Nowa wersja JPK_FA od 1.11.2019

Agnieszka Baklarz biegły rewident

Ministerstwo Finansów wprowadziło nową strukturę JPK_FA(3), która ma być udostępniana organom podatkowym od 2.12.2019.

Krótka informacja na ten temat pojawiła się na stronie internetowej resortu finansów 29.10.2019 (www.podatki.gov.pl).

 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Ustanowiono tym samym rekord, jeśli chodzi o wymagany czas reakcji – 3 dni na wprowadzenie zmian w strukturach baz danych oraz w formatkach obsługujących faktury sprzedaży do wszystkich oprogramowań (w tym finansowo-księgowych) i rozpoczęcie gromadzenia danych w formacie umożliwiającym przygotowanie nowego pliku za okres już od 1 listopada.

Co prawda organy podatkowe mogą żądać JPK_FA(3) dopiero od 2 grudnia, ale dane do niego należy gromadzić już od listopada w takim formacie, aby umożliwić jego wygenerowanie.

Uzasadnieniem wprowadzenia nowej struktury pliku JPK_FA(3) jest wejście w życie 1.11.2019 nowych regulacji dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Gdyby zakres zmian ograniczył się jedynie do MPP, nie stanowiłyby one najmniejszego problemu – oprogramowania były pod tym kątem przygotowywane już od czasu opublikowania nowelizacji ustawy o VAT z 9.08.2019 (DzU z 13.09.2019 poz. 1751). Niestety, przy okazji wprowadzono też zmiany w raportowaniu faktur zaliczkowych, których wdrożenie w tak krótkim czasie może okazać się niemożliwe.

Przyjrzyjmy się zmianom w schemacie JPK_FA(3) w podziale na te, z którymi systemy informatyczne powinny sobie poradzić, i te, z którymi może być problem.

1. Nowości, które nie muszą skutkować zmianami w strukturach baz danych oprogramowań generujących pliki JPK_FA

W dużej mierze są to zmiany kosmetyczne i dostosowujące do raportowania MPP. Do pliku JPK_FA dodano następujące informacje, które są już dostępne w systemach:

 • kod urzędu skarbowego – w nagłówku JPK_FA – z którego zrezygnowano w wersji drugiej schematu (nie ma go w JPK_VAT, więc nie jest jasne, dlaczego go przywrócono),
 • kod waluty na poziomie faktury,
 • nowy typ adresu: adres zagraniczny,
 • dwa znaczniki: do oznaczania MPP oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu,
 • pola związane z przeliczeniem na złote wartości podatku z faktur wystawionych w walutach obcych.

2. Nowości, które mogą (i zapewne w większości przypadków będą) skutkować zmianami w strukturach baz danych oprogramowań generujących pliki JPK_FA

Spora zmiana, niezapowiedziana wcześniej przez Ministerstwo Finansów i nieodnosząca się do MPP, dotyczy sposobu prezentacji informacji o fakturach zaliczkowych. W pliku pojawią się zatem:

 • NrFaZaliczkowej – trzeba będzie podać numery wszystkich faktur zaliczkowych wystawionych wcześniej,
 • węzeł „Zamowienie” dotyczący faktur zaliczkowych, składający się z ustrukturyzowanej informacji o numerze faktury, wartości zamówienia, poszczególnych pozycji zamówienia (nazwy towaru lub usługi, jednostki miary, ilości, ceny jednostkowej, wartości netto, stawki i kwoty VAT),
 • węzeł „ZamowienieCtrl” zawierający sumy kontrolne dla umów.

Wskazane informacje dotyczące faktur zaliczkowych często są w systemach informatycznych wpisywane ręcznie w polu notatki „freetextowej”. Jej ustrukturyzowanie nie jest możliwe, dopóki nie zostaną opracowane stosowne pola oraz formatki. Wygenerowanie ww. informacji do pliku JPK_FA(3) w zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów terminie jest więc w większości przypadków nierealne.

Na marginesie: w najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnej zmiany schematu JPK_FA. Ma to związek z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 (DzU poz. 1988), określającego nowy zakres informacji dla pliku JPK_VAT (plik JPK_FA, generowany na żądanie organu w czasie kontroli, powinien służyć weryfikacji informacji zawartych w JPK_VAT). Od 1.04.2020 duże przedsiębiorstwa (a od 1.07.2020 wszystkie) będą dostarczać w pliku JPK_VAT bardziej szczegółową informację niż obecnie zawarta w nowej strukturze JPK_FA(3).

Kolejna zmiana struktury JPK_FA będzie zapewne polegać na dodaniu m.in. informacji o grupach towarów i usług. Miejmy nadzieję, że rozszerzenie to będzie spójne z oznaczeniami użytymi w przywołanym rozporządzeniu, bo obecne sposoby oznakowania typu faktury (np. znacznik typu logicznego dla oznaczenia, czy transakcja jest objęta podzieloną płatnością w JPK_FA, oraz oznaczenie literowe „MPP” w pliku JPK_VAT) są ewidentnie ze sobą niespójne.

Nowe artykuły na naszych stronach:
Jednolity Plik Kontrolny

Zmiany w strukturach JPK_VAT i JPK_FA – jak wpłyną na organizację pracy działu księgowości i innych działów przedsiębiorstwa

Agnieszka Baklarz
Aby sprostać rosnącym wymaganiom ustawodawcy w zakresie dostarczania danych o transakcjach podlegających VAT, przedsiębiorstwa muszą zapewnić przepływ stosownych informacji do działu księgowości (bądź do obsługującego je biura rachunkowego). Wiążą się z tym zmiany w oprogramowaniu, a także konieczność przeszkolenia pracowników i wdrożenia odpowiednich procedur.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z dużym natężeniem zmian w obowiązkach informacyjnych, związanych z plikami JPK. Od 1.11.2019 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA, która wymaga m.in. podawania nowych danych dotyczących faktur zaliczkowych.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. II)

Mateusz Kaczmarek
W związku ze zmianą regulacji unijnych od 1.01.2020 r. zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji transgranicznych na terenie UE. Modyfikacji ulegną m.in. zasady dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT, które zostaną ujednolicone w ramach całej UE na mocy rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112[1].

W pierwszej części artykułu była mowa o tym, jakie transakcje stanowią WNT i WDT, a także o ustalaniu miejsca ich świadczenia (opodatkowania) – w tym o wynikających z dyrektywy nowych regułach dla transakcji łańcuchowych. W tej części przyjrzymy się zarówno zasadom rozliczania VAT od ww. dostaw i nabyć (szczególnie warunkom stosowania zerowej stawki do WDT), jak i opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).


e-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdawczość i zamknięcie ksiąg – okiem praktyka

Andrzej Netter
Zmiana formy rocznego sprawozdania finansowego (rsf) na elektroniczną oraz tegoroczne zmiany przepisów powodują, że planując zamknięcie ksiąg za 2019 r., należy uwzględnić nowe czynności, związane ze sporządzeniem e-sprawozdawczości.

Od 1.09.2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne rsf (wersja 1-2). Zmiany dotyczą wszystkich struktur z wyjątkiem schemy dla jednostek sporządzających rsf zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.


Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....