Nowe odliczenia od dochodu do opodatkowania

Aleksander Woźniak

W podatkach dochodowych pojawiły się nowe możliwości odliczeń od podstawy opodatkowania. Jedna z nich dotyczy darowizn rzeczowych na szkoły zawodowe, druga – kosztów przyłączenia aptek i punktów aptecznych do e-systemu.

Z drugiej ulgi można korzystać tylko w rozliczeniu za 2018, z pierwszej – począwszy od rozliczenia za 2019. Obie preferencje przewidziano zarówno dla podatników PIT, jak i CIT.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Darowizny dla publicznych placówek kształcenia zawodowego

Prawo do odliczania darowizn dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe wprowadziła ustawa z 22.11.2018 o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2245).

Nowa preferencja wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d updof oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 updop. Mogą z niej korzystać także podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, ze stawką 19%, i jest to jedyna darowizna, którą mogą odejmować od podstawy opodatkowania (zmiana w art. 30c ust. 2).

Odliczać od dochodu można darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego:

  • publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe (o których mowa w art. 4 pkt 28a Prawa oświatowego),
  • publicznym placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrom kształcenia zawodowego (o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy).

Warunkiem jest, aby przedmiotem darowizny były materiały dydaktyczne lub środki trwałe. Muszą być one kompletne, zdatne do użytku i nie mogą mieć więcej niż 12 lat.

Za kwotę darowizny uważa się wartość przedmiotu darowizny wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć.

Nie zmieniła się łączna kwota odliczeń z tytułu wszystkich darowizn możliwych do odliczenia od dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 updof i art. 18 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 updop). Nadal nie może ona przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu u osób fizycznych oraz 10% dochodu u podatników CIT.

Z nowej ulgi będzie można skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu podatkowym za 2019. Podatnicy muszą wykazać w zeznaniu rocznym: kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (art. 18 ust. 1g updop doprecyzowuje, że chodzi w szczególności o: nazwę, adres i NIP).

Darowizna musi być udokumentowana (art. 26 ust. 7 updof i art. 18 ust. 1c updop):

  • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę i wartość przekazanej darowizny,
  • oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Co do zasady darowizny nie są kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 11 updof i art. 16 ust. 1 pkt 14 updop). Wyjątek dotyczy tylko darowizn produktów spożywczych przekazanych organizacjom pożytku publicznego na cele działalności charytatywnej (zaliczenie tych darowizn do kosztów podatkowych wyklucza możliwość odliczenia ich od dochodu).

Oprócz tego w updof (art. 26 ust. 13a) przewidziano inne wyjątki niepozwalające na odliczanie darowizn (wszelkich, nie tylko na publiczne placówki prowadzące kształcenie zawodowe). Nie można odjąć darowizny od dochodu, jeżeli została ona:

  • odliczona od dochodów opodatkowanych na innych zasadach, określonych w art. 30c (czyli od dochodu opodatkowanego wg liniowej stawki 19%) lub art. 27 updof (czyli od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych),
  • odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dla właścicieli aptek

W zeznaniu rocznym za 2018 (tylko i wyłącznie) właściciele aptek i punktów aptecznych mogą odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej wydatki poniesione w 2018 na nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wnip, umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Możliwość tę wprowadziła ustawa z 6.12.2018 o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (DzU poz. 2429).

Nowa preferencja wynika z art. 52j updof oraz art. 38e updop. Jest przewidziana dla podatników prowadzących aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny (w rozumieniu Prawa farmaceutycznego) oraz wspólników spółki niebędącej osobą prawną prowadzącej aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny.

Podatnicy PIT mogą z niej korzystać niezależnie od tego, czy płacą podatek dochodowy z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, czy wg stawki liniowej 19%.

Wydatki są odliczane w kwotach netto (pomniejszone o VAT).

Maksymalnie można odjąć kwotę stanowiącą iloczyn 3,5 tys. zł oraz liczby stanowisk (w domyśle – obsługi klienta) w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym. Liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż 4. W sumie daje to możliwość odliczenia 14 tys. zł w jednej aptece albo punkcie aptecznym.

