Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim – zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP


Pracownica będzie wkrótce korzystała z urlopu rodzicielskiego i złożyła wniosek o łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Będzie otrzymywała wynagrodzenie odpowiednio zmniejszone do wielkości etatu, tj. w wysokości 2300 zł, a z umowy zlecenia –15 zł/godz. Ponadto pracodawca chce z nią podpisać dodatkową umowę zlecenia na inny rodzaj prac.
Czy jest zwolniony z opłacania za nią składek na FP i FGŚP? Jeśli tak, to do kiedy będzie przysługiwało zwolnienie i do jakich kwot się ono odnosi?
  • FP – Fundusz Pracy
  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W tym przypadku zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje dopiero po zakończeniu urlopu rodzicielskiego i powrocie do pracy na poprzedni wymiar czasu pracy. Póki urlop rodzicielski się nie zakończy, składki na oba fundusze należy więc odprowadzać od sumy wynagrodzenia z umowy o pracę oraz ze zlecenia. Składki na FP – gdyż podstawa wymiaru obowiązkowych składek społecznych ze stosunku pracy, w przeliczeniu na miesiąc, jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast składkę na FGŚP płaci się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, z tytułu zatrudniania osoby w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zob. art. 104 ust. 1, art. 104a ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2019 poz. 1482, oraz art. 9, art. 9a ustawy z 13.07.2006 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, DzU z 2018 poz. 1433).

Obowiązkowych składek na FP oraz FGŚP nie opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu:

  • macierzyńskiego,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • rodzicielskiego,
  • wychowawczego

w okresie 36 mies., począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z danego rodzaju urlopu.

Zwolnienie przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowników w rozumieniu Kp. Gdy z własnym pracownikiem pracodawca podpisał dodatkowo umowę zlecenia lub o dzieło, nie będzie zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP od przychodów z umowy cywilnej, mimo że generalnie wszystkie obowiązkowe składki społeczne są należne od łącznego przychodu z obu umów.

Kolejna zasada jest taka, że gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad członkiem rodziny lub zwolnienia lekarskiego, uznaje się, że jego powrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu na dziecko, a nie od daty faktycznego podjęcia pracy po urlopie wypoczynkowym czy innej nieobecności (np. po chorobie). Początkiem 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek będzie wówczas pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się urlop.

Omawiane zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP odnosi się do kwot stanowiących podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych (bez stosowania tzw. limitu 30-krotności), wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika w okresie przysługującego zwolnienia, bez względu na to, za jaki okres należne są te wynagrodzenia. Okres 36 mies. zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop się zakończył.

Zdarza się, że po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownik nadal korzysta z urlopu rodzicielskiego, ale w obniżonym wymiarze, gdyż wraca do pracy na część etatu, łącząc opiekę nad dzieckiem z obowiązkami służbowymi u dotychczasowego pracodawcy. Jest taka możliwość na podstawie art. 1821e Kp. Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Urlopu rodzicielskiego udziela się wówczas na pozostałą część wymiaru czasu pracy (art. 1821a, art. 1821e Kp).

W przypadku pracownika, który po urlopie macierzyńskim korzysta z następujących bezpośrednio po sobie urlopów związanych z rodzicielstwem (rodzicielskiego, wychowawczego), 36-miesięczny okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP należy liczyć dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się ostatni z tych urlopów. W konsekwencji, gdy pracownik łączy urlop rodzicielski/wychowawczy z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy, zwolnienie nie przysługuje w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych w okresie świadczenia pracy w trakcie korzystania z tych urlopów.

Pracownica korzysta – bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego – z urlopu rodzicielskiego od 23.07.2019 do 2.03.2020 (32 tyg.), który łączy z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy w wymiarze 1/2 etatu, z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2300 zł. Ponadto wykonuje umowę zlecenia za wynagrodzeniem godzinowym. Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku opłacania za nią składek na FP i FGŚP od 1.04.2020, przy czym zwolnienie będzie dotyczyło jedynie wynagrodzenia za pracę. Natomiast od wynagrodzenia ze zlecenia składka na FP będzie należna, jeżeli w danym miesiącu pracownica osiągnie z niego przychód co najmniej równy płacy minimalnej obowiązującej od 1.01.2020. Obowiązkowa będzie też składka na FGŚP, niezależnie od wysokości przychodu. Za pracownicę pracodawca – płatnik składek i zasiłków –składa następujące raporty do ZUS:

  • ZUS RCA z kodem tytułu 0110 0 0, z wynagrodzeniem będącym podstawą wymiaru składek społecznych i zdrowotnej oraz na FP i FGŚP oraz z kodem tytułu 1240 0 0, z naliczoną składką emerytalną i rentową od kwoty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego,
  • ZUS RSA z kodem 0110 0 0, z kodem świadczenia/przerwy 319 i kwotą wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.
Temat: „Składki ZUS - pracownicy”
Składki ZUS

Oskładkowanie wynagrodzenia i odprawy z kontraktu menedżerskiego

Magdalena Januszewska
Jeśli kontrakt menedżerski i umowa o pracę trwały jednocześnie, należy odprowadzić składki od sumy wynagrodzeń. Nie trzeba natomiast ich płacić od odprawy wypłacanej w związku z rozwiązaniem umowy o zarządzanie spółką, nawet jeśli były prezes pozostanie zatrudniony na etacie.

