Memoriałowe różnice kursowe a rozliczenia podatkowe

Zgodnie z uor, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, aktualizuje się wycenę aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, a wykazywanych w księgach rachunkowych w walucie polskiej. W szczególności są to środki pieniężne, salda niezakończonych rozrachunków, w tym niespłaconych kredytów i pożyczek, oraz papiery wartościowe. Wycena następuje za pomocą obowiązującego na dzień aktualizacji średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstają w związku z tym różnice kursowe nieuznawane podatkowo w przypadku stosowania do obliczania podatku dochodowego podatkowej metody ustalania różnic kursowych (art. 15a updop, art. 24c updof), zaś aktywa i zobowiązania – wobec aktualizacji wyceny – figurują na kontach w innej wartości aniżeli ta, po której wprowadzono je do ksiąg. Utrudnia to obliczenie uznawanych podatkowo różnic kursowych powstających z chwilą zapłaty w walucie obcej. Jak możliwie prosto i poprawnie przejść od memoriałowo naliczonych na dzień bilansowy różnic kursowych, czego wymaga uor, do różnic kursowych honorowanych podatkowo, a więc powstałych przy zapłacie? W prasie fachowej pojawiają się na ten temat różne zdania.

Przepisy podatkowe przewidują, że aktywa i zobowiązania wyrażone w walucie obcej, przeliczone w momencie ujęcia transakcji na złote według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego transakcję, po wprowadzeniu do ksiąg nie ulegają zmianie aż do dnia ich zlikwidowania drogą zapłaty, umorzenia, przedawnienia, konwersji lub odpisania. Różnice kursowe powstają dopiero w dniu zapłaty. W razie umorzenia, przedawnienia, konwersji lub odpisania różnice kursowe nie powstają. Natomiast uor nakazuje aktualizację wyceny aktywów i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej co najmniej na dzień bilansowy; np. wycena należności i zobowiązań płatnych w walucie obcej powinna nastąpić w kwocie wymagającej zapłaty.

Wyświetlono 9% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....