Nowe prawo – Rachunkowość i Podatki styczeń 2019


W grudniu 2018 w DzU ukazały się ustawy z:

 • IS – izba skarbowa
 • US – urząd skarbowy
 • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • RM – Rada Ministrów
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • 22.11.2018:
  • o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 2392); utrzymuje podwyższone stawki VAT, uzależniając okres ich stosowania od wskaźników finansów publicznych (spadek długu publicznego poniżej 43% PKB; spadek poziomu tzw. sumy kontrolnej poniżej 6%),
  • o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 2433); m.in. określa zasady opodatkowania VAT bonów (voucherów),
  • obie obowiązują od 1.01.2019,
  • zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (poz. 2404); przedłuża obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie do 30.06.2020; obowiązuje od 31.12.2018,
 • 14.12.2018 zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (poz. 2511); umożliwia stosowanie do końca 2019 papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, a także opodatkowanych zerową stawką ze względu na ich przeznaczenie; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 28.12.2018 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (poz. 2538); wprowadza rozwiązania nadzwyczajne w celu ochrony odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię w 2019; m.in. obniża stawkę akcyzy na energię elektryczną z 20 do 5 zł/MWh; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 22.11.2018 o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (poz. 2402); zawiesza stosowanie tego podatku na kolejny (2019) rok,
 • 9.11.2018 o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (poz. 2354); zmienia zakres zadań i procedury działania KAS; większość przepisów obowiązuje od 2.01.2019,
 • oświadczenia rządowe ws. mocy obowiązującej konwencji MLI w relacjach z: Litwą (poz. 2330), Szwecją (poz. 2329), Serbią (poz. 2328), Nową Zelandią (poz. 2327), Wielką Brytanią (poz. 2253),

rozporządzenia MF z:

 • 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (poz. 2519),
 • 31.12.2018 w sprawie:
  • wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (poz. 2545),
  • wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 2541),
 • 21.12.2018 w sprawie:
  • cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2491),
  • dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2479),
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2487),
  • sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2474),
  • cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2502),
  • dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2509),
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2515),
  • sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2499),

wszystkie obowiązują od 1.01.2019,

 • 21.12.2018 w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (poz. 2522); określa wzór PIT-16/PIT-16S,
 • 27.12.2018 w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (poz. 2535); określa wzór PIT-16Z/PIT-16ZS,
 • 11.12.2018 w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (poz. 2362),
 • wszystkie obowiązują od 1.01.2019,
 • 30.11.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (poz. 2283); przedłuża stosowanie tej ulgi podatkowej na kolejne 3 lata, do końca 2021,
 • 20.12.2018:
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (poz. 2394); obowiązuje od 21.12.2018,
  • w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (poz. 2442),
 • 14.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (poz. 2401),
 • 28.12.2018 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (poz. 2525),
 • 12.12.2018 w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (poz. 2379),
 • 9.11.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (poz. 2260),
 • 21.12.2018 w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (poz. 2543),
 • 31.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (poz. 2547),
 • 14.12.2018 w sprawie wyznaczenia organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu (poz. 2406); jest nim dyrektor IS w Łodzi,
 • 31.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (poz. 2546),
 • 8.12.2018 w sprawie sposobu przesyłania:
  • informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poz. 2534),
  • wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poz. 2516),
  • wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poz. 2504),
  • wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (poz. 2539),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 2544),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnych (poz. 2542),
 • 27.12.2018:
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (poz. 2501),
  • w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (poz. 2496),
 • 21.12.2018 w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (poz. 2520),

wszystkie obowiązują od 1.01.2019,

 • 27.12.2018 w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego do prowadzenia czynności audytowych w celu ustalenia wykonywania określonych obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych (poz. 2510); jest nim Naczelnik Opolskiego UCS w Opolu; obowiązuje od 2.01.2019,
 • 20.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (poz. 2480); obowiązuje od 3.12.2018,
 • 28.11.2018 w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (poz. 2292); jest to US w Nowym Targu; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 7.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (poz. 2325); obowiązuje od 28.12.2018,
 • 13.12.2018 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (poz. 2436); określa wzór DT-1; obowiązuje od 1.01.2019,

rozporządzenia MRPiPS z:

 • 20.12.2018 w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (poz. 2495); obowiązuje od 1.01.2019,
 • 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (poz. 2369); obowiązuje od 1.01.2019,
 • 12.12.2018 w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (poz. 2342); obowiązuje od 14.12.2019,

rozporządzenia RM z:

 • 20.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (poz. 2440); obowiązuje od 31.12.2018,
 • 27.11.2018 w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń (poz. 2323); obowiązuje od 1.01.2019,
 • 27.11.2018 w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 l oleju w 2019 (poz. 2313); wynosi ona 1 zł,

