Nowe odliczenia od dochodu do opodatkowania

Aleksander Woźniak

W podatkach dochodowych pojawiły się nowe możliwości odliczeń od podstawy opodatkowania. Jedna z nich dotyczy darowizn rzeczowych na szkoły zawodowe, druga – kosztów przyłączenia aptek i punktów aptecznych do e-systemu.

Z drugiej ulgi można korzystać tylko w rozliczeniu za 2018, z pierwszej – począwszy od rozliczenia za 2019. Obie preferencje przewidziano zarówno dla podatników PIT, jak i CIT.

 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Darowizny dla publicznych placówek kształcenia zawodowego

Prawo do odliczania darowizn dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe wprowadziła ustawa z 22.11.2018 o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2245).

Nowa preferencja wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d updof oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 updop. Mogą z niej korzystać także podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, ze stawką 19%, i jest to jedyna darowizna, którą mogą odejmować od podstawy opodatkowania (zmiana w art. 30c ust. 2).

Odliczać od dochodu można darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego:

 • publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe (o których mowa w art. 4 pkt 28a Prawa oświatowego),
 • publicznym placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrom kształcenia zawodowego (o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy).

Warunkiem jest, aby przedmiotem darowizny były materiały dydaktyczne lub środki trwałe. Muszą być one kompletne, zdatne do użytku i nie mogą mieć więcej niż 12 lat.

Za kwotę darowizny uważa się wartość przedmiotu darowizny wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć.

Nie zmieniła się łączna kwota odliczeń z tytułu wszystkich darowizn możliwych do odliczenia od dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 updof i art. 18 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 updop). Nadal nie może ona przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu u osób fizycznych oraz 10% dochodu u podatników CIT.

Z nowej ulgi będzie można skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu podatkowym za 2019. Podatnicy muszą wykazać w zeznaniu rocznym: kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (art. 18 ust. 1g updop doprecyzowuje, że chodzi w szczególności o: nazwę, adres i NIP).

Darowizna musi być udokumentowana (art. 26 ust. 7 updof i art. 18 ust. 1c updop):

 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę i wartość przekazanej darowizny,
 • oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Co do zasady darowizny nie są kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 11 updof i art. 16 ust. 1 pkt 14 updop). Wyjątek dotyczy tylko darowizn produktów spożywczych przekazanych organizacjom pożytku publicznego na cele działalności charytatywnej (zaliczenie tych darowizn do kosztów podatkowych wyklucza możliwość odliczenia ich od dochodu).

Oprócz tego w updof (art. 26 ust. 13a) przewidziano inne wyjątki niepozwalające na odliczanie darowizn (wszelkich, nie tylko na publiczne placówki prowadzące kształcenie zawodowe). Nie można odjąć darowizny od dochodu, jeżeli została ona:

 • odliczona od dochodów opodatkowanych na innych zasadach, określonych w art. 30c (czyli od dochodu opodatkowanego wg liniowej stawki 19%) lub art. 27 updof (czyli od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych),
 • odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dla właścicieli aptek

W zeznaniu rocznym za 2018 (tylko i wyłącznie) właściciele aptek i punktów aptecznych mogą odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej wydatki poniesione w 2018 na nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wnip, umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Możliwość tę wprowadziła ustawa z 6.12.2018 o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (DzU poz. 2429).

Nowa preferencja wynika z art. 52j updof oraz art. 38e updop. Jest przewidziana dla podatników prowadzących aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny (w rozumieniu Prawa farmaceutycznego) oraz wspólników spółki niebędącej osobą prawną prowadzącej aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny.

Podatnicy PIT mogą z niej korzystać niezależnie od tego, czy płacą podatek dochodowy z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, czy wg stawki liniowej 19%.

Wydatki są odliczane w kwotach netto (pomniejszone o VAT).

Maksymalnie można odjąć kwotę stanowiącą iloczyn 3,5 tys. zł oraz liczby stanowisk (w domyśle – obsługi klienta) w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym. Liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż 4. W sumie daje to możliwość odliczenia 14 tys. zł w jednej aptece albo punkcie aptecznym.

Podatnik prowadzi ogólnodostępną aptekę, w której znajduje się 5 stanowisk. W 2018 poniósł na jej dostosowanie do e-systemu wydatki w kwocie 10 tys. zł netto. W zeznaniu za 2018 może odliczyć całą tę kwotę, która mieści się w maksymalnym limicie 14 000 zł (3500 zł × 4).

Jeżeli podatnik poniósł w 2018 wydatki dotyczące więcej niż jednej apteki ogólnodostępnej lub jednego punktu aptecznego, to może odliczyć sumę wydatków obliczonych osobno dla każdej z tych aptek lub każdego z tych punktów aptecznych. Liczba uwzględnionych aptek i punktów aptecznych nie może być większa niż 4.

Podatnik jest właścicielem 5 aptek. W każdej z nich jest po 4 stanowiska. Na dostosowanie ich do e-systemu poniósł w 2018 wydatki w łącznej kwocie 60 tys. zł netto. W zeznaniu za 2018 mógłby odliczyć z tego tytułu maksymalnie 56 000 zł

(14 000 zł × 4).

Ponieważ jednak wydatki poniesione w dwóch aptekach (z czterech możliwych do uwzględnienia) były niższe od limitu 14 tys. zł (patrz tabela), spółka odliczy 50 tys. zł.

Wysokość wydatków netto poniesiona w danej aptece (w zł) Kwota podlegająca odliczeniu od dochodu (w zł)
16 000 14 000
15 000 14 000
12 000 12 000
10 000 10 000
7000 0
Razem 60 000 Razem 50 000
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?

PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?

CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.

CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Podatki i prawo gospodarcze

Likwidacja nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych

Piotr Kaim
Pod koniec 2018 r. spółka z o.o. zakończyła prace rozwojowe, mające na celu produkcję i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju zabawek dla dzieci. Uznała, że prace zakończyły się sukcesem, więc wydatki na ten cel zaliczono do wartości niematerialnych i prawnych (wnip). Już po uruchomieniu produkcji nowych zabawek spółka uznała, że ten projekt nie przyniesie spodziewanych korzyści, i postanowiła go zamknąć. W konsekwencji wykreśliła koszty prac rozwojowych z ewidencji środków trwałych i wnip.
Czy dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych?

Tak. Przypomnijmy, że koszty prac rozwojowych to koszty działań zmierzających do stworzenia nowych produktów lub technologii. Tego typu koszty są zaliczane do wnip, o ile odnoszą się do prac zakończonych pozytywnym wynikiem. Szczegółowe warunki uznania ich za składniki wnip wskazano w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop. Przyjmujemy, że spółka je spełniła.


Podatki i prawo gospodarcze

Sprzęt komputerowy wynajmowany od niemieckiej spółki – czy jest urządzeniem przemysłowym

Iwona Czauderna
Polska spółka wynajmuje od spółki niemieckiej sprzęt komputerowy, który służy do pracy biurowej.
Czy mamy tu do czynienia z urządzeniem przemysłowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop w zw. z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), a w konsekwencji czy polska spółka powinna pobrać od wynagrodzenia za najem podatek u źródła?

CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

 • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
 • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....