Nowe prawo – Rachunkowość i Podatki luty 2019


W styczniu 2019 w DzU ukazały się ustawy z:

 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • RM – Rada Ministrów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • MRiF – minister rozwoju i finansów
 • 6.12.2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (poz. 55); wprowadza m.in. zmiany w przepisach dotyczących zgłaszania sprawozdań finansowych do KRS; obowiązuje od 1.12.2020; część przepisów wchodzi w życie w styczniu, lutym i kwietniu 2019,
 • 14.12.2018 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (poz. 39); stanowi m.in., że doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym; w tym zakresie obowiązuje od 10.01.2019,

Oświadczenia rządowe z:

 • 29.11.2018 w sprawie mocy obowiązującej konwencji MLI w relacjach między Polską a Słowacją (poz. 40),
 • 11.12.2018 w sprawie mocy obowiązującej konwencji MLI w relacjach między Polską a Japonią (poz. 145),

Rozporządzenia MF z:

 • 21.01.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (poz. 193); określa nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K; obowiązuje od 1.02.2019,
 • 21.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (poz. 96); obowiązuje od 1.02.2019,
 • 31.01.2019 w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (poz. 197); obowiązuje od 1.02.2019,
 • 7.01.2019 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych (poz. 41); obowiązuje od 24.01.2019,
 • 7.01.2019 w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (poz. 70); obowiązuje od 15.01.2019,
 • 31.12.2018 w sprawie zamknięć urzędowych (poz. 1); obowiązuje od 2.01.2019,
 • 31.12.2018 w sprawie urzędowego sprawdzenia (poz. 2); obowiązuje od 2.01.2019,
 • 31.12.2018 w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami (poz. 3); obowiązuje od 2.01.2019,
 • 28.12.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (poz. 26); obowiązuje od 22.01.2019,
 • 2.01.2019 w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (poz. 20); obowiązuje od 5.01.2019,
 • 11.01.2019 w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (poz. 64), obowiązuje od 14.01.2019,

Teksty jednolite:

 • ustaw:
  • o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (poz. 63),
  • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poz. 43),
  • o podatku tonażowym (poz. 31),
  • Prawo dewizowe (poz. 160),
  • o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (poz. 118),
 • rozporządzeń:
  • MF w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (poz. 132),
  • MRiF w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (poz. 130),
  • MPiPS w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (poz. 154),
  • MRPiPS w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (poz. 172),
 • RM w sprawie:
  • udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (poz. 126),
  • pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (poz. 121).
Nowe artykuły na naszych stronach:
Rachunkowość

Archiwizacja e-sprawozdań finansowych

Jak archiwizować sprawozdanie finansowe (sf) oraz sprawozdanie z działalności sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone elektronicznymi podpisami? Jak długo je przechowywać?
Czy sf powinno być przechowywane również w formie papierowej? Czy do zbiorów, których zasady przechowywania reguluje uor, zalicza się także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf?

e-sprawozdawczość

Dalsze wyjaśnienia fiskusa ws. daty sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

Nie tylko osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (sf), ale też kierownik jednostki powinien je podpisać do końca marca. Gdy ostatni dzień marca przypada w niedzielę (jak w 2019) albo inny dzień wolny od pracy, termin na sporządzenie i podpisanie sf nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

e-sprawozdawczość

Korekta sprawozdania finansowego po badaniu biegłego rewidenta

Jeśli biegły rewident w trakcie badania zaleci korekty sprawozdania finansowego (sf), to konieczne będzie sporządzenie (i podpisanie) jego kolejnej wersji.

Temat miesiąca

Jak rozliczyć VAT, gdy dochodzi do cesji umowy deweloperskiej

Konrad Piłat
Przeniesienie praw do nabycia lokalu mieszkalnego powoduje wiele pytań dotyczących zasad opodatkowania takiej transakcji podatkiem od towarów i usług. Część z nich w ostatnim czasie doczekała się rozstrzygnięcia przez orzecznictwo. Niestety, nie wszystkie.

Środki trwałe

„Niskocenność” w rachunkowości – praktyczne dylematy

Józef Dudek
Na skutek podniesienia z 3,5 do 10 tys. zł dolnej granicy wartości początkowej składników majątku kwalifikowanych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (wnip), podlegających amortyzacji dla celów CIT i PIT, pojawiło się pytanie, czy ten sam limit może być przyjęty także w rachunkowości. Publikujemy kolejny głos w dyskusji na ten temat.

W artykule pt. „Niskocenność” w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych Artur Hołda i Anna Staszel rozpatrzyli różne aspekty podatkowej zmiany dolnej granicy środków trwałych oraz wnip z punktu widzenia rachunkowości. Sprawa nie jest błaha wobec prawie 3-krotnego podniesienia wartości dolnej granicy aktywów trwałych. Autorzy odnieśli „wielkość istotną dla jednostki” do wartości aktywów oraz poziomu kosztów. Wszystko to na tle wymogu uor – rzetelnego i jasnego przedstawienia przez rachunkowość sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Ze względu na wagę i skutki zajmijmy się raz jeszcze problemem dolnej granicy aktywów, zarówno w celu możliwej gramatycznej i logicznej wykładni zmian przepisów ustaw o podatku dochodowym, jak i wyboru poprawnego, a zarazem praktycznego księgowego rozwiązania problemu.


Wycena produktów

Wycena zapasu produktów (cz. II) – koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

Zdzisław Fedak
Artykuł – w uzupełnieniu części I[1] – przedstawia problematykę wpływu wykorzystania zdolności produkcyjnych na koszt wytworzenia[2].

