Mniej biurokracji w obowiązkach bhp

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Z końcem czerwca 2019 zrezygnowano z obowiązkowych pieczątek pracodawcy na dokumentach bhp i zmniejszyła się liczba podawanych tam danych osobowych pracowników.

Zmiany są głównie wynikiem przyjętej przez rząd 28.06.2018 Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania pieczęci przez obywateli i przedsiębiorców (ministrowie zostali wówczas zobowiązani do przedstawienia w ciągu roku efektów swoich działań w tej dziedzinie). Częściowo stanowią też dostosowanie do zmienionych przepisów odrębnych albo są wynikiem wdrożenia zasady minimalizacji danych osobowych zatrudnionych.

Dokumentowanie wypadków w pracy

  • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Od 25.06.2019 rubryka z miejscem na pieczęć pracodawcy zniknęła z wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, nazywanego powypadkowym (określa go nowe rozporządzenie MRPiPS z 24.05.2019, DzU poz. 1071). Od tej daty w protokole pracodawca nie podaje już swojego numeru REGON, a poszkodowany pracownik – numeru NIP, miejsca urodzenia i imienia ojca. Ofiarę wypadku wciąż identyfikuje się w tym dokumencie numerem PESEL, a jeżeli nie został on nadany – numerem dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dane te ustawodawca uznał za niezbędne w sytuacji, gdy pracodawca lub pracownik jest cudzoziemcem.

Rubryka z miejscem na pieczęć pracodawcy została również od 29.06.2019 usunięta z wzoru statystycznej karty wypadku Z-KW (nowelizacja z 4.06.2019 rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, DzU poz. 1106). Zastąpiła ją rubryka „Dane pracodawcy: nazwa i adres”.

Przypomnijmy, że pracodawcy muszą:

  • I część karty (podstawową) – sporządzić w ciągu 14 dni roboczych od zatwierdzenia protokołu powypadkowego bądź spisania karty wypadku, a następnie przekazać do GUS w formie elektronicznej (wyjątkowo na papierze) na jego portal sprawozdawczy – do 15. dnia roboczego następnego miesiąca,
  • II część karty (uzupełniającą) – sporządzić i przekazać do GUS najpóźniej z upływem 6 mies. od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego albo spisania karty wypadku.

Powyższe nie oznacza zakazu stosowania pieczęci zakładu pracy w karcie. Osoba wypełniająca sama zdecyduje, czy użyć pieczęci, czy w inny sposób wskazać dane pracodawcy.

Pozostałe korekty we wzorze karty mają charakter dostosowujący do zmienionych regulacji i nazewnictwa używanego w innych aktach prawnych.

Szkolenia bhp

Od 28.06.2019 pracodawcy nie mają obowiązku stawiania pieczęci na kartach szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), a organizatorzy szkolenia – na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, wydawanym pracodawcom wykonującym zadania służby bhp oraz dla potwierdzenia szkolenia okresowego pracownika (nowelizacja z 29.05.2019 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, DzU poz. 1099). Nie oznacza to jednak zakazu stosowania pieczęci w rubrykach dotychczas na to przeznaczonych. Jest wybór – można postawić pieczęć albo podać oznaczenie pisemne.

Jednocześnie we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp zrezygnowano z podawania miejsca urodzenia pracownika-uczestnika. Kp nigdy nie pozwalał na pozyskiwanie od zatrudnionych takiej informacji, a od czasu obowiązywania RODO (25.05.2018) należy przestrzegać m.in. zasady minimalizacji danych osobowych pracowników i ograniczenia ich przetwarzania.

