Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska

Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).

 • FP – Fundusz Pracy
 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Przypomnijmy, co się kryje pod tymi hasłami:

 • ulga „na start” (art. 18 Pp) to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 mies. prowadzenia działalności,
 • składki od preferencyjnej podstawy lub składki preferencyjne (art. 18a ust. 1 usus) to prawo do opłacania przez 24 mies. składek społecznych od kwoty zadeklarowanej nie niższej niż 30% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (675 zł w 2019), w przeciwieństwie do standardowych składek, które wylicza się od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (2859 zł w 2019),
 • mały ZUS (art. 18c usus) to prawo od ustalenia indywidualnej podstawy wymiaru składek społecznych przez 36 mies., bazując na przychodach przedsiębiorcy z działalności gospodarczej osiągniętych w poprzednim roku; tak ustalona podstawa nie może być niższa niż 30% najniższego wynagrodzenia (podstawa preferencyjna) ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (standardowa podstawa wymiaru składek społecznych).

Ulgi te dotyczą wyłącznie składek na własne ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy. Korzystają z nich osoby fizyczne prowadzące działalność na podstawie wpisu do CEIDG (także wspólnicy spółki cywilnej). Nie przysługują osobom wykonującym wolne zawody, wspólnikom spółek podlegających wpisowi do KRS ani twórcom czy artystom.

Ulgi nie mają też zastosowania do innych ubezpieczonych – pracowników ani osób współpracujących z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi.

Warunki korzystania z ulg

Ulga „na start” oraz składki preferencyjne przysługują wyłącznie początkującemu przedsiębiorcy. Za takiego uważa się osobę, która podejmuje działalność po raz pierwszy lub nie wcześniej niż po 60 mies. od zawieszenia albo od zakończenia poprzedniej działalności.

Aby skorzystać z tych uprawnień, przedsiębiorca w ramach swojej firmy nie może też wykonywać na rzecz byłego pracodawcy tych samych czynności, które wykonywał w ramach stosunku pracy w danym lub poprzednim roku.

Ulga „na start”

W jej ramach początkujący przedsiębiorca przez 6 mies. od dnia rozpoczęcia działalności nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Ten, kto chce z niej skorzystać, dokonuje zgłoszenia wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZZA z kodem 0540).

Ulga przysługuje maksymalnie przez 6 mies. kalendarzowych, przy czym miesiąc rozpoczęcia działalności wlicza się tylko w przypadku, gdy rozpoczęła się ona 1. dnia miesiąca.

Pan Jerzy rozpoczął po raz pierwszy działalność 1.12.2018. Z ulgi „na start” może korzystać do 31.05.2019, ponieważ pierwszym pełnym miesiącem kalendarzowym korzystania z niej był grudzień 2018.

Pan Jan rozpoczął po raz pierwszy działalność 2.11.2018. Z ulgi „na start” może korzystać także do 31.05.2019, ponieważ pierwszym pełnym miesiącem kalendarzowym korzystania z ulgi był grudzień 2018.

Bez składek – bez świadczeń

Nie opłacając składek na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorca nie nabywa uprawnień przysługujących z tych ubezpieczeń:

 • okres korzystania z ulgi „na start” nie zostanie mu zaliczony jako okres ubezpieczenia (składkowy bądź nieskładkowy) do celów emerytalno-rentowych,
 • w razie choroby przedsiębiorcy lub członka jego rodziny nie będą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, np. zasiłek chorobowy lub opiekuńczy,
 • w razie wypadku podczas wykonywania czynności w ramach działalności (wypadek przy pracy) nie będzie miał prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi „na start” i od pierwszego dnia działalności zgłosić się do ubezpieczeń społecznych, składając druk ZUS ZUA z kodem 0570 (jeżeli chce opłacać preferencyjne składki) albo 0510 (jeśli chce opłacać składki w standardowej wysokości).

Uwaga: zgłaszając się do ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca rozpoczynający działalność definitywnie rezygnuje z ulgi „na start”. Nie może wyrejestrować się z tych ubezpieczeń i ponownie zgłosić wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 0540. Będzie miał taką możliwość dopiero po upływie 60 mies. od zakończenia lub zawieszenia aktualnie prowadzonej działalności.

