Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie księgi – przedawnienie karalności


Podatnik nie zaksięgował w kwietniu 2010 faktury dokumentującej sprzedaż. Z tego powodu US uznał księgi za nierzetelne i to zarówno w zakresie podatku dochodowego, jak i VAT.
Kiedy upłynie termin przedawnienia tego wykroczenia i jak go liczyć? Od końca miesiąca czy roku, w którym nierzetelność wystąpiła?

Odpowiedź zależy od tego, czy doszło do uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

Tylko z winy umyślnej

 • Op – Ordynacja podatkowa
 • Kks – Kodeks karny skarbowy

Podstawowym warunkiem, żeby w ogóle mówić o przestępstwie/wykroczeniu skarbowym jest wina (nie popełnia przestępstwa/wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu, art. 1 § 3 Kks).

Drugi warunek: przestępstwo/wykroczenie skarbowe powinno być popełnione umyślnie (z przestępstwem/wykroczeniem nieumyślnym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy Kks tak stanowi).

Kks w ogóle nie przewiduje, żeby czyn polegający na nierzetelnym lub wadliwym prowadzeniu księgi mógł być popełniony nieumyślnie.

Ponadto nie popełnia przestępstwa/wykroczenia skarbowego, kto:

 • pozostaje w usprawiedliwionym, lecz błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność,
 • jest nieświadom jego karalności (musi to być nieświadomość usprawiedliwiona),
 • z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem (nie dotyczy to sprawców nietrzeźwych lub którzy wprawili się w inny stan odurzenia).

Mimo popełnienia przestępstwa/wykroczenia skarbowego nie podlega karze ten, kto wyrazi tzw. czynny żal (art. 16 Kks) bądź złoży prawnie skuteczną (w rozumieniu Op lub ustawy KAS) korektę deklaracji podatkowej i w całości uiści zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę (art. 16a Kks).

Nierzetelność i wadliwość

Zgodnie z art. 61 Kks kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (w 2017 jest to maksymalnie ok. 6 400 000 zł).

Czyn mniejszej wagi jest wykroczeniem skarbowym, za które maksymalna grzywna wymierzona wyrokiem to 40 000 zł.

Chodzi o sytuacje, gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (w 2017 – 10 000 zł).

Gdy księga jest prowadzona wadliwie, możemy mieć do czynienia wyłącznie z wykroczeniem skarbowym (art. 61 § 3 Kks).

Nierzetelność lub wadliwość nie dotyczy tylko ksiąg rachunkowych i pkpir. Pojęcie ksiąg jest bowiem dużo szersze. Zgodnie z art. 53 § 21 Kks są to:

 • księgi rachunkowe,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja,
 • rejestr,
 • inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Definicja ksiąg jest niemal identyczna jak w Op. Podobnie jak definicje nierzetelności i wadliwości (w Op są one zawarte w art. 3 pkt 4 i art. 193 § 2 i § 3).

Księga jest nierzetelna, gdy jest prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym, natomiast jest wadliwa, gdy jest prowadzona niezgodnie z przepisem prawa (art. 53 § 22 i § 23 Kks).

Kilka znamion, jeden czyn

Gdy podatnik zarówno prowadzi nierzetelnie (lub wadliwie) księgę, jak i wykazuje zaniżony przychód lub zawyżone koszty, przez co nie reguluje podatku w należnej wysokości (lub naraża na uszczuplenie należności publicznoprawnej), to wówczas ma zastosowanie art. 7 § 1 Kks.

Wynika z niego, że jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w 2 albo więcej przepisach kodeksu, to przypisuje się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W praktyce większość przestępstw skarbowych zawiera znamię uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

Wówczas sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu także innych środków karnych.

Po ilu latach

Zasadniczo karalność przestępstwa skarbowego ustaje (art. 44 § 1 Kks), jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

 • 5 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,
 • 10 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Karalność przestępstwa zostaje przedłużona o kolejne 5 lat (i odpowiednio 10 lat), gdy w podstawowym okresie (5- lub 10-letnim) zostanie wszczęte postępowanie przeciwko sprawcy (nie wystarczy, że będzie się ono toczyło „w sprawie”, musi bowiem przejść z fazy in rem w fazę in personam).

Z kolei karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok (art. 51 § 1 Kks). Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. W tym wypadku również chodzi o kolejne 2 lata, ponieważ ów 2-letni okres liczy się od zakończenia pierwotnego okresu rocznego (a nie od popełnienia czynu).

