Nowe prawo


W lipcu 2018 w DzU ukazały się

 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • RM – Rada Ministrów
 • ustawa z 15.06.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poz. 1291); poprawia błędy w przepisach wprowadzonych od 1.01.2018; obowiązuje od 19.07.2018, część regulacji ma moc wsteczną,
 • konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu 24.11.2016 (poz. 1369); tzw. konwencja MLI; obowiązuje od 1.01.2019,
 • rozporządzenia MF z:
  • 2.07.2018 w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1300); określa wzór CIT-TP; obowiązuje od 6.07.2018,
  • 2.07.2018 w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1301); określa wzór PIT-TP; obowiązuje od 6.07.2018,
  • 11.07.2018 w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (poz. 1346); dotyczy okresu od 13.07.2018 do 30.06.2019,
  • 20.07.2018 w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (poz. 1427); obwiązuje od 8.08.2018,
  • 30.07.2018 w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (poz. 1460); obowiązuje od 1.08.2018,
  • 27.06.2018 w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (poz. 1331); obowiązuje od 13.07.2018,
 • MRPiPS z 12.06.2018 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (poz. 1286); obowiązuje od 21.08.2018,
 • RM z 4.07.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (poz. 1388); obowiązuje od 21.07.2018,
 • teksty jednolite ustaw:
  • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (poz. 1316),
  • o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (poz. 1433),
  • o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (poz. 1376),
  • o podatkach i opłatach lokalnych (poz. 1445),
  • Kodeks postępowania cywilnego (poz. 1360),
  • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (poz. 1314),
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (poz. 1302),
  • Prawo spółdzielcze (poz. 1285),
  • o podatku od sprzedaży detalicznej (poz. 1325),
 • rozporządzeń:
  • MRPiPS w sprawie świadectwa pracy (poz. 1289),
  • MF w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (poz. 1350).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....