Nowa składka wypadkowa nie dla każdej firmy

Krzysztof Tandecki

Od kwietnia trwa nowy rok składkowy dla ubezpieczenia wypadkowego. Część płatników będzie płacić składkę w nowej wysokości.

W tym roku składkowym – trwającym od 1.04.2020 do 31.03.2021 – zmiana nie obejmie wszystkich płatników. Nadal aktualne pozostają kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności obowiązujące od 1.04.2018. Te kategorie co do zasady są zmieniane co 3 lata (art. 30 ust. 5 ustawy wypadkowej). Kolejna ich zmiana nastąpi od przyszłego roku składkowego.

  • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • RM – Rada Ministrów

Od kwietnia nadal obowiązują więc kategorie ryzyka określone w rozporządzeniu MRPiPS z 5.03.2018 zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU poz. 502) oraz odpowiadające im stopy procentowe składki wypadkowej.

Brak zmiany kategorii ryzyka firmy nie oznacza jednak, że dla każdego płatnika stopa procentowa składki wypadkowej pozostała na niezmienionym poziomie. Na wysokość tej składki wpływa bowiem również wypadkowość w firmie oraz liczba osób zatrudnianych w warunkach zagrożenia.

Ryczałtowa stawka

Nowy okres składkowy nie wiąże się z żadną zmianą dla płatników, którzy:

  • podlegają wpisowi do rejestru REGON, ale zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON – bez względu na liczbę ubezpieczonych.

Takich płatników obowiązuje ryczałtowa stopa procentowa składki wypadkowej w wysokości 50% najwyższej składki dla wszystkich grup płatników. W tym roku składkowym nadal wynosi ona 3,33%. Płatnicy z tej grupy będą więc nadal opłacać składkę wypadkową w wysokości 1,67% podstawy wymiaru.

Liczba ubezpieczonych

Liczbę ubezpieczonych należy ustalać jako iloraz sumy osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w poszczególnych miesiącach 2019 i liczby miesięcy, przez które płatnik był w ubiegłym roku zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień (tj. w których zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 1 osobę). Wynik zaokrągla się do jedności „w górę”, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub „w dół”, gdy jest mniejsza od 0,5.

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zgłosił od 1.09.2019 siebie jako płatnika składek i syna do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jako osobę współpracującą. Od 12.10.2019 zgłosił do ubezpieczeń społecznych 9 pracowników, a od 14.11.2019 jeszcze 2 zleceniobiorców.

Miesiąc Liczba ubezpieczonych
IX 2
X 11
XI 13
XII 13

Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2019 wynosiła 39. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki wypadkowej na rok składkowy trwający od 1.04.2020 do 31.03.2021 wynosi zatem 39 : 4 = 9,75, po zaokrągleniu 10. Płatnika obowiązuje stopa procentowa składki wypadkowej właściwa dla grupy działalności, którą prowadzi.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób:

  • które podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu (np. wykonujących pracę nakładczą),
  • które cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu nawet przez 1 dzień).

Obliczy ZUS…

Stopę procentową składki wypadkowej obowiązującej od kwietnia 2020 muszą zweryfikować płatnicy, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON i w 2019 zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

U tych płatników obliczenia składki wypadkowej opierają się na dodatkowych parametrach.

Dla części z nich stopę procentową składki wypadkowej ustali ZUS. Dotyczy to tych płatników, którzy za ostatnie kolejne 3 lata (2017–2019) złożyli informacje ZUS IWA, wykazując w nich m.in. liczbę wypadków przy pracy ogółem, śmiertelnych i ciężkich oraz liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia (które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy).

Na tej podstawie ZUS ustali, do jakiej kategorii działalności należy płatnik według PKD aktualnego na 31.12.2019. W ten sposób przypisze mu odpowiedni procent składki. Dodatkowo jednak ZUS stosuje tzw. wskaźnik korygujący, ustalony indywidualnie dla płatnika na podstawie różnicy między kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której on należy ze względu na rodzaj działalności, a kategorią ryzyka ustaloną dla niego na podstawie danych wykazanych w ZUS IWA za ostatnie 3 lata. Wskaźnik ten wynosi od 0,5 do 1,5. Firmy z tej samej grupy działalności mogą więc płacić składkę wypadkową w różnej wysokości, zależne od stopnia wypadkowości i warunków pracy.

