Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

 • uor – ustawa o rachunkowości

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone. Tak stanowi zmieniony art. 74 ust. 1 uor.

Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31.12.2018. Jednak na mocy regulacji przejściowych zasada w nim określona dotyczy także rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za lata wcześniejsze (art. 43 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej).

Wyższe progi dla jednostek mikro i małych

Inna ważna zmiana polega na:

 • określeniu progu dla jednostek mikro – od 2 mln do 3 mln euro przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku rozpoczynających działalność lub prowadzenie ksiąg rachunkowych – za bieżący rok obrotowy), co dotyczy osób fizycznych i spółek takich osób: cywilnych, jawnych, partnerskich, a także przedsiębiorstw w spadku,
 • podwyższeniu progów dla jednostek małych – z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w odniesieniu do przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów (próg zatrudnienia 50 osób pozostał bez zmian), w tym uprawniających jednostki małe do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej, czyli:
  • klasyfikowania umów do leasingu finansowego zgodnie z przepisami podatkowymi,
  • niewyłączania z kosztu wytworzenia produktu kosztów stałych niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
  • niestosowania rozporządzenia o instrumentach finansowych,
  • zaniechania ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Kolejne ułatwienia

Ponadto jednostkom mikro i małym (z wyłączeniem spółek kapitałowych, ska, spółek jawnych lub komandytowych, których wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, ska lub spółki z innych państw o podobnej do nich formie prawnej) oraz niektórym organizacjom pozarządowym (w tym fundacjom i stowarzyszeniom) umożliwiono:

 • rezygnację z zachowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów oraz odstąpienie od tworzenia rezerw na zobowiązania (znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń), a także dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów (art. 7 ust. 2b i 2c uor),
 • stosowanie dla celów rachunkowości podatkowej amortyzacji środków trwałych oraz wnip (art. 32 ust. 7 i 8 uor),
 • niedokonywanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 39 ust. 6 i 7 uor).

Uproszczenia te mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31.12.2018.

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....