Nowe prawo


W sierpniu 2019 w DzU ukazały się

ustawy z:

 • MF – Minister Finansów
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • 4.07.2019:
  • o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 1520); przewiduje m.in. zastąpienie deklaracji VAT przekształconym plikiem JPK_VAT; w tym zakresie obowiązuje od 1.04.2020 i 1.07.2020; część zmian w VAT wchodzi w życie 1.09.2019,
  • o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (poz. 1553); wprowadza m.in. zmiany w opłatach egzekucyjnych; obowiązuje od 20.03.2021,
 • 19.07.2019:
  • o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (poz. 1649); wprowadza m.in. ulgę na złe długi w podatku dochodowym; w tym zakresie obowiązuje od 1.01.2020,
  • o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (poz. 1564); powoduje, że dodatek za staż pracy nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia; obowiązuje od 1.01.2020,
  • o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (poz. 1556); uszczelnia system podatkowy w zakresie obrotu ciekłymi paliwami opałowymi (w tym olejami opałowymi i napędowymi przeznaczonymi do celów opałowych); większość przepisów obowiązuje od 1.09.2019,
  • o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (poz. 1543); dopuszcza zdalny udział w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.; obowiązuje od 3.09.2019,
  • o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (poz. 1655); wprowadza nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną; obowiązuje od 1.03.2020,
  • o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (poz. 1579); wprowadza m.in. zmiany w poborze opłaty recyklingowej od toreb foliowych; w tym zakresie obowiązuje od 1.09.2019 i 1.01.2020,
 • 31.07.2019 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (poz. 1495); zmienia m.in. przepisy (w tym podatkowe) dotyczące sukcesji przedsiębiorstwa; większość zmian obowiązuje od 1.01.2020,

rozporządzenia

 • MF z:
  • 21.08.2019 w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (poz. 1578); określa wzory AKC-RU/AKC-ZU, AKC-RU/A, AKC-PR/U; obowiązuje od 22.08.2019,
  • 12.08.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (poz. 1616); obowiązuje od 10.09.2019,
  • 6.08.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (poz. 1585); obowiązuje od 1.12.2019,
  • 21.08.2019 w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (poz. 1656); obowiązuje od 1.09.2019,
  • 28.08.2019 w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (poz. 1658); obowiązuje od 1.09.2019,
 • Ministra Sprawiedliwości z 15.07.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (poz. 1496); obowiązuje od 17.08.2019,
 • Ministra Środowiska z 27.08.2019 w sprawie stawki opłaty recyklingowej (poz. 1639); obowiązuje od 1.09.2019,

teksty jednolite

 • ustaw o:
  • podatku od czynności cywilnoprawnych (poz. 1519),
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (poz. 1500),
  • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (poz. 1482),
  • zatrudnianiu pracowników tymczasowych (poz. 1563),
  • postępowaniu egzekucyjnym w administracji (poz. 1438),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (poz. 1483).
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....