Nowe prawo


W październiku 2019 w DzU ukazały się

ustawy z:

 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • MF – Minister Finansów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • 11.09.2019 o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (poz. 1978); likwiduje podatek węglowodorowy, wprowadza zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przywraca możliwość składania CIT-8 w formie papierowej przez niektórych podatników; obowiązuje od 25.10.2019, 1.11.2019 i 1.01.2020,
 • 11.09.2019 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (poz. 1907); „odmroziła” z mocą od 1.08.2019 podstawę naliczania odpisów na zfśs; obowiązuje od 1.11.2019,
 • 11.09.2019 o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (poz. 2070); upraszcza i usprawnia procedury obowiązujące w egzekucji administracyjnej; zmiany dotyczą m.in. egzekucji z majątku wspólnego małżonków; większość przepisów obowiązuje od 30.07.2020,
 • 16.10.2019 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (poz. 2088); zwalnia podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom; obowiązuje od 30.11.2019,

rozporządzenia:

 • Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z:
  • 24.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2059); obowiązuje od 29.10.2019,
  • 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (poz. 1988); obowiązuje od 1.04.2020,
  • 25.10.2019 w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (poz. 2104); nowe wzory VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M obowiązują od rozliczenia za listopad/III kwartał 2019,
  • 25.10.2019 w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 2105); określa nowy wzór VAT-14; obowiązuje od 1.11.2019,
  • 29.10.2019 w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (poz. 2109); określa wzór WIS-W; obowiązuje od 1.11.2019,
  • 3.10.2019 w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej (poz. 1945); obowiązuje od 1.11.2019,
  • 25.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (poz. 2101); obowiązuje od 1.11.2019,
  • 25.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (poz. 2093); określa nowe wzory AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/E i AKC-4/K, mające zastosowanie od rozliczenia za listopad 2019, obowiązuje od 1.11.2019,
  • 18.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (poz. 2002); obowiązuje od 23.10.2019,
  • 25.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (poz. 2100); obowiązuje od 1.11.2019,
  • 3.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (poz. 1954); obowiązuje od 1.01.2020,
  • 28.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (poz. 2099); obowiązuje od 3.11.2020,
  • 3.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (poz. 1944); obowiązuje od 29.10.2019,
  • 29.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (poz. 2114); obowiązuje od 1.11.2019,
 • MF z 17.09.2019:
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (poz. 1892); zmienia wzór AKC-R; obowiązuje od 1.11.2019,
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (poz. 1873); obowiązuje od 1.02.2020,
 • Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 8.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (poz. 1948); obowiązuje od 15.10.2019,
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9.10.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (poz. 1972); obowiązuje od 17.10.2019,

teksty jednolite rozporządzeń MF:

 • w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (poz. 1891),
 • w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (poz. 2055).
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....