Mniej biurokracji w obowiązkach bhp

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Z końcem czerwca 2019 zrezygnowano z obowiązkowych pieczątek pracodawcy na dokumentach bhp i zmniejszyła się liczba podawanych tam danych osobowych pracowników.

Zmiany są głównie wynikiem przyjętej przez rząd 28.06.2018 Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania pieczęci przez obywateli i przedsiębiorców (ministrowie zostali wówczas zobowiązani do przedstawienia w ciągu roku efektów swoich działań w tej dziedzinie). Częściowo stanowią też dostosowanie do zmienionych przepisów odrębnych albo są wynikiem wdrożenia zasady minimalizacji danych osobowych zatrudnionych.

Dokumentowanie wypadków w pracy

  • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Od 25.06.2019 rubryka z miejscem na pieczęć pracodawcy zniknęła z wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, nazywanego powypadkowym (określa go nowe rozporządzenie MRPiPS z 24.05.2019, DzU poz. 1071). Od tej daty w protokole pracodawca nie podaje już swojego numeru REGON, a poszkodowany pracownik – numeru NIP, miejsca urodzenia i imienia ojca. Ofiarę wypadku wciąż identyfikuje się w tym dokumencie numerem PESEL, a jeżeli nie został on nadany – numerem dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dane te ustawodawca uznał za niezbędne w sytuacji, gdy pracodawca lub pracownik jest cudzoziemcem.

Rubryka z miejscem na pieczęć pracodawcy została również od 29.06.2019 usunięta z wzoru statystycznej karty wypadku Z-KW (nowelizacja z 4.06.2019 rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, DzU poz. 1106). Zastąpiła ją rubryka „Dane pracodawcy: nazwa i adres”.

Przypomnijmy, że pracodawcy muszą:

  • I część karty (podstawową) – sporządzić w ciągu 14 dni roboczych od zatwierdzenia protokołu powypadkowego bądź spisania karty wypadku, a następnie przekazać do GUS w formie elektronicznej (wyjątkowo na papierze) na jego portal sprawozdawczy – do 15. dnia roboczego następnego miesiąca,
  • II część karty (uzupełniającą) – sporządzić i przekazać do GUS najpóźniej z upływem 6 mies. od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego albo spisania karty wypadku.

Powyższe nie oznacza zakazu stosowania pieczęci zakładu pracy w karcie. Osoba wypełniająca sama zdecyduje, czy użyć pieczęci, czy w inny sposób wskazać dane pracodawcy.

Pozostałe korekty we wzorze karty mają charakter dostosowujący do zmienionych regulacji i nazewnictwa używanego w innych aktach prawnych.

Szkolenia bhp

Od 28.06.2019 pracodawcy nie mają obowiązku stawiania pieczęci na kartach szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), a organizatorzy szkolenia – na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, wydawanym pracodawcom wykonującym zadania służby bhp oraz dla potwierdzenia szkolenia okresowego pracownika (nowelizacja z 29.05.2019 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, DzU poz. 1099). Nie oznacza to jednak zakazu stosowania pieczęci w rubrykach dotychczas na to przeznaczonych. Jest wybór – można postawić pieczęć albo podać oznaczenie pisemne.

Jednocześnie we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp zrezygnowano z podawania miejsca urodzenia pracownika-uczestnika. Kp nigdy nie pozwalał na pozyskiwanie od zatrudnionych takiej informacji, a od czasu obowiązywania RODO (25.05.2018) należy przestrzegać m.in. zasady minimalizacji danych osobowych pracowników i ograniczenia ich przetwarzania.

Od 28.06.2019 nie powinno być już wątpliwości, dla jakich pracowników należy organizować okresowe szkolenia bhp. Nowelizacja sprecyzowała ich wykaz, zawarty w § 15 ust. 2 rozporządzenia, rozbijając dotychczasowy pkt 5 na dwie jednostki redakcyjne. W szkoleniach tych uczestniczą zatem m.in. pracownicy:

  • na stanowiskach administracyjno-biurowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono najwyżej trzecią kategorię ryzyka, a z dokonanej jego oceny wynika, że szkolenie nie jest konieczne),
  • niewymienieni w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Ponadto uściślono i zaktualizowano listy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (organizatorów szkoleń bhp). Według zmienionego § 1a pkt 2 rozporządzenia są to: placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego; szkoły ponadpodstawowe; podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym; stowarzyszenia, których statutowym celem jest działalność związana z bhp oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność oświatową na zasadach określonych w Pp, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Tym samym nowelizacja z kręgu organizatorów takich szkoleń jednoznacznie wykluczyła osoby fizyczne prowadzące działalność nieewidencjonowaną (nie są one przedsiębiorcami).