Pani Joanna po raz pierwszy rozpoczęła działalność 2.11.2018. Zgłosiła się od tej daty do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 0540 (jako osoba korzystająca z ulgi „na start”). Od 1.01.2019 wyrejestrowała się z kodu 0540 (ZUS ZWUA z datą 1.01.2019) i zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych z kodem 0510 (osoba opłacająca standardowe składki społeczne – ZUS ZUA z datą 1.01.2019). Pani Joanna nie może już zmienić zdania i od kolejnego miesiąca ponownie zgłosić się z kodem 0540. Z ulgi „na start” będzie mogła skorzystać kolejny raz, jeżeli zawiesi działalność na co najmniej 60 mies. lub zlikwiduje ją i po 60 mies. rozpocznie na nowo.

Preferencyjne składki

Po upływie 6 mies. korzystania z ulgi „na start”, przez kolejne 24 mies. przedsiębiorca może opłacać składki społeczne obliczone od preferencyjnej podstawy.

Warunki skorzystania z tej ulgi są takie same jak w przypadku ulgi „na start” – początkujący przedsiębiorca nie może wykonywać na rzecz byłego pracodawcy czynności, które wykonywał w ramach stosunku pracy w danym i poprzednim roku.

Podobnie okres opłacania preferencyjnych składek liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych. Przedsiębiorca, który nie skorzystał z ulgi „na start” i rozpoczął działalność w trakcie miesiąca (np. 2.11.2018), będzie mógł opłacać składki preferencyjne za miesiąc, w trakcie którego ją rozpoczął i przez kolejne, pełne 24 mies. (do 30.11.2020). W przypadku przejścia z ulgi „na start” na składki preferencyjne będą to kolejne 24 mies. po zakończeniu ulgi „na start”.

Pan Jan rozpoczął działalność 2.11.2018. Do 31.05.2019 będzie korzystał z ulgi „na start”. Od 1.06.2019 do 31.05.2021 może opłacać składki społeczne od preferencyjnej podstawy.

Dla przedsiębiorcy, który nie korzystał z ulgi „na start” lub korzystał z niej krócej niż przez 6 mies., okres 24 mies., w trakcie których przysługuje prawo opłacania składek preferencyjnych, rozpoczyna się wraz z datą rezygnacji z ulgi „na start”.

Pani Joanna po raz pierwszy rozpoczęła działalność 2.11.2018. Zgłosiła się od tej daty do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 0540 (jako osoba korzystająca z ulgi „na start”). Od 1.01.2019 wyrejestrowała się z kodu 0540 (ZUS ZWUA z datą 1.01.2019) i zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych z kodem 0510 (osoba opłacająca standardowe składki społeczne – ZUS ZUA z datą 1.01.2019). Od tej daty rozpoczyna się bieg 24 mies., w trakcie których pani Joanna może opłacać preferencyjne składki.

Inaczej niż w przypadku ulgi „na start”, przedsiębiorca w trakcie 24 mies. przysługującego mu prawa do opłacania preferencyjnych składek może opłacać standardowe składki i w kolejnym miesiącu ponownie powrócić do składek preferencyjnych. Niezależnie od tego, za ile miesięcy faktycznie opłaci składki preferencyjne, prawo do tej ulgi ustanie po upływie 24 mies. kalendarzowych od rozpoczęcia działalności/zaprzestania korzystania z ulgi „na start”.

Pani Joanna po raz pierwszy rozpoczęła działalność 2.11.2018. Zgłosiła się od tej daty do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 0540 (jako osoba korzystająca z ulgi „na start”). Od 1.01.2019 wyrejestrowała się z kodu 0540 (ZUS ZWUA z datą 1.01.2019) i zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych z kodem 0510 (osoba opłacająca standardowe składki społeczne – ZUS ZUA z datą 1.01.2019). Od 1.05.2019 pani Joanna wyrejestrowała się z kodu 0510 (ZUS ZWUA z datą 1.05.2019) i zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych z kodem 0570. Prawo do opłacenia preferencyjnych składek ustanie 31.12.2020.

Zawieszenie działalności

Na okres trwania obu wyżej opisanych ulg nie ma wpływu ew. zawieszenie działalności. Przedsiębiorca korzystający z ulgi „na start” czy preferencyjnych składek może zawiesić działalność, jednak okres zawieszenia zostanie wliczony do okresu, przez który ulga przysługuje.

Pan Jan rozpoczął działalność po raz pierwszy 2.11.2018 i był uprawniony do z ulgi „na start”. Od 2.11.2018 opłacał wyłącznie składki zdrowotne, rozliczając się z kodem tytułu ubezpieczenia 0540. Od 1.01.2019 zawiesił działalność na 3 mies., tj. do 31.03.2019. Podejmując działalność od 1.04.2019, będzie mógł zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 0540. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych będzie mu przysługiwać do 31.05.2019, czyli do upływu 6. pełnego miesiąca od daty rozpoczęcia działalności po raz pierwszy.

