Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty adiacenckiej

Anna Koleśnik doradca podatkowy

W 2016 spółka z o.o. kupiła grunty, które zakwalifikowała obecnie do towarów handlowych (są przeznaczone na sprzedaż). W związku ze wzrostem ich wartości, spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej przez gminę, w lipcu 2018 została wydana decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej.
Jak rozliczyć taką opłatę w kosztach podatkowych spółki?

Opłata adiacencka jest lokalną opłatą publiczną. W myśl art. 4 pkt 11 ustawy z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (DzU 2018 poz. 121, dalej ustawa) jest ona ustalana w związku ze:

  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, budżetu UE lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi albo
  • scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi (art. 145 ust. 1 ustawy). Ustalenie opłaty adiacenckiej i jej wysokość zależą od wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (art. 146 ust. 1 ustawy).

Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna (art. 148 ust. 1 ustawy). W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia I raty.

Jak wskazała KIS w interpretacji z 22.03.2018 (0111-KDIB1-1.4010.11.2018.3.BS), w zależności od tego, jak jest kwalifikowany grunt, z którym wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, może ona stanowić:

  • koszt bezpośredni sprzedaży nieruchomości, gdy dotyczy nieruchomości podlegających sprzedaży,
  • wartość początkową środków trwałych, gdy dotyczy nowo utworzonych środków trwałych i została poniesiona przed oddaniem ich do używania,
  • koszt pośredni działalności spółki, gdy dotyczy nowo utworzonych środków trwałych i zostanie poniesiona po oddaniu ich do używania.

Z pytania wynika, że w przypadku spółki chodzi o pierwszą z ww. sytuacji, a zatem opłata adiacencka – w świetle wyjaśnień KIS – powinna stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży gruntu będącego towarem handlowym.

Można też jednak spotkać się z innym stanowiskiem, którego prawidłowość potwierdziła IS w Bydgoszczy w interpretacji z 11.05.2012 (ITPB1/415-194/12/AK) – że opłata adiacencka dotycząca gruntu będącego towarem handlowym stanowi pośredni koszt uzyskania przychodów, potrącalny w dacie poniesienia, a więc momencie ujęcia jej w księgach rachunkowych. Co ciekawe, w rozpatrywanym przez IS przypadku opłatą adiacencką był obciążony deweloper zbywający działki gruntu, wcześniej wydzielone na jego wniosek. Mógłby to być argument za potraktowaniem opłaty jako kosztu bezpośredniego (wydzielenie bezpośrednio umożliwiło zbycie nieruchomości), jednak IS uznała inaczej.

W przypadku spółki trudno jest znaleźć argument za zaliczeniem opłaty adiacenckiej do kosztów bezpośrednio związanych z przychodem ze zbycia gruntu.

Z pewnością nie można uznać tej opłaty za wydatek na nabycie gruntu, który – w myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a updop (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a updof) – podlega ujęciu w kosztach podatkowych dopiero w momencie jego sprzedaży. Spółka nabyła grunty w 2016, a opłatą adiacencką – w związku z realizacją inwestycji przez gminę i wzrostem ich wartości – została obciążona w 2018. Uważam więc, że powinna ona stanowić pośredni koszt uzyskania przychodów. Z uwagi jednak na ryzyko odmiennej kwalifikacji tego wydatku przez organy podatkowe, wskazane byłoby wystąpić o interpretację indywidualną, która by potwierdziła prawidłowość przyjętego sposobu rozliczenia.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....