Małe biura rachunkowe mogły powrócić do zwolnienia bez względu na przyczynę jego utraty

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Także te biura rachunkowe, które wprowadzone w błąd wyjaśnieniami organów podatkowych zadeklarowały w VAT-R utratę prawa do zwolnienia z VAT, mogły do niego powrócić od 1.05.2015 r.
Ministerstwo Finansów nie widzi też przeszkód do rezygnacji przez biura rachunkowe ze stosowania kas rejestrujących.

Tak wynika z odpowiedzi na pytania redakcji "Rip", której obszerne fragmenty cytujemy poniżej.

Przypomnijmy, że w interpretacji ogólnej z 9.04.2015 r. (PT.3.8101.2.2015. AEW.16) MF potwierdził, że fakt prowadzenia ksiąg podatkowych i wypełniania deklaracji podatkowych nie pozbawia biur rachunkowych prawa do stosowania zwolnienia z VAT przewidzianego dla tzw. drobnych przedsiębiorców (ze względu na obrót nieprzekraczający limitu 150 000 zł), ani też nie obliguje ich do instalacji kas rejestrujących już z racji świadczenia pierwszej usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź rolników ryczałtowych (czyli tzw. konsumentów).

  • MF – Minister Finansów

Ponadto z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej resortu finansów wynikało, że podatnicy, którzy kierując się niekorzystną wykładnią zrezygnowali ze zwolnienia z VAT, mogą do niego powrócić, już od 1.05.2015 r. pod warunkiem, że poinformują o tym własny urząd skarbowy do 8.05.2015 r.

Powrót zwolnienia a nie korekta

Ani w interpretacji, ani w komunikacie nie wspomniano natomiast o podatnikach, którzy, zgłaszając się jako czynni podatnicy VAT na formularzu VAT-R, zaznaczyli opcję "utrata prawa do zwolnienia". Pojawiła się więc wątpliwość, czy oni również mogli powrócić do zwolnienia w nadzwyczajnym trybie wskazanym w komunikacie, czy też skoro - w świetle ustawy - nie utracili prawa do zwolnienia, należało uznać, że pozostawali (mimo błędnej rejestracji) podatnikami zwolnionymi, a w związku z tym powinni skorygować rozliczenie VAT za ten okres i wystąpić o zwrot podatku niesłusznie wpłaconego do budżetu państwa.

Na taki sposób postępowania zdawały się wskazywać interpretacje indywidualne zamieszczone na stronach internetowych MF, dotyczące podobnych przypadków z przeszłości (pisaliśmy o tym w "Rip" nr 4/2015). Ministerstwo Finansów jest jednak przeciwne korektom i w odpowiedzi na pytanie redakcji wskazuje, że podatnicy ci mogli powrócić do zwolnienia od 1.05.2015 r. na identycznych zasadach jak ci, którzy z niego zrezygnowali.

Co z kasą fiskalną

Ani w interpretacji ogólnej, ani w komunikacie MF nie została też poruszona kwestia dalszego stosowania kas fiskalnych zainstalowanych przez biura rachunkowe, pomimo że - w świetle aktualnej wykładni - przepisy umożliwiają im nieprowadzenie ewidencji za pomocą kas do momentu przekroczenia limitu obrotów na rzecz konsumentów w wyskości 20 000 zł.

Z odpowiedzi przesłanej do redakcji wynika, że biura rachunkowe, które pod wpływem wyjaśnień organów podatkowych uznały wypełnianie deklaracji podatkowych na rzecz nieprzedsiębiorców za usługi doradztwa podatkowego i zainstalowały kasy rejestrujące, mogą zrezygnować z ich stosowania do czasu, aż ich obrót z tego tytułu przekroczy 20 000 zł. Muszą tylko zakończyć pracę w trybie fiskalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz str. 39) i zwrócić kwotę wykorzystanej ulgi z racji zakupu kasy.

Do odliczenia połowa VAT od paliwa

Od 1.07.2015 r. przedsiębiorcy, którzy dotąd nie mieli prawa do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do samochodów osobowych i z nimi zrównanych, zyskają możliwość 50% odliczenia - pod warunkiem, że wykorzystują te pojazdy do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Przestaje działać czasowy zakaz odliczenia wprowadzony mocą art. 12 ustawy z 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 312).

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytania "Rip"

Podatnicy, którzy w związku z nowelizacją przepisów ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym, dokonaną ustawą z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, ocenili, że utracili prawo do tego zwolnienia (czyniąc przy tym zadość wymogom określonym w art. 96 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT), chcieliby powrócić do ww. zwolnienia, mogli również uczynić to już od 1.05.2015 r., tj. wcześniej niż w terminie wynikającym
z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Powinni jednak zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 8.05.2015 r. (warunkiem powrotu do zwolnienia jest brak przesłanek wykluczających stosowanie ww. zwolnienia). Należy podkreślić, że powrót do zwolnienia podmiotowego przez tych podatników nie stanowi przesłanki do dokonywania przez nich korekty rozliczeń i faktur, za okres w którym pozostawali czynnymi podatnikami VAT. (...)

W świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9.04.2015 r. w zakresie stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 

kas rejestrujących, podatnicy wykonujący usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową, u których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, nie przekroczył w danym (poprzednim) roku podatkowym kwoty 20 000 zł, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jeżeli podatnik, o którym mowa powyżej, rozpoczął prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, może zrezygnować z wykorzystania kasy do tego celu do czasu przekroczenia ww. limitu w roku bieżącym. Jednocześnie w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik dokonuje czynności, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Należy również w tym miejscu zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot określonych w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Podatki 2021

Spółki jawne i komandytowe nowymi podatnikami CIT

Wskutek nowelizacji przepisów updop niektóre spółki jawne i wszystkie spółki komandytowe zostały zobligowane do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiana zasad uznawania spółek osobowych za podatników CIT nastąpiła za sprawą ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Podatki 2021

Zryczałtowany CIT od dochodów spółek kapitałowych – podstawowe zasady

Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są osoby fizyczne, mogą od 1.01.2021 r. wybrać nowy reżim opodatkowania – ryczałt od dochodów (tzw. estoński CIT), dzięki któremu, jeśli poniosą nakłady inwestycyjne, nie zapłacą na bieżąco podatku od osiąganych, a niewypłaconych zysków.

Został on wprowadzony ustawą z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Przepisy umożliwiające wybór ryczałtu oraz określające reguły jego stosowania zamieszczono w nowym rozdz. 6b updop.

W niniejszym opracowaniu przybliżę podstawowe zasady korzystania z tej formy opodatkowania i alternatywę dla niej, jaką jest utworzenie funduszu inwestycyjnego. Jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach” – z uwagi na złożoność zagadnienia zostaną one przedstawione w kolejnych artykułach, na licznych przykładach, z uwzględnieniem objaśnień MF.

Podatki dochodowe

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.

Od nowego roku weszło w życie wiele zmian w przepisach updof, dotyczących m.in. zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, niektórych zwolnień od PIT, w tym rozszerzenia zakresu tzw. ulgi dla młodych, ograniczenia ulgi abolicyjnej.

„Podatek cukrowy” i od „małpek”

Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące opłaty od środków spożywczych, czyli tzw. podatku cukrowego, oraz opłaty od napojów alkoholowych w małych formatach – do 300 ml (tzw. małpek).

Zostały wprowadzone ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, której deklarowanym celem jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego właśnie promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Transakcje unijne

Stawka 0% VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej – objaśnienia MF

MF wyjaśnił zasady dokumentowania WDT dla celów stosowania zerowej stawki – zgodnie z unijnym rozporządzeniem i ustawą o VAT.

Reguły dokumentowania wywozu towarów i ich dostarczenia do nabywcy na terytorium innego Państwa UE w ramach WDT regulują art. 42 ust. 3–5 i 11 ustawy o VAT, a od 1.01.2020 także przepisy rozporządzenia wykonawczego (282/2011) do dyrektywy. W „Objaśnieniach podatkowych z 17.12.2020 w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług” MF wskazał, jak interpretować ww. unormowania.

Koronawirus

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym na s. 3 i 9).

Ulga w ZUS

Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

Rachunkowość

Nieodpłatne otrzymanie żywności w księgach organizacji pozarządowej

Nasza fundacja, prowadząca bank żywności, zawarła umowę z miejscowym sklepem wielkopowierzchniowym (hipermarketem), sprzedawcą produktów spożywczych, dotyczącą nieodpłatnego przekazywania nam żywności nienadającej się do sprzedaży. Umowa została zawarta w ramach wywiązania się przez sklep wielkopowierzchniowy z obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Czy żywność, otrzymywaną przez nas nieodpłatnie w ramach tej umowy, powinniśmy ewidencjonować, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (dalej ustawa) nakłada na niektórych dużych sprzedawców żywności (sklepy wielkopowierzchniowe), w których udział żywności w przychodach wynosi co najmniej 50%, obowiązek zawarcia z wybraną organizacją pozarządową umowy na nieodpłatne przekazywanie jej żywności nienadającej się do sprzedaży z powodu wad, jej wyglądu lub wyglądu opakowania albo której okres przydatności do spożycia lub trwałości jest bliski zakończenia.

Rachunkowość

Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Spółka z o.o. zatrudnia 42 pracowników. Na skutek pandemii przychody ze sprzedaży towarów i produktów zmalały i w 2020 r. wyniosły znacznie mniej niż równowartość złotowa 5 mln euro. Czy możemy odstąpić od ciążącego na nas dotychczas obowiązku poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 4 uor obowiązek poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta spoczywa na jednostkach kontynuujących działalność, które w roku obrotowym poprzedzającym rok sprawozdawczy spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

Rachunkowość

Zmniejszenie bezzwrotnego dofinansowania

W wyniku kontroli musimy zwrócić część dofinansowania wynagrodzeń otrzymanego od starosty jako bezzwrotne. Jak zaksięgować taką operację?

