisów updop niektóre spółki jawne i wszystkie spółki komandytowe zostały zobligowane do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiana zasad uznawania spółek osobowych za podatników CIT nastąpiła za sprawą ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Podatki 2021

Zryczałtowany CIT od dochodów spółek kapitałowych – podstawowe zasady

Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są osoby fizyczne, mogą od 1.01.2021 r. wybrać nowy reżim opodatkowania – ryczałt od dochodów (tzw. estoński CIT), dzięki któremu, jeśli poniosą nakłady inwestycyjne, nie zapłacą na bieżąco podatku od osiąganych, a niewypłaconych zysków.

Został on wprowadzony ustawą z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Przepisy umożliwiające wybór ryczałtu oraz określające reguły jego stosowania zamieszczono w nowym rozdz. 6b updop.

W niniejszym opracowaniu przybliżę podstawowe zasady korzystania z tej formy opodatkowania i alternatywę dla niej, jaką jest utworzenie funduszu inwestycyjnego. Jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach” – z uwagi na złożoność zagadnienia zostaną one przedstawione w kolejnych artykułach, na licznych przykładach, z uwzględnieniem objaśnień MF.

Podatki dochodowe

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.

Od nowego roku weszło w życie wiele zmian w przepisach updof, dotyczących m.in. zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, niektórych zwolnień od PIT, w tym rozszerzenia zakresu tzw. ulgi dla młodych, ograniczenia ulgi abolicyjnej.

„Podatek cukrowy” i od „małpek”

Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące opłaty od środków spożywczych, czyli tzw. podatku cukrowego, oraz opłaty od napojów alkoholowych w małych formatach – do 300 ml (tzw. małpek).

Zostały wprowadzone ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, której deklarowanym celem jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego właśnie promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Transakcje unijne

Stawka 0% VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej – objaśnienia MF

MF wyjaśnił zasady dokumentowania WDT dla celów stosowania zerowej stawki – zgodnie z unijnym rozporządzeniem i ustawą o VAT.

Reguły dokumentowania wywozu towarów i ich dostarczenia do nabywcy na terytorium innego Państwa UE w ramach WDT regulują art. 42 ust. 3–5 i 11 ustawy o VAT, a od 1.01.2020 także przepisy rozporządzenia wykonawczego (282/2011) do dyrektywy. W „Objaśnieniach podatkowych z 17.12.2020 w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług” MF wskazał, jak interpretować ww. unormowania.

Koronawirus

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym na s. 3 i 9).

Ulga w ZUS

Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

Rachunkowość

Nieodpłatne otrzymanie żywności w księgach organizacji pozarządowej

Nasza fundacja, prowadząca bank żywności, zawarła umowę z miejscowym sklepem wielkopowierzchniowym (hipermarketem), sprzedawcą produktów spożywczych, dotyczącą nieodpłatnego przekazywania nam żywności nienadającej się do sprzedaży. Umowa została zawarta w ramach wywiązania się przez sklep wielkopowierzchniowy z obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Czy żywność, otrzymywaną przez nas nieodpłatnie w ramach tej umowy, powinniśmy ewidencjonować, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (dalej ustawa) nakłada na niektórych dużych sprzedawców żywności (sklepy wielkopowierzchniowe), w których udział żywności w przychodach wynosi co najmniej 50%, obowiązek zawarcia z wybraną organizacją pozarządową umowy na nieodpłatne przekazywanie jej żywności nienadającej się do sprzedaży z powodu wad, jej wyglądu lub wyglądu opakowania albo której okres przydatności do spożycia lub trwałości jest bliski zakończenia.

Rachunkowość

Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Spółka z o.o. zatrudnia 42 pracowników. Na skutek pandemii przychody ze sprzedaży towarów i produktów zmalały i w 2020 r. wyniosły znacznie mniej niż równowartość złotowa 5 mln euro. Czy możemy odstąpić od ciążącego na nas dotychczas obowiązku poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 4 uor obowiązek poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta spoczywa na jednostkach kontynuujących działalność, które w roku obrotowym poprzedzającym rok sprawozdawczy spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

Rachunkowość

Zmniejszenie bezzwrotnego dofinansowania

W wyniku kontroli musimy zwrócić część dofinansowania wynagrodzeń otrzymanego od starosty jako bezzwrotne. Jak zaksięgować taką operację?