Zapasy trzeba zużyć do końca roku

Ze zmienionych przepisów wynika, że protokoły powypadkowe, statystyczne karty wypadku, karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed zmianą (czyli odpowiednio do 24.06.2019, 27.06.2019 i 28.06.2019) zachowują ważność. Można też zużyć posiadane w zapasach druki tych dokumentów – oczywiście bez konieczności ich pieczętowania – jednak najpóźniej do 31.12.2019. Potem trzeba już stosować nowe wzory.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Prawo Pracy”
Dokumentacja pracownicza

Nowy wzór świadectwa pracy

Renata Majewska
Treść świadectwa pracy została dostosowana do zmienionych przepisów Kp, dotyczących m.in. trybu wydawania i sprostowania tego dokumentu.

Obowiązujące od 7.09.2019 rozporządzenie MRPiPS z 30.08.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (DzU poz. 1709) wprowadza nowy pomocniczy wzór tego dokumentu.

Z treści rozporządzenia MPiPS z 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2018 poz. 1289) usunięto (bądź zmieniono) ponadto kilka przepisów sprzecznych z nowymi regulacjami Kp.


Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń egzekucyjnych w ostatnim kwartale 2019

Renata Majewska
Od października wzrosły minima pozostawiane pracownikom-dłużnikom, którzy nie podlegają uldze „zerowy PIT”.

Kwota wolna to minimalna suma, jaką pracodawca musi wysłać na rachunek bankowy lub wypłacić „do ręki” pracownikowi, z którego wynagrodzenia dokonuje obowiązkowych bądź dobrowolnych potrąceń (egzekucyjnych albo pozaegzekucyjnych). Jest to odpowiedni odsetek minimalnej płacy netto:

  • dla obligatoryjnych potrąceń świadczeń niealimentacyjnych – 100%, dla zaliczek pieniężnych – 75% i dla kar pieniężnych – 90%,
  • dla dobrowolnych potrąceń na rzecz pracodawcy – 100%, a na rzecz osób trzecich – 80%.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jakie dokumenty są potrzebne zatrudniającemu do pobrania składki związkowej

Jadwiga Sztabińska
Związek zawodowy przysłał wniosek o potrącanie składki członkowskiej za osobę zatrudnioną na zlecenie. Nie mamy jednak zgody tej osoby na dokonywanie potrąceń.
Czy zawsze jest ona konieczna?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Terminy zapisywania do PPK osób zatrudnionych w podmiocie 250+

Renata Majewska
Spółka 31.12.2018 r. zatrudniała ponad 250 osób. Od 1.07.2019 r. została zatem objęta ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Umowę o zarządzanie PPK planuje podpisać na początku października 2019 r., a umowę o prowadzenie PPK – pod koniec tego miesiąca. Wiem, że osoby zatrudnione 1.07.2019 r. przystępują do PPK najpóźniej 12.11.2019 r.
Od kiedy uczestnikami programu stają się przyjmowani do pracy po 1.07.2019 r.?

Nowości w Kodeksie pracy

Pracownik łatwiej udowodni dyskryminację i uzyska świadectwo pracy

Magdalena Januszewska
7.09.2019 weszło w życie kilka zmian Kp, m.in. dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu, ochrony zatrudnienia i sprostowania świadectwa pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Od 1.09.2019 zmalały refundacje

Renata Majewska
Pracodawcy otrzymają niższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Prawo pracy

Czy świadczenie urlopowe przysługuje także przy zaległym urlopie

Jadwiga Sztabińska
Nasza firma wypłaca świadczenia urlopowe. W regulaminie nie ma zapisów o tym, czy w 14 dniach urlopowych, których wykorzystanie jest konieczne do uzyskania świadczenia, muszą być tylko dni z bieżącego urlopu, czy mogą być też z zaległego.
Czy w takim razie świadczenie trzeba wypłacić, jeśli pracownik realizuje wyłącznie urlop zaległy?