Mały ZUS

Po zakończeniu okresu, w którym jest możliwe korzystanie z preferencyjnych składek, przedsiębiorca, który prowadzi działalność na mniejszą skalę, może przez kolejne 36 mies. opłacać niższe składki w ramach małego ZUS.

Ta ulga nie jest zastrzeżona dla początkujących przedsiębiorców. Ma do niej prawo każdy, kto w poprzednim roku kalendarzowym osiągnął przychód nie wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (63 tys. zł w 2018) i spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie przysługuje mu prawo do opłacania preferencyjnych składek,
 • nie wykonuje w ramach działalności na rzecz byłego pracodawcy (u którego był zatrudniony przed jej rozpoczęciem) czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy w bieżącym i poprzednim roku,
 • prowadził działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni,
 • nie opłacał w poprzednim roku podatku dochodowego w formie karty podatkowej, korzystając jednocześnie ze zwolnienia z VAT i
 • nie prowadził w poprzednim roku działalności pozarolniczej w innej formie (np. nie był wspólnikiem spółki jawnej, nie prowadził działalności jako twórca lub artysta).

Wskazany limit przychodu (30-krotność minimalnego wynagrodzenia) dotyczy osób, które prowadziły działalność przez cały rok (365 dni w 2018). Gdy działalność była prowadzona przez część poprzedniego roku, limit oblicza się proporcjonalnie do liczby dni jej prowadzenia (63 tys. zł : 365 × liczba dni, przez które prowadzono działalność – nie mniej niż 60).

Prawo do małego ZUS jest ustalane co do zasady na rok kalendarzowy i przedsiębiorca spełniający wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z ulgi musi zgłosić tę chęć najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku. Czyli do 8 stycznia powinien złożyć ZUS ZWUA, wyrejestrowując się z dotychczasowego kodu 0510 i jednocześnie składając ZUS ZUA z kodem 0590.

Wyjątkiem są przedsiębiorcy (spełniający niezbędne do korzystania z tej ulgi warunki), którzy w trakcie roku:

 • podjęli zawieszoną lub rozpoczęli nową działalność, lub
 • wyczerpali 24-miesięczny okres korzystania z preferencyjnych składek.

Zgłoszenie z kodem 0590 muszą oni złożyć w ciągu 7 dni od rozpoczęcia lub podjęcia działalności albo od dnia, w którym powstało ich prawo do skorzystania z tej ulgi.

Przedsiębiorca do 31.05.2019 będzie opłacał preferencyjne składki społeczne. Nabędzie prawo do małego ZUS od 1.06.2019. Zatem do 8.06.2019 musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodu 0570 na druku ZUS ZWUA (z datą 1.06.2019) i zgłosić z tą samą datą na ZUS ZUA z kodem 0590. Ponieważ 8.06.2019 przypada w sobotę, dokument ten należy złożyć najpóźniej 10.06.2019.

Wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek społecznych w okresie opłacania małego ZUS jest ustalana dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie, na bazie jego przychodów z poprzedniego roku. Średni miesięczny przychód (obliczony wg ustawowo określonego wzoru) mnożony jest przez ogłoszony do tego celu współczynnik (0,5083 w 2019). Tak obliczona najniższa podstawa wymiaru nie może być jednak niższa niż 30% najniższego wynagrodzenia (podstawa preferencyjna) ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (standardowa podstawa wymiaru składek).

Pan Marek zawiesił działalność 31.12.2017. Podjął jej prowadzenie 2.11.2018. 1.01.2019 spełniał wszystkie warunki do skorzystania z małego ZUS i złożył stosowne zgłoszenie. Jego przychód z tytułu działalności gospodarczej w 2018 wyniósł 1800 zł. Działalność prowadził przez 60 dni 2018. Średni miesięczny przychód (1800 : 60 × 30) wyniósł 900 zł. Zatem obliczona najniższa podstawa (900 × 0,5083) wyniosłaby 457,47 zł. Ponieważ jest to kwota niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, przedsiębiorcę obowiązuje jako najniższa podstawa wymiaru kwota 675 zł.

