Mały ZUS – jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe


Do 11.02.2019 do ZUS zostaną złożone pierwsze dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2019, w których należy rozliczyć składki od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru, tzw. mały ZUS.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na małą skalę, chcący skorzystać z możliwości obniżenia zobowiązań wobec ZUS poprzez ustalenie indywidualnej (uzależnionej od przychodu) podstawy wymiaru składek, złożyli do 8 stycznia dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZUA z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia: 0590 xx lub 0592 xx – przedsiębiorca uprawniony do renty.

W terminie składania deklaracji za styczeń 2019 (tj. do 11 lub do 15 lutego) mają oni obowiązek złożyć za siebie:

  • DRA wraz z DRA część II – jeśli opłacają składki tylko na własne ubezpieczenia,
  • DRA i RCA/RZA wraz z RCA część II – jeśli rozliczają składki także za innych ubezpieczonych.

DRA/RCA część II przedsiębiorca składa tylko raz w roku. Wykazuje w nim swoje przychody za poprzedni rok kalendarzowy oraz najniższą podstawę wymiaru, jaka będzie dla niego obowiązująca w danym roku.

W bloku I DRA/RCA część II należy wpisać:

  • w poz. 1 – numer deklaracji/raportu w danym roku (czyli 01),
  • w poz. 2 – rok, którego deklaracja dotyczy (obecnie 2019).

Gdyby w trakcie roku zaistniała konieczność dokonania korekty tego dokumentu (np. w wyniku korekty przychodu za poprzedni rok lub wpisania błędnej kwoty przychodu lub najniższej podstawy), jako numer deklaracji należy wpisać nr kolejny np. 02 dla pierwszej korekty, 03 dla drugiej itd.

Uwaga: jeżeli w wyniku korekty DRA/RCA część II zmianie uległa wysokość składek rozliczonych w DRA, to wraz z tą korektą należy złożyć komplety dokumentów rozliczeniowych za miesiące, których dotyczy zmiana.

W bloku II DRA/RCA część II należy podać dane identyfikacyjne płatnika zgodne z danymi na druku ZFA.

W bloku III DRA/RCA część II należy wpisać:

  • w poz. 1 – przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy

Przedsiębiorcy, którzy za 2018 opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wpiszą tu wartość sprzedaży podlegającej VAT, bez kwoty tego podatku (art. 18c ust. 12 usus). Rozliczanie podatku w formie karty podatkowej połączone ze zwolnieniem z VAT uniemożliwia przedsiębiorcy skorzystanie z małego ZUS.

Pozostali przedsiębiorcy wskażą tu kwotę przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu updof, czyli przychody, jakie wykazali, rozliczając PIT za 2018.

Uwaga: wysokość przychodu za 2018 nie może być wyższa niż 63 tys. zł – jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność przez cały poprzedni rok. Gdy działalność była prowadzona przez część roku, maksymalną wysokość przychodu ustala się proporcjonalnie do liczby dni jej prowadzenia, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności w 2018.

Jan Kowalski rozpoczął działalność 2.11.2018. Nie może skorzystać z preferencyjnych składek, ponieważ poprzednio prowadził firmę do 28.12.2017, spełnia jednak pozostałe warunki do skorzystania z małego ZUS. Jego przychód za 2018 z tytułu działalności gospodarczej nie może przekroczyć 10 365,16 zł (63 000 : 365 × 60). Kwotę zaokrągla się do pełnych groszy (od 0,5 w górę, poniżej 0,5 w dół).

Gdyby przedsiębiorca, dokonując obliczeń, stwierdził, że jego przychód za poprzedni rok jest jednak wyższy od wskazanego limitu, powinien wyrejestrować się z datą 1.01.2019 z kodu 0590 i dokonać zgłoszenia od tej daty z właściwym kodem (0510). Ponowne zgłoszenie z kodem 0590 może złożyć dopiero w kolejnym roku kalendarzowym (nawet gdyby po pewnym czasie stwierdził, że jego przychody jednak nie przekraczają limitu).

Uwaga: ZUS jest uprawniony do sprawdzenia, czy przychód za poprzedni rok został prawidłowo wskazany. Może wezwać płatnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość rocznych przychodów z działalności gospodarczej.

  • w poz. 2 – najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok

Podstawę tę oblicza się, mnożąc przeciętny miesięczny przychód z poprzedniego roku przez współczynnik ogłaszany przez Prezesa ZUS. Dla 2018 współczynnik wynosi 0,5083.

