Małe biura rachunkowe mogły powrócić do zwolnienia bez względu na przyczynę jego utraty

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Także te biura rachunkowe, które wprowadzone w błąd wyjaśnieniami organów podatkowych zadeklarowały w VAT-R utratę prawa do zwolnienia z VAT, mogły do niego powrócić od 1.05.2015 r.
Ministerstwo Finansów nie widzi też przeszkód do rezygnacji przez biura rachunkowe ze stosowania kas rejestrujących.

Tak wynika z odpowiedzi na pytania redakcji "Rip", której obszerne fragmenty cytujemy poniżej.

Przypomnijmy, że w interpretacji ogólnej z 9.04.2015 r. (PT.3.8101.2.2015. AEW.16) MF potwierdził, że fakt prowadzenia ksiąg podatkowych i wypełniania deklaracji podatkowych nie pozbawia biur rachunkowych prawa do stosowania zwolnienia z VAT przewidzianego dla tzw. drobnych przedsiębiorców (ze względu na obrót nieprzekraczający limitu 150 000 zł), ani też nie obliguje ich do instalacji kas rejestrujących już z racji świadczenia pierwszej usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź rolników ryczałtowych (czyli tzw. konsumentów).

  • MF – Minister Finansów

Ponadto z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej resortu finansów wynikało, że podatnicy, którzy kierując się niekorzystną wykładnią zrezygnowali ze zwolnienia z VAT, mogą do niego powrócić, już od 1.05.2015 r. pod warunkiem, że poinformują o tym własny urząd skarbowy do 8.05.2015 r.

Powrót zwolnienia a nie korekta

Ani w interpretacji, ani w komunikacie nie wspomniano natomiast o podatnikach, którzy, zgłaszając się jako czynni podatnicy VAT na formularzu VAT-R, zaznaczyli opcję "utrata prawa do zwolnienia". Pojawiła się więc wątpliwość, czy oni również mogli powrócić do zwolnienia w nadzwyczajnym trybie wskazanym w komunikacie, czy też skoro - w świetle ustawy - nie utracili prawa do zwolnienia, należało uznać, że pozostawali (mimo błędnej rejestracji) podatnikami zwolnionymi, a w związku z tym powinni skorygować rozliczenie VAT za ten okres i wystąpić o zwrot podatku niesłusznie wpłaconego do budżetu państwa.

Na taki sposób postępowania zdawały się wskazywać interpretacje indywidualne zamieszczone na stronach internetowych MF, dotyczące podobnych przypadków z przeszłości (pisaliśmy o tym w "Rip" nr 4/2015). Ministerstwo Finansów jest jednak przeciwne korektom i w odpowiedzi na pytanie redakcji wskazuje, że podatnicy ci mogli powrócić do zwolnienia od 1.05.2015 r. na identycznych zasadach jak ci, którzy z niego zrezygnowali.

Co z kasą fiskalną

Ani w interpretacji ogólnej, ani w komunikacie MF nie została też poruszona kwestia dalszego stosowania kas fiskalnych zainstalowanych przez biura rachunkowe, pomimo że - w świetle aktualnej wykładni - przepisy umożliwiają im nieprowadzenie ewidencji za pomocą kas do momentu przekroczenia limitu obrotów na rzecz konsumentów w wyskości 20 000 zł.

Z odpowiedzi przesłanej do redakcji wynika, że biura rachunkowe, które pod wpływem wyjaśnień organów podatkowych uznały wypełnianie deklaracji podatkowych na rzecz nieprzedsiębiorców za usługi doradztwa podatkowego i zainstalowały kasy rejestrujące, mogą zrezygnować z ich stosowania do czasu, aż ich obrót z tego tytułu przekroczy 20 000 zł. Muszą tylko zakończyć pracę w trybie fiskalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz str. 39) i zwrócić kwotę wykorzystanej ulgi z racji zakupu kasy.

Do odliczenia połowa VAT od paliwa

Od 1.07.2015 r. przedsiębiorcy, którzy dotąd nie mieli prawa do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do samochodów osobowych i z nimi zrównanych, zyskają możliwość 50% odliczenia - pod warunkiem, że wykorzystują te pojazdy do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Przestaje działać czasowy zakaz odliczenia wprowadzony mocą art. 12 ustawy z 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 312).

