newsletter 3/2019
Dokumenty ZUS

Mały ZUS – jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe

Do 11.02.2019 do ZUS zostaną złożone pierwsze dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2019, w których należy rozliczyć składki od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru, tzw. mały ZUS.

PIT i CIT

Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów

Aleksander Woźniak
Jak od 1.01.2019 należy rozliczać w kosztach składki na ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego? Czy brać pod uwagę limit 150 tys. zł, czy także 75% bądź 20%?

Sprawozdanie finansowe

Zawodowy pełnomocnik złoży dokumenty finansowe do KRS

Krzysztof Hałub
Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty mogą być zgłaszane do KRS przez prokurenta, a od 1.04.2019 także przez adwokata czy radcę prawnego.

e-sprawozdawczość

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej może być sporządzone w dowolnej formie elektronicznej

Anna Koleśnik
Spółki cywilne prowadzące księgi rachunkowe nie sporządzają sprawozdań finansowych w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie i nie przekazują ich organom podatkowym. Obowiązek ten nie dotyczy również wspólników – bez względu na to, czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi.

Rachunkowość - Aktualności

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

newsletter 1/2019

Mały ZUS – zgłoszenie tylko do 8 stycznia

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą w 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu. Pod warunkiem jednak, że zgłoszą to do ZUS w odpowiednim terminie.

Dokumenty ZUS

Problemy z wysyłką ZUS ZWUA za zleceniobiorcę przez PUE ZUS

Mariusz Sobkowiak
Czy wyrejestrowując z ubezpieczeń zleceniobiorcę zatrudnionego do 31.12.2018, muszę wypełniać blok V formularza ZUS ZWUA? Jeśli tak, to w jaki sposób? Z informacji na stronie ZUS wynika, że nie, jednak pole 01 wypełnia się automatycznie i w dodatku nie można wysłać tak wypełnionego dokumentu, gdyż pojawia się komunikat o błędzie.

Kto ma prawo do 9% stawki CIT

Od 2019 obowiązuje obniżona do 9% stawka CIT, mająca zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Podatnicy kontynuujący działalność mogą z niej skorzystać jedynie wówczas, gdy ich przychody – zarówno za rok ubiegły, jak i za bieżący – mieszczą się w limicie 1,2 mln euro. Choć limit w euro jest identyczny dla obu lat, chodzi o różne kwoty w złotych, a dodatkowo pod uwagę należy brać dwa inaczej ustalane przychody.

Przegląd interpretacji

  • Pozostawienie zysku w spółce jawnej a PCC
  • Sprzedaż lokali po ulepszeniu a zwolnienie z VAT
  • Koszty poniesione na skutek reklamacji produktów
  • Różnice kursowe przy nabyciu udziałów

newsletter 20/2018
Zmiana wykładni ws. e-sprawozdań

Wszystkie sprawozdania finansowe sporządzane po 30.09.2018 muszą mieć elektroniczną postać

Ministerstwo Finansów wycofało się ze stanowiska, że to dzień bilansowy, a nie termin sporządzenia sprawozdania finansowego (sf), decyduje o tym, czy powinno być ono sporządzone w formie elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF.

Rozliczenie roczne – zmiany w 2019

Skutki złożenia przez przedsiębiorców zeznania za 2018 w terminie do 20.01.2019

Obowiązująca od 1.01.2019 nowelizacja updof skreśliła przepis, który pozwala przedsiębiorcom nie wpłacać grudniowej (za IV kwartał) zaliczki na PIT, o ile przed terminem jej wpłaty złożą zeznanie roczne do US i zapłacą wynikający z niego podatek.

PIT i CIT

Koszty używania samochodów w firmie w 2019 – co się zmieni

Od 1.01.2019 koszty używania samochodów osobowych w przedsiębiorstwie, wykorzystywanych również poza działalnością gospodarczą, będą limitowane, ale nie trzeba będzie dla nich prowadzić ewidencji przebiegu i obliczać kilometrówki.

