Nowe terminy i zasady przedawnienia roszczeń majątkowych

Krzysztof Hałub

Od 9.07.2018 podstawowy ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych został skrócony z 10 do 6 lat.

Chodzi o termin określony w art. 118 Kc. To samo dotyczy terminu przedawnienia roszczeń majątkowych stwierdzonych:

  • Kc – Kodeks cywilny
  • Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
  • prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  • orzeczeniem sądu polubownego,
  • ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym,
  • ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd,

także wynosi teraz 6 lat zamiast 10 (art. 125 § 1 Kc). Inny określony w art. 118 Kc termin przedawnienia roszczeń – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i o świadczenia okresowe – nadal wynosi 3 lata od daty ich wymagalności.

Nowy sposób liczenia terminu przedawnienia

Zmienił się natomiast sposób liczenia tego okresu (podobnie jak okresu przedawnienia wszystkich innych roszczeń majątkowych, z wyjątkiem tych, których termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata).

Koniec terminu przedawnienia przypada obecnie na ostatni dzień roku kalendarzowego. Dochodzenie roszczeń związanych np. z działalnością firmy będzie więc możliwe do końca trzeciego roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym wierzytelność stała się wymagalna.

Roszczenie związane z działalnością gospodarczą stało się wymagalne 15.07.2018. Wg nowych zasad 3-letni termin przedawnienia upłynie 31.12.2021, a wg dotychczasowych upłynąłby 15.07.2021.

Stare roszczenia na nowych zasadach

Nowe regulacje co do zasady mają zastosowanie także do roszczeń majątkowych przedsiębiorców powstałych przed 9.07.2018, a jeszcze nieprzedawnionych. Jeżeli nowy termin przedawnienia jest krótszy niż dotychczasowy, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem 9.07.2018. Gdyby jednak dotychczasowy termin przedawnienia upłynął wcześniej, to przedawnienie nastąpi z upływem tego wcześniejszego terminu. Roszczenia przysługujące konsumentom podlegają przedawnieniu na starych zasadach.

Dochodzenie roszczeń przeciw konsumentom

Zmieniły się też zasady dochodzenia roszczeń przeciwko konsumentom. Po upływie terminu przedawnienia takiego roszczenia nie będzie już można domagać się jego zaspokojenia – w tym zasądzenia przez sąd (art. 117 § 21 Kc).

Dotychczas takie przedawnione roszczenia mogły być dochodzone. Dopiero gdy dłużnik podniósł uzasadniony zarzut przedawnienia, sąd oddalał roszczenie o zapłatę.

Obecnie tylko w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności (art. 1171 Kc).

Roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentom, co do których do 9.07.2018 nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają skutkom przedawnienia określonym w nowych przepisach. A zatem sądy będą z urzędu badać, czy w tych sprawach doszło do przedawnienia.

Dodatkowy element pozwu

Uwaga: od 9.07.2018 obligatoryjnym elementem pozwu w sprawach o zasądzenie roszczenia jest oznaczenie daty jego wymagalności (art. 187 § 1 pkt 11 Kpc).

Nieoznaczenie tej daty skutkuje wezwaniem przez sąd do usunięcia braku w terminie 7 dni, a po bezskutecznym upływie terminu – zwrotem pozwu.

Opisane zmiany zostały wprowadzone ustawą z 13.04.2018 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1104).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....