Niedobory inwentaryzacyjne w kosztach podatkowych

Ewelina Majewska-Howis doradca podatkowy

Częstym problemem firm produkcyjnych czy handlowych są niedobory magazynowe wykazywane podczas okresowych inwentaryzacji. Z reguły są one spowodowane ubytkami naturalnymi bądź kradzieżą towarów. Samo stwierdzenie niedoborów nie upoważnia do uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

Straty w środkach obrotowych, czyli m.in. w zapasach towarów i materiałów, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych na ogólnych zasadach – o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów (art. 15 ust. 1 updop). Nie zostały one wymienione w art. 16 updop i art. 23 updof wśród kosztów niestanowiących kosztów podatkowych (za wyjątkiem wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 47 updop i art. 23 ust. 1 pkt 44 updof strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych).

 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Uznanie niedoboru magazynowego za koszt uzyskania przychodów uzależnione jest jednak od spełnienia określonych warunków.

Wytyczne fiskusa

Organy podatkowe podkreślają, że możliwość zaliczenia strat w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów powinna być oceniana z uwzględnieniem:

 • całokształtu prowadzonej przez podatnika działalności,
 • okoliczności, które spowodowały powstanie straty,
 • sposobu udokumentowania straty,
 • podjętych przez podatnika działań zabezpieczających.

Przyjrzyjmy się, jak w praktyce należy rozumieć te wytyczne.

Całokształt działalności

NSA w wyroku z 28.02.2008 (II FSK 23/07) podkreślił, że strata w środkach obrotowych, aby stanowiła koszt uzyskania przychodów, powinna być normalnym następstwem prowadzonej działalności w danej branży. Takim normalnym następstwem działalności jest m.in. powstawanie ubytków naturalnych, czyli niedających się uniknąć, powstałych bez udziału człowieka strat w składnikach majątkowych spowodowanych m.in. ich właściwościami fizycznymi lub chemicznymi (np. wysychanie, parowanie, wietrzenie), działaniem czynników biologicznych lub klimatycznych (np. wilgoć), warunkami transportu, składowania czy obróbki.

W niektórych branżach takie straty są bardziej prawdopodobne niż w innych. Np. branża FMCG (fast-moving consumer goods – artykuły spożywcze i przemysłowe) ma większy odsetek strat naturalnych niż sektor budowlany.

Przepisy podatkowe nie wskazują jednak, jaki % ubytków jest naturalny dla danej branży. Niektórzy podatnicy określają poziom ubytków naturalnych w wewnętrznych wytycznych, np. w polityce rachunkowości, procedurze przeprowadzania inwentaryzacji czy zarządzeniach dotyczących polityki magazynowej. Przyjmuje się w nich, że ubytki na poziomie kilku % są naturalne, a więc niezawinione, a braki powyżej określonego pułapu należy dodatkowo wyjaśnić. Oczywiście organy podatkowe mogą zakwestionować ustalony przez podatnika poziom ubytków naturalnych, jednak zapis w dokumentacji minimalizuje takie ryzyko.

Z całą pewnością ustalenie określonego limitu strat naturalnych nie upoważnia do automatycznego obciążenia kosztów podatkowych o straty obliczone na podstawie norm. Straty muszą być rzeczywiste i prawidłowo udokumentowane (wyrok WSA w Kielcach z 27.02.2014, I SA/Ke 49/14).

Okoliczności powstania straty

Sądy administracyjne i organy podatkowe wskazują, że kosztem podatkowym mogą być wyłącznie straty niezawinione przez podatnika. W szczególności podatnik musi wykazać, że nie są one wynikiem niedbalstwa, naruszenia przepisów czy braku nadzoru nad pracownikami.

W piśmie dyrektora KIS z 17.03.2017 (1462-IPPB1.4511.1187.2016.2.KS) czytamy: Jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać pod kątem całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika.

W odniesieniu do środków obrotowych oznacza to, że za stratę w tych środkach można uznać wyłącznie skutki takiego nagłego i nieprzewidywalnego zdarzenia, które spowodowało uszczerbek w majątku podatnika, tj. utratę (bądź zmniejszenie wartości) składników majątku (środków obrotowych) będących w jego posiadaniu lub stanowiących jego własność.