Podatnik prowadzi ogólnodostępną aptekę, w której znajduje się 5 stanowisk. W 2018 poniósł na jej dostosowanie do e-systemu wydatki w kwocie 10 tys. zł netto. W zeznaniu za 2018 może odliczyć całą tę kwotę, która mieści się w maksymalnym limicie 14 000 zł (3500 zł × 4).

Jeżeli podatnik poniósł w 2018 wydatki dotyczące więcej niż jednej apteki ogólnodostępnej lub jednego punktu aptecznego, to może odliczyć sumę wydatków obliczonych osobno dla każdej z tych aptek lub każdego z tych punktów aptecznych. Liczba uwzględnionych aptek i punktów aptecznych nie może być większa niż 4.

Podatnik jest właścicielem 5 aptek. W każdej z nich jest po 4 stanowiska. Na dostosowanie ich do e-systemu poniósł w 2018 wydatki w łącznej kwocie 60 tys. zł netto. W zeznaniu za 2018 mógłby odliczyć z tego tytułu maksymalnie 56 000 zł

(14 000 zł × 4).

Ponieważ jednak wydatki poniesione w dwóch aptekach (z czterech możliwych do uwzględnienia) były niższe od limitu 14 tys. zł (patrz tabela), spółka odliczy 50 tys. zł.

Wysokość wydatków netto poniesiona w danej aptece (w zł) Kwota podlegająca odliczeniu od dochodu (w zł)
16 000 14 000
15 000 14 000
12 000 12 000
10 000 10 000
7000 0
Razem 60 000 Razem 50 000
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
CIT i PIT

Wysokość kosztu podatkowego z tytułu raty leasingu w przypadku cesji umowy

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zwarła umowę cesji leasingu operacyjnego samochodu osobowego, na mocy której odpłatnie wstąpiła w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy, przejmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy między nim i leasingodawcą. Wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu wynosi 300 tys. zł. Nie jest to pojazd elektryczny. Scedowana umowa leasingowa została zawarta w październiku 2018.
Czy w związku z tym spółka może zaliczać raty leasingu w całości do kosztów uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Ustalenie statusu małego podatnika w celu zastosowania 9% stawki CIT

Anna Koleśnik
Spółka z o.o. prowadzi hurtownię. Głównym jej dochodem jest zysk uzyskany z marży na sprzedaży. W 2018 osiągnęła obrót (sprzedaż) 4 631 448 zł plus VAT 812 042 zł, marża netto (zysk na tej sprzedaży) wyniosła 357 217 zł.
Czy przychodem spółki, uwzględnianym przy obliczaniu limitu małego podatnika (1,2 mln euro) w celu ustalenia prawa do 9% stawki CIT, jest sprzedaż (obrót), czy marża uzyskana z tej sprzedaży, stanowiąca zysk do opodatkowania?

CIT i PIT

Otrzymanie przez wspólnika udziału we własności nieruchomości zamiast wypłaty zysku

Ryszard Kubacki
Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) planują podjąć uchwałę o przeznaczeniu kapitału zapasowego do wypłaty zgodnie z ich udziałem w zysku. Zamiast wypłaty w formie pieniężnej spółka przeniesie na wspólników własność nieruchomości (w części 1/2 na rzecz każdego z nich). Nieruchomość stanowi środek trwały spółki, została zakupiona w trakcie jej działalności.
Czy otrzymanie przez wspólników udziału we własności nieruchomości w zamian za wypłatę zysku w formie pieniężnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w PIT?

Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od przychodów z budynków a działalność domu studenckiego

Piotr Kaim
Uczelnia jest właścicielem domów studenckich. Pokoje w tych obiektach są odpłatnie udostępniane, m.in. za pośrednictwem portalu internetowego, osobom fizycznym niezwiązanym z uczelnią – spoza grona studentów i doktorantów – a także osobom prawnym.
Czy udostępnianie pokoi pociąga za sobą obowiązek uiszczania podatku na mocy art. 24b ust. 1 updop? Czy przy określaniu podstawy opodatkowania należy zastosować proporcję wynikającą z metraży pokoi wynajętych w danym miesiącu, niezależnie od liczby osób, które je wynajmowały?

