Lokal spółki jawnej otrzymany w darowiźnie – czy amortyzacja jest kosztem u obdarowanego

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Osoba fizyczna rozpoczęła indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (pkpir). Do ewidencji środków trwałych firmy chce wprowadzić lokal użytkowy otrzymany w darowiźnie od ojca. Ten, będąc wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej, otrzymał od niej lokal w rozliczeniu (w ramach wypłaty zysku). Lokal był przez spółkę amortyzowany.
Czy odpisy naliczane przez obecnego właściciela będą dla niego kosztem podatkowym?

Na mocy art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wnip nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • wnip – wartości niematerialne i prawne
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
  • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
  • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku, lub
  • nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Z kosztów podatkowych wyłączone są więc odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych w darowiźnie od członków najbliższej rodziny (takie darowizny korzystają ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn).

Wyjątek od tej reguły określono w art. 23 ust. 9 updof dla środków trwałych oraz wnip nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. Stosuje się wówczas zasadę kontynuacji amortyzacji, a więc obdarowany dokonuje odpisów od wartości początkowej wynikającej z ksiąg darczyńcy, z uwzględnieniem odpisów dokonanych przez darczyńcę.

Warunkiem jest jednak, by to bezpośrednio darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Jeśli dokonywała ich spółka osobowa (np. jawna, partnerska czy komandytowa), której był wspólnikiem i od której otrzymał (np. w ramach rozliczenia zapłaty zysku) środek trwały będący następnie przedmiotem darowizny, to – zdaniem organów podatkowych – odpisy naliczane przez obdarowanego nie są dla niego kosztem uzyskania przychodów (pismo KIS z 16.01.2019, 0115-KDIT3.4011.529.2018.1.PSZ).

Nie dotyczy to przypadku, gdy odpisy amortyzacyjne były naliczane przez spółkę cywilną. Jak wynika z interpretacji KIS z 25.10.2019 (0115-KDIT3.4011.323.2019.1.DP), nie ma wówczas przeszkód, by osoba obdarowana przez wspólników tej spółki kontynuowała naliczanie odpisów i zaliczała je do kosztów uzyskania przychodów.

Organ argumentował, że właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników (...), a nie spółka. W orzecznictwie przyjmuje się, że w przeciwieństwie do spółek osobowych prawa handlowego spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa i stanowi wyłącznie stosunek zobowiązaniowy pomiędzy wspólnikami będącymi stronami umowy spółki cywilnej. Innymi słowy organ uznał, że w takim przypadku amortyzacji dokonują de facto wspólnicy, jako właściciele środka trwałego, a nie spółka cywilna, która (w przeciwieństwie do spółki jawnej) takim właścicielem być nie może.

Na zakończenie należy podkreślić, że opisane wyłączenie i ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wnip otrzymanych w darowiźnie zwolnionej od podatku od spadków i darowizn dotyczy składników majątku wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wnip od 1.01.2018. Składniki przyjęte do używania przed tą datą mu nie podlegają – z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych (np. interpretacje KIS z 5.09.2019, 0114-KDIP3-1.4011.365.2019.2.AC, i 26.02.2019, 0113-KDIPT2-1.4011.49.2019.1.AP). Do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów od takich składników majątku nie jest więc wymagane, by darczyńca amortyzował wcześniej środek trwały, a nawet jeśli podlegał on amortyzacji, obdarowanego nie wiąże zasada kontynuacji odpisów amortyzacyjnych.

Temat: „Amortyzacja”
Rachunkowość

Moment zaliczenia drogi dojazdowej do środków trwałych

Czy ujęcie środka trwałego w księgach rachunkowych na podstawie dokumentu OT, a nawet rozpoczęcie amortyzacji może nastąpić przed otrzymaniem (faktycznym wpływem do firmy) faktury zakupu tego środka trwałego?
Nasza firmia zleciła wykonanie drogi dojazdowej. W czerwcu podpisano protokół odbioru i rozpoczęto jej użytkowanie. Faktura wykonawcy wpłynęła na początku kolejnego miesiąca i została ujęta w rejestrze zakupu w lipcu.
Czy w księgach czerwca można ująć przyjęcie środka trwałego? Czy można dokonać odpisu amortyzacyjnego już w czerwcu?

Bazująca na uor definicja środka trwałego zawarta w pkt 3.1 KSR 11 Środki trwałe brzmi w skrócie następująco:

Podatki i prawo gospodarcze

Nieodpłatne udostępnienie maszyn kontrahentowi do wykonania usług – skutki w CIT

Spółka z o.o. Y zamówiła usługi w spółce z o.o. X. Udostępniła nieodpłatnie maszyny (środki trwałe) niezbędne do wykonania tych usług. Zgodnie z umową użyczenia usługodawca (X) może wykorzystywać je wyłącznie do świadczenia usług na rzecz usługobiorcy (Y). Dzięki użyczeniu maszyn cena za usługę może być niższa. Świadczenie to, mimo braku przepływu gotówkowego, będzie wzajemne i ekwiwalentne.
Czy w wyniku używania przekazanych maszyn usługodawca uzyska przychód z nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego świadczenia?
Czy pomimo oddania maszyn do korzystania usługodawcy usługobiorca zachowuje prawo do ich amortyzacji?
Kontakty z urzędem