Zasadniczo, jak widać, przedawnienie karalności nie ma nic wspólnego z 5-letnim przedawnieniem zobowiązań podatkowych, o którym mowa w art. 70 § 1 Op. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przestępstwo skarbowe polega na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Wówczas jego karalność ustaje także wtedy, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności (czy inaczej – wg Op – zobowiązania podatkowego).

Na marginesie: można spytać, kiedy w takim razie dojdzie do przedawnienia przestępstwa po 10 latach, skoro zasadą jest, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Op). Dziesięcioletni termin przedawnienia przestępstwa skarbowego będzie miał zastosowanie, gdy dojdzie do zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Od którego momentu

Wiele wątpliwości dotyczy tego, jak liczyć termin przedawnienia. Czy już od momentu popełnienia czynu, czy od końca roku, w którym go popełniono, czy może dopiero od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (czyli tak jak w art. 70 Op).

Zasadą jest, że bieg terminu przedawnienia liczy się od daty popełnienia czynu (art. 44 § 1 i art. 51 § 1 Kks). Są jednak od niej wyjątki. Główny z nich dotyczy przestępstw skarbowych wiążących się z uszczupleniem lub narażeniem na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Bieg przedawnienia rozpoczyna się wówczas z końcem roku, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 44 § 3 Kks).

Podatnik nie zaewidencjonował w maju 2015 w kasie fiskalnej części sprzedaży, przez co nie zapłacił VAT i PIT w należnej wysokości. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności każdego z tych podatków.

Termin płatności VAT za maj 2015 upłynął 25.06.2015, zatem koniec 2015 wyznacza początek biegu przedawnienia przestępstwa skarbowego w zakresie VAT. Do przedawnienia dojdzie zatem z końcem 2020 (art. 44 § 1 pkt 1 Kks).

Natomiast termin płatności PIT za maj 2015 upłynął 30.04.2016, więc koniec 2016 wyznacza początek biegu przedawnienia przestępstwa dotyczącego PIT. Do przedawnienia dojdzie zatem z końcem 2021 (art. 44 § 1 pkt 1 Kks).

Zasadniczo karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności (art. 44 § 2 Kks). W przykładzie jednak przepis ten nie znajdzie zastosowania, ponieważ zobowiązanie z tytułu VAT także przedawni się z końcem 2020, a z tytułu PIT – z końcem 2021 (art. 70 § 1 Op).

W odniesieniu do przestępstw/wykroczeń skarbowych polegających na nieprowadzeniu księgi (art. 60 Kks) lub prowadzeniu jej nierzetelnie bądź wadliwie (art. 61 Kks) ma zastosowanie reguła ogólna, wynikająca z art. 44 § 1 i art. 51 § 1 Kks. Bieg terminu przedawnienia trzeba zatem liczyć od czasu popełnienia czynu.

Raz jeszcze należy podkreślić, że przepis ten nie dotyczy przestępstw polegających na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej. W tym zakresie bowiem ma zastosowanie przepis szczególny – wspomniany art. 44 § 3 Kks – nakazujący liczyć bieg przedawnienia od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (tak też SN w wyroku z 26.01.2011, II KK 214/10).

Ustalenie, kiedy doszło do popełnienia czynu, może być trudne, gdy polega on na utrzymywaniu przez pewien czas stanu niezgodnego z prawem. Jednorazowy byłby czyn polegający na niezaprowadzeniu księgi, ale jej nieprowadzenie trwa w czasie, co powoduje, że mamy do czynienia z czynem ciągłym. Zgodnie z art. 6 § 2 Kks 2 lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności, uważa się za jeden czyn zabroniony. W przypadku uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej za krótki odstęp czasu uważa się okres do 6 miesięcy.

Przedawnienie należy wówczas liczyć od momentu, do którego utrzymywał się stan niezgodny z prawem. Przedawnienie biegnie zatem od ostatniego zachowania składającego się na czyn ciągły.

Postępowanie kontrolne wykazało, że podatnik od lutego 2013 do końca czerwca 2013 nierzetelnie prowadził ewidencję środków trwałych. Termin przedawnienia zaczyna zatem biec od końca czerwca 2013, czyli od momentu, do którego utrzymywał się stan niezgodny z prawem. Przedawnienie nastąpi więc z końcem czerwca 2018, a jeśli czyn zostałby zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe – z końcem czerwca 2014 (chyba że wcześniej wszczęto by postępowanie przeciwko sprawcy).