Wszelkie bezzwrotne dofinansowania działalności operacyjnej przez urzędy i instytucje państwowe lub samorządowe księguje się zazwyczaj następująco:

Podatki i prawo gospodarcze

Zobowiązanie uregulowane z opóźnieniem w trakcie roku – czy trzeba wykazywać w załączniku CIT-WZ

Spółka z o.o. miała zobowiązanie handlowe, dla którego 90. dzień od upływu terminu płatności minął w maju 2020 r. W związku z tym, że zobowiązanie to uregulowała dopiero we wrześniu, zwiększyła o jego kwotę dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki za maj 2020 r., a następnie zmniejszyła o tę samą kwotę dochód będący podstawą obliczenia zaliczki za wrzesień 2020 r.
Czy zobowiązanie to spółka powinna wykazać w zał. CIT-WZ do zeznania CIT-8 za 2020 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty wykonania członkom zarządu testów na koronawirusa

Spółka z o.o. poniosła koszty wykonania testów na obecność SARS-CoV-2 u członków zarządu.
Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu dzierżawy a obowiązek wykazania przychodu z umorzenia zobowiązania

Spółka z o.o. dzierżawi lokal użytkowy od jednostki organizacyjnej miasta. Ponieważ jej płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi epidemii COVID-19, na mocy uchwały rady miasta wydzierżawiający odstąpił od dochodzenia od niej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu dzierżawnego za kwiecień i maj 2020 r.
Czy na skutek tego spółka uzyskała przychód do opodatkowania z tytułu umorzenia zobowiązania?

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość umorzonych zobowiązań.

Podatki i prawo gospodarcze

Czy od przedpłaty na poczet nieskonkretyzowanych dostaw trzeba naliczyć VAT

Spółka z o.o. jest producentem sprzętu i akcesoriów wędkarskich. Chce wprowadzić system przedpłat dla sklepów i hurtowni. Przed danym sezonem zamówień kontrahenci wpłacą na poczet przyszłych zamówień uzgodnioną kwotę, nie większą niż 20 tys. zł, otrzymując w zamian dodatkowy rabat. Przedpłata zostanie przypisana do kontrahenta w systemie sprzedażowym spółki. W momencie jej wpłaty nie będą znane rodzaj ani ilość towarów, które ostatecznie zamówi. Będą one konkretyzowane z chwilą złożenia zamówienia. Wtedy też odpowiednia kwota przedpłaty zostanie zaliczona na poczet ceny. Jeżeli dany kontrahent nie złoży zamówień o wartości równej co najmniej kwocie przedpłaty, nadwyżka przedpłaty nad wartością zamówień zostanie mu zwrócona.
Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wniesienia przedpłaty na poczet przyszłych nieskonkretyzowanych zamówień towarów, w odniesieniu do całej jej kwoty, czy też z chwilą złożenia przez kontrahenta konkretnego zamówienia w stosunku do odpowiedniej części przedpłaty zaliczonej na poczet ceny?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji

Czy pracownicy, którzy odbywają kwarantannę lub są w izolacji, mogą w tym czasie pracować zdalnie? Jakie warunki muszą być spełnione, aby było to zgodne z prawem?

Pracownicy i inni zatrudnieni (np. na umowach cywilnych) mogą świadczyć pracę zdalną podczas obowiązkowej kwarantanny i izolacji w warunkach domowych (dalej izolacja domowa) z powodu wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), który wywołuje chorobę COVID-19. Przepisy nie przewidują takiej możliwości podczas izolacji w izolatorium lub w szpitalu.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich wpływ na obowiązki zakładu pracy jako płatnika

Od 1.01.2021 r. Polska przeszła w stosunkach z kolejnymi krajami (m.in. z Belgią, Danią) z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Czy ma to wpływ na pobór przez polskiego pracodawcę zaliczki na PIT od dochodów z pracy wykonywanej przez polskich pracowników za granicą?

Nie, zmiana metody unikania opodatkowania w relacjach podatkowych z danym krajem nie wpływa na pobór zaliczki od dochodów z pracy. Zasada pozostaje niezmienna: wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana na terytorium innego kraju. Wtedy dochód może być opodatkowany zarówno w kraju, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie zamieszkania, czyli w Polsce, a podwójnemu opodatkowaniu zapobiegają mechanizmy przyjęte w bilateralnych umowach łączących poszczególne kraje.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zakwaterowanie pracowników – czy jest przychodem

Czy zakwaterowanie (nocleg) delegowanego pracownika poza miejscem jego zamieszkania leży w interesie pracownika, czy pracodawcy? Odpowiedź na to pytanie decyduje o kwalifikacji ponoszonych przez firmy wydatków na zapewnienie noclegów delegowanym w miejscu wykonywania przez nich pracy, jako przychodów tych pracowników, w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, podlegających PIT.

Opisywany problem stanowi jaskrawy przykład, w jak trudnych i niestabilnych warunkach muszą funkcjonować polscy przedsiębiorcy. Stanowiska sądów i organów podatkowych w tej kwestii były (i są nadal) zmienne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....