CIT – wyłączenie z kosztów podatkowych

Odsetki zwiększające wartość środka trwałego a limit 5% EBITDA dla usług niematerialnych

Przy obliczaniu limitu wydatków na usługi niematerialne, stanowiących koszty uzyskania przychodów na gruncie CIT, w kwocie odsetek nie uwzględnia się odsetek zwiększających wartość inwestycji.

newsletter 19/2018
Sprawozdawczość

Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego trzeba będzie przesłać i do KRS, i do US

Elektroniczne sprawozdania finansowe przedsiębiorców (wraz ze sprawozdaniami z badania) zostaną z automatu udostępnione przez KRS organom podatkowym. Niestety, nie dotyczy to uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Spółki będące podatnikami CIT muszą samodzielnie przesłać je do właściwego US, choć mają obowiązek złożyć je również w KRS.

CIT

Zmiana umowy spółki – koszty podatkowe

Koszty zmiany umowy spółki komandytowej, w której wspólnikiem (komplementariuszem) jest spółka z o.o., stanowią dla tej ostatniej koszty uzyskania przychodów.

Ewidencje

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zmiana rozporządzenia

Likwidacja przepisów określających obowiązek zawiadamiania US o prowadzeniu księgi, a także o sporządzaniu spisu z natury w trakcie roku to główne zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które weszły w życie 15.09.2018.

CIT

Pensja prezesa a ograniczenie kosztów usług niematerialnych

Wynagrodzenie prezesa zarządu, który jednocześnie jest udziałowcem spółki z o.o., a więc spełnia definicję podmiotu powiązanego z art. 11 updop, nie podlega limitowaniu na podstawie art. 15e updop i może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki.

newsletter 18/2018
Sprawozdawczość

Opublikowano struktury logiczne i formaty sprawozdań finansowych

Od 1.10.2018 sprawozdania finansowe (sf) większości jednostek mają być sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF. Resort finansów opublikował te struktury 3.09.2018 na swojej stronie internetowej.

Ryczałt ewidencjonowany

Jak liczyć limit 100 tys. zł dla przychodów z najmu u małżonków

O prawie do obniżonej stawki decydują łączne przychody małżonków korzystających z różnych form opodatkowania najmu.

Wspieranie nowych inwestycji – akty wykonawcze

Ulga dla inwestujących w całej Polsce już działa

Od 5.09.2018 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wydanie decyzji o wsparciu, warunkującej korzystanie z nowej ulgi w podatkach dochodowych.

Nowelizacja PIT

Odpisy od środków trwałych nabytych w darowiźnie przed 2018 kosztem bez ograniczeń

Zmiany, które nastąpiły od 1.01.2018 w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych przez podatników PIT amortyzacji otrzymanych w darowiźnie środków trwałych i wnip, nie dotyczą składników majątku przyjętych do używania przed tą datą.

newsletter 17/2018

Zwrot za dojazdy na posiedzenie rady nadzorczej – czy trzeba potrącić zaliczkę na PIT

Wypłata członkowi rady nadzorczej, niebędącemu pracownikiem spółki, należności za dojazd na posiedzenie tego organu stanowi jego przychód opodatkowany PIT. Nie wchodzi tu w grę zwolnienie z podatku dla należności z tytułu podróży, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof.

Dokumentacja podatkowa tylko przy pełnej księgowości

Prowadzący księgę przychodów i rozchodów nie sporządzają dokumentacji cen transferowych, nawet jeśli zawierają transakcje z kontrahentami z rajów podatkowych.

Jak ustalić koszty obniżające zyski z kapitałów

W związku z wyodrębnieniem w 2018 źródła „zyski kapitałowe” podatnicy CIT muszą do niego przyporządkowywać nie tylko przychody, ale i koszty, w tym pośrednie. W praktyce jest z tym niemały problem.