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytania "Rip"

Podatnicy, którzy w związku z nowelizacją przepisów ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym, dokonaną ustawą z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, ocenili, że utracili prawo do tego zwolnienia (czyniąc przy tym zadość wymogom określonym w art. 96 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT), chcieliby powrócić do ww. zwolnienia, mogli również uczynić to już od 1.05.2015 r., tj. wcześniej niż w terminie wynikającym
z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Powinni jednak zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 8.05.2015 r. (warunkiem powrotu do zwolnienia jest brak przesłanek wykluczających stosowanie ww. zwolnienia). Należy podkreślić, że powrót do zwolnienia podmiotowego przez tych podatników nie stanowi przesłanki do dokonywania przez nich korekty rozliczeń i faktur, za okres w którym pozostawali czynnymi podatnikami VAT. (...)

W świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9.04.2015 r. w zakresie stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 

kas rejestrujących, podatnicy wykonujący usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową, u których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, nie przekroczył w danym (poprzednim) roku podatkowym kwoty 20 000 zł, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jeżeli podatnik, o którym mowa powyżej, rozpoczął prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, może zrezygnować z wykorzystania kasy do tego celu do czasu przekroczenia ww. limitu w roku bieżącym. Jednocześnie w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik dokonuje czynności, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Należy również w tym miejscu zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot określonych w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

  • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Wyższe limity podatkowe na 2020

Anna Koleśnik
Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2019 nie przekroczy 8 747 000 zł, mogą w przyszłym roku korzystać z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym będzie w 2020 podatnik o sprzedaży nieprzekraczającej 5 248 000 zł.

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu. W 2019 limit był jeden i wynosił równowartość w złotych 1,2 mln euro. W tej wysokości obowiązuje również w 2020 – jednak tylko na gruncie VAT. Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony do 2 mln euro (zmiana wprowadzona ustawą z 9.11.2018, DzU poz. 2244).


PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak
Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Zmiany mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.


Usługowe prowadzenie ksiąg

Certyfikacja osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe – czy jest potrzebna, a jeśli tak, jak ma wyglądać (artykuł dyskusyjny)

Teresa Cebrowska
Na tle oceny aktualnego stanu w artykule przedstawiono problemy, które wymagają rozwiązania w razie objęcia usług księgowych urzędowym poświadczeniem kwalifikacji (bez cofania deregulacji).

Temat kompetencji oraz odpowiedzialności księgowych za sprawozdania finansowe (sf), księgi rachunkowe i podatki co pewien czas wraca jak bumerang. W prasie i mediach społecznościowych szczególnie aktywni są ostatnio niektórzy doradcy podatkowi. Dbając o swój wizerunek, przedstawiają się jako „strażnicy budżetu” i sugerują, że korzystanie z ich wsparcia daje przedsiębiorcom dodatkowe preferencje ze strony organów skarbowych.


Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. II)

Radosław Ignatowski
Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF.

Zgodnie z przyjętym przez IASB podejściem – w zasadzie – wszystkie dochody i koszty powinny być prezentowane w sprawozdaniu z zysków i strat. Jeśli zatem jakiś zysk transakcyjny został pierwotnie zaliczony do całkowitego dochodu jako inny składnik całkowitego dochodu, to później (w okresach następnych lub nawet w tym samym okresie) powinien być zaliczony do wyniku okresu (i wykazany w sprawozdaniu z zysku lub straty).


Podatki

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania

Ryszard Kubacki
Od 1.01.2019 r. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” stało się pojęciem znanym nie tylko na gruncie VAT. Może ono obciążyć także podatników innych podatków, w tym m.in. podatników podatku dochodowego naruszających przepisy o cenach transferowych. Zasady wymierzania tej sankcji i jej wysokość regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Powoli, lecz konsekwentnie ustawodawca wzmaga represyjność systemu podatkowego. Jedną z najistotniejszych regulacji zmieniających w tym kierunku stan prawny w 2019 r. była ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....