Odstępstwem od zasady ogólnej jest art. 44 § 4 Kks. Wynika z niego, że jeżeli popełnienie przestępstwa (wykroczenia) skarbowego zależy od nastąpienia określonego w kodeksie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

Nie chodzi tu jednak o skutek jako rezultat czynu (bo każde przestępstwo materialne wywołuje określony skutek), tylko jako warunek popełnienia przestępstwa (wykroczenia) skarbowego (tak SN w wyroku z 17.11.2014, III KK 226/14). Bez wątpienia nie chodzi tu o uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, ponieważ w tym wypadku – jak stwierdził SN we wspomnianym wyroku – wystarczające jest samo niewpłacenie podatku w terminie, jedynie pod warunkiem, że było to zaniechanie o charakterze uporczywym.

W praktyce art. 44 § 4 Kks ma niewielkie zastosowanie.

Nadzwyczajne obostrzenie

Nawet jeśli sąd zastosowałby nadzwyczajne obostrzenie kary, to o długości terminu przedawnienia decyduje zagrożenie wynikające z ustawy, a nie kara, jaką sąd może faktycznie wymierzyć sprawcy. Nadzwyczajne obostrzenie kary wiązać przecież można jedynie z czynem, którego ściganie nie uległo przedawnieniu – stwierdził SN w wyroku z 4.07.2001 (V KKN 346/99).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Kontakty z urzędami”

Wysyłanie pełnomocnictwa do złożenia ORD-IN – pocztą czy przez ePUAP

Mateusz Kaczmarek
Prowadzę biuro rachunkowe. Jestem księgową, ale mam uprawnienia doradcy podatkowego. Klient poprosił mnie o wystąpienie w jego imieniu o interpretację indywidualną. Udzielił mi stosownego pełnomocnictwa w formie tradycyjnej, tj. papierowej z odręcznym podpisem.
Czy do wniosku ORD-IN, który złożę przez platformę ePUAP, mogę dołączyć skan tego pełnomocnictwa, czy też muszę oryginał wysłać pocztą do dyrektora KIS?

Można zeskanować pełnomocnictwo, podpisać skan profilem zaufanym i dołączyć do elektronicznie składanego wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 Op dokumentem elektronicznym jest dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2019 poz. 700 i 730, dalej ustawa o informatyzacji), tj. stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.


Organ podatkowy nie wypowie się wiążąco na temat przechowywania dowodów księgowych

Aleksander Woźniak
We wniosku o interpretację przepisów podatkowych nie należy pytać o sposób archiwizowania dokumentów, choćby miało to służyć dokumentowaniu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Przechowywanie dowodów księgowych to domena prawa bilansowego, a nie podatkowego.

Kto i na jakich zasadach może otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

Marek Barowicz
US – na wniosek przedsiębiorcy lub jego kontrahenta – może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o wielkości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), a także o kondycji podatkowej kontrahenta/potencjalnego kredytobiorcy. Poniżej opisujemy zasady ich wydawania.

Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Patrycja Kubiesa
Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.


Kontakty z urzędem

Oprocentowanie zwrotu VAT, gdy złożono autokorektę deklaracji po kontroli US

Aleksander Kliszewski
US wszczął kontrolę podatkową zadeklarowanego zwrotu VAT i jednocześnie przedłużył termin zwrotu. Kontrola wykazała błędy powodujące nieznaczne zmniejszenie kwoty zwrotu.
Czy jeśli po otrzymaniu protokołu kontroli podatnik złoży autokorektę deklaracji, będzie mu przysługiwało oprocentowanie zwrotu VAT dokonanego przez US po terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, czy może w ogóle oprocentowanie nie przysługuje?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik US może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli jego zasadność wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeśli przeprowadzona weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, US wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.


Kontakty z urzędem

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych trzeba pytać o konkrety

Aleksander Woźniak
Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej, należy ograniczyć się do opisania konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przedstawiać wiele różnych jego wariantów.

Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Mateusz Kaczmarek
Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?

Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Aleksander Kliszewski
Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Nie, ponieważ organ podatkowy nie może sam sobie przekazać sprawy, którą już się zajmuje. Przekazać sprawę można tylko innemu organowi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa KAS) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Op, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.


Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Mateusz Kaczmarek
Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?

Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych stanowi czynność doradztwa podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z pkt 1 ustawy z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym, DzU z 2019 poz. 283, dalej uodp).

