Nowe odliczenia od dochodu do opodatkowania

Aleksander Woźniak

W podatkach dochodowych pojawiły się nowe możliwości odliczeń od podstawy opodatkowania. Jedna z nich dotyczy darowizn rzeczowych na szkoły zawodowe, druga – kosztów przyłączenia aptek i punktów aptecznych do e-systemu.

Z drugiej ulgi można korzystać tylko w rozliczeniu za 2018, z pierwszej – począwszy od rozliczenia za 2019. Obie preferencje przewidziano zarówno dla podatników PIT, jak i CIT.

 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Darowizny dla publicznych placówek kształcenia zawodowego

Prawo do odliczania darowizn dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe wprowadziła ustawa z 22.11.2018 o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2245).

Nowa preferencja wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d updof oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 updop. Mogą z niej korzystać także podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, ze stawką 19%, i jest to jedyna darowizna, którą mogą odejmować od podstawy opodatkowania (zmiana w art. 30c ust. 2).

Odliczać od dochodu można darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego:

 • publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe (o których mowa w art. 4 pkt 28a Prawa oświatowego),
 • publicznym placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrom kształcenia zawodowego (o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy).

Warunkiem jest, aby przedmiotem darowizny były materiały dydaktyczne lub środki trwałe. Muszą być one kompletne, zdatne do użytku i nie mogą mieć więcej niż 12 lat.

Za kwotę darowizny uważa się wartość przedmiotu darowizny wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć.

Nie zmieniła się łączna kwota odliczeń z tytułu wszystkich darowizn możliwych do odliczenia od dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 updof i art. 18 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 updop). Nadal nie może ona przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu u osób fizycznych oraz 10% dochodu u podatników CIT.

Z nowej ulgi będzie można skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu podatkowym za 2019. Podatnicy muszą wykazać w zeznaniu rocznym: kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (art. 18 ust. 1g updop doprecyzowuje, że chodzi w szczególności o: nazwę, adres i NIP).

Darowizna musi być udokumentowana (art. 26 ust. 7 updof i art. 18 ust. 1c updop):

 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę i wartość przekazanej darowizny,
 • oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Co do zasady darowizny nie są kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 11 updof i art. 16 ust. 1 pkt 14 updop). Wyjątek dotyczy tylko darowizn produktów spożywczych przekazanych organizacjom pożytku publicznego na cele działalności charytatywnej (zaliczenie tych darowizn do kosztów podatkowych wyklucza możliwość odliczenia ich od dochodu).

Oprócz tego w updof (art. 26 ust. 13a) przewidziano inne wyjątki niepozwalające na odliczanie darowizn (wszelkich, nie tylko na publiczne placówki prowadzące kształcenie zawodowe). Nie można odjąć darowizny od dochodu, jeżeli została ona:

 • odliczona od dochodów opodatkowanych na innych zasadach, określonych w art. 30c (czyli od dochodu opodatkowanego wg liniowej stawki 19%) lub art. 27 updof (czyli od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych),
 • odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dla właścicieli aptek

W zeznaniu rocznym za 2018 (tylko i wyłącznie) właściciele aptek i punktów aptecznych mogą odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej wydatki poniesione w 2018 na nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wnip, umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Możliwość tę wprowadziła ustawa z 6.12.2018 o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (DzU poz. 2429).

Nowa preferencja wynika z art. 52j updof oraz art. 38e updop. Jest przewidziana dla podatników prowadzących aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny (w rozumieniu Prawa farmaceutycznego) oraz wspólników spółki niebędącej osobą prawną prowadzącej aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny.

Podatnicy PIT mogą z niej korzystać niezależnie od tego, czy płacą podatek dochodowy z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, czy wg stawki liniowej 19%.

Wydatki są odliczane w kwotach netto (pomniejszone o VAT).

Maksymalnie można odjąć kwotę stanowiącą iloczyn 3,5 tys. zł oraz liczby stanowisk (w domyśle – obsługi klienta) w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym. Liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż 4. W sumie daje to możliwość odliczenia 14 tys. zł w jednej aptece albo punkcie aptecznym.

