Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1.03.2019

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego wzrosły o wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1.07.2018 zmienił się sposób ustalania kwot wolnych od egzekucji z zasiłków. Są to teraz miesięczne kwoty, przeliczane co roku na zasadach dotyczących emerytur i rent (ogłasza je Prezes ZUS w komunikacie w MP najpóźniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji). Wcześniej stanowiły one 50% najniższej emerytury z tytułu potrącania alimentów i 75% najniższej emerytury – z racji potrącania świadczeń niealimentacyjnych (niespłacone kredyty, pożyczki, zaległe składki i podatki).

Zwaloryzowane kwoty

W 2019 ustawodawca zdecydował się na wyjątkową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych – kwotowo-procentową, uchwalając w tym celu nowelizację z 14.12.2018 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 poz. 39). Ustawa rozstrzygnęła w art. 5 ust. 8, że kwoty wolne od potrąceń i egzekucji z zasiłku od 1.03.2019 zostaną przemnożone przez wskaźnik waloryzacji określony w art. 89 ustawy emerytalnej, wynoszący 102,86% (komunikat MRPiPS z 13.02.2019, MP poz. 176). Nowe kwoty wolne wynoszą zatem (komunikat Prezesa ZUS z 18.02.2019, MP poz. 202):

 • Kp – Kodeks pracy
 • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • 514,30 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (było 500 zł),
 • 848,60 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, np. niespłaconych kredytów pożyczek, zaległych podatków czy składek (było 825 zł).

Przyjmuje się, że nowe kwoty wolne mają zastosowanie do potrąceń z zasiłków należnych za okres od 1.03.2019. Jednak część ekspertów stoi na stanowisku, że przysługują one, począwszy od tej daty – niezależnie od tego, za jaki okres należy się zasiłek (już za marzec czy za wcześniejsze miesiące).

Obowiązki płatnika zasiłków

Pracodawca musi dokonywać, nie pytając zatrudnionego o zgodę, obligatoryjnych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (z zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wyrównawczego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego – dalej zasiłki), pod warunkiem że jest ich płatnikiem. A jest płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym, jeśli 30 listopada zeszłego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej).

Na podstawie otrzymanego od organu egzekucyjnego pisma o zajęciu zasiłków zakład pracy dokonuje potrąceń wyłącznie:

 • alimentów i rent o zbliżonym charakterze,
 • świadczeń niealimentacyjnych, np. niespłaconych rat kredytu bankowego czy pożyczki, zaległych składek, podatków bądź grzywien.

Potrąceń tych dokonuje zgodnie z art. 139 i nast. ustawy emerytalnej, respektując 2 limity:

 • kwotę wolną – proporcjonalną do liczby dni pobytu pracownika na zasiłku; jeśli przebywał on na zasiłku krócej albo dłużej niż 30 dni, to miesięczną kwotę wolną dzieli się przez 30, a wynik mnoży przez liczbę dni pobierania świadczenia.
 • maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia – stanowiącą odpowiedni odsetek kwoty zasiłku brutto (60% przy egzekwowanych alimentach lub 25% przy świadczeniach niealimentacyjnych).
 • W styczniu 2019 komornik zajął wynagrodzenie za pracę, zasiłki i inne wierzytelności pracownika tytułem świadczenia niealimentacyjnego, na kwotę 35 000 zł. W marcu 2019 pracownik ten otrzymał w jednym terminie zasiłek za 12 dni choroby w lutym w kwocie 1000,30 zł brutto i za 30 dni choroby w marcu w wysokości 2730 zł brutto.

  Osobno dokonuje się potrąceń z zasiłku należnego za luty i osobno z zasiłku należnego za marzec, ponieważ w obu miesiącach obowiązały inne kwoty wolne.

  Zakładamy, że w marcu 2019 pracownik otrzymał od pracodawcy wyłącznie zasiłek chorobowy i nie miał przychodu ze stosunku pracy. W związku z tym zaliczkę na PIT obliczoną od zasiłku wypłacanego w marcu 2019 pracodawca pomniejszył o kwotę ulgi miesięcznej 46,33 zł.

