Nowe prawo – Rachunkowość i Podatki styczeń 2019


W grudniu 2018 w DzU ukazały się ustawy z:

 • IS – izba skarbowa
 • US – urząd skarbowy
 • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • RM – Rada Ministrów
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • 22.11.2018:
  • o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 2392); utrzymuje podwyższone stawki VAT, uzależniając okres ich stosowania od wskaźników finansów publicznych (spadek długu publicznego poniżej 43% PKB; spadek poziomu tzw. sumy kontrolnej poniżej 6%),
  • o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 2433); m.in. określa zasady opodatkowania VAT bonów (voucherów),
  • obie obowiązują od 1.01.2019,
  • zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (poz. 2404); przedłuża obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie do 30.06.2020; obowiązuje od 31.12.2018,
 • 14.12.2018 zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (poz. 2511); umożliwia stosowanie do końca 2019 papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, a także opodatkowanych zerową stawką ze względu na ich przeznaczenie; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 28.12.2018 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (poz. 2538); wprowadza rozwiązania nadzwyczajne w celu ochrony odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię w 2019; m.in. obniża stawkę akcyzy na energię elektryczną z 20 do 5 zł/MWh; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 22.11.2018 o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (poz. 2402); zawiesza stosowanie tego podatku na kolejny (2019) rok,
 • 9.11.2018 o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (poz. 2354); zmienia zakres zadań i procedury działania KAS; większość przepisów obowiązuje od 2.01.2019,
 • oświadczenia rządowe ws. mocy obowiązującej konwencji MLI w relacjach z: Litwą (poz. 2330), Szwecją (poz. 2329), Serbią (poz. 2328), Nową Zelandią (poz. 2327), Wielką Brytanią (poz. 2253),

rozporządzenia MF z:

 • 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (poz. 2519),
 • 31.12.2018 w sprawie:
  • wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (poz. 2545),
  • wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 2541),
 • 21.12.2018 w sprawie:
  • cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2491),
  • dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2479),
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2487),
  • sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2474),
  • cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2502),
  • dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2509),
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2515),
  • sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2499),

wszystkie obowiązują od 1.01.2019,

 • 21.12.2018 w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (poz. 2522); określa wzór PIT-16/PIT-16S,
 • 27.12.2018 w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (poz. 2535); określa wzór PIT-16Z/PIT-16ZS,
 • 11.12.2018 w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (poz. 2362),
 • wszystkie obowiązują od 1.01.2019,
 • 30.11.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (poz. 2283); przedłuża stosowanie tej ulgi podatkowej na kolejne 3 lata, do końca 2021,
 • 20.12.2018:
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (poz. 2394); obowiązuje od 21.12.2018,
  • w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (poz. 2442),
 • 14.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (poz. 2401),
 • 28.12.2018 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (poz. 2525),
 • 12.12.2018 w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (poz. 2379),
 • 9.11.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (poz. 2260),
 • 21.12.2018 w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (poz. 2543),
 • 31.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (poz. 2547),
 • 14.12.2018 w sprawie wyznaczenia organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu (poz. 2406); jest nim dyrektor IS w Łodzi,
 • 31.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (poz. 2546),
 • 8.12.2018 w sprawie sposobu przesyłania:
  • informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poz. 2534),
  • wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poz. 2516),
  • wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poz. 2504),
  • wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (poz. 2539),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 2544),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnych (poz. 2542),
 • 27.12.2018:
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (poz. 2501),
  • w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (poz. 2496),
 • 21.12.2018 w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (poz. 2520),

wszystkie obowiązują od 1.01.2019,

 • 27.12.2018 w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego do prowadzenia czynności audytowych w celu ustalenia wykonywania określonych obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych (poz. 2510); jest nim Naczelnik Opolskiego UCS w Opolu; obowiązuje od 2.01.2019,
 • 20.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (poz. 2480); obowiązuje od 3.12.2018,
 • 28.11.2018 w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (poz. 2292); jest to US w Nowym Targu; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 7.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (poz. 2325); obowiązuje od 28.12.2018,
 • 13.12.2018 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (poz. 2436); określa wzór DT-1; obowiązuje od 1.01.2019,

rozporządzenia MRPiPS z:

 • 20.12.2018 w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (poz. 2495); obowiązuje od 1.01.2019,
 • 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (poz. 2369); obowiązuje od 1.01.2019,
 • 12.12.2018 w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (poz. 2342); obowiązuje od 14.12.2019,

rozporządzenia RM z:

 • 20.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (poz. 2440); obowiązuje od 31.12.2018,
 • 27.11.2018 w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń (poz. 2323); obowiązuje od 1.01.2019,
 • 27.11.2018 w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 l oleju w 2019 (poz. 2313); wynosi ona 1 zł,

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z:

 • 15.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (poz. 245),
 • 18.12.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (poz. 2517),

oba obowiązują od 1.01.2019,

rozporządzenia Ministra Środowiska z:

 • 3.12.2018 w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018 (poz. 2326); obowiązuje od 28.12.2019,
 • 7.12.2018 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej (poz. 2331); obowiązuje od 1.01.2019,

teksty jednolite:

 • ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (poz. 2332),
 • rozporządzeń:
  • MPiPS w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 2273),
  • MF w sprawie zgłoszeń celnych (poz. 2262),
  • MF w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (poz. 2350).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....