Podatnik prowadzi ogólnodostępną aptekę, w której znajduje się 5 stanowisk. W 2018 poniósł na jej dostosowanie do e-systemu wydatki w kwocie 10 tys. zł netto. W zeznaniu za 2018 może odliczyć całą tę kwotę, która mieści się w maksymalnym limicie 14 000 zł (3500 zł × 4).

Jeżeli podatnik poniósł w 2018 wydatki dotyczące więcej niż jednej apteki ogólnodostępnej lub jednego punktu aptecznego, to może odliczyć sumę wydatków obliczonych osobno dla każdej z tych aptek lub każdego z tych punktów aptecznych. Liczba uwzględnionych aptek i punktów aptecznych nie może być większa niż 4.

Podatnik jest właścicielem 5 aptek. W każdej z nich jest po 4 stanowiska. Na dostosowanie ich do e-systemu poniósł w 2018 wydatki w łącznej kwocie 60 tys. zł netto. W zeznaniu za 2018 mógłby odliczyć z tego tytułu maksymalnie 56 000 zł

(14 000 zł × 4).

Ponieważ jednak wydatki poniesione w dwóch aptekach (z czterech możliwych do uwzględnienia) były niższe od limitu 14 tys. zł (patrz tabela), spółka odliczy 50 tys. zł.

Wysokość wydatków netto poniesiona w danej aptece (w zł) Kwota podlegająca odliczeniu od dochodu (w zł)
16 000 14 000
15 000 14 000
12 000 12 000
10 000 10 000
7000 0
Razem 60 000 Razem 50 000
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

 • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
 • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Rachunkowość

Rozliczenie przez jednostki małe różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Jesteśmy spółką z o.o. zaliczoną do małych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sporządzamy sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor. Wykaz dodatkowych informacji i objaśnień zawartych w tym załączniku nie zobowiązuje nas do rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Natomiast dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów struktura logiczna sf, a ściślej dodatkowych informacji i objaśnień, przewiduje w odniesieniu do jednostek małych przedstawianie w ustrukturyzowanej formie rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.
Czy mamy zatem obowiązek przedstawiania tej informacji, a jeżeli tak – jaka jest tego podstawa prawna?

Istotnie, struktura logiczna sf sporządzanego zgodnie z zał. nr 5 do uor, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przewiduje możliwość przedstawienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Obowiązek taki dotyczy jednak tylko jednostek sporządzających sf zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w zał. nr 1 do uor (poz. 2.6).


Zwolnienia

Odszkodowania za zniszczenie składnika majątku firmy bez PIT i CIT

Anna Koleśnik
Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody w niebędącym samochodem osobowym środku trwałym od 1.01.2019 są przychodem wolnym od podatku, o ile zostaną przeznaczone na remont lub zastąpienie utraconego składnika nowym.

Zmianę taką wprowadziła nowelizacja updof i updop z 9.11.2018 (DzU poz. 2244).

Zwolnienie ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po 31.12.2018, również w odniesieniu do podatników CIT, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (art. 39 ustawy nowelizującej). A zatem odszkodowania wypłacone w 2019 za szkody powstałe w 2018 nie są nim objęte.


PKWiU 2008 wciąż obowiązuje w podatkach

Do końca 2019 wydłużono stosowanie „starej” PKWiU 2008 do celów opodatkowania: VAT, PIT, CIT, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.


Exit tax

Więcej czasu na zapłatę podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków

Termin złożenia deklaracji na tzw. exit tax należny za miesiące od stycznia do maja 2019 został przedłużony do 7.07.2019. Najpóźniej tego dnia trzeba też będzie zapłacić podatek (PIT lub CIT) za te okresy.

Tak wynika z rozporządzenia MF z 31.01.2019 w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (DzU poz. 197).


CIT i PIT

Użyczenie nieruchomości spółce jawnej przez wspólnika – czy powstaje przychód

Anna Koleśnik
Wspólnikami spółki jawnej są dwie spokrewnione ze sobą osoby (ojciec i syn).
Jakie skutki w PIT będzie miało użyczenie spółce nieruchomości (lokal użytkowy) stanowiącej prywatną własność ojca?
Czy po stronie wspólników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń do opodatkowania?