Także NSA w wyroku z 22.12.2015 (II FSK 2496/13) orzekł: Zasadniczo strata w środkach obrotowych może być kosztem uzyskania przychodu. Warunek jest jednak taki, że musi być ona niezawiniona. Przedsiębiorca powinien więc wykazać, że dołożył wszelkich starań, by jej uniknąć. Z kolei w wyroku z 1.12.2016 (II FSK 2904/14) NSA potwierdził, że zawiniony przez podatnika brak nadzoru nad pracownikami oraz mieniem wykorzystywanym w działalności gospodarczej wyklucza zaliczenie ubytków do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik powinien więc móc udowodnić (np. przedstawiając odpowiednie procedury lub zarządzenia), że podejmował wszelkie działania, aby zapobiec powstaniu straty. Na dowód braku winy i zachowania należytej staranności podatnicy przedstawiają procedury magazynowe, umowy dotyczące odpowiedzialności za powierzone mienie czy umowy z firmami ochroniarskimi oraz regulaminy zakładowe.

Rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych

Jeżeli w wyniku inwentaryzacji ujawnią się nadwyżki towarów czy materiałów, stanowią przychód z otrzymanych nieodpłatnie rzeczy, co potwierdza interpretacja IS w Bydgoszczy z 14.09.2016 (ITPB3/4510-312/16-2/JG): Ujawnienie nadwyżek magazynowych jest w istocie stwierdzeniem, że wnioskodawca posiada większą ilość towarów niż wynika to z prowadzonej przez niego ewidencji magazynowej. W konsekwencji, należy uznać, że towary stanowiące ową nadwyżkę zostały przez niego otrzymane nieodpłatnie. Na mocy (…) art. 12 ust. 1 pkt 2 updop wartość tego przysporzenia stanowi przychód podatkowy spółki.

Jeśli jednak przyczyną „nadwyżki” na koniec danego roku był pozorny niedobór towarów czy materiałów na koniec roku poprzedniego, niezaliczony do kosztów uzyskania przychodów, to ta pozorna nadwyżka nie jest przychodem podatkowym (zob. interpretacja dyrektora KIS z 28.06.2017, 0115-KDIT2-3.4010.57.2017.2.PS).

Nadwyżek towarów jednego rodzaju nie można kompensować z niedoborami towarów innego rodzaju, co potwierdza pismo IS w Bydgoszczy z 15.09.2016 (ITPB1/4511-2-13/16-2/WM): Każda z nadwyżek towarów stanowić będzie przychód podatkowy spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, a każdy z niedoborów (o ile będzie niezawiniony) będzie odrębnie kwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Dokumentowanie strat

Konieczne jest też przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania niedoborów, zwłaszcza gdy przekraczają one przyjęte normy ubytków naturalnych. Poczynione ustalenia powinny być udokumentowane w protokole weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych. Jak orzekł NSA w wyroku z 3.02.2016 (II FSK 3402/13), ograniczenie się podatnika jedynie do porównania spisu z natury z zapisami księgowymi i automatyczne zaliczenie powstałych różnic do kosztów uzyskania przychodów, bez dokonania tych wyjaśnień, jest niewystarczające do zaliczenia powstałych strat w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

W piśmie IS w Bydgoszczy z 15.09.2016 (ITPB1/4511-2-13/16-2/WM) czytamy: Przepisy uor (…) nie wymieniają wprost dokumentacji niezbędnej do udokumentowania strat powstałych w środkach obrotowych (towarach handlowych), ale stanowią, że przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 1 i ust. 2 uor).

Jeżeli przyczyną powstania strat w środkach obrotowych była kradzież czy zdarzenie losowe, dokumentem akceptowanym przez organy podatkowe jest właściwie tylko szczegółowy protokół podpisany przez odpowiednie osoby.

Dyrektor KIS w piśmie z 17.03.2017 (1462-IPPB1.4511.1187.2016.2.KS) stwierdził, że właściwym dokumentem na okoliczność powstałej straty jest posiadanie protokołu szkód, który powinien określać rodzaj szkody, jej ilość, wartość, przyczynę powstania straty, podpis osób uprawnionych oraz datę. Zaistnienie szkody powinno być uprawdopodobnione przez właściwe organy, np. policję.

Wartość skradzionego mienia może być przy tym zaliczona do kosztów podatkowych dopiero z chwilą uzyskania potwierdzenia zakończenia postępowania przygotowawczego, wydanego przez organy ścigania (policję, prokuraturę). Dopiero wtedy strata ma charakter definitywny, nieodwracalny (zob. interpretacje IS w Poznaniu z 17.12.2014, ILPB3/423-479/14-4/EK oraz KIS z 11.05.2017, 0111-KDIB1-2.4010.13.2017.1.AW).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
Koronawirus

Ewidencja i opodatkowanie pomocy udzielonej przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju w związku z koronawirusem

Monika Król-Stępień
W jakiej wysokości i w którym momencie ująć w księgach i opodatkować środki otrzymane w formie subwencji z PFR, w ramach tarczy finansowej?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) realizuje rządowy program wsparcia (tzw. tarcza finansowa) przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2. Głównym celem programu jest wsparcie wskazanej grupy docelowej przez udzielanie zwrotnych subwencji finansowych. Gdy beneficjent spełni warunki określone w programie pomocowym, wówczas zobowiązanie zwrotu otrzymanych środków może zostać umorzone do wysokości 75% finansowania.


Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.


Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty licencyjne za korzystanie z systemu zarządzania przedsiębiorstwem – podatek u źródła i ujęcie w kosztach

Aleksander Woźniak
Nasza firma wdrożyła system zarządzania przedsiębiorstwem (SAP).
Czy od licencji za prawo do korzystania z niego powinniśmy potrącać podatek u źródła? Czy opłaty za te licencje są w całości kosztem uzyskania przychodów?

Opłaty za prawo do korzystania z systemu zarządzania przedsiębiorstwem są w całości kosztem uzyskania przychodów. Nie ma do nich zastosowania limit, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Nie należy również potrącać od nich zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.


CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki bez niekorzystnych skutków w CIT

Anna Koleśnik
Czy w związku z likwidacją spółki z o.o. i wydaniem jej udziałowcom składników majątku (nieruchomości, środków trwałych, udziałów i akcji) po stronie likwidowanej spółki powstanie przychód podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

CIT i PIT

Kilka umów najmu tego samego samochodu a limit kosztów 150 tys. zł

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zawarł umowę najmu krótkoterminowego samochodu osobowego. Nie wyklucza, że w przyszłości zawrze kolejne takie umowy, których przedmiotem może być ten sam lub inny samochód.
Czy kosztem podatkowym będzie w tym przypadku cały czynsz najmu? Zmieści się on w przewidzianym w przepisach podatkowych limicie 150 tys. zł. Czy podpisując kolejne umowy najmu krótkoterminowego, przedsiębiorca będzie mógł zaliczać czynsz do kosztów podatkowych w ramach limitu 150 tys. zł obowiązującego dla każdej umowy odrębnie?

Ulga w PIT tylko dla marynarza, który zapłacił podatek za granicą

Aleksander Woźniak
„Ulga abolicyjna” nie przysługuje podatnikowi, który osiągnął dochód w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zarazem nie zapłacił tam podatku od uzyskanych dochodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Czynsz z dzierżawy logotypu opodatkowany 8,5% ryczałtem

Aleksander Woźniak
Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą zawarła ze spółką z Irlandii umowę dzierżawy praw do logotypów. Umowa reguluje zasady ich wykorzystywania przez spółkę, w tym upoważnia do czerpania pożytków cywilnych w postaci czynszu poddzierżawy.
Czy skoro umowa nie została zawarta w ramach działalności gospodarczej, możliwe jest opodatkowanie uzyskiwanych z niej przychodów (z tytułu dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów) stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?

Dowody księgowe

Zdigitalizowane faktury są podstawą do wykazania kosztów podatkowych

Anna Koleśnik
Zeskanowanie papierowych faktur i zapisanie ich na serwerach w formie cyfrowej, a następnie zniszczenie papierowych egzemplarzy nie pozbawia prawa do zaliczenia kosztów udokumentowanych tymi fakturami do kosztów uzyskania przychodów. 

Tak wynika z interpretacji KIS z 20.05.2020 (0111-KDIB1-2.4010.103.2018.11.BG).


Kontakty z urzędem

Obniżenie odpisów amortyzacyjnych przez spółkę prowadzącą działalność w SSE jest dozwolone

Krzysztof Hałub
Nie jest unikaniem opodatkowania sytuacja, w której spółka – w okresie korzystania z pomocy publicznej polegającej na zwolnieniu z CIT z racji prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) – obniża stawki amortyzacji podatkowej poszczególnych środków trwałych, wykorzystując dzięki temu cały przyznany jej limit pomocy.

CIT

Potrącanie kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT (cz. II) – moment potrącenia

Jarosław Sekita
W którym okresie rozliczeniowym dany koszt powinien być uwzględniony w rachunku podatkowym? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi kontrowersje.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Chociaż przepis odnosi się do potrącenia kosztów we właściwym roku podatkowym, to jest odpowiednio stosowany również przy poborze zaliczek na podatek (potrącenie kosztu następuje we właściwym okresie, za który obliczana jest zaliczka).