  Potrącenie niealimentacyjne z zasiłku za luty, wypłaconego w marcu 2019:

  1. PDP 866,30 zł, wg wyliczeń:

  1000,30 zł, w zaokrągleniu 1000 zł

  1000 zł × 18% – 46,33 zł = 133,67 zł,

  w zaokrągleniu 134 zł

  1000,30 zł – 134 zł = 866,30 zł

  2. MDKP 1000,30 zł × 25% = 250,08 zł

  3. PKW 825 zł : 30 × 12 dni = 330 zł

  4. FMKP 866,30 zł – 330 zł = 536,30 zł

  Skoro 536,30 zł > 250,08 zł, to FMKP = 250,08 zł

  5. Kwota potrącenia niealimentacyjnego 250,08 zł

  6. Zasiłek należny za luty 2019 „na rękę” 866,30 zł – 250,08 zł = 616,22 zł.

  Potrącenie niealimentacyjne z zasiłku za marzec, wypłaconego w marcu 2019:

  1. PDP 2239 zł, wg wyliczeń:

  2730 zł × 18% = 491,40 zł, w zaokrągleniu 491 zł (kwota zmniejszająca została odjęta z zaliczki pobranej z zasiłku za luty 2019)

  2730 zł – 491 zł = 2239 zł

  2. MDKP 2730 zł × 25% = 682,50 zł

  3. PKW 848,60 zł : 30 × 30 dni = 848,60 zł

  4. FMKP 2239 zł – 848,60 zł = 1390,40 zł

  Skoro 1390,40 zł > 682,50 zł, to FMKP = 682,50 zł

  5. Kwota potrącenia niealimentacyjnego 682,50 zł

  6. Zasiłek za marzec 2019 „na rękę”

  2239 zł – 682,50 zł = 1556,50 zł.

  Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego

  Opisanych kwot wolnych nie stosujemy w obowiązkowych potrąceniach z wynagrodzenia chorobowego określonego w art. 92 Kp. Jest to wynagrodzenie finansowane przez zakład pracy za pierwsze 33 lub 14 dni choroby pracownika i nie ma statusu zasiłku. Wynagrodzenie chorobowe podlega potrąceniom jak wynagrodzenie za pracę, czyli zgodnie z art. 87–91 Kp. Kwota wolna od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w tym chorobowego (wynosząca 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę netto w przypadku potrącenia świadczeń niealimentacyjnych), jest proporcjonalna wyłącznie do wymiaru czasu pracy (nie ma znaczenia liczba dni faktycznie przepracowanych w danym miesiącu).

  Na początku marca 2019 naczelnik US zajął wynagrodzenie za pracę, zasiłki i inne wierzytelności pracownicy z tytułu zaległych podatków, na kwotę 27 000 zł. W marcu otrzymała ona wynagrodzenie chorobowe za 11 dni tego miesiąca w wysokości 1162,78 zł netto i zasiłek chorobowy za

  20 dni w kwocie 1978 zł brutto. Jest zatrudniona na 3/4 etatu, przysługują jej podstawowe koszty uzyskania przychodu i stawka podatkowa 18%, złożyła PIT-2.

  Odrębnie dokonuje się potrącenia z wynagrodzenia chorobowego (wg Kp) i odrębnie z zasiłku chorobowego (na podstawie ustawy emerytalnej).

  Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia chorobowego:

  1. PDP 1162,78 zł netto

  2. MDKP 1162,78 zł × 1/2 = 581,39 zł

  3. PKW 1633,78 zł × 3/4 etatu = 1225,34 zł

  4. FMKP 1162,78 zł – 1225,34 zł = –62,56 zł

  5. Z wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie może nic potrącić, ponieważ kwota wolna jest wyższa od podstawy dokonania potrącenia

  6. Wynagrodzenie chorobowe „na rękę” 1162,78 zł – 0 zł = 1162,78 zł.

  Potrącenie niealimentacyjne z zasiłku chorobowego:

  1. PDP 1622 zł, wg wyliczeń:

  1978 zł brutto × 18% = 356,04 zł, w zaokrągleniu 356 zł (kwota zmniejszająca została odjęta z zaliczki pobranej z wynagrodzenia chorobowego)

  1978 zł – 356 zł = 1622 zł

  2. MDKP 1978 zł × 25% = 494,50 zł

  3. PKW 848,60 zł : 30 × 20 dni = 565,73 zł

  4. FMKP 1622 zł – 565,73 zł = 1056,27 zł

  Skoro 1056,27 zł > 494,50 zł, to FMKP = 494,50 zł

  5. Kwota potrącenia niealimentacyjnego 494,50 zł

  6. Zasiłek chorobowy „na rękę”

  1622 zł – 494,50 zł = 1127,50 zł.

  Tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń z zasiłku

  ETAP 1. Podstawa dokonania potrącenia (PDP) – kwota zasiłku netto, czyli zasiłku brutto po odliczeniu zaliczki na PIT (pomniejszonej ew. o ulgę miesięczną 46,33 zł),

  ETAP 2. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (MDKP) – 60% (przy egzekwowanych alimentach) lub 25% (przy świadczeniach niealimentacyjnych) kwoty brutto zasiłku,

  ETAP 3. Kwota wolna – proporcjonalna do liczby dni pobytu na zasiłku (PKW), liczona wg wzoru:

  PKW = MKW : 30 × LDZ,

  gdzie:

  PKW – proporcjonalna kwota wolna,

  MKW – miesięczna kwota wolna,

  LDZ – liczba dni zasiłkowych (dni pobytu na zasiłku),

  ETAP 4. Faktyczna możliwa kwota potrącenia (FMKP) – od podstawy dokonania potrącenia (ETAP 1) odejmujemy proporcjonalną kwotę wolną (ETAP 3):

  PDP – PKW = W.

