„Mały ZUS plus” dopiero od lutego 2020

Krzysztof Tandecki

Rozszerzona wersja „małego ZUS” wchodzi w życie od 1.02.2020, a więc o miesiąc później niż zakładano. Aby zapłacić niższe składki za styczeń, przedsiębiorcy (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych) powinni skorzystać z dotychczasowej ulgi, zgłaszając się w ZUS najpóźniej 8.01.2020.

Konieczność złożenia zgłoszenia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie mieli prawa do „małego ZUS” w 2019, a nabyli je od stycznia 2020. W przypadku osób, które korzystały z „małego ZUS” w 2019, wystarczające będzie złożenie raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2020 w terminie do 10.02.2020 lub do 17.02.2020.

Ulga w nowej wersji

Zmiany w „małym ZUS” przewiduje ustawa z 12.12.2019 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Prawo do „małego ZUS plus” jest uzależnione od przychodu osiągniętego z działalności w roku poprzedzającym. Od lutego 2020 z tej ulgi może skorzystać przedsiębiorca, który w 2019 uzyskał z działalności nie więcej niż 120 tys. zł przychodu.

Wysokość podstawy naliczania składek ustali od dochodu z działalności uzyskanego w 2019.

W tym celu powinien pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z działalności z 2019 przez współczynnik 0,5. Z kolei dochód ustali:

 • dzieląc ubiegłoroczny dochód z działalności przez liczbę dni prowadzenia działalności w 2019,
 • mnożąc wynik przez 30.

Co do zasady dochód będzie ustalany według przepisów updof. Jednak trzeba będzie doliczyć do niego uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone za przedsiębiorcę i osoby współpracujące przy prowadzeniu firmy.

W przypadku przedsiębiorców, do których w 2019 miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie:

1) karty podatkowej, i które nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od VAT, przez:

a) roczny przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty VAT,

b) roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć roczny przychód z działalności, w rozumieniu lit. a, pomnożony przez współczynnik 0,5,

2) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu updof, pomnożony przez współczynnik 0,5.

Tak jak dotąd przy „małym ZUS” (również przy „małym ZUS plus”) podstawa naliczenia składek będzie musiała mieścić się w „widełkach” od 30% minimalnego wynagrodzenia do 60% przeciętnego planowanego na dany rok wynagrodzenia. W 2020 będzie to od 780 zł do 3136,20 zł.

Z nowej wersji ulgi może skorzystać przedsiębiorca, który w 2019 prowadził działalność przez co najmniej 60 dni. To rozwiązanie będzie niedostępne dla osób, które w 2019 rozliczały się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od VAT.

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorca korzystający z „małego ZUS plus” poinformuje ZUS nie tylko o rocznym przychodzie z działalności gospodarczej i o podstawie wymiaru składek, ale też o dochodzie i formie opodatkowania. Nie oznacza to jednak, że będzie wypełniać dodatkowe formularze. Wszystkie te informacje poda w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej.

Z nowej ulgi można korzystać maksymalnie przez 36 mies. (3 lata) w ciągu kolejnych 60 mies. (5 lat) prowadzenia działalności. Do tego okresu będzie jednak wliczany czas, przez jaki przedsiębiorca płacił „mały ZUS”.

Zgłoszenie nie zawsze konieczne

Co do zasady zamiar skorzystania z „małego ZUS plus” można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji (do końca lutego 2020), a w kolejnych latach do końca stycznia. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca dopiero nabywa prawo do tej ulgi.

Chodzi o przedsiębiorców, którzy nabędą te uprawnienia od lutego 2020 po podniesieniu limitu przychodu do 120 tys. zł. Aby skorzystać z „małego ZUS plus”, powinni oni:

 • wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia z dniem 31.01.2020,
 • zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 05 90 (albo 05 92 – gdy przedsiębiorca ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy) od 1.02.2020 (najpóźniej do końca lutego).

W przypadku osób, które w styczniu 2020 będą korzystały ze starej wersji ulgi („małego ZUS”), wystarczy złożenie raportów rozliczeniowych lub deklaracji za luty 2020 w terminie do 10.03.2020 lub 16.03.2020 z wszystkimi wymaganymi danymi.

„Stare” uprawnienia

Prawo do „małego ZUS” za styczeń 2020 przysługuje natomiast przedsiębiorcy, którego przychód z działalności w 2019 nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2019, tj. 67 500 zł.

To limit dla osób, które prowadziły działalność przez cały 2019. Przedsiębiorca, który w 2019 rozpoczął, zakończył lub zawiesił działalność, przez co prowadził ją tylko przez część roku, ustala proporcjonalnie niższy limit:

 • dzieląc limit 67 500 zł przez liczbę dni kalendarzowych w 2019,
 • mnożąc wynik przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w 2019.