Przeciętny miesięczny przychód oblicza się, dzieląc przychód przez liczbę dni prowadzenia działalności w roku i mnożąc przez 30 (tj. średnia liczba dni w miesiącu).

Płatnik, który osiągnął przychody w maksymalnej wysokości i prowadził działalność przez cały poprzedni rok, ustali swój miesięczny przychód następująco: 63 000 : 365 × 30. Po zaokrągleniu do pełnych groszy wynosi on 5178,08 zł.

Najniższa podstawa wymiaru dla tego płatnika wyniesie 5178,08 zł × 0,5083, czyli po zaokrągleniu do pełnych groszy 2632,02 zł.

Obliczona w ten sposób podstawa wymiaru nie może być niższa niż 30% najniższego wynagrodzenia w danym roku (675 zł w 2019) ani wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (2859 zł w 2019). Gdyby podstawa wyliczona we wskazany sposób była niższa, jako najniższą podstawę za dany rok należy wpisać kwotę 30% najniższego wynagrodzenia w danym roku.

Jan Kowalski, który rozpoczął działalność 2.11.2018, osiągnął przychody z tego tytułu w wysokości 2554 zł. Jego przeciętny miesięczny przychód wynosi 1277 zł (2554 : 60 × 30).

1277 zł × 0,5083 = 649,10 zł. W 2019 najniższa podstawa wymiaru nie może być niższa niż 675 zł, dlatego w DRA część II blok III poz. 2 Jan Kowalski zobowiązany jest wpisać 675 zł.

Należy pamiętać, że dla przedsiębiorców podstawa wymiaru składek jest zawsze kwotą zadeklarowaną, która nie może być niższa od minimum wskazanego ustawą lub wyliczonego indywidualnie na podstawie przychodu. Dlatego przedsiębiorca w każdym kolejnym miesiącu może w DRA/RCA zadeklarować wyższą podstawę i nie oznacza to rezygnacji z małego ZUS.

W trakcie roku kalendarzowego przedsiębiorca może zrezygnować z tej ulgi poprzez wyrejestrowanie na ZWUA z kodu 0590 i zgłoszenie z kodem 0510. Od miesiąca, w którym dokonano zmiany, obowiązuje najniższa podstawa wymiaru w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponowne opłacanie małego ZUS będzie możliwe dopiero od następnego roku kalendarzowego.

Korzystanie z małego ZUS nie ma wpływu na zwolnienie płatników z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych. Przedsiębiorca zawsze będzie zobowiązany do złożenia dokumentów za styczeń, ponieważ podstawa wymiaru ustalana jest na każdy rok kalendarzowy odrębnie. Za kolejne miesiące aż do grudnia danego roku płatnik jest zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych, o ile nie nastąpią zmiany w deklarowanych podstawach wymiaru.

Więcej na temat: „ZUS - działalność”
Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


Cofnięcie zasiłku chorobowego skutkuje korektą składek

Magdalena Januszewska
Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę oznacza nie tylko utratę świadczenia, ale także konieczność opłacenia za ten okres pełnych należności ubezpieczeniowych.

ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Magdalena Januszewska
Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS przedsiębiorcy

Sąd może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy, który pobierał wysoki zasiłek

Magdalena Januszewska
Ustalając podleganie ubezpieczeniom ze spornego tytułu, sąd może jednocześnie weryfikować podstawę wymiaru składek.

ZUS przedsiębiorcy

Błędna kwota przychodów w DRA cz. II – sposób i skutki korekty

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca korzystający z tzw. małego ZUS pomylił się w DRA cz. II i podał niewłaściwą kwotę przychodów. Co robić?

ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca na „małym ZUS” a obowiązek składania deklaracji DRA

Barbara Staszyńska
Do końca grudnia 2018 przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania deklaracji DRA co miesiąc. W styczniu 2019 zgłosił się z kodem 0590, żeby skorzystać z tzw. małego ZUS.
Czy nadal będzie zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Skutki zapłaty składek ZUS z rachunku prywatnego zamiast firmowego

Mariusz Sobkowiak
Omyłkowo dokonano zapłaty składek ZUS – za pracowników zatrudnionych w spółce – z prywatnego rachunku bankowego osoby spoza spółki zamiast z konta firmy. W przelewie zleceniodawcą jest oczywiście osoba fizyczna.
Czy taki przelew, wykonany przez inny podmiot niż spółka, ZUS potraktuje jako prawidłowe wywiązanie się z obowiązku uregulowania należności?