Do przychodów podatkowych zalicza się – na mocy art. 14 ust. 2 pkt 8 updof – wartość otrzymanych przez podatników PIT rzeczy lub praw, a także innych świadczeń:

 • w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie,
 • nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych.

Wycenia się je zgodnie z art. 11 ust. 2 i 2a updof.


PIT

Wynagrodzenie byłego wspólnika z tytułu zakazu konkurencji jako koszt podatkowy

Marcin Sądej
Wypłaty dla byłej wspólniczki na podstawie umowy o zakazie konkurencji to koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów.

Taki wniosek wynika z interpretacji KIS z 8.05.2018 (0114-KDIP3-1.4011.71.2018.1.KS1).

Podatnik podpisał umowę o zakazie konkurencji z byłą wspólniczką, w której zobowiązała się ona – przez 11 lat – nie prowadzić na terenie powiatu działalności konkurencyjnej, w tym nie świadczyć żadnych usług konkurencyjnych, oraz nie pełnić żadnych funkcji w konkurencyjnych przedsiębiorstwach. Nabrał wątpliwości, czy wynagrodzenie wypłacane byłej wspólniczce w ramach tej umowy może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


CIT i PIT

Niezapłacone zobowiązania likwidowanej spółki nie są przychodem podatkowym

Anna Koleśnik
W spółce z o.o. trwa postępowanie likwidacyjne. Jest prawdopodobne, że środki zgromadzone przez likwidatorów w ramach tego postępowania nie wystarczą na pokrycie jej wszystkich zobowiązań pieniężnych wobec kontrahentów. Na dzień zakończenia likwidacji w spółce mogą więc pozostać niespłacone nieprzedawnione zobowiązania.
Czy stanowią one przychód do opodatkowania CIT?

Nie, co potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych.

Umorzone zobowiązania, w tym także z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z FP, stanowią przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 updop i art. 14 ust. 2 pkt 6 updof. Przychód ten powstaje w dacie umorzenia. W przypadku zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (zawierających VAT) przychodem podatkowym jest pełna kwota zobowiązania, zawierająca również VAT (kwota brutto umorzonej wierzytelności). Nie ma znaczenia, czy dłużnik zaliczył to zobowiązanie do swoich kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto, czy brutto (wyrok WSA z 10.05.2017, I SA/Gd 345/17, interpretacja KIS z 31.05.2017, 0111-KDIB1-2.4010.99.2017.1.BG).


PIT

Przerwa w wynajmie a prawo do amortyzacji całej powierzchni nieruchomości

Aleksander Woźniak
Podatnik PIT jest właścicielem budynku z lokalami przeznaczonymi wyłącznie na wynajem. Stara się znaleźć najemców na wszystkie lokale (poprzez banery, oferty w internecie, współpracę z biurami pośrednictwa nieruchomości), jednak część powierzchni ciągle pozostaje niewynajęta.
Czy mimo braku najemców na niektóre lokale może amortyzować dla celów podatkowych całość powierzchni przeznaczonej na wynajem, czy tylko tę część, która jest aktualnie wynajęta?

Podatnik może amortyzować całość powierzchni przeznaczonej docelowo na wynajem. Mogłoby się wydawać, że przeszkodą jest tu art. 22f ust. 4 updof, jednak może być on interpretowany na 2 sposoby.

Wspomniany artykuł mówi, że jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowana lub wydzierżawiana, to odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości (budynku) odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawianej, do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości, budynku lub lokalu.


Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – obowiązki księgowe i skutki podatkowe

Ewa Hrebin
Od 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uleg- ło z mocy prawa przekształceniu w prawo własności. Wiąże się to zarówno z obowiązkami w zakresie rachunkowości – o ile podmiot, który w ten sposób nabędzie własność gruntu, prowadzi księgi rachunkowe – jak i z obowiązkami podatkowymi – w zakresie VAT, CIT bądź PIT.

Przekształcenie z mocy prawa – następujące na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (znowelizowanej ustawą z 6.12.2018 r.) dotyczy jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, do których ustanowiono prawo wieczystego użytkowania, niezależnie od tego, kto to prawo posiadał.

Grunty, do których prawo podlega przekształceniu, definiuje art. 1 ust. 2 ustawy z 20.07.2018 r. Są to nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....