Podstawa składek nie może być przy tym niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ani wyższa niż 60% prognozowanej przeciętnej płacy. „Widełki” na styczeń 2020 to zatem od 780 zł do 3136,20 zł.

Z „małego ZUS” w styczniu 2020 nie może skorzystać osoba, która:

 • w 2019 podlegała ubezpieczeniom społecznym i/lub zdrowotnemu krócej niż przez 60 dni,
 • w 2019 rozliczała się w formie karty podatkowej i korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT (warunki te zostały spełnione łącznie),
 • w 2019 podlegała ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • spełnia warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. naliczanych od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
 • wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy prace, które wykonywała dla niego jako pracownik w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Te same ograniczenia dotyczą „małego ZUS plus”.

Niższy wskaźnik

Wysokość podstawy „małego ZUS” zależy m.in. od współczynnika do jej naliczenia. Na 2020 wynosi on 0,4825. Jest ustalany według wzoru:

(przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dany rok : kwota minimalnego wynagrodzenia) × 0,24.

Uwzględniając wskaźniki na 2020, jest to:

(5227 zł : 2600 zł) × 0,24 = 0,4825 zł.

Pan Michał korzysta z „małego ZUS” od 2019. Jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 to 3542,59 zł. Najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 wynosiła zatem 1800,70 zł:

3542,59 zł × 0,5083 = 1800,70 zł.

Przy takim samym przychodzie z działalności za 2019 przedsiębiorca zapłaci za styczeń 2020 składki od dużo niższej podstawy:

3542,59 zł × 0,4825 = 1709,30 zł.

Najniższa podstawa

Aby ustalić podstawę naliczania składek w ramach „małego ZUS” za styczeń 2020, przedsiębiorca musi najpierw obliczyć przeciętny miesięczny przychód z działalności w 2019:

 • dzieląc roczny przychód z działalności w 2019 przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w 2019,
 • mnożąc wynik przez 30.

Tak ustalony przeciętny miesięczny przychód trzeba pomnożyć przez współczynnik 0,4825 i sprawdzić, czy wynik mieści się w widełkach od 780 zł do 3136,20 zł. To najniższa podstawa, od której przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Może jednak płacić składki od kwoty wyższej.

Obowiązki wobec ZUS

Przedsiębiorca korzystający z „małego ZUS plus” musi na żądanie ZUS przedstawić dokumenty potwierdzające zastosowane formy opodatkowania obowiązujące go w poprzednim roku kalendarzowym oraz wysokość rocznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i rocznego dochodu z tej działalności uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym – w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobi, ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę składek na ogólnych zasadach. ZUS może żądać od ubezpieczonego dokumentów potwierdzających wskazane informacje, jeżeli ich nie posiada i nie może uzyskać do nich dostępu na podstawie odrębnych przepisów, albo gdy ma uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub kompletności tych informacji.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Mały ZUS”
Ubezpieczenia

Nowości w formularzach ZUS w 2020

Renata Majewska
Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:


„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Magdalena Januszewska
Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Pani X z tytułu działalności gospodarczej od 13.03.2017 obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jako początkujący przedsiębiorca opłacała preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczane od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia 05 70 00 – składki na zasadach preferencyjnych).


Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.


ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.

ZUS przedsiębiorcy

Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).

Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca na „małym ZUS” a obowiązek składania deklaracji DRA

Barbara Staszyńska
Do końca grudnia 2018 przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania deklaracji DRA co miesiąc. W styczniu 2019 zgłosił się z kodem 0590, żeby skorzystać z tzw. małego ZUS.
Czy nadal będzie zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji?

Dokumenty ZUS

Mały ZUS – jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe

Do 11.02.2019 do ZUS zostaną złożone pierwsze dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2019, w których należy rozliczyć składki od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru, tzw. mały ZUS.

Z preferencyjnych składek na mały ZUS można przejść także w trakcie roku

Anna Koleśnik
Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy kończący w trakcie roku korzystanie ze starej ulgi składkowej polegającej na obliczaniu – przez 24 mies. działalności – składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) od razu mogą być objęci tzw. małym ZUS. Nie muszą czekać do początku następnego roku.

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą od 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Z przepisów wynika, że nowa ulgowa podstawa wymiaru składek jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Na łamach „RiP” nr 10/2018 nasz ekspert pisał, że w związku z tym z ulgi nie można zacząć korzystać w trakcie roku, co powoduje, że osoby stosujące starą ulgę składkową, dla których 24-miesięczny okres korzystania z niej upłynie w trakcie roku, do końca tego roku będą musiały opłacać składki w standardowej wysokości, a na mały ZUS mogą przejść dopiero od początku następnego roku.


Mały ZUS – zgłoszenie tylko do 8 stycznia

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą w 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu. Pod warunkiem jednak, że zgłoszą to do ZUS w odpowiednim terminie.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....