Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1.03.2019

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego wzrosły o wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1.07.2018 zmienił się sposób ustalania kwot wolnych od egzekucji z zasiłków. Są to teraz miesięczne kwoty, przeliczane co roku na zasadach dotyczących emerytur i rent (ogłasza je Prezes ZUS w komunikacie w MP najpóźniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji). Wcześniej stanowiły one 50% najniższej emerytury z tytułu potrącania alimentów i 75% najniższej emerytury – z racji potrącania świadczeń niealimentacyjnych (niespłacone kredyty, pożyczki, zaległe składki i podatki).

Zwaloryzowane kwoty

W 2019 ustawodawca zdecydował się na wyjątkową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych – kwotowo-procentową, uchwalając w tym celu nowelizację z 14.12.2018 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 poz. 39). Ustawa rozstrzygnęła w art. 5 ust. 8, że kwoty wolne od potrąceń i egzekucji z zasiłku od 1.03.2019 zostaną przemnożone przez wskaźnik waloryzacji określony w art. 89 ustawy emerytalnej, wynoszący 102,86% (komunikat MRPiPS z 13.02.2019, MP poz. 176). Nowe kwoty wolne wynoszą zatem (komunikat Prezesa ZUS z 18.02.2019, MP poz. 202):

 • Kp – Kodeks pracy
 • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • 514,30 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (było 500 zł),
 • 848,60 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, np. niespłaconych kredytów pożyczek, zaległych podatków czy składek (było 825 zł).

Przyjmuje się, że nowe kwoty wolne mają zastosowanie do potrąceń z zasiłków należnych za okres od 1.03.2019. Jednak część ekspertów stoi na stanowisku, że przysługują one, począwszy od tej daty – niezależnie od tego, za jaki okres należy się zasiłek (już za marzec czy za wcześniejsze miesiące).

Obowiązki płatnika zasiłków

Pracodawca musi dokonywać, nie pytając zatrudnionego o zgodę, obligatoryjnych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (z zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wyrównawczego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego – dalej zasiłki), pod warunkiem że jest ich płatnikiem. A jest płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym, jeśli 30 listopada zeszłego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej).

Na podstawie otrzymanego od organu egzekucyjnego pisma o zajęciu zasiłków zakład pracy dokonuje potrąceń wyłącznie:

 • alimentów i rent o zbliżonym charakterze,
 • świadczeń niealimentacyjnych, np. niespłaconych rat kredytu bankowego czy pożyczki, zaległych składek, podatków bądź grzywien.

Potrąceń tych dokonuje zgodnie z art. 139 i nast. ustawy emerytalnej, respektując 2 limity:

 • kwotę wolną – proporcjonalną do liczby dni pobytu pracownika na zasiłku; jeśli przebywał on na zasiłku krócej albo dłużej niż 30 dni, to miesięczną kwotę wolną dzieli się przez 30, a wynik mnoży przez liczbę dni pobierania świadczenia.
 • maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia – stanowiącą odpowiedni odsetek kwoty zasiłku brutto (60% przy egzekwowanych alimentach lub 25% przy świadczeniach niealimentacyjnych).
 • W styczniu 2019 komornik zajął wynagrodzenie za pracę, zasiłki i inne wierzytelności pracownika tytułem świadczenia niealimentacyjnego, na kwotę 35 000 zł. W marcu 2019 pracownik ten otrzymał w jednym terminie zasiłek za 12 dni choroby w lutym w kwocie 1000,30 zł brutto i za 30 dni choroby w marcu w wysokości 2730 zł brutto.

  Osobno dokonuje się potrąceń z zasiłku należnego za luty i osobno z zasiłku należnego za marzec, ponieważ w obu miesiącach obowiązały inne kwoty wolne.

  Zakładamy, że w marcu 2019 pracownik otrzymał od pracodawcy wyłącznie zasiłek chorobowy i nie miał przychodu ze stosunku pracy. W związku z tym zaliczkę na PIT obliczoną od zasiłku wypłacanego w marcu 2019 pracodawca pomniejszył o kwotę ulgi miesięcznej 46,33 zł.