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z:

 • 15.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (poz. 245),
 • 18.12.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (poz. 2517),

oba obowiązują od 1.01.2019,

rozporządzenia Ministra Środowiska z:

 • 3.12.2018 w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018 (poz. 2326); obowiązuje od 28.12.2019,
 • 7.12.2018 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej (poz. 2331); obowiązuje od 1.01.2019,

teksty jednolite:

 • ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (poz. 2332),
 • rozporządzeń:
  • MPiPS w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 2273),
  • MF w sprawie zgłoszeń celnych (poz. 2262),
  • MF w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (poz. 2350).
Nowe artykuły na naszych stronach:
Aktualności

O czym informuje data sporządzenia sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do ustrukturyzowanego e-sprawozdania finansowego pozycji „data sporządzenia sprawozdania finansowego” wzbudziło wątpliwości, czy jest ona (i do czego) potrzebna oraz jaką datę należy tam wpisać. Poniżej zamieszczamy wyrażający te wątpliwości list Czytelnika i odpowiedź Redakcji.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Podpis księgowej wyznacza datę sporządzenia sprawozdania finansowego

Datą sporządzenia e-sprawozdania finansowego jest data ujęcia zdarzeń mających wpływ na kształt sprawozdania – znanych jednostce w tej właśnie dacie – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Sprawozdanie finansowe osoby fizycznej – jak sporządzić i przekazać do Szefa KAS

Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe w terminie złożenia zeznania rocznego za 2018 (który upływa 30.04.2018) mają obowiązek przesłać Szefowi KAS sprawozdanie finansowe w elektronicznej ustrukturyzowanej formie.

e-sprawozdania

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe także dla przedsiębiorców wpisanych do KS

Nie tylko osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe, ale także przedsiębiorcy wpisani do KRS, w tym osoby prawne (działające poza sektorem finansowym), mogą sporządzić swoje e-Sprawozdanie Finansowe za pomocą bezpłatnej aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Podpis elektroniczny

Jak podpisać elektroniczne nieustrukturyzowane sprawozdanie finansowe za pomocą podpisu zaufanego ePUAP

Mariusz Sobkowiak
Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które od tego roku będzie składać do US sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
W jaki sposób podpisać sprawozdanie za pomocą bezpłatnego podpisu zaufanego zamiast płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Nasz zarząd liczy 5 osób i nie stać nas na wyrabianie kwalifikowanego podpisu każdemu członkowi zarządu. Na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie istnieje elektroniczna wersja sprawozdania, którą można by podpisać za pomocą podpisu zaufanego.
Czy do platformy ePUAP można wprowadzić własne zewnętrzne dokumenty i podpisać je podpisem zaufanym przez kilka osób (wiemy, że można dodawać załączniki, ale same załączniki nie zostają podpisane podpisem zaufanym, a jedynie wniosek, np. w przypadku pisma ogólnego)? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Wycena produktów

Wycena zapasu produktów
(cz. I)

Zdzisław Fedak
Artykuł wyjaśnia pojęcia „produkty” i „koszt wytworzenia” stosowane do wyceny ich zapasu na dzień bilansowy oraz wpływu wykorzystania zdolności produkcyjnych na wycenę produktów.
W drugiej części artykułu zostaną przedstawione różne metody ustalania kosztu wytworzenia, zależne od charakteru produkcji i sposobu prowadzenia ewidencji kosztów działalności operacyjnej[1].

W jednostkach zajmujących się produkcją, zwłaszcza przemysłową[2], ważnym zadaniem rachunkowości jest odzwierciedlenie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym (sf) skutków prowadzenia tej działalności. Następuje to drogą zgromadzenia kosztów działalności operacyjnej, wyodrębniania z nich kosztów sprzedaży, zarządu oraz wytworzenia, a także rozliczenia kosztów wytworzenia między produkty sprzedane oraz pozostające w zapasie.

Pozwala to ustalić wynik działalności ze sprzedaży oraz uzyskać dane do wyznaczenia cen produktów, a gdy nie jest to możliwe, gdyż ceny dyktuje rynek – dane do oceny opłacalności wytwarzania poszczególnych produktów lub ich grup.


e-sprawozdanie finansowe

e-sprawozdania – pierwsze doświadczenia

Marzena Błogosz Teresa Fołta Małgorzata Tadeusiak
1.10.2018 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o KRS[1], które przeniosły raportowanie finansowe i badanie sprawozdań finansowych z ery papierowej do cyfrowej. Przyjrzyjmy się praktycznym skutkom tej zmiany.

