Mechanizm podzielonej płatności w państwowej jednostce budżetowej

Sposób ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP), przedstawiony w „Rachunkowości” nr 6/2018, jest oczywisty w przypadku jednostek gospodarczych, które nabywają materiały, towary lub usługi związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT.
Natomiast inna jest sytuacja w państwowych jednostkach budżetowych, w których zakupione materiały lub usługi przeznaczone są do działalności niezwiązanej ze sprzedażą opodatkowaną (tzn. na potrzeby własne). Jednostki takie rozliczają zakupione materiały (a także usługi) w kwocie brutto – łącznie z VAT.
W jednostkach tych konto 300 – „Rozliczenie zakupu” służy do rozliczenia zakupów w kwocie brutto, np.:
1. Otrzymano fakturę od dostawcy za materiały: 1000 zł (brutto)
Wn konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
2. Przyjęto materiały do magazynu 1000 zł:
Wn konto 310 – „Materiały”
Ma konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
3. Zapłacono fakturę 1000 zł:
Wn konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
Ma konto 130 – „Rachunek bieżący”.
Biorąc pod uwagę, że dostawca stosuje MPP, sposób ewidencji zaprezentowany w „Rachunkowości” nie będzie możliwy do zastosowania w jednostkach będących nabywcami.
Proszę o wskazanie sposobu ewidencji księgowej w takim przypadku.

W „Rachunkowości” nr 3/2018, 6/2018 i 8/2018 omówiono zasady działania i ewidencjonowania MPP, który wszedł w życie 1.07.2018 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT i jest stosowany na zasadzie dobrowolności.

  • MF – Minister Finansów
  • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, mogą przy zapłacie kwoty należności wynikającej z tej faktury zastosować MPP. Podstawowym założeniem MPP jest rozdzielenie zapłaty należności sprzedawcy z tytułu dostawy lub usługi za pomocą przelewu na 2 wykazane na fakturze części – kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto, która jest przekazywana na rachunek rozliczeniowy (bieżący) sprzedawcy, prowadzony przez bank (skok) oraz na kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT, która trafia bezpośrednio na wydzielony w tym samym banku lub skok rachunek VAT sprzedawcy.

Wyświetlono 30% treści artykułu

Więcej na temat: „Jednostki budżetowe”
Rachunkowość

Łączne sprawozdanie finansowe państwowej jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetu państwa II stopnia

Jesteśmy państwową jednostką budżetową, ustanowioną w strukturze dysponentów środków budżetu państwa jako dysponent II stopnia. Podlega nam kilkadziesiąt państwowych jednostek budżetowych – dysponentów środków budżetu państwa III stopnia.
W związku z wątpliwościami, jakie budzą definicja „jednostki nadrzędnej” oraz brzmienie § 27 rozporządzenia z 13.09.2017 r., w myśl których obowiązek sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego (sf) spoczywa wyłącznie na państwowej jednostce budżetowej będącej dysponentem części budżetowej, czyli na jednostce, która nas nadzoruje – prosimy o wyjaśnienie, czy:
• nasza jednostka jest zobowiązana sporządzić łączne sf za rok obrotowy 2018,
• wystarczy przekazać nasze jednostkowe sf do jednostki nadrzędnej, która dopiero sporządzi łączne sf.

Rachunkowość

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i przeniesienie wyniku finansowego w państwowej jednostce budżetowej

Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Czy nasze sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu?
W jakim terminie powinniśmy przenieść wynik finansowy za rok ubiegły z konta 860 „Wynik finansowy” na konto 800 „Fundusz jednostki”?

Rachunkowość

Prezentacja wybranych zdarzeń w rachunku zysków i strat państwowej jednostki budżetowej

Czy w rachunku zysków i strat państwowej jednostki budżetowej w wierszu A.IV. „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów” należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku, np. drewno? W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się sprzedaż tych składników majątkowych?
Czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” należy w jednostkach budżetowych wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to jak ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro nieumorzoną wartość środków trwałych odnosi się na konto 800 „Fundusz jednostki”, a nie na konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.

Rachunkowość

Udział państwowej jednostki budżetowej w kosztach realizacji inwestycji

Jak ująć w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej udział (partycypację) naszej jednostki w kosztach inwestycji innej jednostki? Na jakich kontach księgowych ująć, w jakich paragrafach wykazać i z jakich środków (na wydatki bieżące czy majątkowe) sfinansować te koszty?

Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej

1.01.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie MRiF z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1. Po raz pierwszy będzie miało zastosowanie do sprawozdań finansowych (sf) sporządzonych za 2018 r.

Zastąpi ono rozporządzenie MF z 5.07.2010 r. Główne powody wydania nowego rozporządzenia to:

  • konieczność dostosowania rachunkowości do zmian przepisów ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego, zawartych w ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
  • potrzeba lepszego dostosowania rozporządzenia do praktyki (na podstawie wniosków jednostek stosujących dotychczasowe przepisy),
  • realizacja wniosków Najwyższej Izby Kontroli,
  • przybliżenie się do rozwiązań, które zaczną obowiązywać z chwilą przyjęcia w Polsce Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, wzorowanych na Międzynarodowych Standardach (IPSAS).

Podatki i prawo gospodarcze

Odpowiedzialność gminy jako nabywcy spadku za zaległości podatkowe zmarłego przedsiębiorcy

Aleksander Kliszewski
Gmina nabyła w całości spadek po zmarłym przedsiębiorcy mającym zaległości w VAT.
Czy US może orzec o odpowiedzialności gminy za zaległości zmarłego, pomimo że zobowiązanie wygasło na mocy art. 59 § 1 pkt 11 Op?

W myśl art. 935 Kc w razie braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić albo znajdowało się ono za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.


Podatki i prawo gospodarcze

Odliczenie przez gminę VAT z faktur za usługi doradcze

Ryszard Kubacki
Gmina współpracuje z kancelarią doradztwa podatkowego, której usługi polegają na zastępstwie procesowym i uczestnictwie w postępowaniach o zwrot nadpłaty VAT i innych postępowaniach związanych z rozliczeniem VAT. Sprawy te dotyczą odmowy uznania przez US pełnego odliczenia VAT od inwestycji prowadzonych przez gminę (mających służyć działalności opodatkowanej). Wynagrodzenie kancelarii jest uzależnione od kwoty VAT odzyskanej przez gminę z uwagi na powiązanie inwestycji z czynnościami opodatkowanymi.
Czy gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT wykazanego na fakturach za czynności doradcze?

Rachunkowość

Zasady ewidencji wieloletnich decyzji w księgach rachunkowych jednostki budżetowej, która je wydała

Czy wieloletnie decyzje administracyjne wydane na czas określony i czas nieokreślony należy ujmować w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej danego roku tylko w części dotyczącej tego roku, czy również w części dotyczącej lat przyszłych? Jeżeli tak, to jak to zrobić?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....