  Wynik (W) porównujemy z MDKP. Jeśli W jest wyższy od MDKP, to FMKP jest równe MDKP.

  Skoro W > MDKP, to FMKP = MDKP.

  W odwrotnej sytuacji FMKP równa się W.

  Skoro W < MDKP, to FMKP = W.

  ETAP 5. Kwota potrącenia alimentacyjnego/niealimentacyjnego – kwota ustalona na ETAPIE 4.

  ETAP 6. Zasiłek „na rękę” – od podstawy dokonania potrącenia (ETAP 1) odejmujemy kwotę potrącenia (ETAP 5).

  Więcej na temat: „Zasiłki dla pracowników”
  Zasiłki

  Czy składnik roczny pensji wypłacony po ustaleniu prawa do zasiłku uwzględnia się w podstawie jego wymiaru

  Renata Tonder
  Z powodu przejściowych kłopotów finansowych firmy dopiero we wrześniu 2019 pracownikom została wypłacona nagroda roczna za 2018. Jej wypłata następowała zawsze najpóźniej do końca stycznia danego roku za rok poprzedni.
  Jakie są tego konsekwencje dla obliczania podstawy wymiaru zasiłków pracowników?

  Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy rodzice dziecka do 8 lat pracują w systemie zmianowym

  Renata Tonder
  Pracownica sprawowała opiekę nad zdrowym 6-letnim synem przez 9 dni w listopadzie 2019. Jego ojciec nie mógł się nim zajmować, gdyż w tym czasie był w szpitalu. Opiekę nad dzieckiem rodzice sprawują zamiennie, pracując w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach.
  Czy w tym przypadku pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym synem?

  Zasiłki

  Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

  Renata Tonder
  Pracownik w wieku 22 lat, zatrudniony od 1.09.2019, jest na zwolnieniu lekarskim od 25.09.2019 do 14.10.2019. W chwili powstania niezdolności do pracy z powodu choroby nie miał 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego.
  Od kiedy należy mu wypłacić wynagrodzenie z tytułu choroby i jak liczyć limit wypłaty tego wynagrodzenia w 2019?

  Pracownik, jako ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Okres pierwszych 30 dni trwania tego ubezpieczenia, w którym pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, nazywa się okresem wyczekiwania. Zasadę dotyczącą tego okresu stosuje się także do wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 Kp).


  Zasiłki

  Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia z przesuniętym terminem płatności

  Renata Tonder
  Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje również premię miesięczną, która zgodnie z regulaminem premiowania przysługuje jedynie za czas efektywnie przepracowany. Wynagrodzenie jest mu wypłacane za dany miesiąc do końca tego miesiąca, natomiast premia – do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje.
  Jak prawidłowo wliczać ją do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

  Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, premię miesięczną należy doliczać do wynagrodzenia za miesiąc, za który przysługuje, bez względu na datę jej wypłaty.

  W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 mies. poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie pracownika to jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych z jego środków, wynoszących w sumie 13,71% podstawy wymiaru składek (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).


  Zasiłki

  Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

  Renata Tonder
  Pracownik zatrudniony od 3 lat we wrześniu 2019 sprawował opiekę nad chorą żoną. Otrzymuje wynagrodzenie zmienne. W maju 2019 miał obowiązek przepracować 21 dni, a przepracował 18, bo przez 2 dni był na urlopie wypoczynkowym, a 1 dzień miał nieobecność nieusprawiedliwioną. Jego przychód z tytułu zatrudnienia za maj 2019 łącznie z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy wyniósł 2648 zł.
  W jakiej kwocie należało przyjąć wynagrodzenie za maj 2019 w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi we wrześniu 2019?

  Wynagrodzenie za maj 2019 należy uzupełnić do kwoty, którą pracownik otrzymałby, gdyby przepracował pełny miesiąc, z pomniejszeniem o wynagrodzenie za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.


  Zasiłki

  Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego w przypadku pracownika na dwóch etatach

  Renata Tonder
  Czy pracownikowi zatrudnionemu w spółce na umowę o pracę od 8.07.2019 słusznie wypłacono wynagrodzenie za czas choroby za okres od 22.07.2019 do 31.07.2019, jeżeli jest on zatrudniony jednocześnie w drugim zakładzie pracy i korzysta tam z urlopu bezpłatnego w 2019? Czy z tytułu zatrudnienia w spółce należało zastosować okres wyczekiwania?