Wszelkie bezzwrotne dofinansowania działalności operacyjnej przez urzędy i instytucje państwowe lub samorządowe księguje się zazwyczaj następująco:

Podatki i prawo gospodarcze

Zobowiązanie uregulowane z opóźnieniem w trakcie roku – czy trzeba wykazywać w załączniku CIT-WZ

Spółka z o.o. miała zobowiązanie handlowe, dla którego 90. dzień od upływu terminu płatności minął w maju 2020 r. W związku z tym, że zobowiązanie to uregulowała dopiero we wrześniu, zwiększyła o jego kwotę dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki za maj 2020 r., a następnie zmniejszyła o tę samą kwotę dochód będący podstawą obliczenia zaliczki za wrzesień 2020 r.
Czy zobowiązanie to spółka powinna wykazać w zał. CIT-WZ do zeznania CIT-8 za 2020 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty wykonania członkom zarządu testów na koronawirusa

Spółka z o.o. poniosła koszty wykonania testów na obecność SARS-CoV-2 u członków zarządu.
Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu dzierżawy a obowiązek wykazania przychodu z umorzenia zobowiązania

Spółka z o.o. dzierżawi lokal użytkowy od jednostki organizacyjnej miasta. Ponieważ jej płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi epidemii COVID-19, na mocy uchwały rady miasta wydzierżawiający odstąpił od dochodzenia od niej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu dzierżawnego za kwiecień i maj 2020 r.
Czy na skutek tego spółka uzyskała przychód do opodatkowania z tytułu umorzenia zobowiązania?

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość umorzonych zobowiązań.

Podatki i prawo gospodarcze

Czy od przedpłaty na poczet nieskonkretyzowanych dostaw trzeba naliczyć VAT

Spółka z o.o. jest producentem sprzętu i akcesoriów wędkarskich. Chce wprowadzić system przedpłat dla sklepów i hurtowni. Przed danym sezonem zamówień kontrahenci wpłacą na poczet przyszłych zamówień uzgodnioną kwotę, nie większą niż 20 tys. zł, otrzymując w zamian dodatkowy rabat. Przedpłata zostanie przypisana do kontrahenta w systemie sprzedażowym spółki. W momencie jej wpłaty nie będą znane rodzaj ani ilość towarów, które ostatecznie zamówi. Będą one konkretyzowane z chwilą złożenia zamówienia. Wtedy też odpowiednia kwota przedpłaty zostanie zaliczona na poczet ceny. Jeżeli dany kontrahent nie złoży zamówień o wartości równej co najmniej kwocie przedpłaty, nadwyżka przedpłaty nad wartością zamówień zostanie mu zwrócona.
Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wniesienia przedpłaty na poczet przyszłych nieskonkretyzowanych zamówień towarów, w odniesieniu do całej jej kwoty, czy też z chwilą złożenia przez kontrahenta konkretnego zamówienia w stosunku do odpowiedniej części przedpłaty zaliczonej na poczet ceny?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji

Czy pracownicy, którzy odbywają kwarantannę lub są w izolacji, mogą w tym czasie pracować zdalnie? Jakie warunki muszą być spełnione, aby było to zgodne z prawem?

Pracownicy i inni zatrudnieni (np. na umowach cywilnych) mogą świadczyć pracę zdalną podczas obowiązkowej kwarantanny i izolacji w warunkach domowych (dalej izolacja domowa) z powodu wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), który wywołuje chorobę COVID-19. Przepisy nie przewidują takiej możliwości podczas izolacji w izolatorium lub w szpitalu.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich wpływ na obowiązki zakładu pracy jako płatnika

Od 1.01.2021 r. Polska przeszła w stosunkach z kolejnymi krajami (m.in. z Belgią, Danią) z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Czy ma to wpływ na pobór przez polskiego pracodawcę zaliczki na PIT od dochodów z pracy wykonywanej przez polskich pracowników za granicą?

Nie, zmiana metody unikania opodatkowania w relacjach podatkowych z danym krajem nie wpływa na pobór zaliczki od dochodów z pracy. Zasada pozostaje niezmienna: wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana na terytorium innego kraju. Wtedy dochód może być opodatkowany zarówno w kraju, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie zamieszkania, czyli w Polsce, a podwójnemu opodatkowaniu zapobiegają mechanizmy przyjęte w bilateralnych umowach łączących poszczególne kraje.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zakwaterowanie pracowników – czy jest przychodem

Czy zakwaterowanie (nocleg) delegowanego pracownika poza miejscem jego zamieszkania leży w interesie pracownika, czy pracodawcy? Odpowiedź na to pytanie decyduje o kwalifikacji ponoszonych przez firmy wydatków na zapewnienie noclegów delegowanym w miejscu wykonywania przez nich pracy, jako przychodów tych pracowników, w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, podlegających PIT.

Opisywany problem stanowi jaskrawy przykład, w jak trudnych i niestabilnych warunkach muszą funkcjonować polscy przedsiębiorcy. Stanowiska sądów i organów podatkowych w tej kwestii były (i są nadal) zmienne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....