Koronawirus

Subwencja z PFR ma takie skutki w PIT i CIT jak pożyczka

Krzysztof Hałub
Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania. Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczami antykryzysowymi 2.0 i 3.0

Robert Woźniacki
Odwieszenie zawieszonych wcześniej terminów na złożenie odwołania do organu II instancji i skargi do sądu administracyjnego, nowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania to tylko niektóre zmiany wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa.

Wynikają one z dwóch ustaw z:

 • 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), dalej tarcza 2.0,
 • 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875), dalej tarcza 3.0.

Podatek od nieruchomości

Ujęcie zaległego podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodów

Aleksander Woźniak
W trakcie kontroli przeprowadzonej w styczniu 2020 r. okazało się, że spółka zaniżyła podatek od nieruchomości za poprzednie lata. Przyjęła bowiem zbyt niską wartość budowli. Spółka uregulowała tę zaległość. Niezależnie od tego w trakcie inwentaryzacji nieruchomości ujawniono budynek magazynowy. Jego brak w ewidencji wynikał z błędu popełnionego wcześniej przez pracownika spółki. Spółka zapłaciła także tę zaległość w podatku od nieruchomości.
W którym momencie ma prawo zaliczyć obie uregulowane zaległości do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych zaległy podatek od nieruchomości, wynikający z zaniżenia podstawy opodatkowania, jest kosztem uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której stanowi koszt dla celów rachunkowych. Natomiast ujawnienie nieruchomości skutkuje korektą kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.


Biała lista

Sprawdzenie konta kontrahenta na „białej liście” a koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. kupuje towary i usługi od kontrahentów (czynnych podatników VAT). Wartość tych transakcji, udokumentowanych fakturą, przekracza często 15 tys. zł. Od 1.01.2020 r. spółka ma obowiązek weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który dokonuje zapłaty, znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).
Czy sprawdzenie w dniu przelewu rachunku, na jaki ma być zrealizowana zapłata, zachowuje ważność (dla zleconej płatności) również wtedy, gdy termin zapłaty jest odległy?

CIT

Potrącanie kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT (cz. I) – podział na koszty bezpośrednie i pośrednie

Jarosław Sekita
W którym okresie rozliczeniowym dany koszt powinien być uwzględniony w rachunku podatkowym? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi kontrowersje. Inne są zasady potrącania kosztów bezpośrednich, inne kosztów pośrednich. Jednym z problemów, z którym muszą się zmierzyć podatnicy, jest przyporządkowanie danego kosztu do jednej z tych dwóch kategorii.

W procesie obliczania dochodu podatnik w pierwszej kolejności powinien ustalić, czy dany koszt spełnia definicję „kosztu uzyskania przychodów”. W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie niezbędne jest ustalenie momentu potrącenia tego kosztu. Artykuł poświęcony jest temu drugiemu zagadnieniu i dotyczy podatników CIT, podlegających przepisom updop.


PIT

Sprzedaż 45 nieruchomości to działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
O prowadzeniu działalności gospodarczej decydują obiektywne kryteria, a nie cel zakupu ani zamiar, który przyświecał podatnikowi.

Samochód w firmie

MF objaśnił, jak rozliczać koszty używania samochodów osobowych

Krzysztof Hałub
Po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie przepisów, określających nowe zasady uwzględniania w kosztach podatkowych kosztów używania i amortyzacji firmowych aut, resort finansów wydał objaśnienia, jak je stosować.

Regulacje te weszły w życie 1.01.2019 i od początku budziły wiele wątpliwości. W liczących 33 strony objaśnieniach „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku” odniesiono się m.in. do kwestii limitowania kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych.


Ważny wyrok

Zaliczka przeznaczona na własny cel mieszkaniowy

Aleksander Woźniak
Kwota zadatku (zaliczki) otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy odpłatnego zbycia nieruchomości, wydatkowana na własne cele mieszkaniowe, jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, jeżeli następnie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność nieruchomości, a kwota zadatku (zaliczki) została zaliczona na poczet ceny.

Wynika to z uchwały NSA z 17.02.2020 (II FPS 4/19). W ustnym uzasadnieniu NSA wyjaśnił, że kwota zadatku bądź zaliczki jest częścią ceny sprzedaży nieruchomości, a więc jest również elementem przychodu z odpłatnego zbycia. Sprzedający może przeznaczyć ją na własne cele mieszkaniowe, nie czekając, aż otrzyma całą należność ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości.


Temat miesiąca

Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Marek Barowicz
Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....