Regularnie wypłacana premia uznaniowa zwiększa odprawę emerytalną

Renata Majewska
Pracownica od 22.02.2017 do 19.09.2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 20.09.2017 do 5.10.2017 na zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie 6.10.2017 rozwiązała umowę o pracę z własnej inicjatywy, z powodu przejścia na emeryturę. Przysługiwały jej wówczas płaca zasadnicza w stałej stawce miesięcznej 2500 zł brutto oraz miesięczne premie uznaniowe. Poprzednia księgowa obliczyła jej odprawę emerytalną tylko w kwocie 2500 zł brutto, pomijając premie. Nie cofnęła się do wcześniejszych miesięcy poprzedzających ustanie zatrudnienia, kiedy zatrudniona uzyskiwała premie (w grudniu 2016, styczniu i lutym 2017 łącznie 700 zł). Podczas kontroli inspektor pracy podważył takie postępowanie. Ocenił premie jako regularne, zwyczajowo wypłacane wszystkim pracownikom i zakwalifikował jako roszczeniowe, nakazując przyjmować je do podstawy urlopowej jako składnik zmienny.
Czy należy wypłacić różnicę po takim czasie? Co z odsetkami?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odwołany urlop a wypłata dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Renata Majewska
Firma, zatrudniająca ponad 100 osób, prowadzi zfśs. Regulamin socjalny przewiduje wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Mogą się o nie starać pracownicy, którzy złożą wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z tym regulaminem „gruszowe” wypłacamy w ciągu 14 dni po powrocie uprawnionego do pracy i przedstawieniu przez niego jakiegokolwiek rachunku potwierdzającego koszty takich wakacji, w kwocie od 800 do 1500 zł brutto na rodzinę – w zależności od progu dochodowego. Jeden z zatrudnionych zgłosił podanie o urlop odpowiedniej długości (od 12.08.2019 do 25.08.2019 r.), ale potem został z niego przez pracodawcę odwołany – od 19.08.2019 r. – z ważnych powodów.
Czy należy mu się to świadczenie?

Stanowisko UODO

Pracodawcy nadal nie mogą badać pracowników alkomatem

Jadwiga Sztabińska
Wykluczone jest samodzielne sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości zatrudnionych. Niedopuszczalne są też kontrole wyrywkowe. I to mimo zmiany przepisów Kp.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. III) – zawartość akt osobowych i dokumentacji indywidualnej

Renata Majewska
Dokumenty zebrane podczas rekrutacji i trwania zatrudnienia pracodawca gromadzi częściowo w aktach osobowych (tzw. teczkach personalnych), a częściowo w tzw. dokumentacji indywidualnej przechowywanej poza aktami osobowymi.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji indywidualnej) regulują art. 221, 221a i 221b Kp oraz wydane na jego podstawie nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).


Prawo pracy

Mimo kontynuacji zatrudnienia trzeba założyć nową teczkę personalną

Renata Majewska
Jeśli po 31.12.2018 zakończy się umowa o pracę zawarta przed tą datą i od następnego dnia strony nawiążą kolejny stosunek pracy, pracodawca musi założyć nowe akta osobowe – wynika z interpretacji MRPiPS z 9.05.2019.

Prawo pracy

Prawo do świadczenia urlopowego weryfikowane na ostatni dzień przed wypoczynkiem

Renata Majewska
Przedsiębiorstwo zatrudniające 45 osób wypłaca świadczenia urlopowe. Jeden z zatrudnionych na pełnym etacie wziął urlop wypoczynkowy od 17.06.2019 do 30.06.2019. Świadczenie urlopowe dostał w piątek 14.06.2019. Dopiero pod koniec czerwca 2019 dowiedzieliśmy się o obniżeniu mu wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu, począwszy od 1.07.2019.
Czy można domagać się od niego zwrotu połowy świadczenia, skoro jest ono proporcjonalne do wymiaru czasu pracy? A może istotne jest, że pracownik przeszedł na 1/2 etatu już po zakończeniu wypoczynku? Jeśli nie odda połowy świadczenia, to czy należy od niej odprowadzić składki społeczne i zdrowotne?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę bez PIT

Marcin Szymankiewicz
Pracownica – zatrudniona w firmie od 1.09.2008 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony – wróciła 1.10.2018 r. do pracy po zwolnieniu lekarskim i otrzymała 3-miesięczne wypowiedzenie z powodu redukcji etatu. Koniec okresu wypowiedzenia upłynął 31.01.2019 r. Dowiedziała się jednak, że na jej miejsce została zatrudniona inna osoba, która przejęła jej obowiązki, zatem redukcji etatu nie było. Złożyła więc pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości trzech miesięcznych pensji z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.

Czy postąpiliśmy prawidłowo?


Zmiany w Kodeksie pracy od 7.09.2019 r.

Jadwiga Sztabińska
Za wydanie świadectwa pracy po terminie pracodawca zapłaci grzywnę od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeśli dopuści się mobbingu, pracownik może zażądać odszkodowania nie tylko po ustaniu zatrudnienia, lecz także w jego trakcie.

To tylko dwie z kilku nowości, które wejdą w życie 7.09.2019 r., a wynikają z ustawy z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....