Od 28.06.2019 nie powinno być już wątpliwości, dla jakich pracowników należy organizować okresowe szkolenia bhp. Nowelizacja sprecyzowała ich wykaz, zawarty w § 15 ust. 2 rozporządzenia, rozbijając dotychczasowy pkt 5 na dwie jednostki redakcyjne. W szkoleniach tych uczestniczą zatem m.in. pracownicy:

  • na stanowiskach administracyjno-biurowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono najwyżej trzecią kategorię ryzyka, a z dokonanej jego oceny wynika, że szkolenie nie jest konieczne),
  • niewymienieni w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Ponadto uściślono i zaktualizowano listy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (organizatorów szkoleń bhp). Według zmienionego § 1a pkt 2 rozporządzenia są to: placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego; szkoły ponadpodstawowe; podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym; stowarzyszenia, których statutowym celem jest działalność związana z bhp oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność oświatową na zasadach określonych w Pp, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Tym samym nowelizacja z kręgu organizatorów takich szkoleń jednoznacznie wykluczyła osoby fizyczne prowadzące działalność nieewidencjonowaną (nie są one przedsiębiorcami).

Zapasy trzeba zużyć do końca roku

Ze zmienionych przepisów wynika, że protokoły powypadkowe, statystyczne karty wypadku, karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed zmianą (czyli odpowiednio do 24.06.2019, 27.06.2019 i 28.06.2019) zachowują ważność. Można też zużyć posiadane w zapasach druki tych dokumentów – oczywiście bez konieczności ich pieczętowania – jednak najpóźniej do 31.12.2019. Potem trzeba już stosować nowe wzory.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Prawo Pracy”
Obowiązki bhp

Pracodawca może przekazać bon na posiłek zamiast gorącego dania czy prowiantu

Renata Majewska
Od 9.07.2019 przedsiębiorcy mają więcej swobody w zapewnieniu posiłków profilaktycznych zatrudnionym w szczególnych warunkach.

Prawo pracy

Świadectwo pracy bez imion rodziców

Renata Majewska
Od 29.06.2019 obowiązuje nowy pomocniczy wzór tego najważniejszego dokumentu prawa pracy.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. II ) – o co można pytać kandydata do pracy

Renata Majewska
Od 4.05.2019 osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie wolno pytać o imiona rodziców, a o wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – jedynie jeśli są wymagane na oferowanym stanowisku.

Prawo pracy

Trudno uniknąć wstępnego szkolenia bhp przy zmianie miejsca pracy

Renata Majewska
Osoba zatrudniona na stanowisku biurowym odeszła z pracy na mocy porozumienia stron. U dotychczasowego pracodawcy przeszła wstępne szkolenie bhp i okresowe, a kolejne wyznaczono na czerwiec 2023.
Czy w nowym miejscu pracy znowu musi odbyć stanowiskowe szkolenie bhp? Dawny pracodawca nie ma nic wspólnego z nowym (nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy).

Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po zmianie wielkości etatu i ustaniu zatrudnienia w trakcie roku

Jadwiga Sztabińska
Pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu i lutym był zatrudniony na cały etat, od 1 marca – na 4/5 etatu, a od 1 czerwca – na 1/2. Jego umowa o pracę zakończy się 31.07.2019.
Ile należy mu się urlopu do tego dnia?

Prawo pracy

Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy – zmiany od 4.05.2019

Renata Majewska
Zmodyfikowano zakres informacji, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o posadę i już zatrudnionej. Jasno określono też, w jaki sposób pozyskiwać dane w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń socjalnych.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. I) – nowe zasady

Renata Majewska
Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują dokumentację personalną według nowych reguł. Muszą przy tym uwzględniać aktualne – obowiązujące od 4.05.2019 – przepisy o ochronie danych osobowych.

Zasadnicze zmiany w tym zakresie od 1.01.2019 wprowadziło nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).

Obecnie reguluje ono kwestie gromadzenia w trakcie stosunku pracy i przechowywania po ustaniu zatrudnienia dwóch członów dokumentacji pracowniczej – akt osobowych oraz tzw. dokumentacji ze stosunku pracy (indywidualnej).