  Chory członek zarządu nie powinien pracować, nawet nieodpłatnie, bo traci prawo do zasiłku

  Magdalena Januszewska
  Nieodpłatne wykonywanie czynności członka zarządu spółdzielni w czasie zasiłku chorobowego należnego z tytułu zatrudnienia to wykonywanie „pracy zarobkowej”, co oznacza utratę prawa do zasiłku.

  Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego jest wliczany do okresu zasiłkowego

  Renata Tonder
  Pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem od 12.08.2019 do 23.08.2019 (12 dni). Do 11 sierpnia pobierała wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy nieprzerwanie od 1.03.2019 (164 dni).
  Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego wlicza się do 182-dniowego okresu zasiłkowego?

  Zasiłki

  Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdy pracownik przebywał wcześniej na urlopie wychowawczym

  Renata Tonder
  Nasza pracownica chorowała w lipcu 2019. W okresie 12 mies. poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 5 mies.
  Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należało przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy średnią z ostatnich 12 mies.? Jak podzielić sumę wynagrodzenia (przez 12 czy przez 7 – z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego)?

  Zasiłki

  Czy emeryt-zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego

  Renata Tonder
  10.06.2019 zatrudniliśmy na umowę zlecenia emeryta. Z tytułu zatrudnienia w naszej firmie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i chorował od 8 do 12 lipca 2019.
  Czy powinniśmy mu wypłacić zasiłek chorobowy?

  Zasiłki

  Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika zatrudnionego również na umowy zlecenia

  Renata Tonder
  Z pracownicą zatrudnioną od 3 lat zawieramy dodatkowo umowy zlecenia na określony czas. Umowy takie były zawierane od 1.01.2018 do 31.03.2018 (600 zł), od 1.09.2018 do 31.10.2018 (400 zł), od 1.01.2019 do 28.02.2019 (500 zł) oraz od 1.04.2019 do 30.06.2019 (750 zł). Pracownica choruje w lipcu 2019.
  W jaki sposób w podstawie wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia za czas choroby uwzględnić wynagrodzenie z umowy zlecenia?

  Zasiłki

  Zasiłek opiekuńczy na dziecko w szpitalu

  Renata Tonder
  Wpłynęło do nas zwolnienie lekarskie pracownicy w związku opieką nad dzieckiem. Jest wystawione przez szpital (dziecko było w szpitalu, a pracownica tam się nim opiekowała). Kilka lat temu kontrola z ZUS zakwestionowała nam wypłatę zasiłku opiekuńczego w podobnym przypadku, argumentując, że 4-letnie dziecko ma w szpitalu zapewnioną opiekę, więc matce nie należał się zasiłek opiekuńczy. Obecne zwolnienie jest na dziecko w wieku 1,5 roku.
  Czy matce dziecka do 2 lat należy się zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nad nim w szpitalu?

  Praca, świadczenia i ubezpieczenia

  Przedawnioną odprawę emerytalną wypłaca nowy pracodawca

  Renata Majewska
  Emeryt, zatrudniony w naszej spółce od 2008 r. na umowę o pracę, zapowiedział odejście z pracy w lipcu 2019 r. na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę. Poinformował, że w 2000 r. stracił posadę na skutek likwidacji zakładu pracy, potem przez pół roku chorował i następnie od 2001 r. pobierał emeryturę bez względu na wiek, z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski. Zapowiedział, że będzie się u nas starał o odprawę emerytalną, bo wcześniej jej nie otrzymał.
  Czy spółka ma obowiązek wypłacić odprawę, skoro rozpoczął u nas pracę już jako emeryt? Czy nie powinien się o nią ubiegać u poprzedniego pracodawcy, który go zwolnił w 2000 r.? Co z zasadą jednorazowości odprawy?

  Pracownik, który nabył prawo do odprawy emerytalnej w poprzednim miejscu pracy, ale jej nie dostał, i prawo to uległo przedawnieniu, może się ubiegać o wypłatę świadczenia u kolejnego pracodawcy, przechodząc na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli już wcześniej ją uzyskał, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 Kp).


  Księgi rachunkowe

  Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę – rozliczenie PIT i ujęcie w księgach rachunkowych

  Marek Barowicz
  Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.
  Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

  Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.

  Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

  Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 oraz art. 47 ustawy zasiłkowej).

  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego, stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na to ubezpieczenie (art. 9 ust. 2 ustawy wypadkowej).


  Zasiłki

  Zasiłek opiekuńczy – jak liczyć limity

  Krzysztof Tandecki
  Licznik dni, za które przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego, zaczyna biec na nowo od stycznia każdego roku. Obecnie jest on inny w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych.

  Logowanie

  email:

  hasło:

   

   

  Logowanie za pomocą emaila

  Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

  email:

  Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

   

  Logowanie do za pomocą emaila

  Sprawdzanie danych....