Przemysł charakteryzuje się obecnie ciągłym wzrostem kapitałochłonności produkcji, wobec jej automatyzacji, robotyzacji, stosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń, co pozwala zwiększać rozmiary produkcji, poprawiać jakość produktów, a zarazem obniżać koszty ich wytworzenia. Jednocześnie jednak rośnie bezwzględna suma i udział w kosztach wytworzenia kosztów amortyzacji oraz utrzymania maszyn i urządzeń w gotowości produkcyjnej (a zatem łącznie z obsługą).


Restrukturyzacja

Fuzja spółek osobowych i spółki osobowej z kapitałową – skutki w podatku dochodowym

Jarosław Sekita
Celem artykułu jest wskazanie zasad opodatkowania dochodów powstałych na skutek połączenia z udziałem spółek osobowych.

Połączenie spółek osobowych jest rzadko wykorzystywaną formą reorganizacji przedsiębiorców. Oznacza bowiem powstanie – w miejsce łączonych podmiotów – spółki kapitałowej, co zmienia m.in. sposób opodatkowania dochodów wspólników.


Rachunkowość

Archiwizacja e-sprawozdań finansowych

Jak archiwizować sprawozdanie finansowe (sf) oraz sprawozdanie z działalności sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone elektronicznymi podpisami? Jak długo je przechowywać?
Czy sf powinno być przechowywane również w formie papierowej? Czy do zbiorów, których zasady przechowywania reguluje uor, zalicza się także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf?

Rachunkowość

Amortyzacja bilansowa i podatkowa – różnice

Od 1.01.2019 r. jest możliwe stosowanie podatkowych – zamiast bilansowych – zasad amortyzacji środków trwałych.
Kogo to uprawnienie dotyczy i na czym, tak naprawdę, polegają różnice w zasadach amortyzacji?

Podatki i prawo gospodarcze

Wymogi dotyczące certyfikatu rezydencji

Piotr Kaim
Spółka otrzymała pożyczkę od niepowiązanej, zagranicznej osoby prawnej.
Jakie warunki powinien spełniać certyfikat rezydencji pożyczkodawcy, by spółka mogła pobrać podatek u źródła wg obniżonej stawki, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Czy okres ważności certyfikatu powinien obejmować datę zaciągnięcia pożyczki?
Kiedy należy taki certyfikat uzyskać?
Czy spółka może się posługiwać certyfikatem w formacie PDF, pobranym ze strony internetowej pożyczkodawcy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na artykuły spożywcze eksponowane podczas targów – czy są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest producentem przemysłowych urządzeń chłodniczych (regały i szafy chłodnicze, wyspy mroźnicze, witryny do przechowywania ciast itp.). Prezentując swoje urządzenia podczas targów, dla uzyskania lepszego efektu wypełnia je produktami spożywczymi.
Czy wydatki na ich zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż towarów zagranicznego koncernu na polskim rynku (bezpośrednio, przez przedstawicielstwo, agenta lub spółkę córkę) – kwestie prawno-podatkowe

Mateusz Kaczmarek
Nasza firma od lat współpracuje z dalekowschodnim koncernem produkującym nieakcyzowe towary, podlegające w UE kilkuprocentowemu cłu, sprzedawane w hurtowych ilościach m.in. na rynek polski. Koncern jest bezpośrednim sprzedawcą towaru, wystawia nabywcy fakturę, którą ten reguluje na konto koncernu, prowadzone w kraju jego siedziby. Odprawy celnej importowej dokonuje nabywca.
Z uwagi na realia rynkowe i plany rozwojowe koncernu (klienci uważają handel z kontrahentem unijnym za mniej ryzykowny niż z podmiotem z siedzibą w Azji, poza tym koncern rozważa lokalizację w Polsce centrum logistycznego, z którego będzie sprzedawał towary w całej UE) nastąpi zmiana warunków dostawy z obecnie stosowanego Incoterm CIF na Incoterm DDP. W związku z tym wraz z przedstawicielami koncernu rozważamy:
• kontynuację sprzedaży towarów bezpośrednio przez koncern z kraju jego siedziby,
• założenie w Polsce przedstawicielstwa koncernu,
• podpisanie przez naszą firmę umowy agencyjnej z koncernem,
• założenie w Polsce spółki córki koncernu (spółki z o.o.).
Które z tych rozwiązań będzie optymalne z uwagi na minimalizację ryzyka prawno-podatkowego oraz możliwość swobodnego transferowania zysków do kraju siedziby koncernu?

Incoterm CIF (cost, insurance, freight) nakłada na sprzedawcę obowiązek opłacenia kosztów transportu wodnego oraz ubezpieczenia towaru, a dostawa następuje w momencie jego załadunku na statek. Od tego momentu władztwo nad towarem oraz związane z nim ryzyko przechodzi na kupującego. Natomiast Incoterm DDP (delivered duty paid) wymaga od dostawcy dostarczenia oclonego już towaru we wskazane miejsce przeznaczenia, w którym nabywca przejmuje nad nim władztwo oraz związane z nim ryzyka.

Łatwo więc zauważyć, że zmiana Incoterm CIF na Incoterm DDP zmienia miejsce, w którym towar znajduje się w momencie przekazania przez sprzedającego kupującemu prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel, co z pewnością wymaga dokładnego przyjrzenia się skutkom, jakie wywiera to na gruncie przepisów regulujących cło i VAT.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....