Płatnicy z tej grupy powinni otrzymać zawiadomienie z ZUS o obowiązującej ich w nowym roku składkowym stopie procentowej składki wypadkowej do 20 kwietnia. Płatnik, który nie otrzyma go w tym terminie, powinien skontaktować się z ZUS.

…albo płatnik

Taki przedsiębiorca powinien się jednak najpierw zastanowić, czy złożył ZUS IWA za 3 ostatnie lata, a jeśli tak – czy miał taki obowiązek. ZUS ustala bowiem stopę procentową tej składki tylko wtedy, gdy może czerpać informacje z ZUS IWA złożonych obowiązkowo za 3 lata.

Płatnik, który nie złożył tej informacji za 3 lata (albo złożył ją, mimo braku takiego obowiązku), powinien samodzielnie ustalić obowiązującą go od kwietnia br. stopę procentową składki wypadkowej. A właściwie tylko ją zweryfikować, z uwagi na brak zmiany kategorii ryzyka dla grup działalności. Dla tych płatników zwykle wysokość stopy procentowej pozostanie bez zmian. Inaczej może być, gdy płatnik pomylił się w ubiegłorocznych obliczeniach. Taka sytuacja nie jest wcale rzadkością.

Przedsiębiorca z tej grupy ma obowiązek opłacać składkę wypadkową według stopy procentowej ustalonej dla grupy działalności, do której należy. Aby ją ustalić, na podstawie dwóch pierwszych cyfr kodu PKD (ujętego w rejestrze REGON na 31.12.2019), musi sprawdzić, do jakiej sekcji (oznaczonej literą) i działu (pierwsze dwie cyfry kodu) został zaklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem RM z 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dla płatnika rodzajem przeważającej działalności jest działalność oznaczona kodem PKD 16.22.Z „Produkcja gotowych parkietów podłogowych”. Z dwóch pierwszych cyfr PKD wynika, że należy on do sekcji C, dział 16 „Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wypalania”. Zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia MPiPS z 29.11.2002 w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU z 2019 poz. 757) dla grupy działalności oznaczonej kodem PKD „C-16” ustalona została ósma kategoria ryzyka oraz stopa procentowa składki w wysokości 2,26%.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Składki ZUS - pracownicy”
Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

Magdalena Januszewska
W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?

Zasadniczo – zgodnie ze stanowiskiem fiskusa – opłacanie ryczałtem lub według tzw. kilometrówki służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu.


Składki ZUS

Odprawa dla prezesa wolna od składek ZUS

Krzysztof Tandecki
Rekompensata pieniężna wypłacana zarządzającemu z tytułu rozwiązania kontraktu menedżerskiego nie podlega oskładkowaniu. Inaczej jest z odszkodowaniem za zakaz konkurencji.

Potwierdził to ZUS w interpretacji z 14.02.2020 (DI/100000/43/37/2020) w odpowiedzi na pytanie spółki, która rozwiązała z prezesem umowę o świadczenie usług zarządzania. Jednocześnie ZUS wskazał, że wypłacone prezesowi odszkodowanie za zakaz konkurencji obowiązujący go po odwołaniu z funkcji podlega składkom społecznym i zdrowotnej.


Składki ZUS

Jakie składki płacić za zleceniobiorcę, który zawiesił własny biznes

Krzysztof Tandecki
Spółka chce od września 2020 podpisać umowę zlecenia z osobą, która dotąd prowadziła indywidualną działalność gospodarczą, ale ją zawiesiła.
Czy za taką osobę należy naliczać składki na ogólnych zasadach dotyczących zleceniobiorców?

To zależy, jaki jest przedmiot umowy zlecenia. Jeśli pokrywa się z profilem zawieszonej działalności, tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego będzie wyłącznie ta działalność.


Składki ZUS

Zmiana etatu nie wpływa na podstawę składek z urlopu wychowawczego

Krzysztof Tandecki
Czy podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym ustala się z jego oskładkowanych zarobków za ostatnie 12 mies., nawet gdy w tym czasie zmienił się jego wymiar czasu pracy?