Nowelizacja wdrożyła do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132 z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek[2]. Dyrektywa ta wprowadziła m.in. obowiązek przechowywania w formie elektronicznej dokumentów wymagających ujawnienia w rejestrze spółek oraz umożliwiła ich składanie do rejestru spółek i udostępnianie także w postaci elektronicznej. Uściślając: dyrektywa mówi o składaniu (przekazywaniu), a nie o sporządzaniu dokumentów w formie elektronicznej.


e-sprawozdania

Sporządzanie e-sprawozdań finansowych oraz e-sprawozdań biegłego rewidenta z badania – wybrane zagadnienia

Andrzej Netter
W artykule omówiono niektóre wymogi i wątpliwości wynikające z obowiązku sporządzania i podpisywania w postaci elektronicznej sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania.

Od 1.10.2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdania finansowego (sf)[1] w postaci elektronicznej oraz jego składania drogą elektroniczną do KRS. Zmianie uległa także uobr, obligując firmy audytorskie do wydawania sprawozdania z badania (szb) w postaci elektronicznej. Są to zmiany idące z duchem czasu, mogące się przyczynić do bardziej efektywnego wykorzystania sf i szb przez ich użytkowników. Jednak wiążą się z nimi nowe, niewystępujące dotychczas ryzyka.

Odpowiedzią biegłego rewidenta na te ryzyka powinno być m.in. odpowiednie dostosowanie do nich procedur badania, a także przygotowanie narzędzi pomocnych w pracach rewizyjnych w nowych warunkach. Może to być trudne, gdyż stosowanie nowo wprowadzonych regulacji budzi wątpliwości, powodujące dodatkowe ryzyko po stronie biegłego rewidenta badającego sf.


Temat miesiąca

Jak zelektronizować dokumentację pracowniczą

Renata Majewska
Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują akta osobowe pracowników oraz dokumentację stosunku pracy w postaci papierowej albo w elektronicznej.
Obie postaci zostały zrównane pod względem prawnym.

Początkowo eksperci twierdzili, że oba człony dokumentacji pracowniczej (akta osobowe oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nazywana dokumentacją indywidualną) trzeba gromadzić w jednej postaci (tzn. całe akta osobowe elektroniczne i cała dokumentacja indywidualna elektroniczna, całe akta osobowe papierowe i cała dokumentacja indywidualna papierowa).

Jednak zdaniem resortu pracy pracodawcy mają więcej możliwości. Akta osobowe to integralny element dokumentacji pracowniczej i dlatego trzeba go sporządzać w pełni papierowo bądź w pełni elektronicznie. Jednak dla części zatrudnionych można je prowadzić w postaci papierowej, a dla pozostałych – zdigitalizować. Nie jest jednak dopuszczalne, by akta osobowe danego pracownika miały częściowo charakter papierowy i częściowo elektroniczny (stanowiska MRPiPS z 7.02.2019 i Głównego Inspektora Pracy z 17.01.2019, GIP-GPP.081.6.2019.2).


Badanie sprawozdania finansowego

Mechanizm podzielonej płatności a procedury badania sprawozdania finansowego

Agnieszka Baklarz
1.07.2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). Przyjrzyjmy się, jak wpłynęło to na procedury badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

O samym MPP napisano już wiele, więc dla porządku przypomnę tylko, że polega on na podziale płatności za dostawy i usługi na 2 części – kwotę netto przelewaną na bieżący rachunek bankowy oraz kwotę VAT przelewaną na rachunek bankowy VAT.

Dokładne wskazania zawiera art. 108a ustawy o VAT, który brzmi następująco:

1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować MPP.


Podatki 2019

Dokumentacja cen transferowych – zmiany od 1.01.2019 r.

Magdalena Moczarska
Przepisy regulujące problematykę cen transferowych uległy znaczącym modyfikacjom. Określono nowe progi, których przekroczenie skutkuje powstaniem u przedsiębiorcy obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, wydłużono terminy na jej przygotowanie, a także uporządkowano wiele pojęć i definicji.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw[1] (dalej nowelizacja).

Nowe regulacje weszły w życie 1.01.2019 r. i mają zastosowanie do transakcji wewnątrzgrupowych zawieranych po 31.12.2018 r.


Podatki 2019

Nowe zasady poboru podatku dochodowego u źródła

Łukasz Chłond
W 2019 r. zaszły spore zmiany w zakresie poboru CIT i PIT u źródła. Firmy wypłacające na rzecz zagranicznych kontrahentów (nierezydentów) dywidendy, należności odsetkowe oraz licencyjne, a także z tytułu nabycia określonych usług niematerialnych, mogą się posługiwać kopiami certyfikatów rezydencji, jednak tylko przy niewielkich wypłatach. Zmienił się również sposób poboru podatku w odniesieniu do krajowych i zagranicznych kontrahentów otrzymujących należności przekraczające rocznie próg 2 mln zł.

Zmiany zostały wprowadzone dwiema ustawami nowelizującymi z 23.10.2018 r.:

 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....