Dotyczyła ona spółki, która zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski) z prezesem. Wcześniej zatrudniała go na umowę o pracę jako dyrektora technicznego. Na czas trwania kontraktu nie rozwiązano umowy o pracę, a udzielono mu urlopu bezpłatnego.

W 2019 powołano nowego prezesa. Okres wypowiedzenia kontraktu poprzedniego prezesa kończył się z ostatnim dniem czerwca 2019. W lipcu miał on otrzymać odprawę.


Ubezpieczenia społeczne

W nowym roku wyższe składki z wychowawczego

Krzysztof Tandecki
Od stycznia 2020 wzrosły limity wyznaczające najniższą i najwyższą podstawę wymiaru składek za pracowników korzystających z urlopu wychowawczego.

Pracodawcy muszą zweryfikować, od jakiej podstawy opłacają składki na ubezpieczenia za osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Choć pracodawca nie finansuje tych składek (pokrywa je budżet państwa), ma obowiązek prawidłowo je naliczać i wykazywać w dokumentach rozliczeniowych.

Dotyczy to każdej firmy – nawet tej, w której na urlopie wychowawczym przebywa jej jedyny pracownik.


Świadczenia pracownicze

Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów wizy i przyjazdu do Polski pracowników z Ukrainy

Krzysztof Tandecki
Firma chce zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Ich warunkiem jest jednak, żeby przyszły pracodawca sfinansował wizę i podróż. Firma zgodziła się, ale tylko tym osobom, które zatrudni.
Czy jeśli firma zwróci im te koszty już po podjęciu zatrudnienia, będzie musiała odprowadzić od nich składki na ubezpieczenia pracownicze? A co byłoby, gdyby dopłaciła im również do kosztów noclegu w Polsce przed podpisaniem umów o pracę?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest przychód w rozumieniu updof z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 usus). Należy więc sięgnąć do przepisów podatkowych. Wskazują one, że przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności są to wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).


Składki ZUS

Podwójna wypłata z umowy zlecenia to podwójny limit składki chorobowej

Krzysztof Tandecki
Spółka zatrudniła menedżera na kontrakt menedżerski od 5.11.2019. Wynagrodzenie za listopad w wysokości 12 600 zł zostało mu wypłacone na początku grudnia. Pod koniec grudnia dostanie natomiast pensję za ten miesiąc – 14 000 zł.
Czy opłacając składki ZUS za grudzień, należy ograniczyć podstawę wymiaru składki chorobowej do 11 912,50 zł?

Składki ZUS

Łatwiej o A1 dla cudzoziemca

Krzysztof Tandecki
Rozpatrując możliwość kontynuowania ubezpieczeń w Polsce przez okres delegowania pracownika z państwa trzeciego do innego kraju UE, ZUS nie powinien badać ośrodka interesów życiowych tej osoby.

Składki ZUS

Oskładkowanie zlecenia na mycie okien

Magdalena Januszewska
Zleceniobiorcę trzeba zgłosić do ubezpieczeń od dnia określonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, choćby nie otrzymał on w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.

Firma chce od października 2019 zatrudnić na umowę zlecenia osobę do mycia okien w biurze – wtedy, gdy są brudne, nie rzadziej niż co trzeci miesiąc. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w miesiącu, w którym okna zostaną umyte. Ze zlecenia w 2019 zleceniobiorca będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w pełnym zakresie. W 2020 będzie zgłoszony tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych będzie dobrowolne).


Ubezpieczenia społeczne doktorantów od 1.10.2019 r.

Magdalena Januszewska
Uczestnicy szkół doktorskich, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020, są obowiązkowo ubezpieczeni społecznie. Stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia wcześniej, nadal nie będą oskładkowane.

Czy trzeba odprowadzać składkę zdrowotną za ucznia-praktykanta pobierającego stypendium

Magdalena Januszewska
Dla ucznia odbywającego praktyki zawodowe stypendium jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Status członka rodziny nie eliminuje obowiązku ubezpieczeniowego. W przypadku konkretnej osoby może się jednak okazać, że nie trzeba płacić składki z tego tytułu.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Składki ZUS

Nowa składka na SFWON nie zmieniła zasad rozliczenia u pracodawców niepobierających dofinansowania z PFRON

Krzysztof Tandecki
Obsługuję księgowo małą spółkę cywilną, która zatrudnia kilka osób. Podobno od stycznia 2019 należy odprowadzać nową składkę na niepełnosprawnych.
Czy to prawda? Jak ją rozliczać? Czy muszę sporządzić korekty i dopłacić składki od stycznia br.?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak naliczać odpisy na zfśs za wykonujących pracę „szczególną”