Kosztów prenumeraty i innych nieistotnych nie trzeba rozliczać w czasie

Nie jest konieczne rozliczanie międzyokresowe kwot, które w skali działalności firmy są nieistotne, tzn. nie wpływają na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Mogą być one jednorazowo zaliczane w koszty – także podatkowe.

newsletter 16/2018

Obowiązki biur rachunkowych związane z RODO

Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze działają – podobnie jak większość przedsiębiorców – jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych pracowników oraz klientów lub osób reprezentujących klientów). Po drugie działają jako tzw. procesorzy, czyli podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych przez klientów. Dotyczy to np. sytuacji, w których firma będąca klientem biura rachunkowego przekazuje mu dane swoich pracowników lub klientów.

Kolejna rewolucja w cenach transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji updop i updof dotyczący m.in. dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Podatnicy mogliby stosować niektóre nowe przepisy z mocą wsteczną od początku 2018.

Wstępna opłata leasingowa – koszt jednorazowy czy rozłożony w czasie?

Moment zakwalifikowania wydatków na opłacenie wstępnej opłaty leasingowej w ciężar kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e updop, jest uzależniony od momentu ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Zagraniczna wycieczka integracyjna sfinansowana z zfśs – czy trzeba potrącić PIT

Zorganizowanie i sfinansowanie w całości lub w części ze środków zfśs wycieczki zagranicznej dla pracowników i ich rodzin nie powoduje powstania u nich przychodu ze stosunku pracy.

Wynagrodzenia za urlopy i płatne zwolnienia pomniejszą ulgę B+R

Jeśli pracownik zaangażowany w działalność B+R weźmie urlop lub zachoruje, odbije się to negatywnie na wysokości kosztów kwalifikowanych objętych ulgą w CIT i PIT.

newsletter 15/2018

Odsetki handlowe i od kredytu kupieckiego też podlegają reglamentacji

Odsetki z tytułu nieuregulowanych terminowo zobowiązań handlowych, a także z tytułu wydłużenia terminu płatności za sprzedane towary i usługi należy uznać za koszty finansowania dłużnego objęte ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów podatkowych.

Nie każdy będzie mieć prawo do stosowania podzielonej płatności

Od 1.07.2018 wejdą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w VAT. Nie wszyscy jednak mogą w ten sposób regulować należności za zakupione towary i usługi.

JPK_FA nie obejmie faktur wystawionych na papierze

Mikroprzedsiębiorcy, którzy odręcznie wystawiają faktury, nie podlegają od 1.07.2018 obowiązkowi sporządzania JPK_FA na żądanie organów podatkowych.

Ćwiczenia na firmowej siłowni bez obciążeń podatkowych

Nieodpłatne korzystanie z zakładowej siłowni nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy, nawet jeśli pracodawca wie, kto i ile czasu tam spędził.

newsletter 14/2018

Limit transakcji gotówkowych przy umowach na czas nieokreślony – stanowisko Ministerstwa Finansów

Sprawdzając, czy jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 15 tys. zł w przypadku umów na czas nieokreślony z ustalonym okresem rozliczeniowym, bierze się pod uwagę nie wartość przypadającą do zapłaty w danym okresie rozliczeniowym (np. czynsz najmu za dany miesiąc), a sumę pewnych płatności narastająco.

Różnice kursowe od dywidendy w walucie obcej

Ponieważ dywidenda nie jest kosztem podatkowym, różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania.

Blokada środków także na rachunku VAT

Blokada przez organy podatkowe rachunku rozliczeniowego podatnika VAT uniemożliwi w praktyce także korzystanie z rachunku VAT, na który już wkrótce będą trafiać środki odpowiadające kwocie należnego podatku za sprzedane towary i usługi, na skutek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Wydatki na wynajem nieruchomości przez spółkę jawną od wspólnika – czy są kosztem

Przepisy updof nie ograniczają możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w ramach których ta sama osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz spółki osobowej, w której jest również wspólnikiem.

newsletter 13/2018

Numeru rachunku VAT nie trzeba zgłaszać do US

Podatnicy, którym banki/skok otworzą – zarówno przed, jak i po 1.07.2018 – rachunki VAT do rachunków rozliczeniowych oraz imiennych rachunków członka skok, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie mają obowiązku zgłaszania ich do US.

