Lektury księgowego. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych

Nakładem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ukazała się książka „Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych”. Publikacja powstała pod redakcją naukową prof. Witolda Gabrusewicza. Jej autorami są pracownicy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – biegli rewidenci i doświadczeni praktycy.

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych - okładka

Liczące ponad 400 stron opracowanie składa się z 8 rozdziałów oraz wykazu kont syntetycznych. Ma charakter podręcznika z rachunkowości finansowej, adresowanego do osób chcących uzupełnić wiedzę z zakresu rachunkowości, w tym w szczególności do kandydatów na biegłych rewidentów, przygotowujących się do egzaminu z rachunkowości finansowej.

Publikacja uwzględnia przepisy uor i ich wyjaśnienia zawarte w KSR i MSR, a także przepisy Ksh.

W poszczególnych rozdziałach autorzy przedstawiają syntetyczną charakterystykę omawianego problemu, a następnie prezentują ewidencję typowych operacji gospodarczych (w postaci dekretacji), przykłady liczbowe oraz pytania testowe i zadania sytuacyjne do samodzielnego rozwiązania z załączonymi wzorcowymi rozwiązaniami. Przyjęty układ ułatwia samodzielne studiowanie (nabycie wiedzy i umiejętności), a zamieszczone na końcu rozdziału testy i zadania wraz z rozwiązaniami pozwalają na zweryfikowanie nabytej wiedzy.

Rozdz. 1 „Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne” poświęcony jest wyjaśnieniu pojęcia i struktury rzeczowych aktywów trwałych (środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie), ich wycenie i ewidencji (z uwzględnieniem leasingu), a także charakterystyce, wycenie i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych (prawa majątkowe, koszty zakończonych prac rozwojowych, dodatnia wartość firmy).

Zawarte w rozdz. 2 „Inwestycje i instrumenty finansowe” podrozdziały traktują szczegółowo o istocie, zasadach wyceny i ewidencji inwestycji niefinansowych (nieruchomości inwestycyjne, wartości niematerialne, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, metale i kamienie szlachetne), inwestycji finansowych (papiery wartościowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, udzielone pożyczki), instrumentów finansowych (pierwotne, pochodne, złożone) oraz aktywów pieniężnych (środki pieniężne, inne środki pieniężne).

W rozdz. 3 „Materiały i towary” omówiono ich istotę i klasyfikację, zasady wyceny bieżącej (wg rzeczywistych cen nabycia, zakupu, stałych cen ewidencyjnych) oraz bilansowej, a także zasady ewidencji obrotu materiałowego i towarowego, z uwzględnieniem obrotu tranzytowego, komisowego oraz obrotu opakowaniami.

Rozdz. 4 „Produkty i produkty w toku” poświęcono istocie i klasyfikacji produktów (produktów gotowych, usług, półfabrykatów i produktów w toku). Na tle ewidencji kosztów działalności produkcyjnej przedstawiono zasady wyceny produktów (wg rzeczywistego kosztu wytworzenia, w cenach ewidencyjnych), ewidencję przyjęcia produktów do magazynu oraz procesu ich sprzedaży, z uwzględnieniem reklamacji.

Przedmiotem rozważań rozdz. 5 „Rozrachunki i obrót wierzytelnościami” są zasady ujęcia, wyceny i prezentacji rozrachunków wg uor oraz MSR/MSSF, zasady ewidencji rozrachunków z kontrahentami, publicznoprawnych, z pracownikami oraz pozostałych. Scharakteryzowano też obrót wierzytelnościami, ewidencję faktoringu oraz zasady aktualizacji należności.

Rozdz. 6 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe” prezentuje rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe (w tym rezerwy kapitałowe, z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe), zasady ich wyceny i ewidencji, a także zasady wyceny, ewidencji i prezentacji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

W rozdz. 7 „Wynik finansowy” omówiono kolejno etapy, metody (statystyczną i księgową) i warianty (kalkulacyjny i porównawczy) ustalania wyniku finansowego, szczegółowo charakteryzując zasady ustalania wyniku ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, brutto, obliczania podatku dochodowego (z uwzględnieniem podatku odroczonego) i wyniku netto. W końcowej części rozdziału omówiono zasady rozliczenia wyniku finansowego – podziału zysku lub pokrycia straty.

  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych
  • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości

Rozdz. 8 „Kapitał (fundusz) własny” jest poświęcony istocie, charakterystyce i ewidencji kapitałów podstawowych i rezerwowych (samofinansowania) z uwzględnieniem form organizacyjno-prawnych jednostek. Szczegółowo przedstawiono zasady tworzenia i wykorzystania: kapitału zakładowego w spółce z o.o. i akcyjnej, kapitału podstawowego w spółkach osobowych, funduszu założycielskiego w przedsiębiorstwie państwowym, funduszu udziałowego w spółdzielni, a także kapitałów samofinansowania: zapasowego, funduszu przedsiębiorstwa, funduszu zasobowego spółdzielni, kapitału z aktualizacji wyceny i pozostałych kapitałów rezerwowych.

Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy – zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym – zagadnienia rachunkowości finansowej. Stanowi źródło aktualnej, praktycznej wiedzy przydatnej nie tylko kandydatom na biegłych rewidentów, przygotowujących się do egzaminu, ale także:

  • uczestnikom szkoleń w ramach certyfikacji zawodu księgowego, organizowanych przez SKwP,
  • uczestnikom innych specjalistycznych szkoleń w zakresie rachunkowości,
  • głównym księgowym i pracownikom służb finansowo-księgowych.

Doceniając walory merytoryczne i dydaktyczne omawianego podręcznika, można z pełnym przekonaniem polecić go również studentom i słuchaczom studiów podyplomowych kierunków ekonomicznych, a w szczególności kierunku finanse i rachunkowość.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....