Najniższa podstawa wymiaru ustalana jest na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia). Z małego ZUS przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 mies. w ciągu każdych kolejnych 60 mies., przy czym prawo do tej ulgi ustala się odrębnie na każdy kolejny rok kalendarzowy, uwzględniając przychód z roku poprzedniego.

Przedsiębiorca w trakcie roku kalendarzowego, w którym korzysta z małego ZUS, może w poszczególnych miesiącach deklarować wyższą podstawę wymiaru składek od ustalonej dla niego indywidualnie najniższej podstawy. Jeżeli jednak w ciągu roku zrezygnuje z tej ulgi i zgłosi się z kodem 0510, rezygnacja ta obowiązuje do końca danego roku kalendarzowego.

Niższe składki społeczne a zbieg tytułów ubezpieczenia

Okres korzystania z prawa do opłacania niższych składek społecznych (składek preferencyjnych i małego ZUS) nie ulegnie zmianom w przypadku, gdy przedsiębiorca ma inny tytuł ubezpieczenia, który zwalnia go z obowiązku opłacania składek społecznych z działalności gospodarczej.

Pan Paweł był zatrudniony na umowę o pracę na okres do 30.04.2019. 1.01.2019 spełniał wszystkie warunki małego ZUS. Wprawdzie do kwietnia opłacał z działalności tylko składki zdrowotne, jednak chciał skorzystać z tej ulgi po ustaniu zatrudnienia. Dlatego od 1.01.2019 musiał zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 0590. Chociaż obniżone składki społeczne opłaca dopiero za maj 2019, okres od stycznia do kwietnia został wliczony do 36 mies. korzystania z ulgi.

Można zadeklarować wyższą podstawę

Jak już o tym była mowa, przedsiębiorca opłaca składki od zadeklarowanej podstawy wymiaru. Zarówno dla składek ulgowych (preferencyjnych i w ramach małego ZUS), jak i standardowych wskazana kwota to jedynie ustawowe minimum. Wysokość podstawy wymiaru deklaruje się, wpisując ją w dokumentach rozliczeniowych za każdy miesiąc (w ZUS DRA, jeśli przedsiębiorca rozlicza składki tylko za siebie, a w pozostałych przypadkach w ZUS RCA), zgodnie z art. 18 ust. 8 usus.

Uwaga: zadeklarowana na dany miesiąc podstawa wyższa od obowiązującego przedsiębiorcę minimum jest dla niego wiążąca i nie może zostać następnie zmniejszona (art. 18 ust. 8a usus).

Przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki od 1.02.2018. W deklaracji za styczeń 2019 jako podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych i chorobowych podał 2000 zł. Od tej kwoty obliczył i opłacił składki. W lutym uznał jednak, że są one zbyt wysokie i chciał je skorygować, deklarując jako podstawę składek społecznych za styczeń minimalną kwotę, czyli 675 zł. Nie mógł tego zrobić. Kwotę tę mógł zadeklarować jako podstawę składek społecznych za kolejny miesiąc – luty 2019.

Składka zdrowotna

Niezależnie od okresu prowadzenia działalności i jej skali, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku), obowiązującego w IV kwartale poprzedniego roku.

W 2019 podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być niższa niż 3803,56 zł. Składka od ww. podstawy wynosi 342,32 zł i jest:

 • niepodzielna w skali miesiąca – już jeden dzień prowadzenia działalności w miesiącu oznacza obowiązek opłacenia pełnej miesięcznej składki zdrowotnej,
 • obowiązkowa z każdego tytułu ubezpieczeń – jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie wpisu do CEIDG jest też wspólnikiem spółki jawnej, a dodatkowo jest zatrudniony na umowę o pracę, płaci składkę zdrowotną ze wszystkich tytułów ubezpieczenia.

Jedyne wyłączenia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przysługują:

 • emerytom i rencistom pobierającym świadczenie w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • osobom z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

które z tytułu działalności uzyskują dochody w granicach połowy najniższej emerytury lub rozliczają PIT w formie karty podatkowej (art. 82 ust. 8 i 9 ustawy zdrowotnej).

Uwaga: zwolnienie z obowiązku opłacania składek zdrowotnych nie oznacza zwolnienia z obowiązku ich rozliczenia.

Pan Józef pobiera najniższą emeryturę i prowadzi firmę, z której osiąga niewielkie przychody (niższe niż połowa najniższej emerytury). Jako emeryt z tytułu działalności gospodarczej rozlicza tylko składki zdrowotne. W ZUS DRA podaje podstawę wymiaru składki zdrowotnej, a jako należną składkę wpisuje 0.