Zapłata przez pracodawcę zaległych składek – skutki podatkowe

Uiszczenie przez pracodawcę zaległych składek społecznych i zdrowotnej w części, w której powinny być finansowane przez pracownika i nie zostały przez niego zwrócone, stanowi nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy.

Moment korekty VAT w przypadku rabatu pośredniego

Sprzedawca udzielający tzw. rabatu pośredniego pomniejsza podstawę opodatkowania i kwotę VAT z chwilą przyznania tego rabatu (wypłaty), a nie w momencie późniejszego wystawienia noty księgowej czy też otrzymania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę.

Odszkodowanie dla byłego pracownika a koszty pracodawcy

Wypłacona pracownikowi na podstawie ugody mediacyjnej kwota pieniężna będąca odszkodowaniem za zwolnienie z pracy nie stanowi dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodu.

newsletter 12/2018

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie działalności nierejestrowanej – może być wykonywana na rzecz firm

Firmy korzystające z usług osób, które deklarują prowadzenie działalności nierejestrowanej na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, nie mają żadnych obowiązków wobec US.
Nie muszą pobierać zaliczki na PIT ani wystawiać informacji podatkowych.

Korekta faktur po przekształceniu działalności indywidualnej w spółkę kapitałową

Spółka z o.o. lub akcyjna powstała na skutek przekształcenia działalności indywidualnego przedsiębiorcy ma prawo wystawiać i rozliczać faktury korygujące w odniesieniu do transakcji dokonanych przed przekształceniem.

Limitowanie wydatków na usługi niematerialne – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ograniczenie kosztów z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych należy stosować już w trakcie roku podatkowego, przy wyliczaniu wysokości zaliczek na CIT.

Ubezpieczenie na wypadek niemożności prowadzenia firmy bez związku z przychodem

Poniesione przez podatnika wydatki na dobrowolne ubezpieczenie w celu zabezpieczenia się na wypadek niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

newsletter 11/2018

Sprawozdanie finansowe za 2017 należy złożyć do US na papierze

Chociaż sprawozdanie finansowe za 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania trzeba przesłać do KRS drogą elektroniczną, to do US dokumenty te należy złożyć w tradycyjnej, papierowej postaci.

Czy działalność nierejestrowana może być wykonywana na rzecz przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców przewiduje możliwość prowadzenia przez osoby fizyczne drobnej działalności bez rejestracji w CEIDG i zgłaszania się do ZUS. W żaden sposób nie ogranicza jej zakresu. Przeszkodą dla chcących świadczyć usługi na rzecz firm i instytucji mogą być jednak przepisy kwalifikujące przychody ze świadczenia usług do źródła „działalność wykonywana osobiście”.

Obrót kryptowalutami a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Oczyszczacze powietrza i maski antysmogowe dla pracowników bez VAT

Wszelkiego rodzaju świadczenia o charakterze rzeczowym, zaspokajające osobiste potrzeby pracowników, nie powodują powstania obowiązku podatkowego w VAT z uwagi na brak – po stronie pracodawcy – prawa do odliczenia VAT z związku z dokonywanymi zakupami.

newsletter 10/2018
Ceny transferowe – wyjaśnienie MF

Progi dokumentacyjne dla zagranicznego zakładu w Polsce

Krzysztof Hałub
Ustalając, czy zakład zagranicznej firmy prowadzący działalność w Polsce ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, bierze się pod uwagę wyłącznie wysokość przychodów (lub kosztów) przypisanych do takiego zakładu, a nie całość przychodów/kosztów jednostki macierzystej.

Obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych po połączeniu spółek

Połączenie ze spółką córką nie zwalnia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok, w którym do niego doszło, nawet jeśli nastąpiło metodą łączenia udziałów.