  Potrącenie niealimentacyjne z zasiłku za luty, wypłaconego w marcu 2019:

  1. PDP 866,30 zł, wg wyliczeń:

  1000,30 zł, w zaokrągleniu 1000 zł

  1000 zł × 18% – 46,33 zł = 133,67 zł,

  w zaokrągleniu 134 zł

  1000,30 zł – 134 zł = 866,30 zł

  2. MDKP 1000,30 zł × 25% = 250,08 zł

  3. PKW 825 zł : 30 × 12 dni = 330 zł

  4. FMKP 866,30 zł – 330 zł = 536,30 zł

  Skoro 536,30 zł > 250,08 zł, to FMKP = 250,08 zł

  5. Kwota potrącenia niealimentacyjnego 250,08 zł

  6. Zasiłek należny za luty 2019 „na rękę” 866,30 zł – 250,08 zł = 616,22 zł.

  Potrącenie niealimentacyjne z zasiłku za marzec, wypłaconego w marcu 2019:

  1. PDP 2239 zł, wg wyliczeń:

  2730 zł × 18% = 491,40 zł, w zaokrągleniu 491 zł (kwota zmniejszająca została odjęta z zaliczki pobranej z zasiłku za luty 2019)

  2730 zł – 491 zł = 2239 zł

  2. MDKP 2730 zł × 25% = 682,50 zł

  3. PKW 848,60 zł : 30 × 30 dni = 848,60 zł

  4. FMKP 2239 zł – 848,60 zł = 1390,40 zł

  Skoro 1390,40 zł > 682,50 zł, to FMKP = 682,50 zł

  5. Kwota potrącenia niealimentacyjnego 682,50 zł

  6. Zasiłek za marzec 2019 „na rękę”

  2239 zł – 682,50 zł = 1556,50 zł.

  Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego

  Opisanych kwot wolnych nie stosujemy w obowiązkowych potrąceniach z wynagrodzenia chorobowego określonego w art. 92 Kp. Jest to wynagrodzenie finansowane przez zakład pracy za pierwsze 33 lub 14 dni choroby pracownika i nie ma statusu zasiłku. Wynagrodzenie chorobowe podlega potrąceniom jak wynagrodzenie za pracę, czyli zgodnie z art. 87–91 Kp. Kwota wolna od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w tym chorobowego (wynosząca 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę netto w przypadku potrącenia świadczeń niealimentacyjnych), jest proporcjonalna wyłącznie do wymiaru czasu pracy (nie ma znaczenia liczba dni faktycznie przepracowanych w danym miesiącu).

  Na początku marca 2019 naczelnik US zajął wynagrodzenie za pracę, zasiłki i inne wierzytelności pracownicy z tytułu zaległych podatków, na kwotę 27 000 zł. W marcu otrzymała ona wynagrodzenie chorobowe za 11 dni tego miesiąca w wysokości 1162,78 zł netto i zasiłek chorobowy za

  20 dni w kwocie 1978 zł brutto. Jest zatrudniona na 3/4 etatu, przysługują jej podstawowe koszty uzyskania przychodu i stawka podatkowa 18%, złożyła PIT-2.

  Odrębnie dokonuje się potrącenia z wynagrodzenia chorobowego (wg Kp) i odrębnie z zasiłku chorobowego (na podstawie ustawy emerytalnej).

  Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia chorobowego:

  1. PDP 1162,78 zł netto

  2. MDKP 1162,78 zł × 1/2 = 581,39 zł

  3. PKW 1633,78 zł × 3/4 etatu = 1225,34 zł

  4. FMKP 1162,78 zł – 1225,34 zł = –62,56 zł

  5. Z wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie może nic potrącić, ponieważ kwota wolna jest wyższa od podstawy dokonania potrącenia

  6. Wynagrodzenie chorobowe „na rękę” 1162,78 zł – 0 zł = 1162,78 zł.

  Potrącenie niealimentacyjne z zasiłku chorobowego:

  1. PDP 1622 zł, wg wyliczeń:

  1978 zł brutto × 18% = 356,04 zł, w zaokrągleniu 356 zł (kwota zmniejszająca została odjęta z zaliczki pobranej z wynagrodzenia chorobowego)

  1978 zł – 356 zł = 1622 zł

  2. MDKP 1978 zł × 25% = 494,50 zł

  3. PKW 848,60 zł : 30 × 20 dni = 565,73 zł

  4. FMKP 1622 zł – 565,73 zł = 1056,27 zł

  Skoro 1056,27 zł > 494,50 zł, to FMKP = 494,50 zł

  5. Kwota potrącenia niealimentacyjnego 494,50 zł

  6. Zasiłek chorobowy „na rękę”

  1622 zł – 494,50 zł = 1127,50 zł.

  Tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń z zasiłku

  ETAP 1. Podstawa dokonania potrącenia (PDP) – kwota zasiłku netto, czyli zasiłku brutto po odliczeniu zaliczki na PIT (pomniejszonej ew. o ulgę miesięczną 46,33 zł),

  ETAP 2. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (MDKP) – 60% (przy egzekwowanych alimentach) lub 25% (przy świadczeniach niealimentacyjnych) kwoty brutto zasiłku,

  ETAP 3. Kwota wolna – proporcjonalna do liczby dni pobytu na zasiłku (PKW), liczona wg wzoru:

  PKW = MKW : 30 × LDZ,

  gdzie:

  PKW – proporcjonalna kwota wolna,

  MKW – miesięczna kwota wolna,

  LDZ – liczba dni zasiłkowych (dni pobytu na zasiłku),

  ETAP 4. Faktyczna możliwa kwota potrącenia (FMKP) – od podstawy dokonania potrącenia (ETAP 1) odejmujemy proporcjonalną kwotę wolną (ETAP 3):

  PDP – PKW = W.

  Wynik (W) porównujemy z MDKP. Jeśli W jest wyższy od MDKP, to FMKP jest równe MDKP.

  Skoro W > MDKP, to FMKP = MDKP.

  W odwrotnej sytuacji FMKP równa się W.

  Skoro W < MDKP, to FMKP = W.

  ETAP 5. Kwota potrącenia alimentacyjnego/niealimentacyjnego – kwota ustalona na ETAPIE 4.

  ETAP 6. Zasiłek „na rękę” – od podstawy dokonania potrącenia (ETAP 1) odejmujemy kwotę potrącenia (ETAP 5).

  Więcej na temat: „Zasiłki dla pracowników”
  Księgi rachunkowe

  Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę – rozliczenie PIT i ujęcie w księgach rachunkowych

  Marek Barowicz
  Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.
  Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

  Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.

  Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

  Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 oraz art. 47 ustawy zasiłkowej).

  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego, stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na to ubezpieczenie (art. 9 ust. 2 ustawy wypadkowej).


  Zasiłki

  Zasiłek opiekuńczy – jak liczyć limity

  Krzysztof Tandecki
  Licznik dni, za które przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego, zaczyna biec na nowo od stycznia każdego roku. Obecnie jest on inny w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych.

  Praca, świadczenia i ubezpieczenia

  Obowiązki zleceniodawcy w związku z wypłatą zleceniobiorcy zasiłków chorobowego i macierzyńskiego

  Marcin Szymankiewicz
  Spółka zawarła z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (zamieszkałą w Polsce) umowę zlecenia na okres od 1.04.2018 do 31.03.2019 r. Na potrzeby ubezpieczeń społecznych zleceniobiorczyni złożyła spółce oświadczenie, w którym wniosła o ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także chorobowe. Na tej podstawie spółka zgłosiła ją w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (od 1.04.2018 r.). Od listopada 2018 r. zleceniobiorczyni przebywa na zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy w okresie ciąży. Termin porodu przypada na styczeń 2019 r., w związku z czym będzie jej też przysługiwał zasiłek macierzyński, którego płatnikiem do 31.03.2019 r. będzie spółka.
  Czy od tego zasiłku powinna naliczać i pobierać zaliczkę na PIT?

