Lektury księgowego. Audyt kontroli wewnętrznej systemu informatycznego

Na rynku wydawniczym jest dostępna książka autorstwa dr Elżbiety Izabeli Szczepankiewicz, pt. Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym. Już sam tytuł pracy wskazuje, że traktuje ona o rewizji ważnego ogniwa systemu zinformatyzowanej rachunkowości, jakim jest kontrola wewnętrzna tego systemu. Co warto podkreślić, jest to temat bardzo rzadko poruszany w publikacjach fachowych.

Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym - Elżbieta Izabela Szczepankiewicz

Kontrola wewnętrzna była i jest nieodłącznym, ważnym elementem systemu rachunkowości, i to bez względu na stosowaną technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczególnego znaczenia nabiera jednak w razie informatyzacji prac księgowych wobec zwiększonego ryzyka powtarzania tego samego błędu oraz naruszania integralności danych; tym samym staje się ważnym narzędziem ograniczenia ryzyka w obszarze rachunkowości.

Wobec masowości przetwarzanych danych jakość kontroli wewnętrznej zinformatyzowanego systemu księgowości ma duży wpływ na program ustawowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, a zwłaszcza zakres i szczegółowość planowanych i przeprowadzanych procedur w postaci testów zgodności i wiarygodności. Z tych samych powodów system kontroli wewnętrznej zinformatyzowanego systemu księgowości jest również przedmiotem audytu wewnętrznego, szczególnie szeroko stosowanego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W publikacji kompleksowo omówiono teoretyczne i praktyczne problemy badania systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym rachunkowości jednostek. Celem, jaki postawiła sobie autorka, jest przedstawienie zarówno najważniejszych aspektów organizacji kontroli wewnętrznej w złożonym i ciągle zmieniającym się środowisku informatycznym rachunkowości jednostek, jak i zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego i zewnętrznego (rewizji finansowej) funkcjonowania tej kontroli.

Rozdz. 1 „Specyfika środowiska informatycznego rachunkowości” poświęcony jest właściwościom zinformatyzowanej rachunkowości, w tym zdefiniowaniu podstawowych pojęć z tego zakresu. Omówiono w nim ewolucję systemów informatycznych wspomagających rachunkowość w różnych sektorach i typach jednostek, określono warunki, jakie powinny spełniać systemy informatyczne rachunkowości w świetle przepisów uor, scharakteryzowano poszczególne elementy środowiska informatycznego rachunkowości ze wskazaniem najważniejszych zagrożeń, a ponadto zaprezentowano ciekawe wyniki badań nt. opinii o jakości stosowanych w rachunkowości systemów informatycznych.

W rozdz. 2 „System kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym rachunkowości jako przedmiot audytu” omówiono istotę systemu kontroli wewnętrznej i jego powiązanie z systemem rachunkowości, prezentując m.in. różne definicje systemu kontroli wewnętrznej. Opisano zasady badania systemów kontroli wewnętrznej przez biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego, wskazując na podobieństwa oraz różnice w metodyce i procedurach oceny, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w odpowiednich standardach audytu zewnętrznego i wewnętrznego.

Rozdział wzbogacają przykłady listy pytań kontrolnych, które mogą być przydatne zarówno osobom projektującym i doskonalącym mechanizmy kontroli wewnętrznej, jak i biegłym rewidentom oraz audytorom wewnętrznym przy wykonywaniu czynności rewizyjnych.

W rozdz. 3 „Audyt środowiska informatycznego rachunkowości” opisano organizację oraz zasady badania poszczególnych elementów środowiska informatycznego rachunkowości w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem audytu dokumentacji systemów księgowości i dokumentacji systemu kontroli wewnętrznej w razie zinformatyzowania księgowości oraz środków ochrony zasobów informatycznych rachunkowości, jakie stosuje jednostka. W dalszej kolejności przedstawiono takie zagadnienia audytu, jak badanie: zarządzania rozwojem systemów informatycznych rachunkowości, technicznych elementów środowiska informatycznego (zasobów IT) w razie korzystania z outsourcingu oraz w razie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez inną firmę.

Przedmiotem rozdz. 4 „Audyt komponentów procesowych w systemie informatycznym rachunkowości jednostki” są zagadnienia audytu mechanizmów kontrolnych wbudowanych w system informatyczny rachunkowości, w tym rewizja zasad gromadzenia i wprowadzania danych do tego systemu, ocena poprawności przetwarzania danych i tworzenia informacji finansowych oraz przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej.

W rozdziale przytoczono kilka przykładowych kart audytu (z listą pytań kontrolnych) stosowanych do oceny poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych oraz poprawności przetwarzania danych.

W rozdz. 5 „Audyt wiarygodności i funkcjonalności podsystemów informatycznych rachunkowości jednostki” omówiono szczególne zagadnienia badania wiarygodności i funkcjonalności takich dziedzinowych podsystemów rachunkowości, jak:

 • gospodarka zapasami,
 • rejestry zakupów i rozrachunki z dostawcami,
 • rejestry sprzedaży i rozrachunki z odbiorcami,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja płac i pozostałe rozrachunki z pracownikami,
 • funkcje obsługi kas i rozliczeń bankowych.

Rozdział ten, podobnie jak poprzednie, wzbogacają liczne listy pytań kontrolnych.

W ostatnim, 6 rozdz. „Metody i procedury testowania oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane podczas audytu w środowisku informatycznym” scharakteryzowano narzędzia informatyczne stosowane podczas zewnętrznego i wewnętrznego audytu środowiska informatycznego rachunkowości, a także przeprowadzono analizę dostępnych na polskim rynku ofert oprogramowania informatycznego, wspomagającego przeprowadzenie audytu.

Publikacja, przedstawiająca kompleksowo teoretyczne i praktyczne problemy badania kontroli wewnętrznej systemu informatycznego w ramach zewnętrznego i wewnętrznego audytu finansowego, niewątpliwie wypełnia lukę na rynku wydawniczym. Dotyczy ona zarówno kontroli wewnętrznej, stosowanej w przypadku zinformatyzowania księgowości, jak i sposobów oceny jej działania.

Książka jest adresowana przede wszystkim do:

 • kadry jednostek, projektującej i doskonalącej systemy kontroli wewnętrznej,
 • pracowników działów zarządzania ryzykiem oraz obsługi informatycznej,
 • pracowników działów kontroli wewnętrznej,
 • głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych, którzy stosują i doskonalą mechanizmy kontroli wewnętrznej zinformatyzowanej księgowości,
 • audytorów wewnętrznych, realizujących zadania rewizyjne,
 • biegłych rewidentów przeprowadzających ustawowe badania sprawozdań finansowych.

Może być także pomocna studentom i słuchaczom studiów podyplomowych na kierunkach ekonomicznych, a w szczególności na kierunkach i specjalnościach obejmujących tematykę organizacji rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i rewizji finansowej.

prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....