Szkolenie członka rady nadzorczej – obowiązek poboru PIT

Opłata za szkolenie członka rady nadzorczej, sfinansowana przez osobę prawną, stanowi dla niego przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty PIT, o ile zdobytą wiedzę może wykorzystać nie tylko na zajmowanym stanowisku.

Podzielona płatność nie dla przelewów w walucie obcej

Obowiązujący od 1.07.2018 mechanizm podzielonej płatności w VAT (MPP) nie obejmie przelewów walutowych. Ministerstwo Finansów planuje obowiązkowo wprowadzić go w branżach, w których obligatoryjnie stosowane jest odwrotne obciążenie.

Samo przedstawienie dokumentacji potwierdzającej WDT nie uprawnia do zerowej stawki VAT

Podatnik nie ma prawa do stosowania preferencyjnej stawki VAT, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie doszło do WDT. Nie zmienia tego fakt przedłożenia dokumentów wymaganych ustawą.

newsletter 9/2018

Więcej czasu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2017 i 2018

MF wydłużył o maksymalnie pół roku termin sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi i złożenia jej w US.

Utracona przedpłata nie jest kosztem podatkowym

Nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów przedpłat utraconych w związku z niewykonaniem umowy przez kontrahenta.

Rozliczenie ubytków w towarach – nie można stosować uproszczeń

Ustalenie określonego limitu dopuszczalnych ubytków nie upoważnia do automatycznego zwiększenia kosztów podatkowych o straty obliczone na podstawie norm. Straty muszą być rzeczywiste i prawidłowo udokumentowane.

Zakwaterowanie i przejazd oddelegowanego pracownika wolne od PIT

Wartość wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz konkretnego pracownika w postaci zapewnienia bezpłatnego przejazdu na miejsce świadczenia pracy znajdujące się za granicą oraz zakwaterowania nie jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń.

newsletter 8/2018

Płatności gotówką nie świadczą o dobrej wierze podatnika

Zapłata za towar lub usługę w formie gotówkowej negatywnie wpływa na przesłankę dobrej wiary oraz należytej staranności podatnika.

Usługi księgowe nieobjęte limitem kosztów

Wydatki na usługi księgowe zakupione od podmiotów powiązanych mogą być w pełnej wysokości zaliczone do kosztów podatkowych.

Nowi przedsiębiorcy nie będą płacić składek ZUS

Osoby rozpoczynające działalność pozarolniczą przez pół roku będą mogły korzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych.

Kantory jednak bez kas fiskalnych

Minister Finansów przedłuży do końca 2018 zwolnienie dla kantorów od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach rejestrujących. Powstał już projekt stosownego rozporządzenia.

newsletter 7/2018

Kolejne zmiany w VAT od lipca 2018

Ledwo w Dzienniku Ustaw ukazały się przepisy dotyczące mechanizmu tzw. podzielonej płatności w VAT, a Ministerstwo Finansów już szykuje kolejne uszczelniające zmiany w ustawie o VAT, które wg założeń mają wejść w życie 1.07.2018.

Wkłady pieniężne nadal bez podatku

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym spowodowała wątpliwości, czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej generuje przychód do opodatkowania. Organy podatkowe potwierdzają, że nie, ale rząd chce zmienić przepisy, by ich treść jednoznacznie na to wskazywała.

Korzystniejsza amortyzacja elektrycznych aut

Obowiązująca od 22.02.2018 ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła preferencje podatkowe dla samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przedsiębiorcy skorzystają z nich jednak dopiero po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej.

Jak liczyć limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

Wartość transakcji dla potrzeb dokumentacji cen transferowych ustala się w kwotach brutto, nie netto.

newsletter 6/2018

MF potwierdza: nowy limit 10 tys. zł nie obejmuje ulepszenia starych środków trwałych

Od 1.01.2018 podniesiono – z 3,5 tys. do 10 tys. zł – limit dla ulepszeń środków trwałych, do którego nie amortyzje się ich wartości, tylko wlicza bezpośrednio w koszty. Na razie jednak większość podatników nie skorzysta z tego dobrodziejstwa.