Obniżenie odpisów amortyzacyjnych przez spółkę prowadzącą działalność w SSE jest dozwolone

Nie jest unikaniem opodatkowania sytuacja, w której spółka – w okresie korzystania z pomocy publicznej polegającej na zwolnieniu z CIT z racji prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) – obniża stawki amortyzacji podatkowej poszczególnych środków trwałych, wykorzystując dzięki temu cały przyznany jej limit pomocy.
Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych w okresie bezczynności jednostki

Z uwagi na ograniczenia naszej działalności, wywołane zwalczaniem pandemii koronawirusa, już od kilku miesięcy mamy przestój. Środki trwałe stoją bezużyteczne, a ich amortyzacja pogłębia straty.
Czy dla celów bilansowych można zaniechać naliczania amortyzacji środków trwałych za okres ich przestoju?

Z uwagi na ograniczenia naszej działalności, wywołane zwalczaniem pandemii koronawirusa, już od kilku miesięcy mamy przestój. Środki trwałe stoją bezużyteczne, a ich amortyzacja pogłębia straty.

Czy dla celów bilansowych można zaniechać naliczania amortyzacji środków trwałych za okres ich przestoju?

Podatki i prawo gospodarcze

Amortyzacja oprogramowania wytworzonego w ramach prac rozwojowych

Spółka z o.o. inwestuje w rozwój technologii oraz badania, prowadząc prace rozwojowe, których skutkiem jest stworzenie oprogramowania. Z chwilą ich ukończenia gotowy efekt procesu twórczego jest przenoszony do kategorii „Koszty prac rozwojowych” i od tego momentu spółka rozpoczyna bilansową amortyzację wytworzonego we własnym zakresie oprogramowania, wprowadzonego do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Spółka zamierza zaliczać koszty prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 3 updop.
Kiedy powinna rozpocząć podatkową amortyzację oprogramowania, które wykorzystuje na własne potrzeby? Jak ma postąpić, jeżeli w poprzednich latach podatkowych również wytworzyła takie oprogramowanie, będące efektem prac rozwojowych, ale mimo ujęcia go w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nie amortyzowała go podatkowo, a tylko bilansowo?

Jak wynika z art. 15 ust. 4a updop, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

CIT i PIT

Amortyzacja samochodu o wartości powyżej 15 tys. zł kupionego za gotówkę przez przedsiębiorcę działającego jako osoba prywatna

Indywidualny przedsiębiorca może kupić samochód do majątku osobistego, płacąc gotówką, a potem wprowadzić go do firmy i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Dotyczyła ona podatnika PIT rozliczającego się z tego podatku na zasadach ogólnych. Wykorzystywał on w działalności gospodarczej samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych w styczniu 2019. We wrześniu 2019 kupił od innego przedsiębiorcy, na fakturę VAT-marża (bez NIP firmy, tylko z numerem PESEL), inny samochód osobowy. Chciał go wprowadzić do firmy po sprzedaży dotychczas używanego auta. Nowy samochód zaraz po zakupie był przez niego wykorzystywany wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Rachunkowość

Stosowanie w rachunkowości podatkowych zasad amortyzacji

Jesteśmy spółką komandytową osób fizycznych, która spełnia kryteria jednostki małej. Chcemy zastosować przewidziane w art. 32 ust. 7 uor uproszczenie, polegające na ustaleniu amortyzacji według zasad określonych w przepisach podatkowych.
Jak postąpić w przypadku posiadanego przez nas prawa wieczystego użytkowania gruntów? Zgodnie z uor jest ono amortyzowane, natomiast w myśl przepisów podatkowych nie podlega amortyzacji. Czy stosując art. 32 ust. 7 uor, powinniśmy zaprzestać jego amortyzowania?
Podatki i prawo gospodarcze

Odpisy amortyzacyjne od bazy danych klientów kupionej od spółki powiązanej nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów podatkowych

Nasza spółka jest członkiem dużej grupy kapitałowej. Zawieramy transakcje z podmiotami powiązanymi. W dwóch różnych miesiącach 2018 r. kupiliśmy od spółki powiązanej dwie bazy klientów (lista klientów wraz z wiedzą sprzedającego w zakresie relacji handlowych). Transakcja była uzasadniona tym, że przejęliśmy od tej spółki sprzedaż kilku towarów. Bazy stanowiły jej wyłączną własność. Przed sprzedażą zostały wycenione przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Zakupione bazy uznaliśmy za know-how, zostały one wprowadzone w wartościach wynikających z umów sprzedaży do ewidencji wnip. Są amortyzowane bilansowo i podatkowo według stawki rocznej 20%.
Czy koszty amortyzacji powinny podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 15e updop?
Rachunkowość

Amortyzacja bilansowa i podatkowa – różnice

Od 1.01.2019 r. jest możliwe stosowanie podatkowych – zamiast bilansowych – zasad amortyzacji środków trwałych.
Kogo to uprawnienie dotyczy i na czym, tak naprawdę, polegają różnice w zasadach amortyzacji?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....