Limit 15 tys. zł w odniesieniu do wartości transakcji i kwoty z faktury

Aleksander Woźniak
Od 1.01.2020 r. istotnego znaczenia w transakcjach między przedsiębiorcami nabrała kwota 15 tys. zł, wyznaczająca limit, po przekroczeniu którego trzeba dopilnować określonych obowiązków w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji (sankcji) podatkowych. W związku z tym aktualny stał się problem, co rozumieć przez „wartość transakcji”.

Wspomniane konsekwencje powstają w zakresie:

  • podatku dochodowego (brak u nabywcy kosztu uzyskania przychodów),
  • VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe u nabywcy i sprzedawcy),
  • podatkowej odpowiedzialności osób trzecich, przewidzianej w Op (solidarna odpowiedzialność nabywcy towaru/usługi za zaległości w VAT dostawcy lub usługodawcy).

Sankcje te są skutkiem:

1) płatności gotówkowych,

2) zapłaty przelewem na rachunek spoza wykazu podatników VAT prowadzonego przez Szefa KAS (tzw. biała lista),

3) zapłaty z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Przepisy podatkowe w tym zakresie odnoszą się do kwoty, o której mowa w art. 19 pkt 2 Prawa przedsiębiorców (dalej Pp), czyli do kwoty przekraczającej 15 tys. zł.

Zasadniczo (z jednym tylko wyjątkiem) limit 15 tys. zł dotyczy w przepisach podatkowych wartości transakcji. Tak jest w art. 22p ust. 1 updof i art. 15d ust. 1 updop, mówiących o konsekwencjach zapłaty powyżej 15 tys. zł:

  • gotówką (zamiast przelewem na rachunek rozliczeniowy) lub
  • na rachunek spoza wykazu podatników VAT, lub
  • bez podzielonej płatności, pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

Art. 22p ust. 1 updof i art. 15d ust. 1 updop zaczynają się od słów: Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy (…) Prawo przedsiębiorców została dokonana (…).

Do Pp odwołuje się art. 117ba Op, mówiący o solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości w VAT dostawcy towarów lub usługodawcy, jeżeli zapłata nie została dokonana na rachunek z białej listy[4]. On również uzależnia więc tę odpowiedzialność od wartości transakcji.

Natomiast w przepisach ustawy o VAT, mówiących o obowiązku stosowania MPP i konsekwencjach zapłaty z pominięciem tego obowiązku, limit 15 tys. zł odnosi się do kwoty należności ogółem na fakturze (art. 105a ust. 3 pkt 5, art. 106e ust. 1 pkt 18a oraz art. 108a ust. 1a ustawy o VAT).

Należność ogółem na fakturze

W tym przypadku pojawia się stosunkowo najmniej wątpliwości. Kwota należności ogółem na fakturze jest istotna w zakresie ustalenia obowiązku stosowania MPP i skutków w VAT pominięcia tego obowiązku.

Zauważmy tu, że wspominane art. 22p ust. 1 updof i art. 15d ust. 1 updop odnoszą się do wartości transakcji – także w razie pominięcia obowiązkowego MPP. Jest więc wyraźna różnica między pojęciami użytymi w ustawie o VAT (kwota należności ogółem na fakturze) i w ustawach o podatku dochodowym (wartość transakcji).

Obowiązek stosowania MPP istnieje, jeżeli kwota należności ogółem (brutto) na fakturze przekracza 15 tys. zł, a faktura dotyczy towarów lub usług z zał. nr 15 do ustawy o VAT (wystarczy, że tylko jedna pozycja na fakturze odnosi się do tych towarów lub usług).

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi MF z 23.12.2019 r. (dotyczącymi MPP), jeżeli kwota należności ogółem (brutto) na fakturze:

  • przekracza 15 tys. zł, nabywca nie musi opłacać całej faktury w MPP, a tylko kwotę odnoszącą się do towarów i usług z zał. nr 15; W przypadku gdy faktura o wartości brutto powyżej 15 tys. zł będzie zawierała chociaż jedną pozycję (przykładowo na kwotę 3000 zł netto + 690 zł VAT) objętą zał. nr 15, wówczas obowiązek zastosowania MPP będzie dotyczył kwoty równej kwocie podatku z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 690 zł. Nie wyklucza to oczywiście możliwości uregulowania w MPP części należności ponad tą objętą obowiązkiem lub całej należności z takiej faktury;
  • nie przekracza 15 tys. zł, nabywca nie musi opłacać faktury w MPP; W sytuacji gdy zawarta jest umowa na wykonanie np. usług budowlanych z zał. nr 15, o wartości brutto 30 tys. zł, a zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca rozlicza odrębnie trzy etapy wykonanych robót osobnymi fakturami o wartość brutto 10 tys. zł każda faktura, obowiązkowy MPP nie będzie miał zastosowania. W takiej sytuacji wartość transakcji przekracza łącznie 15 tys. zł, jednak do wystąpienia obowiązku zastosowania MPP konieczne jest przekroczenie wartości brutto 15 tys. zł przez kwotę należności ogółem na fakturze.

Wyświetlono 10% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Biała lista”
CIT i PIT

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” trzeba złożyć przy pierwszym przelewie

Od 1.07.2020 nie będzie już wątpliwości, że wystarczy jednokrotne zawiadomienie US o przelewie na rachunek spoza tzw. białej listy. Pojawił się jednak warunek, by było ono złożone przy pierwszym przelewie.

Zawiadomienie (ZAW-NR) pozwala zachować wydatek w kosztach uzyskania przychodów mimo zapłaty za transakcję o wartości ponad 15 tys. zł na rachunek (bankowy lub w skok) spoza wykazu podatników VAT (biała lista). Umożliwia też uniknięcie odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Biała lista

Sprawdzenie konta kontrahenta na „białej liście” a koszty uzyskania przychodów

Spółka z o.o. kupuje towary i usługi od kontrahentów (czynnych podatników VAT). Wartość tych transakcji, udokumentowanych fakturą, przekracza często 15 tys. zł. Od 1.01.2020 r. spółka ma obowiązek weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który dokonuje zapłaty, znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).
Czy sprawdzenie w dniu przelewu rachunku, na jaki ma być zrealizowana zapłata, zachowuje ważność (dla zleconej płatności) również wtedy, gdy termin zapłaty jest odległy?
Korekta kosztów

Zwiększenie wartości transakcji po dokonaniu płatności na rachunek spoza „białej listy”

Jak postąpić w przypadku, gdy pierwotna wartość transakcji nie przekraczała 15 tys. zł brutto, w związku z czym przedsiębiorca nie dokonał zapłaty na rachunek kontrahenta figurujący w wykazie podatników VAT, a późniejsza korekta wartości transakcji spowodowała przekroczenie tej kwoty?

Do tego pytania odniósł się MF w odpowiedzi z 5.02.2020 na interpelację poselską nr 1462 (PT8.054.2.2020.WLI.54E). Wynika z niej, że w takiej sytuacji nie można liczyć na odstępstwo od stosowania sankcji – obowiązkiem podatnika jest skorygowanie kosztów uzyskania przychodów.

CIT i PIT

Płatności na rzecz rolników ryczałtowych na rachunki spoza „białej listy”

Przedsiębiorca kupuje towary u rolników – ryczałtowych oraz zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Płaci za nie na rachunki bankowe, które nie zostały zgłoszone do US i nie widnieją na tzw. białej liście. Płatności te często przekraczają 15 tys. zł.
Czy od 1.01.2020 możliwe jest dokonywanie płatności na te rachunki? Czy kwoty opłacone w ten sposób mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają zakazu dokonywania płatności na rachunki bankowe (i w skok) spoza białej listy (czyli wykazu podatników VAT prowadzonego przez Szefa KAS). A zatem nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca płacił na wskazane rachunki rolników.

CIT i PIT

Dopuszczalność ponownej płatności na rachunek z „białej listy”

Przedsiębiorca przez pomyłkę opłacił fakturę za towary handlowe na kwotę ponad 15 tys. zł na rachunek, który nie jest wskazany na tzw. białej liście, i nie zgłosił tego do US w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.
Czy w celu uniknięcia sankcji w postaci wyłączenia wydatku z kosztów podatkowych może ponownie dokonać płatności (tym razem na prawidłowy rachunek, widniejący na białej liście)?