Prawo pracy

Konsekwencje zawarcia nowej umowy o pracę z emerytem

Renata Majewska
Pracownica nabywa prawo do emerytury od 30.07.2019. Planuje rozwiązać stosunek pracy 29.07.2019 na mocy porozumienia stron i od następnego dnia (tj. od 30.07.2019) ponownie się zatrudnić u tego samego pracodawcy, by odebrać urlop wypoczynkowy z tytułu poprzedniego angażu.
Czy taki sposób postępowania gwarantuje jej wypłatę emerytury?

Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Renata Majewska
Osoba pracująca w firmie bez przerwy od 1.01.2008 przy zatrudnianiu przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. W 2009 (po roku pracy) skorzystała z pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych. W czerwcu ubiegłego roku utraciła swój specjalny status na rzecz niepełnosprawności lekkiej, jednak niedawno przedstawiła kolejne orzeczenie przywracające jej niepełnosprawność umiarkowaną od 6.03.2019.
Czy musi jeszcze raz odczekać rok, by nabyć prawo do urlopu dodatkowego? Jeśli nie, to jaki wymiar urlopu dodatkowego przysługuje jej za 2019?

Prawo pracy

Badania okresowe podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym

Renata Majewska
Pracownik był do 10.04.2019 na zasiłku opiekuńczym (miał chorą żonę), tymczasem 5.04.2019 upłynęła ważność jego okresowych badań lekarskich. Już wcześniej pracodawca umówił go na 8.04.2019 na wizytę lekarską.
Czy tego dnia mógł on zrobić wyznaczone badania, czy też powinien był zaczekać do końca zwolnienia lekarskiego? Czy za czas badań lekarskich poza godzinami pracy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli zostanie wypłacone, to czy nie będzie problemu z zasiłkiem za ten dzień?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie nie zawsze zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

Renata Majewska
Firma objęła pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie, w ramach którego członkom ich rodzin przysługują odszkodowania na wypadek śmierci. Składkę na polisę finansują pracodawca (40%) i pracownik (60%). Pod koniec lutego 2019 r. zmarł jeden z pracowników. Zgodnie z Kp dwojgu jego najbliższym należy się odprawa pośmiertna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (9000 zł). Instytucja ubezpieczeniowa wypłaciła rodzinie 13 000 zł, ale ta domaga się od pracodawcy dopłaty.
Czy słusznie?

Tak. Pracodawca powinien dopłacić – z racji odprawy pośmiertnej – 3800 zł.

W razi zgonu pracownika podczas trwania stosunku pracy lub pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna, zależna od okresu zatrudnienia (stażu pracy) u danego pracodawcy.


Prawo pracy

Kiedy pracodawca przekazuje informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Renata Majewska
Niedawno na emeryturę odszedł pracownik zatrudniony w spółce od 1995.
Czy to prawda, że każdej osobie zwalnianej po 31.12.2018 trzeba wydawać (wraz ze świadectwem pracy) informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jaki jest sens wzywać starsze osoby, by za 50 lat przyszły odebrać swoje teczki personalne?

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z chorującym emerytem

Renata Majewska
20.03.2019 pracownik-emeryt przekroczy 182 dni okresu zasiłkowego.
Czy następnego dnia można mu wręczyć pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 53 Kp, mimo że nadal będzie na zwolnieniu lekarskim?

Prawo pracy

Obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń bhp pracowników biurowych

Renata Majewska
Przedsiębiorca zatrudniający 46 pracowników zajmuje się produkcją mebli.
Czy osoby zatrudnione w dziale administracji musi kierować regularnie na szkolenia okresowe bhp? Jeśli tak, to czy może je przeprowadzać sam pracodawca?

Przedsiębiorca ma obowiązek kierować pracowników na okresowe szkolenia bhp, bo jego przeważająca działalność należy do wysokiej grupy ryzyka. Nie ma on jednak kompetencji do samodzielnego pełnienia roli służby bhp, a w konsekwencji do osobistego przeprowadzania takich szkoleń.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma wymaganych kwalifikacji lub umiejętności potrzebnych do jej wykonywania, a także bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....