Nowe uprawnienia i obowiązki związków zawodowych

Magdalena Januszewska radca prawny

Od 1.01.2019 do związków zawodowych będą mogli przystępować nie tylko pracownicy, ale też inne osoby wykonujące pracę zarobkową.

To jeden ze skutków wejścia w życie ustawy z 5.07.2018 o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1608), wykonującej wyrok TK z 2.06.2015 (K 1/13).

  • TK – Trybunał Konstytucyjny

Przez osobę wykonującą działalność zarobkową będzie się rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Te inne osoby niż pracownicy można będzie uwzględnić w liczbie osób warunkujących uzyskanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej (zoz), jeżeli świadczą pracę przez co najmniej 6 mies. na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

Jedna osoba może być członkiem kilku organizacji związkowych, ale u danego pracodawcy będzie można ją wliczać tylko do jednej, wskazanej przez nią.

Zoz będzie przedstawiać pracodawcy informację o liczbie członków raz na 6 mies., wg stanu na 30 czerwca i 31 grudnia, do 10. dnia miesiąca następnego po danym półroczu, czyli do 10 lipca i 10 stycznia (teraz taka informacja jest przedstawiana raz na kwartał).

Pracodawca będzie mógł zweryfikować liczebność zoz, czego obecnie nie może zrobić. Będzie mógł zgłosić pisemne zastrzeżenie co do liczebności danej zoz w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez nią informacji o liczbie członków. Wtedy organizacja wystąpi do sądu rejonowego z wnioskiem o ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza. Zoz będzie mogła również z własnej inicjatywy wystąpić z wnioskiem o ustalenie liczby członków. Sąd w ciągu 60 dni wyda orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym.

Co ważne, organizacji związkowej, która w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia nie wystąpi do sądu, nie będą przysługiwać uprawnienia zoz do czasu wykonania tego obowiązku.

Próg reprezentatywności dla zoz podniesiono z 7 do 8% dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji członkowskich oraz z 10 do 15% dla pozostałych organizacji. Dotychczasowe reprezentatywne organizacje związkowe utrzymają swoją reprezentatywność.

Reprezentujący związek (pracownicy i inne osoby wykonujące pracę zarobkową) będą mieć prawo do 6-miesięcznej rekompensaty za rozwiązanie lub wypowiedzenie przez pracodawcę umowy bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Organizacje będą musiały jednak wypowiedzieć się w dość krótkich terminach, czy wyrażają zgodę na rozwiązanie umowy z osobą reprezentującą związek. Terminy na wyrażenie zgody przez zarząd zoz lub odmowę wyniosą, licząc od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego zawiadomienia o zamiarze:

  • wypowiedzenia lub wypowiedzenia zmieniającego – 14 dni roboczych,
  • rozwiązania stosunku prawnego bez wypowiedzenia – 7 dni roboczych.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....