Od 2020 do ustaw o podatku dochodowym oraz Op dodano przepisy określające sankcje za dokonywania płatności (za zakupione od czynnego podatnika VAT towary/usługi) przelewem na rachunki bankowe (lub w skok) spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (białej listy). Sankcje te polegają na:

CIT, PIT, VAT

MF wyjaśnia przepisy o „białej liście”

W objaśnieniach podatkowych z 20.12.2019 Wykaz podatników VAT MF odniósł się do wielu budzących wątpliwości kwestii, związanych z zapłatą na rachunki bankowe widniejące i niewidniejące w tym wykazie, a także do konsekwencji podatkowych takiej zapłaty.

Od 1.01.2020 obowiązują sankcje za zapłatę przelewem za zakupione towary/usługi na rachunek spoza wykazu podatników VAT – w przypadku transakcji o wartości brutto przekraczającej 15 tys. zł, udokumentowanych fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT. Te sankcje to wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów (w CIT i PIT) oraz solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy w VAT.

VAT, CIT, PIT

Płatności kartą i w internecie a obowiązek stosowania podzielonej płatności i zapłaty na rachunek z „białej listy”

Przedsiębiorcy regulujący swoje zobowiązania z wykorzystaniem nowoczesnych form płatności mogą narazić się na sankcje ze strony fiskusa.

Od 1.11.2019 weszły w życie przepisy dotyczące obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) przy zakupie towaru/usługi z zał. 15 do ustawy o VAT, udokumentowanym fakturą na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto, natomiast od 1.01.2020 obowiązują sankcje w CIT i PIT za naruszenie tego obowiązku (patrz ramka), jak również za płatności przelewem na rachunki bankowe spoza wykazu podatników VAT (tzw. białej listy).

Płatności na indywidualne (wirtualne) rachunki bankowe a wyłączenie z kosztów podatkowych

Spółka z o.o. opłaca faktury za energię elektryczną na przyznany jej przez zakład energetyczny indywidualny rachunek bankowy. Są to kwoty przekraczające 15 tys. zł miesięcznie.
Czy od 1.01.2020 może nadal dokonywać takich płatności bez ryzyka sankcji związanych z tym, że są to rachunki spoza tzw. białej listy?

Od 2020 do ustaw o podatku dochodowym oraz Op dodano przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności za zakupione towary lub usługi na rachunki spoza wykazu czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (białej listy), w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł (brutto). Sankcje te polegają na:

CIT/PIT

Jak zweryfikować zasadność wykazania kosztów podatkowych z uwagi na ryzyko płatności na rachunek spoza „białej listy”

Po zmianie od 1.01.2020 r. przepisów ustaw o podatku dochodowym i wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów płatności przelewem na rachunki bankowe niezgłoszone do wykazu podatników VAT nasuwa się pytanie, jak w praktyce dział księgowości przedsiębiorstwa może sprawdzić (najlepiej automatycznie), czy koszty związane z daną zapłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od 1.01.2020 r. nie jest kosztem uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców (a więc transakcji między przedsiębiorcami, o wartości przekraczającej 15 tys. zł brutto) została dokonana przelewem na rachunek (bankowy lub w skok) inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (czyli na tzw. białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako czynny podatnik.

Podatki i prawo gospodarcze

Płatności na rachunek faktora – wyłączenie z kosztów podatkowych i obowiązek zapłaty z zastosowaniem MPP

Przedsiębiorca kupuje towary od dostawcy, który korzysta z faktoringu. Płaci więc za nie na rachunek faktora (wskazywany na fakturach wystawianych przez dostawcę).
Czy w takim przypadku od 1.01.2020 r. konieczne jest dokonywanie płatności na rachunek bankowy widniejący na „białej liście”? Czy jeśli płatność dotyczy towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT, to musi następować na rachunek faktora z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?
Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata na rachunek wirtualny – zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów

Spółka kupuje energię elektryczną od zakładu energetycznego. Dokonuje płatności na rachunek bankowy zakładu, wskazany na fakturze. Jest to tzw. rachunek wirtualny, połączony z rachunkiem rozliczeniowym. Rachunek rozliczeniowy figuruje na „białej liście” podatników VAT, natomiast numeru rachunku wirtualnego tam nie ma (nie jest on rachunkiem rozliczeniowym).
Czy dokonując płatności na rachunek wirtualny, spółka może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto.

W myśl art. 15d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2020 r., podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....