Tak. Pracownik, który korzysta z urlopu wychowawczego, podlega w tym czasie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu – jeśli nie ma innych tytułów do tych ubezpieczeń ani prawa do emerytury lub renty. Składki na te ubezpieczenia finansuje budżet państwa, ale musi je naliczyć pracodawca – nawet ten, który zatrudnia tylko jedną osobę.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot wydatków na czasowe przeniesienie pracownika – bez składek ZUS i bez PIT

Renata Majewska
Po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii rozpoczęliś‑ my, w gdańskim oddziale firmy, produkcję podajników i dozowników na artykuły sanitarne. Wysłaliśmy tam na 3 mies. (od 1.05.2020 do 31.07.2020 r.) kierownika (zatrudnionego na umowę o pracę), którego stałym miejscem pracy jest Warszawa. Zastosowaliśmy tryb czasowego oddelegowania, określony w art. 42 § 4 Kp, czyli polecenie pracodawcy, któremu pracownik musi się podporządkować. Pokryliśmy mu oczywiście wszystkie kosz‑ ty przeniesienia do Gdańska wraz z rodziną (4 tys. zł) oraz przyznaliśmy zasiłek na zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania, w kwocie 5 tys. zł.
Czy należności te podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu? Kierownik zarabia miesięcznie 9 tys. zł brutto.

Kwoty wypłacone pracownikowi z tytułu przeniesienia na 3 mies. do Gdańska nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie należy też od nich pobierać zaliczki na PIT.


Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Mariusz Sobkowiak
Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Renata Majewska
Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.


Tarcza antykryzysowa 2.0

Abolicja składkowa także dla średnich pracodawców

Renata Majewska
Tarcza antykryzysowa 2.0 znacznie rozszerzyła zakres 3-miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Objęło ono nowe grupy płatników. Jednak ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, nie zapłacą jedynie połowy należnych składek.

Wynika tak ze znowelizowanych od 18.04.2020 art. 31zo–31zx ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Zmiany wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza antykryzysowa 2.0).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie lojalnościowe dla byłego menedżera – wyjątkowo bez składek

Renata Majewska
Z końcem stycznia 2020 r. uległa rozwiązaniu umowa o świadczenie usług zarządzania z członkiem zarządu, do którego stosuje się tzw. nową ustawę kominową. Umowa gwarantuje mu odszkodowanie za zakaz konkurencji, wiążący po ustaniu zatrudnienia, płatne w sześciu miesięcznych ratach – po 9 tys. zł brutto. Na infolinii ZUS dowiedziałam się, że umowa ta podlega pełnym składkom. Potrąciłam je zatem z pierwszej raty rekompensaty, uregulowanej pod koniec lutego 2020 r. Jednak w marcu 2020 r. otrzymaliśmy z ZUS interpretację indywidualną zawierającą odpowiedź, że składki się nie należą. Przy okazji wypłaty kolejnej raty odszkodowania chcę poprawić ten błąd, ale nie wiem jak.
Co z zawyżonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Jak dokonać kompleksowej korekty?

Koronawirus

ZUS nie zwolni z już opłaconych składek

Krzysztof Tandecki
Jeśli w związku z epidemią złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec–maj 2020, a ZUS na wydanie decyzji o uldze ma czas do końca czerwca, to czy mogę w tych miesiącach nie płacić składek? Czy też muszę je zapłacić, a potem zostaną umorzone? Co jeśli ich nie zapłacę, uznając, że wniosek zostanie przyjęty, a ostatecznie ZUS odmówi?

Wniosek ws. zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 (lub za mniej miesięcy z tego przedziału czasowego) należy złożyć w ZUS do 30.06.2020. Płatnik powinien też złożyć dokumenty rozliczeniowe za te miesiące, chyba że nie ma takiego obowiązku (jak np. osoba prowadząca jednoosobową działalność, opłacająca składki tylko za siebie od najniższej podstawy wymiaru).


Koronawirus

Antykryzysowe zwolnienie od składek ZUS należnych za pracowników a koszty uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
Jak po uzyskaniu zwolnienia z ZUS – w ramach tarczy antykryzysowej – rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie brutto za miesiące objęte zwolnieniem oraz składki ZUS, które powinien opłacić pracodawca? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, tak jak dotychczas?

Nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców, a także członków rad nadzorczych (RN) spółek w części finansowanej przez płatnika składek nie są kosztami uzyskania przychodów. Natomiast wynagrodzenie brutto stanowi taki koszt – także, jak się wydaje, w części odpowiadającej składkom ZUS i składce zdrowotnej, które finansuje pracownik.


Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.


Składki ZUS

Oskładkowanie wynagrodzenia i odprawy z kontraktu menedżerskiego

Magdalena Januszewska
Jeśli kontrakt menedżerski i umowa o pracę trwały jednocześnie, należy odprowadzić składki od sumy wynagrodzeń. Nie trzeba natomiast ich płacić od odprawy wypłacanej w związku z rozwiązaniem umowy o zarządzanie spółką, nawet jeśli były prezes pozostanie zatrudniony na etacie.

Dotyczyła ona spółki, która zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski) z prezesem. Wcześniej zatrudniała go na umowę o pracę jako dyrektora technicznego. Na czas trwania kontraktu nie rozwiązano umowy o pracę, a udzielono mu urlopu bezpłatnego.

W 2019 powołano nowego prezesa. Okres wypowiedzenia kontraktu poprzedniego prezesa kończył się z ostatnim dniem czerwca 2019. W lipcu miał on otrzymać odprawę.


Ubezpieczenia społeczne

W nowym roku wyższe składki z wychowawczego

Krzysztof Tandecki
Od stycznia 2020 wzrosły limity wyznaczające najniższą i najwyższą podstawę wymiaru składek za pracowników korzystających z urlopu wychowawczego.

Pracodawcy muszą zweryfikować, od jakiej podstawy opłacają składki na ubezpieczenia za osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Choć pracodawca nie finansuje tych składek (pokrywa je budżet państwa), ma obowiązek prawidłowo je naliczać i wykazywać w dokumentach rozliczeniowych.

Dotyczy to każdej firmy – nawet tej, w której na urlopie wychowawczym przebywa jej jedyny pracownik.


Świadczenia pracownicze

Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów wizy i przyjazdu do Polski pracowników z Ukrainy

Krzysztof Tandecki
Firma chce zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Ich warunkiem jest jednak, żeby przyszły pracodawca sfinansował wizę i podróż. Firma zgodziła się, ale tylko tym osobom, które zatrudni.
Czy jeśli firma zwróci im te koszty już po podjęciu zatrudnienia, będzie musiała odprowadzić od nich składki na ubezpieczenia pracownicze? A co byłoby, gdyby dopłaciła im również do kosztów noclegu w Polsce przed podpisaniem umów o pracę?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest przychód w rozumieniu updof z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 usus). Należy więc sięgnąć do przepisów podatkowych. Wskazują one, że przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności są to wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).


Składki ZUS

Podwójna wypłata z umowy zlecenia to podwójny limit składki chorobowej

Krzysztof Tandecki
Spółka zatrudniła menedżera na kontrakt menedżerski od 5.11.2019. Wynagrodzenie za listopad w wysokości 12 600 zł zostało mu wypłacone na początku grudnia. Pod koniec grudnia dostanie natomiast pensję za ten miesiąc – 14 000 zł.
Czy opłacając składki ZUS za grudzień, należy ograniczyć podstawę wymiaru składki chorobowej do 11 912,50 zł?

Składki ZUS

Łatwiej o A1 dla cudzoziemca

Krzysztof Tandecki
Rozpatrując możliwość kontynuowania ubezpieczeń w Polsce przez okres delegowania pracownika z państwa trzeciego do innego kraju UE, ZUS nie powinien badać ośrodka interesów życiowych tej osoby.

Składki ZUS

Oskładkowanie zlecenia na mycie okien

Magdalena Januszewska
Zleceniobiorcę trzeba zgłosić do ubezpieczeń od dnia określonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, choćby nie otrzymał on w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.

Firma chce od października 2019 zatrudnić na umowę zlecenia osobę do mycia okien w biurze – wtedy, gdy są brudne, nie rzadziej niż co trzeci miesiąc. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w miesiącu, w którym okna zostaną umyte. Ze zlecenia w 2019 zleceniobiorca będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w pełnym zakresie. W 2020 będzie zgłoszony tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych będzie dobrowolne).


Ubezpieczenia społeczne doktorantów od 1.10.2019 r.

Magdalena Januszewska
Uczestnicy szkół doktorskich, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020, są obowiązkowo ubezpieczeni społecznie. Stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia wcześniej, nadal nie będą oskładkowane.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....