  Nie. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, zawartą w art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz od których zaniechano poboru podatku.

  Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).


  Zasiłki

  Nowe zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego

  Andrzej Radzisław
  Od 6.06.2018 rodzice, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, uzyskali nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.

  Od 6.06.2018 rodzice, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, uzyskali nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.

  Wprowadziła je ustawa z 10.05.2018 o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1076).


  Zasiłki

  Dłuższy okres opieki nad niepełnosprawnymi

  Renata Majewska
  Od 6.06.2018 pracujący rodzice mogą pobierać zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dzieci powyżej 14. roku życia przez okres do 30 dni w roku kalendarzowym.

  Egzekucja

  Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

  Renata Majewska
  Od lipca 2018 obowiązują zmienione kwoty wolne od potrąceń z zasiłków. Będą co roku wzrastać od 1 marca o wskaźnik waloryzacji najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych (dotychczas były ustalane procentowo od tych świadczeń).

  Zasiłki

  Kiedy zleceniobiorcy należy się zasiłek chorobowy

  Andrzej Radzisław
  Spółka zawarła umowę zlecenia na okres od 18.04.2018 do 31.12.2018 i zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie w wysokości 15 zł/godz. jest wypłacane do końca danego miesiąca po przedłożeniu rachunku przez zleceniobiorcę. W kwietniu wypłacono zleceniobiorcy wynagrodzenie za ten miesiąc w wysokości 1200 zł, a w maju za maj – 2400 zł. Zleceniobiorca przedłożył zwolnienie lekarskie ZLA na okres od 4 do 8 czerwca.
  Czy należy mu się zasiłek chorobowy, a jeśli tak, to od jakiej podstawy go ustalić? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS?

  Zasiłki

  Dodatek stażowy i motywacyjny w podstawie wymiaru zasiłku

  Andrzej Radzisław
  Ciężarna pracownica od 12.03.2018 jest na zwolnieniu lekarskim. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stażowy, a do 31.07.2018 ma także przyznany dodatek motywacyjny. Ustaliliśmy podstawę wymiaru zasiłku z okresu marzec 2017 – luty 2018.
  Czy ta podstawa powinna być stosowana także od 1.08.2018? Zakładamy, że wtedy pracownica będzie już przebywać na zasiłku macierzyńskim.

  Zasiłki

  Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy o krótkim stażu

  Andrzej Radzisław
  Osoba zatrudniona od 1.02.2018 na umowę zlecenia (za wynagrodzeniem wg stawki godzinowej 18 zł) pod koniec lutego była 4 dni robocze na zwolnieniu lekarskim. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego obliczyliśmy następująco:
  20 dni roboczych × 8 godz. × 18 zł/godz. = 2880 zł (wynagrodzenie za luty, gdyby osoba ta cały miesiąc pracowała),
  2880 zł × 13,71% = 394,85 zł (składki społeczne),
  2880 zł – 394,85 zł = 2485,15 zł (podstawa wymiaru zasiłku),
  2485,15 zł : 30 dni × 4 dni chorobowego × 80% = 265,08 zł (zasiłek za 4 dni zwolnienia).
  W drugim tygodniu marca osoba ta była kolejne 2 dni na zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem (pełne wynagrodzenie za ten miesiąc wynosiłoby: 21 dni roboczych × 8 godz. × 18 zł/godz. = 3024 zł).
  Czy podstawę wymiaru zasiłku za marzec powinniśmy obliczyć identycznie jak w lutym, ale wychodząc od kwoty 3024 zł, czy też powinniśmy przyjąć podstawę z lutego?
  Czy w celu obliczenia wysokości zasiłku podstawę tę – przy umowach zlecenia – trzeba dzielić przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu (np. luty ma 28 dni, więc dzieli się ją przez 28 i mnoży przez 4 dni zwolnienia), czy przez 30 – niezależnie od liczby dni w miesiącu?