Zwrot nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym – korekta odpisów amortyzacyjnych

Najemca, który otrzymuje od wynajmującego zwrot nakładów na adaptację nieruchomości, powinien na bieżąco korygować zaliczone do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne – w momencie otrzymania zwrotu.

Wydatki na integrację zleceniobiorców – zmiana stanowiska fiskusa

Jeżeli w firmowej imprezie integracyjnej oprócz pracowników biorą udział osoby współpracujące na umowę zlecenia i samozatrudnione, to wydatki na jej organizację są kosztem podatkowym tylko w części przypadającej na pracowników.

Korzystanie z baz danych na własne potrzeby nie jest obciążone podatkiem u źródła

Jeżeli w ramach udostępnienia oprogramowania oraz baz danych nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani przekazania tych praw do używania, nie można mówić o należnościach licencyjnych. W konsekwencji nie wystąpi konieczność pobrania podatku u źródła.

newsletter 5/2018

Można nie wpłacać zaliczki na PIT bądź CIT za styczeń, gdy nie przekracza 1000 zł

Przy wpłacie zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące/kwartały 2018 przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego udogodnienia. Jeśli podatek należny od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł, można nie dokonywać wpłaty do US.

Dojazdy do pracy i noclegi zleceniobiorców na koszt zleceniodawcy – czy powstaje przychód podatkowy

Wartość zapewnionego zleceniobiorcom zakwaterowania i transportu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, od którego trzeba pobrać zaliczkę na PIT.

Sprawozdania finansowe za 2017 będą składane do KRS w formie skanu

Już od 15.03.2018 sprawozdania finansowe i dokumenty towarzyszące powinny być składane do KRS wyłącznie drogą elektroniczną – przejściowo w postaci zeskanowanej kopii, potwierdzonej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

PIT od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka lub podziale majątku – wyjaśnienia fiskusa

Moment nabycia nieruchomości do wspólnego majątku małżonków wyznacza, od kiedy należy liczyć 5-letni okres, po upływie którego można sprzedać tę nieruchomość bez podatku.

newsletter 4/2018

Dokumenty sprawozdawcze już wkrótce będą mieć elektroniczną postać

Sprawozdanie finansowe za 2017 ma być ostatnim sporządzanym na papierze. 1.10.2018 wejdą w życie przepisy przewidujące obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej – w tym w strukturze JPK.

Otrzymane świadczenie gwarancyjne nie podlega VAT

Wyrównanie braku przychodu w ramach tzw. gwarancji czynszowej nie stanowi wynagrodzenia za dostawę towarów ani za świadczenie usług. Nie jest więc objęte VAT i może być udokumentowane notą księgową.

Koszty paliwa do służbowego auta udostępnionego pracownikowi – kolejny wyrok WSA

Pracownik korzystający ze służbowego samochodu na prywatne potrzeby nie uzyskuje dodatkowego przychodu z racji zużycia paliwa. Jest ono objęte ryczałtem.

Kto w imieniu spółki kapitałowej zawiera umowę z audytorem – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Umowę o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską podpisuje kierownik jednostki. W przypadku wieloosobowego zarządu nie muszą to być wszyscy jego członkowie, a tylko uprawnieni do reprezentowania spółki zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami reprezentacji.

newsletter 3/2018

Fiskus zmienił zdanie w sprawie rozliczenia PIT od sprzedaży aut używanych na potrzeby firmy

Jeżeli samochód osobowy nie był środkiem trwałym przedsiębiorcy, ale koszty jego używania na cele działalności gospodarczej były rozliczane w kosztach firmy do wysokości limitu „kilometrówki”, to sprzedaż takiego auta nie powoduje powstania przychodu z tej działalności, tylko z tzw. odpłatnego zbycia innych rzeczy.