Nie wszystkie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, ale te wymienione powyżej do takich właśnie należą (art. 2 ust. 2 uodp). Podmiotami uprawnionymi do ich zawodowego wykonywania są wyłącznie osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz adwokaci i radcowie prawni (art. 2 ust. 3 uodp).


Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Aleksander Kliszewski
Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?

Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Aleksander Kliszewski
Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?

Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Mariusz Sobkowiak
Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?

Kontakty z urzędem

Jak ZUS powinien skorygować oczywisty błąd w decyzji

Ewa Markiewicz
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników przez kilka miesięcy nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne (z powodu nakładów finansowych na modernizację firmy, które nadwyrężyły fundusze). Otrzymał z ZUS decyzję o zadłużeniu, które musi spłacić wraz z odsetkami. Występuje w niej jednak błąd w nazwie firmy, a właściwie w nazwisku przedsiębiorcy – dodano jedną literę. Jego zdaniem decyzja zawierająca taki błąd jest nieważna, o czym powiadomił ZUS. Ten wprawdzie przyznał się do błędu, ale zamiast nowej decyzji wydał postanowienie, w którym skorygował nazwisko. Przedsiębiorca chciał się odwołać, jednak w postanowieniu ZUS zaznaczył, że nie przysługuje mu odwołanie do sądu. Przedsiębiorca uważa, że jest to istotny błąd w dokumencie i dopóki ZUS nie wyda decyzji z poprawnym nazwiskiem adresata, nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia.
Czy ma rację? Jak wpłynąć na zmianę stanowiska ZUS, skoro nie można się odwołać?

Jeżeli w decyzji ZUS występuje błąd polegający na dodaniu jednej litery w nazwisku adresata decyzji, należy go potraktować jako oczywistą omyłkę. Zgodnie z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa), jeżeli w decyzji wydanej przez organ administracji publicznej znalazły się błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, organ ten może je skorygować na żądanie strony lub z urzędu.

Nieprawidłowość musi być tzw. błędem oczywistym. Tylko taki błąd ZUS może usunąć w drodze sprostowania. Dlatego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy opisany błąd można potraktować jako oczywisty. Można tak uznać np. gdy w pozostałej części decyzji nazwa firmy, a jednocześnie inne jej dane, jak NIP, REGON i adres, są podane prawidłowo.


Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r.

Aleksander Woźniak
Od 2019 r. wszyscy płatnicy PIT będą przesyłać informacje PIT-11 i PIT-8C do US do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż dotychczas, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będzie też mieć informacja IFT-1R składana do końca lutego, a także deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR, sporządzane do końca stycznia.

Kontakty z urzędem

Ile czasu ma organ podatkowy na wydanie decyzji określającej stratę

Piotr Kaim
Spółka z o.o. wykazała stratę w CIT za rok podatkowy 2012 (rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy). Strata została rozliczona przez odliczenie od dochodu osiągniętego w latach 2013 i 2014.
Czy po zakończeniu 2018 organy podatkowe będą uprawnione do wydania decyzji korygującej wysokość straty za 2012 i spółka będzie nadal zobowiązana do przechowywania ksiąg rachunkowych za 2012?

Który organ rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Aleksander Kliszewski
Po złożeniu przez firmę do naczelnika US wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową.
Czy to on rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Dołączenie pliku XAdES warunkiem złożenia skutecznego podpisu elektronicznego

Aleksander Kliszewski
Przesłałem do US pismo podpisane elektronicznie, jednak urząd stwierdził, że brakuje podpisu, gdyż nie załączyłem do niego pliku z rozszerzeniem XAdES.
Czy zarzut US jest słuszny?

Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa czy celno-skarbowa po kolejnej korekcie rozliczenia

Aleksander Kliszewski
Kontrola skarbowa (prowadzona przez UKS) zakończyła się przed 1.03.2017. Firma złożyła korektę deklaracji VAT, w całości uwzględniając nieprawidłowości. W 2018 złożyła kolejną korektę deklaracji, „anulującą” poprzednią korektę.
Czy prawidłowe było podjęcie zakończonego postępowania kontrolnego? Czy powinna to być kontrola celno-skarbowa? Jakie są skutki zastosowania błędnego trybu?

Kontakty z urzędem

Blokada środków na rachunku VAT

Krzysztof Hałub
Blokada przez organy podatkowe rachunku rozliczeniowego podatnika uniemożliwi w praktyce także korzystanie z rachunku VAT, na który trafiają środki odpowiadające kwocie należnego podatku za sprzedane towary i usługi, na skutek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....