Renata Majewska
Nasza spółka, zatrudniająca ok. 2 tys. pracowników, prowadzi zfśs. Od 10.05.2019 r. jeden z zatrudnionych uzyskał status wykonującego prace w szczególnych warunkach, a inny – wykonującego prace o szczególnym charakterze; obaj pracują na pełny etat. Przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych ustaliliśmy już pod koniec kwietnia i na początku maja przelaliśmy pierwszą ratę odpisów na wyodrębnione konto funduszu.
Czy mamy obowiązek zgłoszenia gdzieś faktu angażowania takich osób czy też wpisania ich do jakiegoś rejestru? Czy w celu uzupełnienia środków na koncie zfśs nie powinniśmy jeszcze w maju przeliczyć przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w roku, uwzględniając wykonujących prace „szczególne”? Wcześniej żaden pracownik firmy ich nie wykonywał, a odpisy naliczaliśmy wyłącznie na zatrudnionych w normalnych warunkach.

Składki ZUS

Jakie składki ZUS przy zatrudnieniu na dwóch zleceniach podczas urlopu bezpłatnego

Renata Majewska
Pracownik jest zatrudniony na cały etat w spółce, w której od 1.06.2019 wziął urlop bezpłatny. Jednocześnie pracuje w niej na umowę zlecenia, też od 1.06.2019. Podpisał równocześnie, także od tej daty, umowę zlecenia z inną firmą – z tego tytułu opłacany jest pełny ZUS i ubezpieczenie zdrowotne (wynagrodzenie 5 tys. zł brutto miesięcznie).
Czy spółka może go zgłosić w ZUS tylko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Jak w zakładzie pracy wprowadzić pracownicze plany kapitałowe

Renata Majewska
Od 1.07.2019 r. najwięksi pracodawcy – zatrudniający co najmniej 250 osób – wdrażają pracownicze plany kapitałowe (PPK). Jest to nowy system oszczędzania na dodatkową emeryturę pracobiorców, przy materialnej i organizacyjnej partycypacji pracodawców oraz finansowym udziale budżetu państwa.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS i NFZ

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), a także przez dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Bony uprawniające do rabatu na usługi w obiektach należących do przedsiębiorcy są oskładkowane – decyzja ZUS z 20.03.2019 r. (DI/100000/43/51/2019).


Składki ZUS

Żona na zleceniu nie jest osobą współpracującą

Krzysztof Tandecki
Jestem księgową. Prowadzę – na podstawie umowy zlecenia – rozliczenia z fiskusem i ZUS indywidualnego przedsiębiorcy (usługi informatyczne). W czerwcu bierzemy ślub, lecz nadal zamierzam na zlecenie wykonywać ww. usługi na rzecz firmy męża.
Czy w związku z tym powinnam być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych jako osoba współpracująca?

Składki ZUS

Zlecenie wykonane przez przedsiębiorcę z ulgą „na start” bez dodatkowych składek

Spółka chce powierzyć usługę sprzątania pomieszczeń biurowych na podstawie umowy zlecenia osobie, która prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Dopiero ją rozpoczęła i jest uprawniona do tzw. ulgi na start, czyli nie płaci składek. Podobno podpisanie zlecenia z taką osobą może być ryzykowne, bo ZUS uznaje, że w tej sytuacji składki trzeba opłacać od umowy zlecenia. Czy to prawda?

Składki ZUS

Współpraca przy działalności małżonka i etat w jego firmie – od czego naliczać składki ZUS

Magdalena Januszewska
Wysokie zarobki żony zatrudnionej przez męża-przedsiębiorcę nie uzasadniają ubezpieczania jej z tytułu umowy o pracę.

Składki ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika na urlopie wychowawczym

Renata Majewska
W 2019 obowiązuje nowe ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych za pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego.

Stanowi ją kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za 12 mies. poprzedzających urlop wychowawczy, jednak:

  • nie wyższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia limitu 30-krotności, czyli nie wyższa niż 2859 zł (4765 zł × 60%); w 2018 limit ten wynosił 2665,80 zł,
  • nie niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia, a więc nie niższa niż 1687,50 zł (2250 zł × 75%); w 2018 limit ten wynosił 1575 zł.

Składki ZUS

Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy kilku zleceniach oraz zleceniu i działalności gospodarczej

Renata Majewska
Wzrost w 2019 minimalnej pensji do 2250 zł oznacza również podwyższenie do tego poziomu kwot wynagrodzenia istotnych przy ustalaniu, czy składki na ubezpieczenia społeczne należy opłacić od wszystkich zbiegających się tytułów do ubezpieczeń, czy tylko od jednego z nich.

W 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze wyniesie 2250 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019, DzU poz. 1794).

Tym samym w 2019 zleceniobiorca, którego łączna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych w danym miesiącu (z żadnej z zawartych umów zlecenia) nie osiąga kwoty minimalnej płacy (2250 zł), podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z każdej z tych umów. Zleceniobiorca może wybrać kolejną umowę zlecenia jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych za okres zbiegu tytułów do ubezpieczeń, jeżeli faktyczny przychód z niej uzyskany wyniesie co najmniej 2250 zł.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....