Ponadto osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń zdrowotnych, opłacają składki zdrowotne do wysokości zaliczki na PIT (art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej).

Niższe składki społeczne a obowiązek opłacania składek na FP i SFWON

Składki na FP i SFWON (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) – dalej będziemy je określać łącznie jako składki na FP – opłacają przedsiębiorcy, którzy z tytułu prowadzonej działalności opłacają składki społeczne. Składki na FP oblicza się od podstawy wymiaru składek społecznych, przy czym nie nalicza się ich, gdy podstawa wymiaru w przeliczeniu na pełny miesiąc jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W związku z tym w 2019 nie opłacają składek na FP przedsiębiorcy:

 • korzystający z ulgi „na start” – bo nie płacą składek społecznych,
 • opłacający składki preferencyjne – bo podstawa wymiaru składek jest niższa od minimalnego wynagrodzenia,
 • korzystający z ulgi mały ZUS, dla których indywidualnie ustalona minimalna podstawa wymiaru wynosi poniżej 2250 zł (gdy wynosi 2250 zł lub więcej, składki na FP są należne).

Obowiązek opłacenia składek na FP powstanie też w przypadku, gdy przedsiębiorca uprawniony do opłacania składek od podstawy niższej niż minimalne wynagrodzenie zadeklaruje w danym miesiącu podstawę wymiaru wyższą – w wysokości co najmniej 2250 zł.

Niezależnie od wysokości podstawy wymiaru składek społecznych ze składek na FP zwolnieni są przedsiębiorcy:

 • kobiety – po ukończeniu 55. roku życia,
 • mężczyźni – po ukończeniu 60. roku życia.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym osoba uprawniona osiągnęła wymagany wiek (art. 104b ust. 2 ww. ustawy).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Mały ZUS”
Ubezpieczenia

Nowości w formularzach ZUS w 2020

Renata Majewska
Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:


„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Magdalena Januszewska
Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Pani X z tytułu działalności gospodarczej od 13.03.2017 obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jako początkujący przedsiębiorca opłacała preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczane od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia 05 70 00 – składki na zasadach preferencyjnych).


Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.


„Mały ZUS plus” dopiero od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Rozszerzona wersja „małego ZUS” wchodzi w życie od 1.02.2020, a więc o miesiąc później niż zakładano. Aby zapłacić niższe składki za styczeń, przedsiębiorcy (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych) powinni skorzystać z dotychczasowej ulgi, zgłaszając się w ZUS najpóźniej 8.01.2020.

Konieczność złożenia zgłoszenia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie mieli prawa do „małego ZUS” w 2019, a nabyli je od stycznia 2020. W przypadku osób, które korzystały z „małego ZUS” w 2019, wystarczające będzie złożenie raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2020 w terminie do 10.02.2020 lub do 17.02.2020.


ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.

ZUS przedsiębiorcy

Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).

ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca na „małym ZUS” a obowiązek składania deklaracji DRA

Barbara Staszyńska
Do końca grudnia 2018 przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania deklaracji DRA co miesiąc. W styczniu 2019 zgłosił się z kodem 0590, żeby skorzystać z tzw. małego ZUS.
Czy nadal będzie zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji?

Dokumenty ZUS

Mały ZUS – jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe

Do 11.02.2019 do ZUS zostaną złożone pierwsze dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2019, w których należy rozliczyć składki od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru, tzw. mały ZUS.

Z preferencyjnych składek na mały ZUS można przejść także w trakcie roku

Anna Koleśnik
Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy kończący w trakcie roku korzystanie ze starej ulgi składkowej polegającej na obliczaniu – przez 24 mies. działalności – składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) od razu mogą być objęci tzw. małym ZUS. Nie muszą czekać do początku następnego roku.

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą od 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Z przepisów wynika, że nowa ulgowa podstawa wymiaru składek jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Na łamach „RiP” nr 10/2018 nasz ekspert pisał, że w związku z tym z ulgi nie można zacząć korzystać w trakcie roku, co powoduje, że osoby stosujące starą ulgę składkową, dla których 24-miesięczny okres korzystania z niej upłynie w trakcie roku, do końca tego roku będą musiały opłacać składki w standardowej wysokości, a na mały ZUS mogą przejść dopiero od początku następnego roku.


Mały ZUS – zgłoszenie tylko do 8 stycznia

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą w 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu. Pod warunkiem jednak, że zgłoszą to do ZUS w odpowiednim terminie.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....