Nowe prawo


W sierpniu 2019 w DzU ukazały się

ustawy z:

 • MF – Minister Finansów
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • 4.07.2019:
  • o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 1520); przewiduje m.in. zastąpienie deklaracji VAT przekształconym plikiem JPK_VAT; w tym zakresie obowiązuje od 1.04.2020 i 1.07.2020; część zmian w VAT wchodzi w życie 1.09.2019,
  • o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (poz. 1553); wprowadza m.in. zmiany w opłatach egzekucyjnych; obowiązuje od 20.03.2021,
 • 19.07.2019:
  • o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (poz. 1649); wprowadza m.in. ulgę na złe długi w podatku dochodowym; w tym zakresie obowiązuje od 1.01.2020,
  • o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (poz. 1564); powoduje, że dodatek za staż pracy nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia; obowiązuje od 1.01.2020,
  • o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (poz. 1556); uszczelnia system podatkowy w zakresie obrotu ciekłymi paliwami opałowymi (w tym olejami opałowymi i napędowymi przeznaczonymi do celów opałowych); większość przepisów obowiązuje od 1.09.2019,
  • o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (poz. 1543); dopuszcza zdalny udział w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.; obowiązuje od 3.09.2019,
  • o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (poz. 1655); wprowadza nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną; obowiązuje od 1.03.2020,
  • o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (poz. 1579); wprowadza m.in. zmiany w poborze opłaty recyklingowej od toreb foliowych; w tym zakresie obowiązuje od 1.09.2019 i 1.01.2020,
 • 31.07.2019 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (poz. 1495); zmienia m.in. przepisy (w tym podatkowe) dotyczące sukcesji przedsiębiorstwa; większość zmian obowiązuje od 1.01.2020,

rozporządzenia

 • MF z:
  • 21.08.2019 w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (poz. 1578); określa wzory AKC-RU/AKC-ZU, AKC-RU/A, AKC-PR/U; obowiązuje od 22.08.2019,
  • 12.08.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (poz. 1616); obowiązuje od 10.09.2019,
  • 6.08.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (poz. 1585); obowiązuje od 1.12.2019,
  • 21.08.2019 w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (poz. 1656); obowiązuje od 1.09.2019,
  • 28.08.2019 w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (poz. 1658); obowiązuje od 1.09.2019,
 • Ministra Sprawiedliwości z 15.07.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (poz. 1496); obowiązuje od 17.08.2019,
 • Ministra Środowiska z 27.08.2019 w sprawie stawki opłaty recyklingowej (poz. 1639); obowiązuje od 1.09.2019,

teksty jednolite

 • ustaw o:
  • podatku od czynności cywilnoprawnych (poz. 1519),
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (poz. 1500),
  • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (poz. 1482),
  • zatrudnianiu pracowników tymczasowych (poz. 1563),
  • postępowaniu egzekucyjnym w administracji (poz. 1438),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (poz. 1483).
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


Sprawozdanie finansowe

Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej

Artur Hołda Anna Staszel
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nt. zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor.

Do jednostek małych zalicza się – począwszy od 1.01.2019 r. – jednostki, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. I)

Waldemar Lachowski
W artykule przedstawiono przesłanki ustalania liczby i wyboru pozycji do badania jako źródła dowodów rewizyjnych (celowość, zakres, poziom pewności wyników, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością) ze szczególnym uwzględnieniem próbkowania.

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe (sf), może stosować różne techniki i narzędzia. Część z nich ma zastosowanie do badania całych zbiorów danych, a część – do wybranej ze zbioru, bardziej lub mniej reprezentatywnej, próbki jednostek (pozycji) wchodzących w jego skład.


Audytor

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Maciej Chorostkowski Adam Kęsik
Opracowanie przedstawia nową – zawartą w znowelizowanej uobr – koncepcję nadzoru publicznego nad usługami audytorskimi i jej wpływ na rolę nowego organu nadzoru (PANA), PIBR, biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Po ponad półrocznym procesie legislacyjnym 5.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wynikające z niej zmiany w zdecydowanej większości obowiązują jednak dopiero od 1.01.2020 r.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....