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowa wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019

Krzysztof Hałub Barbara Staszyńska
Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą jest w 2019 o 22,38 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Wzrosła też miesięczna kwota minimalnych standardowych składek społecznych (o nieco ponad 88 zł) i obliczanych od preferencyjnej podstawy wymiaru (o prawie 37 zł).

Suma wszystkich składek (społecznych, zdrowotnej i na FP) przedsiębiorcy naliczanych od standardowej podstawy wymiaru wynosi w 2019:

  • 1246,92 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
  • 1316,97 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

ZUS przedsiębiorcy

Podwyższając składki społeczne, zdrowotną można pozostawić bez zmian

Magdalena Januszewska
Podwyższenie podstawy wymiaru może dotyczyć tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie musi jednocześnie obejmować składek zdrowotnych.

Tak wynika z decyzji ZUS z 8.05.2018 (WPI/200000/43/527/2018).

Pani X, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, opłaca składki wyliczone od podstawy wymiaru nie niższej niż minimalna ogłaszana przez ZUS. Zamierza podwyższyć podstawę ubezpieczenia chorobowego, by zapewnić sobie w przyszłości wyższe świadczenia w związku z planowanym przejściem na zasiłek macierzyński.


ZUS przedsiębiorcy

Praca na Słowacji i działalność w Polsce – czy ZUS może zdecydować o obowiązku zapłaty składek

Magdalena Januszewska
Jeśli ZUS wie, że dana osoba jest zatrudniona za granicą, to nie może samodzielnie wydać decyzji o podleganiu ubezpieczeniom w Polsce.

Tak wynika z wyroku SN z 11.07.2018 (II UK 209/17). Pan X od 1.09.2007 prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. W 2010 zatrudnił się na umowę o pracę w kolejnych 2 słowackich firmach. Jako miejsce wykonywania pracy wskazano w nich terytorium Słowacji. X otrzymywał wynagrodzenie za pracę w kwotach 130–140 zł miesięcznie. Nie przedstawił w ZUS zaświadczenia ze słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego, potwierdzającego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym na Słowacji. Spór dotyczył tego, gdzie po zatrudnieniu się na Słowacji pan X podlegał ubezpieczeniom i czy ZUS mógł samodzielnie to ustalać.


Z preferencyjnych składek na mały ZUS można przejść także w trakcie roku

Anna Koleśnik
Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy kończący w trakcie roku korzystanie ze starej ulgi składkowej polegającej na obliczaniu – przez 24 mies. działalności – składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) od razu mogą być objęci tzw. małym ZUS. Nie muszą czekać do początku następnego roku.

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą od 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Z przepisów wynika, że nowa ulgowa podstawa wymiaru składek jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Na łamach „RiP” nr 10/2018 nasz ekspert pisał, że w związku z tym z ulgi nie można zacząć korzystać w trakcie roku, co powoduje, że osoby stosujące starą ulgę składkową, dla których 24-miesięczny okres korzystania z niej upłynie w trakcie roku, do końca tego roku będą musiały opłacać składki w standardowej wysokości, a na mały ZUS mogą przejść dopiero od początku następnego roku.


Mały ZUS – zgłoszenie tylko do 8 stycznia

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą w 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu. Pod warunkiem jednak, że zgłoszą to do ZUS w odpowiednim terminie.

ZUS przedsiębiorcy

Ulga na start po przejęciu praw wspólnika spółki cywilnej na skutek śmierci męża

Magdalena Januszewska
Obowiązująca od kwietnia 2018 ulga w opłacaniu składek dotyczy też wspólnika spółki cywilnej, który stał się nim w wyniku spadkobrania.

Tak wynika z decyzji ZUS z 8.08.2018 (WPI/200000/43/898/2018).

Pani X od września 2015 do stycznia 2016 jako żona wspólnika była zatrudniona na zlecenie przez spółkę cywilną, a potem na pół etatu. W czerwcu 2018 zmarł jej mąż. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki na mocy art. 872 Kc pani X, będąc spadkobiercą, weszła do spółki cywilnej jako wspólnik. Zgłosiła się więc do odpowiednich rejestrów, w tym do CEIDG i ZUS. Pytała, czy w takiej sytuacji, pomimo wcześniejszej współpracy ze spółką, przysługuje jej ulga na start.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....