„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Magdalena Januszewska radca prawny

Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Pani X z tytułu działalności gospodarczej od 13.03.2017 obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jako początkujący przedsiębiorca opłacała preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczane od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia 05 70 00 – składki na zasadach preferencyjnych).

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Od 1.11.2017 oprócz obowiązkowych składek opłacała również składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. 19.04.2018 urodziła dziecko. Nie zawiesiła działalności, więc od tego dnia do 17.04.2019 z uwagi na korzystanie z zasiłku macierzyńskiego opłacała jedynie składkę zdrowotną (kod ubezpieczenia 05 70 00). Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego (co nastąpiło 18.04.2019), w dniu 24.04.2019 została wyrejestrowana z ubezpieczeń zdrowotnych z kodem 05 70 00 i z uwagi na możliwość opłacania składek społecznych wyliczonych na podstawie przychodu osiągniętego w roku poprzednim (2018) została zarejestrowana do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z kodem 05 90 00 (ZUS od przychodów, tzw. mały ZUS).

Przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku (2018) nie były niższe niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w tym roku i nie przekroczyły kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ustalonej na ten sam rok. Pani X spełniła wszystkie dodatkowe warunki do korzystania z tej ulgi. Nabrała jednak wątpliwości, czy po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego od 18.04.2019 ma uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, obliczonych od przychodu za rok 2018.

ZUS w decyzji z 2.08.2019 (WPI/200000/43/737/2019) stwierdził, że nie. Przypomniał, że art. 18c ust. 11 usus zawiera katalog negatywnych przesłanek, uniemożliwiających przedsiębiorcy skorzystanie z opłacania małego ZUS, ale pani X nie dotyczą te przesłanki.

Niemniej zastosowanie do niej ma art. 18c ust. 10 usus, zgodnie z którym osoba prowadząca działalność gospodarczą może zrezygnować z uprawnienia do opłacania składek uzależnionych od przychodu. Rezygnacja oznacza, że za miesiąc, w którym przedsiębiorca zrezygnował z uprawnienia oraz za pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego ustala najniższą podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowych bez stosowania preferencji (na zasadach określonych w art. 18 ust. 8 usus).

Za rezygnację z uprawnienia do małego ZUS uważane jest niedokonanie przez przedsiębiorcę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem właściwym dla osób korzystających z uprawnienia, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Pani X od 13.03.2017 płaciła preferencyjne składki przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności. Od 19.04.2018 do 17.04.2019 przebywała na zasiłku macierzyńskim i z działalności gospodarczej opłacała składkę zdrowotną. Na mocy art. 36 ust. 13 i 14 usus w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, tj. po wyczerpaniu okresu 24 mies. uprawniającego do opłacania preferencyjnych składek emerytalnej i rentowych w kwocie nie niżej niż 30% najniższego wynagrodzenia, w okresie zasiłku macierzyńskiego, powinna była zgłosić się do stosownych ubezpieczeń z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia – w tym przypadku z kodem właściwym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której podstawa wymiaru składek społecznych uzależniona jest od przychodu.

Pani X nie zachowała 7-dniowego terminu dokonania zgłoszenia z właściwym kodem ubezpieczenia, a tym samym zrezygnowała z uprawnienia do opłacania małego ZUS. Powinna ustalić podstawę wymiaru składek na zasadach określonych w art. 18 ust. 8 usus, tj. od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Uwaga: od 1.02.2020 zmieniły się przepisy dotyczące małego ZUS (ustawa z 12.12.2019 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, DzU poz. 2550). Nadal jednak obowiązuje zasada zgłoszenia się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, co ma znaczenie, jeśli przedsiębiorca nabywa prawo do korzystania z ulgi w trakcie roku, np. z powodu korzystania wcześniej z innej ulgi.

Temat: „Mały ZUS”
ZUS przedsiębiorcy

Kontynuacja ulgi „mały ZUS plus” po przystąpieniu do spółki cywilnej

Przedsiębiorca od 1992 prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.02.2020 korzysta z ulgi w opłacaniu składek – „mały ZUS plus”. W 2020 zamierza rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej i planuje zlikwidować aktualną indywidualną działalność.
Czy będzie miał prawo do kontynuowania ulgi?

Tak. Potwierdza to decyzja ZUS z 18.02.2020 (WPI/200000/43/77/2020). Ulga „mały ZUS plus” to prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności gospodarczej na zasadach art. 18c usus, obowiązujących od 1.02.2020, a wprowadzonych ustawą z 12.12.2019 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU poz. 2550).

Ubezpieczenia

Nowości w formularzach ZUS w 2020

Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:

Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.

„Mały ZUS plus” dopiero od lutego 2020

Rozszerzona wersja „małego ZUS” wchodzi w życie od 1.02.2020, a więc o miesiąc później niż zakładano. Aby zapłacić niższe składki za styczeń, przedsiębiorcy (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych) powinni skorzystać z dotychczasowej ulgi, zgłaszając się w ZUS najpóźniej 8.01.2020.

Konieczność złożenia zgłoszenia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie mieli prawa do „małego ZUS” w 2019, a nabyli je od stycznia 2020. W przypadku osób, które korzystały z „małego ZUS” w 2019, wystarczające będzie złożenie raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2020 w terminie do 10.02.2020 lub do 17.02.2020.

ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.

ZUS przedsiębiorcy

Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).

Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca na „małym ZUS” a obowiązek składania deklaracji DRA

Barbara Staszyńska
Do końca grudnia 2018 przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania deklaracji DRA co miesiąc. W styczniu 2019 zgłosił się z kodem 0590, żeby skorzystać z tzw. małego ZUS.
Czy nadal będzie zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji?

Dokumenty ZUS

Mały ZUS – jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe

Do 11.02.2019 do ZUS zostaną złożone pierwsze dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2019, w których należy rozliczyć składki od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru, tzw. mały ZUS.

Z preferencyjnych składek na mały ZUS można przejść także w trakcie roku

Anna Koleśnik
Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy kończący w trakcie roku korzystanie ze starej ulgi składkowej polegającej na obliczaniu – przez 24 mies. działalności – składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) od razu mogą być objęci tzw. małym ZUS. Nie muszą czekać do początku następnego roku.

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą od 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Z przepisów wynika, że nowa ulgowa podstawa wymiaru składek jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Na łamach „RiP” nr 10/2018 nasz ekspert pisał, że w związku z tym z ulgi nie można zacząć korzystać w trakcie roku, co powoduje, że osoby stosujące starą ulgę składkową, dla których 24-miesięczny okres korzystania z niej upłynie w trakcie roku, do końca tego roku będą musiały opłacać składki w standardowej wysokości, a na mały ZUS mogą przejść dopiero od początku następnego roku.


Mały ZUS – zgłoszenie tylko do 8 stycznia

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą w 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu. Pod warunkiem jednak, że zgłoszą to do ZUS w odpowiednim terminie.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....