Łatwiej sprawdzić status kontrahenta w VAT

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej udostępniło wyszukiwarkę podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Rozliczenie kosztów używania leasingowanego auta wykorzystywanego w sposób „mieszany”

Osoba fizyczna użytkująca samochód osobowy wzięty w leasing operacyjny na potrzeby firmy i częściowo na potrzeby prywatne może zaliczać do kosztów podatkowych całość rat leasingowych. Natomiast wydatki na paliwo będą dla niej kosztem jedynie w takiej części, w jakiej w danym miesiącu auto było wykorzystywane do celów działalności gospodarczej.

Kiedy minimalny podatek dochodowy od budynków obciąża niewłaściciela

Od 1.01.2018 w przepisach updop i updof ustanowiono „podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium RP”. Wbrew nazwie w niektórych przypadkach ciąży on także na podmiotach niebędących właścicielami, lecz amortyzujących objęte opodatkowaniem środki trwałe.

newsletter 2/2018

Firma w mieszkaniu – zasady potrącania wydatków na utrzymanie i eksploatację lokalu

Przepisy updof nie uzależniają możliwości zaliczenia wydatków na czynsz, media, remonty czy zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

VAT należny od aportu nie jest przychodem wspólnika

Otrzymana od spółki – przez wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny – kwota VAT należnego od tego aportu (podlegająca wpłacie do US) nie stanowi jego przychodu i nie podlega CIT ani PIT.

Opłata recyklingowa to koszt pośredni

Nowa opłata recyklingowa obciążająca sprzedaż plastikowych toreb na zakupy stanowi jednocześnie przychód, jak i koszt podatkowy. Zasadniczo powinna więc być neutralna dla przedsiębiorców. Szkopuł w tym, że przychód stanowi w roku, w którym została pobrana, a koszt dopiero w roku następnym – po wpłaceniu do budżetu państwa. Dodatkowo Ministerstwo Finansów uważa, że należy odprowadzić od niej 23% VAT.

JPK_VAT z uproszczonym e-podpisem

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły przesyłać pliki JPK_VAT opatrzone jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT. Nie będą musiały kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani mieć profilu zaufanego.

Dobrowolne umorzenie udziałów bez ingerencji fiskusa

Organy podatkowe nie mogą oszacować wysokości przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, nawet jeśli wynagrodzenie ustalone w uchwale wspólników jest znacznie niższe od wartości rynkowej i bilansowej umarzanych udziałów.

newsletter 1/2018

Odwrotne obciążenie VAT przy metodzie kasowej – kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Nabywca usług budowlanych, który otrzymuje od podwykonawców będących małymi podatnikami faktury z adnotacją „metoda kasowa”, rozlicza od nich VAT na zasadach właściwych dla małego podatnika, choćby sam takim nie był.

Nowelizacja CIT i PIT do poprawki

1.01.2018 weszła w życie obszerna nowela ustaw o podatku dochodowym. Okazuje się, że niektóre wprowadzone nią przepisy już wymagają zmiany.

Składki od umowy zlecenia z emerytem zatrudnionym w innej firmie na część etatu

ZUS uznaje, że umowa zlecenia zawarta z emerytem pracującym w innej firmie na umowę o pracę podlega składkom społecznym, jeśli jego wynagrodzenie za pracę jest – w przeliczeniu na miesiąc – niższe niż minimalna pensja.

Podatek od nieruchomości pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

W dwóch wyrokach z grudnia 2017 TK zakwestionował praktykę organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości przedsiębiorców. Wskazał, że sam fakt, iż nieruchomość jest we władaniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, nie wystarczy do objęcia jej wyższą stawką i że nie jest możliwe opodatkowanie budynku jako budowli.

Strata ze zbycia wierzytelności i wierzytelności umorzone – koszty w kwocie netto

Od 1.01.2018 stratę ze zbycia wierzytelności własnej można wykazać tylko do wysokości kwoty netto (bez VAT). Kosztem uzyskania przychodu jest także wartość netto umorzonych wierzytelności.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....