PIT

Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia

Aleksander Woźniak
Od 1.08.2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ma ono – w założeniu ustawodawcy – ułatwić młodym ludziom rozpoczęcie pracy, a tym, którzy są zatrudnieni w szarej strefie – umożliwić powrót na legalny rynek pracy.

Zwolnienie, wynikające z nowego pkt 148 w art. 21 updof[1], oznacza nowe obowiązki dla płatników. Wpływa na sposób obliczenia zaliczki na PIT od pozostałych przychodów (nadwyżki ponad limit przysługującego zwolnienia), w tym na sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wiąże się też ze zmianą w zakresie sporządzania informacji PIT-11.


Formularze

Deklaracje na exit tax i przedłużenie terminu wpłaty podatku

Krzysztof Hałub
Ukazały się wzory formularzy potrzebnych do rozliczenia przez podatników CIT i PIT podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

CIT

Różnice kursowe ustalane metodą bilansową ujmowane per saldo w przychodach/kosztach podatkowych

Anna Koleśnik
Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na potrzeby CIT ustala różnice kursowe metodą rachunkową (bilansową).
Czy jest uprawniona do rozliczenia tych różnic – dla celów podatkowych – poprzez wykazanie ich per saldo (ujęcie w kosztach/przychodach podatkowych wynikającej z ksiąg rachunkowych nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu)?

PIT

Ustalenie wartości początkowej auta wykupionego po leasingu

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą chce wprowadzić do majątku firmy samochód osobowy stanowiący współwłasność majątkową małżeńską. Samochód był używany przez żonę przedsiębiorcy w jej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy w 2017 został wykupiony od leasingodawcy na fakturę za 1500 zł i przekazany do użytku prywatnego małżonków. Obecnie mąż chce używać go w swojej działalności jako środek trwały.
Czy wartość początkową samochodu może ustalić w wysokości jego wartości rynkowej (na podstawie średniej ceny rynkowej z ofert sprzedaży takiego samego samochodu i rocznika na rynku wtórnym), wynoszącej 46 tys. zł?

CIT

Kiedy podatek u źródła zapłacony z własnych środków może być kosztem podatkowym

Edyta Głębicka
Spółka z o.o. kupuje od podmiotów zagranicznych usługi objęte w Polsce podatkiem dochodowym u źródła. Niekiedy musi z własnych środków zapłacić ten podatek, bo nie ma możliwości potrącenia go z wynagrodzenia kontrahenta.
Czy ma prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na zlecenie – pobór zaliczki na PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka podpisuje umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy. Kierując się złożonymi przez nich oświadczeniami (dotyczącymi tzw. ośrodka interesów życiowych) i wiedzą uzyskaną w procesie rekrutacji, dla celów PIT traktuje ich jako polskich rezydentów podatkowych. Zleceniobiorcy deklarują bowiem chęć emigracji (wraz z rodzinami) do Polski w celu poprawy warunków życiowych.
Czy spółka powinna obliczać zaliczki na PIT od dochodów z tych zleceń na ogólnych zasadach (określonych w art. 41 ust. 1 updof)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagrody w konkursach dla współpracowników a pobór zryczałtowanego PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka współpracuje z osobami fizycznymi będącymi indywidualnymi przedsiębiorcami. W celu zwiększenia wyników sprzedaży organizuje skierowane do nich konkursy motywacyjne. Nagrody otrzymują wszyscy, którzy uzyskają poziom sprzedaży określony w regulaminie konkursu. Ich wysokość jest uzależniona od wielkości sprzedaży danego uczestnika.
Czy wartość wygranych będzie u laureatów tych konkursów przychodem podlegającym PIT w wysokości 10%, a spółka jako płatnik powinna pobrać ten podatek?

Płatności ponad 2 mln zł objęte CIT u źródła dopiero od 2020

MF odroczył o kolejne pół roku obowiązek poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł.

PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?

PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....