  Zasiłki

  Wyższe kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

  Renata Majewska
  Od 1.03.2018 wzrosły kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków: z tytułu alimentów o ok. 15 zł, a z racji świadczeń niealimentacyjnych – o nieco ponad 22 zł. Nowe wskaźniki stosujemy do świadczeń należnych za okres od tej daty.

  Od 1.07.2017 obowiązują 2 kwoty wolne od obligatoryjnych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z tytułu:

  • alimentów – 50% najniższej emerytury miesięcznie,
  • świadczeń niealimentacyjnych – 75% najniższej emerytury miesięcznie.

  Dokumenty ZUS

  Nowe formularze zasiłkowe

  ZUS przygotował uproszczone wzory 9 formularzy zasiłkowych.

  Są one dostępne od 27.10.2017. Jak zapewniono w komunikacie zamieszczonym 30.10.2017 na stronie internetowej ZUS, nowe formularze mają być łatwe do wypełnienia, a komunikaty i podpowiedzi zostały napisane prostym językiem.

  Nowe druki to:


  Zasiłki

  Jak obliczyć zasiłek macierzyński i wyrównanie za część miesiąca

  Andrzej Radzisław
  Firma od 1.01.2017 zatrudnia na 1/2 etatu pracownicę, która otrzymuje połowę minimalnego wynagrodzenia (1000 zł brutto). Od 1 do 14 listopada była chora i za ten okres przysługuje jej zasiłek chorobowy, a od 15 listopada w związku z urodzeniem dziecka należy się jej zasiłek macierzyński.
  Kobieta złożyła jednorazowy wniosek o cały urlop macierzyński i rodzicielski. W jakiej wysokości wypłacić jej ten zasiłek? Czy przysługuje jej podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego, jeżeli pracuje tylko w tej firmie? Jakie dokumenty rozliczeniowe należy złożyć do ZUS?

  Zasiłki

  Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłków po zmianie stanowiska i podwyżce pensji

  Andrzej Radzisław
  Pracownicę zatrudniono na pełny etat z wynagrodzeniem 3000 zł brutto (wypłacane do 10. dnia danego miesiąca). Od 1.06.2017 awansowała, a jej wynagrodzenie wzrosło do 5000 zł. Od 11.08.2017 dostarczyła zwolnienie lekarskie i będzie otrzymywać wynagrodzenie chorobowe, a później zasiłek. W związku z tym, że jest w zagrożonej ciąży, prawdopodobnie do porodu będzie na zwolnieniu.
  Od jakiej podstawy przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, a później macierzyński?

  Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (wynagrodzenie chorobowe). Za pozostały okres choroby ma on prawo do zasiłku chorobowego.


  Zasiłki

  Jednoczesna egzekucja podatków z ekwiwalentu urlopowego i zasiłku

  Renata Majewska
  Umowa o pracę pracownika zatrudnionego na pełny etat ulega rozwiązaniu z końcem lipca 2017, z upływem 3-miesięcznego wypowiedzenia. Najprawdopodobniej przez cały ten miesiąc będzie on przebywać na zasiłku chorobowym. Jego wynagrodzenie i zasiłki jeszcze w styczniu 2015 zajął naczelnik US tytułem zaległych podatków. Jak dokonać potrąceń egzekucyjnych w lipcu 2017, skoro pracownik dostanie w dniu wypłaty (tj. 31.07.2017) tylko zasiłek chorobowy za cały ten miesiąc (2166,90 zł brutto) i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (3822,95 zł brutto)?
  Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ogóle podlega egzekucji, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

  Logowanie

  email:

  hasło:

   

   

  Logowanie za pomocą emaila

  Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

  email:

  Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

   

  Logowanie do za pomocą emaila

  Sprawdzanie danych....